RA-FS 2010:1

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

1(2)

Riksarkivets författningssamling

RA-FS

2010:1

Omtryck

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar

från domstol;

beslutade den 15 mars 2010.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 arkivförord-

ningen (1991:446) i fråga om Riksarkivet föreskrifter

(RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från

tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen samt

länsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten, att

1 och 4 §§ ska ha följande lydelse från den dag dessa

föreskrifter träder i kraft.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse

från och med den dag dessa föreskrifter träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning gäller för tingsrätterna, hov-

rätterna och Högsta domstolen samt förvaltnings-

rätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten.

Återlämnande

2 § En handling som lämnats till en domstol i ett mål

eller ärende får återlämnas om den är av särskild vikt

för ingivaren.

Ersättningskopia

3 § Vid återlämnande ska domstolen ersätta den åter-

lämnade handlingen med en bestyrkt kopia eller

anteckning om innehållet om kopia inte kan tas.

Notering om återlämnandet ska göras i mål- och

ärenderegister eller motsvarande.

Tidpunkten för återlämnande

4 § Innan målet eller ärendet har avgjorts får

återlämnande ske endast om det finns särskilda skäl

för återlämnande och det medges av domstolen.

2(2)

Har målet eller ärendet avgjorts genom dom eller

beslut, får handlingen återlämnas innan avgörandet

vunnit laga kraft endast om domstolen medger det.

Denna författning¹ träder i kraft den 1 juli 2008.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2010.

Tomas Lidman

Britt-Marie

Östholm

¹ RA-FS 2008:2