RA-FS 2012:10

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från

domstol;

beslutade den 9 november 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446),

att 1 § Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av handlingar från dom-

stol ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

1 §

1

Denna författning gäller för tingsrätterna, hovrätterna och Högsta

domstolen samt förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvalt-

ningsdomstolen.

Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2012.

BJÖRN JORDELL

Britt-Marie Östholm

1

Senaste lydelse RA-FS 2010:1.

RA-FS 2012:10

Utkom från trycket

den 14 december 2012

Elanders Sverige AB, 2012