RA-FS 2018:7

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

RA-FS 2018:7

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-

FS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar

(upptagningar för automatiserad behandling);

beslutade den 19 november 2018.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska hand-

lingar (upptagningar för automatiserad behandling) att 7 kap. ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Karin Åström Iko

Carl Billengren