RA-FS 2018:9

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

RA-FS 2018:9

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-

FS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer

under regeringen;

beslutade den 19 november 2018.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer

under regeringen att 11 § ska ha följande lydelse.

Överlämnande till annan myndighet

11 §

En kommitté som ska överlämna sitt arkiv till en annan myndighet ska innan

överlämnandet skriftligen rapportera detta till Riksarkivet.

Överlämnandet ska dokumenteras i kommitténs arkivbeskrivning och kommittén

ska sända in denna dokumentation till Riksarkivet inom sex månader efter överläm-

nandet.

En myndighet som tar över handlingar från en kommitté får inte blanda samman

handlingarna med det egna arkivet. Den övertagande myndigheten kan dock om det

finns särskilda skäl införliva vissa handlingar med det egna arkivet.

Allmänna råd

. Med särskilda skäl avses t.ex. att ett införlivande av handlingarna är en

förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas vidare hos den övertagande myn-

digheten.

Den övertagande myndigheten bör överväga om det finns alternativ till att övertagna

arkivhandlingar införlivas i myndighetens arkiv, t.ex. genom att endast kopior av hand-

lingar lämnas över och införlivas.

Handlingar som tillhör ett ärende som ska införlivas i arkivet hos den myndighet som

tar över ärendet bör även dokumenteras i ärenderegister eller motsvarande sökmedel till

myndighetens allmänna handlingar

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Karin Åström Iko

Carl Billengren