RGKFS 2008:1

Riksgäldskontorets föreskrifter till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

till förordning ( 2008:819 ) om statliga garantier till

banker m.fl.;

beslutade av Riksgäldskontoret den 30 oktober 2008.

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen

(2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas på stöd i form av statliga garantier som be-

slutas av Riksgäldskontoret enligt förordningen (2008:819) om statliga ga-

rantier till banker m.fl.

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter avses med

1.

institut

: detsamma som i 2 § förordningen (2008:819) om statliga

garantier till banker m.fl.,

2.

skuldförbindelser

: detsamma som i 2 § förordningen om statliga garan-

tier till banker m.fl.,

3.

garanti

: detsamma som i 2 § förordningen om statliga garantier till ban-

ker m.fl.,

4.

förfallande skuldförbindelser

: detsamma som i 2 § förordningen om

statliga garantier till banker m.fl.,

5.

garantiprogrammet

: svenska statens garantiprogram för medelfristig

upplåning enligt förordningen om statliga garantier till banker m.fl.,

6.

garantiavtal

: ett sådant avtal mellan staten genom Riksgäldskontoret

och ett institut som avses i 9 § förordningen om statliga garantier till banker

m.fl.,

7.

programgaranti

: ett förenklat förfarande att utfärda garantier avseende

skuldförbindelser som utfärdats under ett instituts låneprogram,

8.

kreditvärderingsföretag

: sådant kreditvärderingsföretag som godkänts

av Finansinspektionen enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

9.

kreditbetyg

: kreditbetyg eller annan kreditvärdering som lämnats av ett

kreditvärderingsföretag,

10.

ledande befattningshavare

: verkställande direktör och sådana andra

personer i institutets ledning som avses i 8 kap. 51 § första stycket aktie-

bolagslagen (2005:551).

RGKFS 2008:1

Utkom från trycket

den 31 oktober 2008

2

RGKFS 2008:1

Allmänt om ansökningar

3 §

En ansökan från ett institut om att delta i garantiprogrammet eller en

ansökan om garanti, ska ske skriftligen till Riksgäldskontoret. Ansökan ska

innehålla uppgift om institutets fullständiga firma, adress och organisations-

nummer.

Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare för institutet. Om behö-

righeten för de personer som undertecknar ansökan inte framgår av Bolags-

verkets bankregister eller aktiebolagsregister ska institutet inge handlingar

som styrker personernas behörighet.

Ansökan om deltagande i garantiprogrammet

4 §

Utöver vad som sägs i 3 § ska ansökan om deltagande i garantipro-

grammet innehålla följande uppgifter:

1. institutets kapitalbas per senaste månadsskifte relaterat till det kapital-

krav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som föreskrivs i

2 kap. 1 § 1 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

jämförd med 5 § lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar, angivet i procent,

2. institutets primära kapital per senaste månadsskifte relaterat till det i 1

nämnda kapitalkravet, angivet i procent,

3. eventuellt utvidgat kapitalbaskrav som Finansinspektionen beslutat om

enligt 2 kap. 2 § lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar

4. omfattningen i svenska kronor, per det senaste kvartalsskiftet, av insti-

tutets utlåning till hushåll, offentlig sektor och företag i Sverige,

5. institutets förfallande skuldförbindelser,

6. institutets inlåning på konto per den 1 september 2008,

7. samtliga aktuella kreditbetyg avseende institutet,

8. förteckning över institutets ledande befattningshavare,

9. lön och annan rörlig eller fast ersättning som ledande befattningshavare

är berättigade till enligt den ersättningsnivå som har beslutats före den

20 oktober 2008, samt villkoren för eventuella avtal om avgångsvederlag,

och

10. arvode till styrelseledamöter och annan ersättning för styrelseuppdrag

enligt de nivåer som har beslutats före den 20 oktober 2008.

Om institutet är ett kreditmarknadsbolag ska det dessutom ange institutets

andel av den utlåning på den svenska marknaden som sker mot säkerhet i

form av panträtt i fast egendom, tomträtt och bostadsrätt samt institutets an-

del av den utlåning på den svenska marknaden som riktar sig mot kommu-

ner.

Uppgifterna enligt första stycket 1 och 2 ska per ansökningsdagen vara

uppdaterade utifrån sådana väsentliga händelser som inträffat efter det se-

naste månadsskiftet och som påverkat institutets kapitalbas, kapitalkrav eller

primära kapital.

Med ersättning enligt första stycket 9 jämställs överlåtelse av värdepapper

och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från institutet.

5 §

Uppgifterna enligt 4 § ska ha granskats av institutets revisor enligt 16 §

förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Institutet ska

3

RGKFS 2008:1

till ansökan bifoga ett skriftligt intyg från institutets revisor att sådan gransk-

ning har skett. Riksgäldskontoret får medge att en uppgift som ska lämnas

enligt 4 § inte behöver granskas av revisor eller att granskningen sker i efter-

hand.

6 §

Uppgift om förfallande skuldförbindelser enligt 4 § 5 ska för varje

skuldförbindelse innehålla följande information:

1. ISIN-kod eller, om sådan inte finns, annan motsvarande unik beteck-

ning för skuldförbindelsen,

2. förfallande belopp i aktuell valuta,

3. emissionstidpunkt,

4. slutförfallodag, och

5. eventuellt låneprogram under vilket skuldförbindelsen utgetts.

Ansökan om garanti

7 §

Ansökan om att en skuldförbindelse som ska utges av ett institut ska

omfattas av en garanti görs av institutet.

8 §

Utöver vad som anges i 3 § ska ansökan om garanti innehålla bekräf-

telse att institutet per ansökningsdagen uppfyller kraven i 3 § 2–4 förord-

ningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Institutet ska också

lämna Riksgäldskontoret de ytterligare upplysningar rörande institutet och

den skuldförbindelse för vilken garanti söks som Riksgäldskontoret behöver

för att kunna pröva en ansökan.

Krav på garantiavtal och avtal om villkor

9 §

Innan en garanti utfärdas av Riksgäldskontoret ska Riksgäldskontoret

och institutet ha ingått ett garantiavtal.

Innan en programgaranti utfärdas ska institutet och Riksgäldskontoret

dessutom avtala om villkoren för användningen av programgarantin.

Underlag för bestämmande av avgifter

10 §

Vid bestämmande av marknadspriset för kreditswappar under nor-

mala marknadsförhållanden enligt 11

§ andra stycket förordningen

(2008:819) om statliga garantier till banker m.fl., ska Riksbankens uppgifter

om marknadspriser för sådana kreditswappar gälla.

11 §

Vid tillämpningen av 12 § förordningen (2008:819) om statliga ga-

rantier till banker m.fl., ska Europeiska Centralbankens uppdelning i katego-

rier och uppgifter om marknadspris för kreditswappar för andra institut och

skuldförbindelser i samma kreditbetygskategori gälla.

12 §

Om fler än ett kreditbetyg givits ett institut eller en skuldförbindelse, i

fall som avses i 12 § första stycket förordningen (2008:819) om statliga ga-

rantier till banker m.fl., ska hänsyn tas till samtliga dessa kreditbetyg vid

fastställandet av kreditbetygskategori och avgift för institutet eller skuldför-

bindelsen.

4

RGKFS 2008:1

Elanders i Vällingby 2008

Information om skuldförbindelser

13 §

När en skuldförbindelse som Riksgäldskontoret har utfärdat garanti

för har emitterats, ska institutet omedelbart meddela Riksgäldskontoret de

slutliga villkoren för emission.

Institutet ska då lämna följande information rörande emissionen och

skuldförbindelsen:

1. ISIN-kod eller, om sådan inte finns, annan motsvarande unik beteck-

ning för skuldförbindelsen,

2. totalt nominellt belopp i emitterad valuta,

3. eventuella räntekuponger med angivande av belopp och förfallodag

4. totalt belopp, i emitterad valuta, erhållet av institutet vid emissionen,

5. emissionstidpunkt,

6. slutförfallodag, och

7. låneprogram, med allmänna och slutliga villkor, under vilken skuldför-

bindelsen utgetts.

14 §

Institutet ska utöver vad som anges i 13 § lämna Riksgäldskontoret de

upplysningar Riksgäldskontoret begär rörande skuldförbindelser för vilka

garanti har utfärdats.

Granskning av revisor

15 §

Om Riksgäldskontoret begär att ytterligare uppgifter från ett institut

än de som anges i 4 § ska ha granskats av institutets revisor enligt med 16 §

förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.,

ska institutet

till de begärda uppgifterna bifoga ett skriftligt intyg från institutets revisor

att sådan granskning har skett.

Förteckning över garanterade skuldförbindelser

16 §

En särskild förteckning över de garanterade skuldförbindelserna förs

av Riksgäldskontoret. Förteckningen ska vara tillgänglig för allmänheten på

Riksgäldskontorets webbplats.

Denna författning träder i kraft den 31 oktober 2008.

På Riksgäldskontorets vägnar

BO LUNDGREN

Magnus Thor