RGKFS 2011:2

Riksgäldskontorets föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

1

RGKFS 2011:2

Utkom från trycket

den 29 december 2011

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter om instituts skyldighet att

lämna uppgifter om insättare och deras insättningar;

Beslutade av Riksgäldskontoret den 14 december 2011.

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen

(2011:834) om insättningsgaranti.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för sådana institut som omfattas av insättnings-

garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Föreskrifterna gäl-

ler vissa uppgifter om insättare och deras insättningar som dessa institut ska

lämna till Riksgäldskontoret.

Definitioner

2 § De definitioner som anges i 2 § lagen (1995:1571) om insättningsga-

ranti ska ha samma betydelse i dessa föreskrifter. Därutöver avses i dessa

föreskrifter med

1. arbetsdag: dag som inte är allmän helgdag, lördag, midsommarafton,

julafton eller nyårsafton.

2. dag 1: dagen för ersättningsrättens inträde enligt 8 § lagen om insätt-

ningsgaranti,

3. dag 4: den arbetsdag som infaller tre arbetsdagar efter dag 1,

4. informationsfilerna: de elektroniska filer med information om insättare

och deras insättningar som anges i 6–7 §§,

5. transaktionsfil 1: den transaktionsfil som ska sändas vid den tidpunkt

som anges i 8 § 1, och

6. transaktionsfil 2: den transaktionsfil som ska sändas vid den tidpunkt

som anges i 8 § 2.

Informationsskyldigheten

3 § Ett institut som tar emot insättningar ska vid var tidpunkt ha förmåga att

sända informationsfilerna elektroniskt till Riksgäldskontoret i enlighet med

dessa föreskrifter. Informationsfilerna ska sändas till Riksgäldskontoret vid

de tidpunkter som anges i 8–9 §§.

4 § Informationsfilerna ska sändas till Riksgäldskontoret i arkiverad och

komprimerad form enligt vad som närmare anges i dessa föreskrifter. Infor-

2

RGKFS 2011:2

mationsfilerna ska vidare vara krypterade och försedda med elektronisk sig-

natur på det sätt som anges i dessa föreskrifter.

5 § Om ett institut har försatts i konkurs, gäller uppgiftsskyldigheten i dessa

föreskrifter även för institutets konkursförvaltare.

Beskrivning av informationsfilerna

6 § Informationsfilerna utgörs av en kundfil, en kontofil, en kontofördel-

ningsfil samt transaktionsfilerna (transaktionsfil 1 och transaktionsfil 2).

Informationsfilerna ska ha det format och den tekniska utformning som anges

i bilagan till dessa föreskrifter.

7 § Informationsfilerna ska ha följande innehåll:

1. Kundfilen ska innehålla en förteckning över samtliga insättare i institu-

tet.

2. Kontofilen ska innehålla en förteckning över samtliga konton som insti-

tutet tillhandahåller och som omfattas av insättningsgarantin.

3. Kontofördelningsfilen ska innehålla information om ägarförhållandet

för samtliga konton som finns med i kontofilen.

4. Transaktionsfilerna ska innehålla information om alla transaktioner som

berör de konton som finns i kontofilen.

Informationen i kundfilen, kontofilen, kontofördelningsfilen och transak-

tionsfil 1 ska avse förhållandena vid slutet av dag 1. Informationen i transak-

tionsfil 2 ska avse förhållandena vid slutet av dag 4, för transaktioner som har

påbörjats senast dag 1.

Informationsfilerna ska ha det närmare innehåll och den struktur som anges

i bilagan till dessa föreskrifter.

Tidpunkt för sändande av informationsfilerna

8 § Ett institut ska i händelse av ett ersättningsfall sända informationsfilerna

i enlighet med 15 § till Riksgäldskontoret vid följande tidpunkter:

1. Kundfilen, kontofilen, kontofördelningsfilen och transaktionsfil 1 ska

sändas senast den arbetsdag som inträffar närmast efter dag 1.

2. Transaktionsfil 2 ska sändas senast den arbetsdag som inträffar närmast

efter dag 4.

Om det finns särskilda skäl får Riksgäldskontoret medge att informationsfi-

lerna sänds en arbetsdag senare än den dag som anges i 1 respektive 2.

9 § Ett institut ska även sända informationsfilerna till Riksgäldskontoret på

Riksgäldskontorets begäran. Informationsfilerna ska då sändas inom de tid-

frister som anges i 8 §. Dagen för Riksgäldskontorets begäran ska då räknas

som dag 1, om inte Riksgäldskontoret meddelar annat.

Arkivering och komprimering av informationsfilerna

10 § Informationsfilerna ska arkiveras och komprimeras enligt de krav som

anges i bilagan till dessa föreskrifter.

3

RGKFS 2011:2

Kryptering och signering av informationsfilerna

11 § De komprimerade informationsfilerna ska krypteras och förses med

elektronisk signatur. Krypteringen och signeringen ska uppfylla de krav som

anges i bilagan till dessa föreskrifter.

12 § Vid kryptering och signering ska institutet använda de certifikat som

Riksgäldskontoret eller tredje man utsedd av Riksgäldskontoret, sänder till

institutet. Krypteringen ska göras med Riksgäldskontorets publika certifikat

och signeringen ska göras med institutets privata certifikat.

13 § För att erhålla det privata certifikatet ska institutet skicka in en skriftlig

ansökan till Riksgäldskontoret. När institutets ansökan har godkänts av Riks-

gäldskontoret erhåller institutet även Riksgäldskontorets publika certifikat.

Institutet ska vid var tidpunkt ha ett giltigt privat certifikat så att institutet

kan uppfylla sina skyldigheter enligt 3 §. Institutet ska senast tre månader

före utgången av det privata certifikatets giltighetsperiod ansöka om ett nytt

certifikat. Om Riksgäldskontorets publika certifikat byts ut ansvarar Riks-

gäldskontoret för att skicka ut det nya certifikatet till institutet.

14 § När institutet ansöker enligt 13 § ska institutet ange en eller flera, dock

maximalt fem, unika IP-adresser (internetprotokoll-adress) till Riksgälds-

kontoret. Endast dessa IP-adresser kan användas som avsändare när infor-

mationsfilerna sänds till Riksgäldskontoret. Om institutet önskar ändra någon

av dessa IP-adresser, ska institutet i god tid innan förändringen skriftligen

anmäla detta till Riksgäldskontoret.

IP-adresserna ska ha det tekniska format som anges i bilagan till dessa

föreskrifter.

Sändande av informationsfilerna till Riksgäldskontoret

15 § Informationsfilerna ska sändas elektroniskt till Riksgäldskontoret via

den webbadress som anges av Riksgäldskontoret.

Informationsfilerna får endast sändas till Riksgäldskontoret i samband med

ett ersättningsfall enligt 8 § eller efter Riksgäldskontorets begäran enligt 9 §.

Dispens

16 § Riksgäldskontoret får besluta om dispens från kraven enligt dessa

föreskrifter om det finns synnerliga skäl. Ett institut som önskar sådan dis-

pens ska ansöka om detta skriftligen.

Riksgäldskontoret får förena beslut om dispens med särskilda villkor för

hur institut som omfattas av dispensen ska lämna information om insättare

och deras insättningar.

4

RGKFS 2011:2

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 februari 2012.

På Riksgäldskontorets vägnar

BO LUNDGREN

Magnus Thor

5

RGKFS 2011:2

Bilaga

Informationsfilernas format och tekniska utformning

Informationsfilerna ska vara textfiler som skapas i ett flatfilsformat med

teckenuppsättningen Windows-1252. Filnamnen ska vara ”kund.txt” för

kundfilen, ”konto.txt” för kontofilen, ”kontofordelning.txt” för kontofördel-

ningsfilen samt ”transaktion.txt” för transaktionsfilerna.

I filerna ska varje rad separeras med radbrytning (CR-LF). Radbrytning

får endast användas mellan varje rad. Radbrytning får inte användas efter den

sista raden.

Varje kolumn ska separeras med ett s.k. pipe-tecken (”|”, byte kod 0x7c).

Pipe-tecken får endast användas mellan varje kolumn. Pipe-tecken får inte

användas efter den sista kolumnen.

Det ska alltid finnas ett pipe-tecken som separerar varje kolumn, även när

värdet i en viss kolumn är tomt.

Första raden i filerna ska alltid innehålla namnen på respektive kolumn.

Informationsfilernas innehåll och struktur

Informationsfilerna ska ha det innehåll och den struktur som framgår av tabel-

lerna nedan.

Tabell 1 Kundfilen

Kolumnnamn

Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kundnummer

Ett unikt nummer för insät-

taren.

Maximalt 50 tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får ej vara tomt.

Namn

Samtliga namn (för fysiska

personer) eller fullständig

firma (för juridiska personer)

på insättaren. Namnen ska

skiljas med mellanslag.

Maximalt 150

tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får ej vara tomt.

PersonOrgNummer

För insättare som är svenska

privatpersoner ska fältet

innehålla personnummer.

För insättare som är svensk

juridisk person ska organisa-

tionsnummer användas.

Maximalt 50 tecken

För personnummer ska 12 nume-

riska tecken användas, enligt

ÅÅÅÅMMDDNNNN.

För organisationsnummer ska

10 numeriska tecken användas.

För utländska insättare får anges ett

globalt referensnummer. Detta ska

börja med tecknen ”REF” och kan

sedan innehålla maximalt 47 alfanu-

meriska tecken.

6

RGKFS 2011:2

Kolumnnamn

Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

För utländska insättare kan

ett s.k. globalt referensnum-

mer användas om sådant

finns.

Utländska insättare får ha ett tomt

värde här om både person-/org.num-

mer och ett globalt referensnummer

saknas.

Utdelningsadress

Utdelningsadressen till

insättaren.

Maximalt 250

tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får vara tomt.

Postnummer

Postnummer till insättaren.

Maximalt 250

tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får vara tomt.

Ort

Postort till insättaren.

Maximalt 250

tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får vara tomt.

Postland

Land till insättaren. Anges

bara om annat land än Sve-

rige.

Maximalt 250

tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får vara tomt.

Landskod

ISO-koden för landet som

insättaren är registrerad i.

2 tecken

Landskod enligt ISO 3166-1.

Får ej vara tomt.

CONamn

C/O-namn om sådant finns.

Maximalt 250

tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får vara tomt.

TIN

Tax Identification Number.

Skatteregistreringsnummer

för insättare som är skat-

tepliktiga i utlandet.

Maximalt 100

tecken

Alfanumeriska tecken inom

Windows-1252.

Får vara tomt för insättare som är

skattepliktiga i Sverige.

Tabell 2 Kontofilen

Kolumnnamn

Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kontonummer

Kontots nummer. Kontonum-

ret ska vara unikt.

Maximalt 50 tecken. Numeriska eller ickenumeriska

tecken.

Om clearingnummer finns så ska det

anges tillsammans med kontonumret

utan extra tecken.

Får ej vara tomt.

Valuta

Valutakod enligt ISO 4217.

3 tecken

Treställig valutakod enligt ISO 4217.

Får ej vara tomt.

7

RGKFS 2011:2

Kolumnnamn

Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kapital

Det saldo som finns bokfört

på kontot. Anges i den valuta

som kontot är i. Ska inte

innehålla upplupen ränta.

Maximalt 26 tecken

Decimaltal med komma (,) som deci-

malavskiljare. Kan innehålla värden

från -2^63 till 2^63 med en precision

på 1/10000.

Får ej vara tomt.

UpplupenRänta

Den upplupna räntan fram

till den dag då ersättningsrätt

inträder.

Maximalt 26 tecken

Decimaltal med komma (,) som deci-

malavskiljare. Kan innehålla värden

från -2^63 till 2^63 med en precision

på 1/10000.

Får ej vara tomt.

Pantsatt

”Ja” om kontot är pantsatt,

”Nej” om konton inte är

pantsatt.

Maximalt 3 tecken

”Ja” eller ”Nej”.

Får ej vara tomt.

Spärrat

”Ja” om kontot är spärrat för

utbetalning till kontohavaren

och ”Nej” om konton inte är

spärrat.

Maximalt 3 tecken

”Ja” eller ”Nej”.

Får ej vara tomt.

Tabell 3 Kontofördelningsfilen

Kolumnnamn

Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kontonummer

Används för koppling mellan

konton och insättare.

Maximalt 50 tecken

Ska matcha kontonummer i konto-

filen.

Får ej vara tomt.

Kundnummer

Används för koppling mellan

konton och insättare.

Maximalt 50 tecken

Ska matcha kundnummer i kund-

filen.

Får ej vara tomt.

KundensAndel

Andel i decimalform där 1 är

högst och 0,0001 är lägst.

Maximalt 6 tecken

Anges med fyra decimalers nog-

grannhet.

Får ej vara tomt.

Samma kundnummer och kontonummer får förekomma flera gånger i konto-

fördelningsfilen, men kombinationer av kundnummer och kontonummer ska

vara unika.

8

RGKFS 2011:2

Tabell 4 Transaktionsfilen

Kolumnnamn

Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kontonummer

Används för koppling mellan

transaktioner och konto.

Maximalt 50 tecken

Ska matcha kontonummer i konto-

filen.

Får ej vara tomt.

Transaktionsdatum

Datum och tidpunkt för

transaktionen.

Maximalt 20 tecken

Anges i formatet: ”ÅÅÅÅ-MM-DD

TT:MM:SS”.

Får ej vara tomt.

Bokföringsdatum

Datum och tidpunkt för

bokföringen.

Maximalt 20 tecken

Anges i formatet: ”ÅÅÅÅ-MM-DD

TT:MM:SS”.

Ska vara tomt i första filen.

Får ej vara tomt i andra filen.

Referens

Vem som är transaktionens

betalningsavsändare eller

betalningsmottagare.

Maximalt 50 tecken

Alfanumeriska tecken inom Win-

dows-1252.

Får vara tomt

Belopp

Belopp på transaktionen.

Maximalt 26 tecken

Ska vara i samma valuta som kontot

avser.

Decimaltal med komma (,) som deci-

malavskiljare. Kan innehålla värden

från -2^63 till 2^63 med en precision

på 1/10000.

Får ej vara tomt.

Transaktionsfil 1 ska visa transaktioner som vid slutet av dag 1 är registre-

rade men inte bokförda på de konton som finns i kontofilen.

Transaktionsfil 2 ska visa de transaktioner som faktiskt bokförts på de kon-

ton som finns i kontofilen från och med dag 2 till och med dag 4, och som

avser tiden fram till och med dag 1.

Arkivering och komprimering av informationsfilerna

Informationsfilerna ska arkiveras och komprimeras till ett s.k. 7z-arkiv

med programvaran 7-zip. Filformatet för 7z-arkivet ska följa specifikationen

i källkoden till 7-zip.

Kryptering och signering av informationsfilerna

Det komprimerade arkivet ska krypteras och signeras med programvaran

GnuPG/gpgsm, OpenSSL eller annan programvara som är kompatibel med

följande krav:

1. Kryptering ska ske med krypteringsalgoritmen AES256.

2. Signering ska ske med hashalgoritmen SHA512.

3. Meddelandeformatet ska följa CMS (RFC5652).

9

RGKFS 2011:2

4. Anonyma metoder för nyckelutbyte får inte användas.

5. Minsta tillåtna längd på kryptografiska nycklar för asymmetriska algo-

ritmer är 2048 bitar.

6. Väl kända och granskade implementeringar av kryptografiska program-

varor ska användas.

7. Det kryptografiska systemet ska ha skydd mot angrepp såsom (i) att

någon ställer sig som mellanhand mellan server och klient och på så sätt obe-

hörigen tar del av information (s.k. man-in-the-middle), (ii) repetition och

(iii) fördröjningsattacker.

Tekniska krav på institutets unika IP-adress

Den eller de IP-adresser som institutet uppger till Riksgäldskontoret ska

vara adresser enligt formatet IPv4.

Förklaringar av tekniska begrepp som används i denna bilaga

7-zip

Ett komprimeringsprogram som finns tillgängligt

som fri programvara med öppen källkod och som

kan laddas ner på internetadressen 7-zip.org.

AES256

En krypteringsalgoritm enligt standarden FIPS PUB

197 publicerad av National Institute of Standards

and Technology (NIST).

CMS

Förkortning för Cryptographic Message Syntax som

är ett format (angivet i dokumentet RFC 5652) för

kryptografiskt skyddade meddelanden, fastställt av

Internet Engineering Task Force (IETF).

hashalgoritm

Matematisk funktion eller algoritm som bland annat

kan användas vid signering av data.

GnuPG/Gpgsm

Programvara för digital kryptering och signering,

som ingår i programpaketet GnuPG.

IPv4

Internet Protocol version 4 (IPv4) är idag den version

som Internet i huvudsak baseras på.

krypteringsalgoritm Matematisk funktion eller algoritm som användas

vid kryptering av data.

OpenSSL

Programvara för digital kryptering och signering,

som är tillgänglig som öppen källkod och som kan

laddas ner på internetadressen www.openssl.org.

SHA512

En hashalgoritm enligt standarden FIPS PUB 180-

3 publicerad av National Institute of Standards and

Technology (NIST).

Windows-1252

En teckenkodning för det latinska alfabetet som

används i operativsystemet Microsoft Windows.

Elanders Sverige AB, 2011