Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995:1571 i lydelse enligt SFS 2020:668
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

[S2]Frågor om insättningsgarantin handläggs av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:1433).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i första stycket innebär att kreditmarknadsföretag läggs till de institut som omfattas av lagens regler om insättningsgaranti.

Kreditmarknadsföretag får möjlighet att ta emot kortfristig inlåning. En konsekvens av den ändringen är att också insättningar i kreditmarknadsföretag skall omfattas av det svenska garantisystemet. Frågan behandlas även i avsnitt 5.5.2.

Definitioner

2 §  I denna lag betyder

[S2]betalningsåtaganden: detsamma som i artikel 2.1.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen,

[S3]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S4]garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin,

[S5]institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,

[S6]insättare: den som har en insättning i ett institut,

[S7]insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto,

[S8]insättningsgarantidirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen, och

[S9]resolutionsmyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2016:625).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna avseende ”ett svenskt kreditmarknadsföretag” och ”ett utländskt kreditföretag” i punkten 1 följer av förslaget till ändring i 1 §, som innebär att även insättningar i kreditmarknadsföretag kommer att omfattas av insättningsgarantin. Övriga ändringar är redaktionella i syfte att tydliggöra att krav på tillstånd endast gäller svenska värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag.

När punkten 3, dvs. definitionen av insättning, fick sin lydelse angavs att denna ...

Prop. 2008/09:49: I paragrafens tredje punkt föreslås en ny definition av insättning.

Ändringen innebär att kravet på att de tillgodohavanden för att omfattas av garantin ska vara ”tillgängliga för insättaren med kort varsel” utmönstrats. Den ändringen innebär att inte bara transaktionskonton utan även sparkonton omfattas av garantin. Insättningsgarantin kommer alltså att gälla dels för sparkonton som är förenade med en uttagsrätt mot en viss avgift, dels för sparkonton där sådana förtidsuttag ...

Insättningar som omfattas av garantin

3 §  En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut och inte något annat framgår av 3 a §.

[S2]Garantimyndigheten får besluta att garantin också ska omfatta insättningar som finns hos

 1. en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, eller
 2. en filial här i landet till ett utländskt institut.

[S3]Om insättningsgarantin i ett annat EES-land, där det finns en filial till ett svenskt institut, har ett mer omfattande skydd eller ger högre ersättning än vad som följer av 4 c §, får garantimyndigheten besluta att garantin ska omfatta även detta skydd, om inte det andra landets insättningsgaranti erbjuder filialen sådant skydd.

[S4]Beslut enligt andra och tredje styckena meddelas efter ansökan av institutet. Lag (2016:625).

3 a §  Om resolutionsmyndigheten överför en insättning som har gjorts i ett institut som försatts i resolution till någon annan i enlighet med 17 eller 18 kap. lagen (2015:1016) om resolution, gäller följande.

[S2]Insättningen omfattas inte längre av den insättningsgaranti som gäller för insättningar gjorda i institutet i resolution, om insättningen har överförts i sin helhet eller till en del som motsvarar det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §.

[S3]Om överföringen bara omfattar en del av insättningen och beloppet understiger det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §, uppgår garantin för den del av insättningen som är kvar i institutet i resolution till skillnaden mellan det belopp som omfattas av garantin enligt 4 § och det överförda beloppet. Lag (2015:1026).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.

I paragrafen, som är ny, införs i första stycket en skyldighet för instituten att ansöka om förhandsprövning hos garantimyndigheten av kontovillkoren för kontoslag som används för att ta emot insättningar. Skyldigheten gäller alla kontoslag som används för insättningar. Prövningen ska göras innan den nya, eller ändrade, produkten lanseras. Om institutet vill ...

Prövning av kontovillkor

3 b §  Ett institut ska ansöka om garantimyndighetens prövning av om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar innebär att kontoslaget omfattas av insättningsgarantin. En sådan ansökan ska även göras när institutet avser att ändra villkoren för kontoslaget, om det inte är uppenbart att villkorsändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin.

[S2]Ett utländskt institut som tar emot insättningar som inte omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag behöver inte ansöka om prövning. Lag (2015:1026).

Ersättning från garantin

4 §  Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

[S2]Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i svenska kronor som följer av artikel 6.1 och 6.5 i insättningsgarantidirektivet, om inte något annat följer av 4 c §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det högsta ersättningsbeloppet.

[S3]I fråga om insättningar i en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut får det högsta ersättningsbeloppet som avses i andra stycket vara 100 000 euro eller, om landet har fastställt beloppet i nationell valuta i enlighet med artikel 6.5 i insättningsgarantidirektivet, det belopp i den nationella valutan som motsvarar 100 000 euro.

[S4]Beloppet ska betalas ut i svenska kronor eller i valutan i det land inom EES där kontot finns. Om ett belopp ska räknas om mellan olika valutor, ska den valutakurs tillämpas som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Lag (2020:177).

Prop. 2010/11:23: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.

Ändringen i andra stycket innebär att ersättningsbeloppet höjs till det belopp i kronor som vid ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

Av tredje stycket, som är nytt, framgår att beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Den valutakurs som lämpligen ...

Prop. 2019/20:80: Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i svenska kronor som följer av artikel 6.1 och 6.5 i insättningsgarantidirektivet, om inte något annat följer av 4 c §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det högsta ersättningsbeloppet.

I fråga om insättningar i en filial ...

Prop. 2008/09:49: I paragrafens andra stycke fördubblas det ersättningsgilla beloppet, från 250 000 kronor till 500 000 kronor.

4 a §  Om den insättning som ersättningen avser är pantsatt, skall panthavaren ha panträtt i ersättningen. Lag (2000:95).

4 b §  Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap.6 eller 7 §brottsbalken eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin.

[S2]Om åtal har väckts för brott som avses i första stycket avseende en viss insättning och ersättning begärs för insättningen, ska garantimyndigheten besluta att ersättning tills vidare inte ska betalas ut. Lag (2014:310).

4 c §  Ersättning utöver vad som följer av 4 § får betalas ut från garantin med sammanlagt högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp), om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till

 1. avyttring av privatbostad,
 2. ersättning för skada på sådan egendom som avses i 1,
 3. upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall,
 4. utbetalning av försäkringar, eller
 5. ersättning för skada till följd av
  1. brott,
  2. felaktig dom, eller
  3. fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

[S2]Utbetalning av ersättning enligt första stycket får dock bara avse insättningar som har gjorts högst tolv månader från den tidpunkt då beloppet krediterades på insättarens konto eller från och med den tidpunkt då det blev rättsligt möjligt att överföra sådana insättningar. Lag (2016:625).

5 §  Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:

 1. en bank,
 2. ett kreditmarknadsföretag,
 3. ett värdepappersbolag,
 4. ett försäkringsföretag,
 5. ett återförsäkringsföretag,
 6. ett tjänstepensionsföretag,
 7. en understödsförening,
 8. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 9. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
 10. en pensionsfond,
 11. en region, en kommun eller en statlig myndighet, eller
 12. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2019:893).

Prop. 2002/03:139: Ändringen innebär att kreditmarknadsföretag läggs till i paragrafen och är en följd av att dessa företag skall omfattas av garantisystemet. I övrigt har gjorts en redaktionell ändring.

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning från garantin. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

6 §  Om en insättning hos en filial här i landet till ett utländskt institut också omfattas av en garanti i ett annat land, svarar den svenska garantin bara för skillnaden mellan vad som kan betalas ut enligt den utländska garantin, i förekommande fall före avdrag för institutets motfordringar mot insättaren, och vad som kan betalas ut enligt den svenska garantin.

7 §  Om ett institut försätts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, ska ersättning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och tredje styckena. Ersättningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten anvisar.

[S2]Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 § första stycket 1 samma lag, om de inte hade varit undantagna från skuldnedskrivning.

[S3]Om resolutionsmyndigheten överför en insättning i enlighet med 17–19 kap. lagen om resolution, ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha burit om förlusterna hade fördelats mellan borgenärerna enligt förmånsrättsordningen. Lag (2015:1026).

7 a §  Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om resolution tillämpas, får medel som omfattas av 15 § tillföras vid en kapitalisering av ett institut i resolution i den utsträckning garanterade insättningar skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 § första stycket 2 om de inte hade varit undantagna från konvertering. I utbyte ska kapitalinstrument erhållas till ett värde som motsvarar de tillförda medlen. Lag (2015:1026).

7 b §  De medel som insättningsgarantin får bidra med enligt 7 och 7 a §§ får uppgå till högst 200 procent av målnivån enligt 15 a §. Lag (2016:625).

7 c §  De kapitalinstrument som erhålls i utbyte enligt 7 a § ska föras till insättningsgarantin.

[S2]Sådana tillgångar behöver inte säljas för att garantimyndigheten ska få låna medel i Riksgäldskontoret.

[S3]Den ersättning som garantimyndigheten får när tillgångar säljs ska tillgodoräknas behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625).

Ersättningsrättens inträde

8 §  Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning när

 1. Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att
  1. en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och
  2. oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte endast är tillfällig, eller
 2. institutet försätts i konkurs.

[S2]Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla.

[S3]Ett beslut enligt första stycket 1 ska meddelas inom fem arbetsdagar från det att Finansinspektionen har funnit att de förutsättningar som anges i 1 a är uppfyllda. Lag (2020:177).

Prop. 2019/20:80: a) en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och

b) oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte endast är tillfällig, eller

2. institutet försätts i konkurs. Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.3.

I paragrafen anges förutsättningarna för ersättningsrättens inträde. För att uppfylla ändringsdirektivets krav införs ytterligare en grund för att utlösa garantin.

Ändringarna i första stycket punkten 1 innebär att rätt till ersättning också kan inträda när Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit ...

9 §  Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

[S2]Ersättningar ska, om inget annat följer av 9 a eller 9 b §, göras tillgängliga för insättarna inom sju arbetsdagar från det att

 1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,
 2. institutet försätts i konkurs, eller
 3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att insättningar hos institutet är indisponibla.

[S3]Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser är lämpligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett konto i insättarens namn i ett kreditinstitut eller hämta uppgifter från ett kreditinstitut eller en clearingorganisation om konto i ett kreditinstitut till vilket utbetalning av ersättning kan göras. Lag (2016:625).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.7, 4.8 och 5.4.

I paragrafen anges bestämmelser om utbetalning av ersättningen från ...

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om utbetalningar från insättningsgarantin. Övervägandena finns i avsnitt 7.

9 a §  Ersättningar som omfattas av artikel 7.3 i insättningsgarantidirektivet ska betalas ut så snart som möjligt och senast tre månader efter ersättningsrättens inträde enligt 8 §. Lag (2016:625).

9 b §  Garantimyndigheten får skjuta upp utbetalningen av ersättningen om

 1. det är ovisst om en person har rätt till ersättningen,
 2. insättningen är föremål för en rättstvist,
 3. insättningen är föremål för restriktiva åtgärder som har beslutats av nationella regeringar eller internationella organ,
 4. insättningen innefattar ett tilläggsbelopp enligt 4 c §,
 5. inga transaktioner har förekommit på kontot under de senaste 24 månaderna (kontot är vilande), eller
 6. ersättningen ska betalas ut för ett annat insättningsgarantisystems räkning i enlighet med artikel 14.2 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625).

9 c §  Ersättning ska inte betalas ut, om

 1. det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna före ersättningsrättens inträde enligt 8 §, och
 2. ersättningen understiger garantimyndighetens administrativa kostnader för utbetalningen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana administrativa kostnader som avses i första stycket. Lag (2016:625).

10 §  Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs.

Information

11 §  Svenska institut samt utländska institut som tar emot insättningar hos en filial här i landet ska informera den som har gjort eller avser att göra en insättning om

 1. huruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte,
 2. för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 b § första stycket,
 3. den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
 4. formerna för utbetalning av ersättning från garantin.

[S2]Information enligt första stycket ska lämnas vid marknadsföring av ett erbjudande.

[S3]Innan ett avtal om mottagande av insättningar ingås ska insättaren få information enligt första stycket och information med ett innehåll enligt bilaga 1 till insättningsgarantidirektivet och med uppgift om garantimyndighetens webbplats. Insättaren ska bekräfta att denna information tagits emot. Informationen ska tillhandahållas insättaren minst en gång varje år. Informationen ska vidare under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör fordringsförhållandet. Informationen ska lämnas i pappersform om insättaren begär det.

[S4]Informationen enligt första stycket ska göras tillgänglig på det språk som insättaren och institutet enades om när avtalet om mottagande av insättningar ingicks eller på det eller de officiella språken i det EES-land där filialen är inrättad. Lag (2016:625).

Prop. 2002/03:139: Syftet med ändringen i första stycket punkten 1 är att det tydligare skall framgå av lagtexten att informationsplikten gäller oavsett om den aktuella fordran omfattas av det svenska garantisystemet eller inte, inbegripet att information skall lämnas om att en insättning omfattas av en motsvarande utländsk garanti i vissa fall.

Ändringarna i paragrafen innebär vidare att andra stycket får ett helt nytt innehåll. Av detta framgår när informationen enligt första stycket skall lämnas ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.

I paragrafen behandlas ett instituts informationsskyldighet mot insättare och potentiella sådana. Ändringarna i paragrafen görs för att undanröja tidigare oklarheter och förtydliga institutets skyldighet.

I första stycket punkten 1 byts ordet ”fordran” ut mot ”insättningen”. I första stycket punkten 2, som är ny, införs en skyldighet ...

11 a §  Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt 10 § samma lag. Ett åsidosättande av 11 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§marknadsföringslagen.

[S2]Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från bara andra än konsumenter, ska garantimyndigheten underrätta Finansinspektionen enligt 20 § denna lag. Lag (2008:497).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen är ny. Första stycket motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 11 § andra stycket. Hänvisningen till marknadsföringslagen innebär att institut som åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, kan åläggas att lämna informationen i enlighet med 15 § marknadsföringslagen. Ett informationsåläggande kan meddelas även den ...

Prop. 2007/08:115: I första stycket är hänvisningen till marknadsföringslagen ändrad till följd av att den nuvarande marknadsföringslagen ersätts med en ny. Av första stycket framgår också att ett åsidosättande av informationsplikten i 11 § är att betrakta som otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Förebilder att ...

11 b §  Vid fusion eller annan form av ombildning av ett institut, som kan påverka insättarens rätt till ersättning, ska institutet informera insättaren minst en månad innan rättsverkningarna av ombildningen inträder.

[S2]Garantimyndigheten får tillåta en kortare tidsfrist, om det är motiverat av hänsyn till finansiell stabilitet eller skyddet för företagshemligheter.

[S3]Insättaren har rätt att ta ut eller till ett annat institut överföra insättningar och upplupen ränta till den del som överstiger ersättningsbeloppet enligt 4 §, om det görs inom tre månader från det att insättaren har informerats om ombildningen. Insättaren har rätt att vidta dessa åtgärder utan att drabbas av någon sanktion. Lag (2016:625).

Prop. 2002/03:139: Denna paragraf är ny. Den ger uttryck för att ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 §, dvs. fordringar som omfattas av insättningsgarantin, inte får neka någon möjlighet att sätta in sådana medel, dvs. alla oavsett medborgarskap skall ha en möjlighet att placera sina pengar på ett säkert sätt. Dock måste ett institut enligt penningtvättslagstiftningen kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med banken. Från denna huvudregel har ...

11 c §  Ett institut eller en filial som lämnar eller utesluts från insättningsgarantin enligt denna lag ska informera berörda insättare inom en månad från det att institutet eller filialen lämnade garantin. Lag (2016:625).

Skyldighet att ta emot garanterade insättningar

11 d §  Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2016:625).

Avgifter

12 §  Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

[S2]Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

[S3]Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

 1. bestäms enligt 14 § första och andra styckena,
 2. bestäms genom ändring av beslut enligt 3739 §§förvaltningslagen (2017:900), eller
 3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol. Lag (2018:804).

Prop. 2004/05:92: I paragrafen anges grunderna för finansieringen av insättningsgarantisystemet.

Ändringen i andra stycket innebär att den sammanlagda avgiften för instituten uppgår till 0,1 procent av insättningarna oberoende av nivån på de behållna avgiftsmedlen. Förslaget innebär således att den sammanlagda avgiften för instituten inte påverkas vid en ökning av insättningarna, t.ex. vid flytt av insättningar till det svenska insättningsgarantisystemet.

Följaktligen utmönstras ...

13 §  Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för beslutet.

[S2]Avgiften ska baseras på institutets sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del de omfattas av garantin. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till institutets risknivå.

[S3]Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter för garantin enligt denna lag. Lag (2016:625).

13 a §  Om behållna avgiftsmedel inte är tillräckliga för att betala ut ersättning vid ersättningsrättens inträde enligt 8 §, ska garantimyndigheten besluta om en extra avgift. Avgiften får motsvara högst 0,5 procent av institutens sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får garantimyndigheten, efter samråd med Finansinspektionen, besluta om en högre avgift. Lag (2016:625).

13 b §  Om betalning av en extra avgift enligt 13 a § skulle hota ett instituts likviditet eller solvens, får garantimyndigheten efter ansökan av institutet bevilja anstånd med betalning av avgiften.

[S2]Anstånd får beviljas med högst sex månader i taget.

[S3]Avgiften ska betalas när förutsättningarna för anstånd inte längre är uppfyllda. Lag (2016:625).

14 §  Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska grundas på summan av institutets insättningar vid årets utgång och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

[S2]Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§.

[S3]Om ett institut helt eller delvis övergår till att omfattas av ett annat insättningsgarantisystem inom EES, ska de avgifter som institutet har betalat in enligt 13 § under de senaste tolv månaderna före övergången överföras till det andra insättningsgarantisystemet. Om övergången avser en del av verksamheten, ska avgifter överföras i proportion till överförda insättningar som omfattas av garantin.

[S4]En överföring av avgifter ska inte ske om institutet har uteslutits från garantin enligt denna lag. Lag (2018:1395).

14 a §  Garantimyndigheten får ta ut avgifter för prövningen av en ansökan enligt 3 a §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.

I paragrafen, som är ny, införs i första stycket en rätt för garantimyndigheten att ta ut avgifter för prövningen av en ansökan enligt 3 a §. Den nya ordningen, där en förhandsprövning av kontoslag införs, kommer att medföra ökade kostnader för garantimyndigheten. Kostnaderna för prövningen bekostas av instituten genom att dessa påförs en särskild prövningsavgift. ...

15 §  Garantimyndigheten ska placera inbetalda avgifter på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Från de inbetalda avgifterna ska myndigheten dock räkna av de förvaltningskostnader som den haft för garantin.

[S2]I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret. Lag (2016:625).

Målnivå på behållna medel

15 a §  De behållna avgiftsmedlen ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 0,8 procent av institutens sammanlagda insättningar som omfattas av garantin (målnivå).

[S2]Om de behållna avgiftsmedlen minskar till mindre än två tredjedelar av den nivå som anges i första stycket, ska nivån återställas inom sex år. Avgiften får då fastställas till ett högre belopp än vad som följer av 12 § andra stycket.

[S3]För att uppnå beloppet enligt första stycket får garantimyndigheten godta betalningsåtaganden från instituten. Andelen betalningsåtaganden får inte överstiga 30 procent av behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625).

Uppgiftsskyldighet

16 §  Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

[S2]Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i övrigt behöver för sin verksamhet.

[S3]Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos institutet. Lag (2020:668).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna följer av att bankrörelselagen upphävs och att de bestämmelser som avses flyttas till sparbankslagen respektive lagen om medlemsbanker. Ändringarna innebär inte några förändringar i sak.

Prop. 1998/99:129: I paragrafen finns en hänvisning till 3 kap. 1 § bankrörelselagen, som bl.a. innehåller en bestämmelse om minsta antalet revisorer i sparbanker och medlemsbanker. Nämnda lagrum föreslås i det föregående ändras så att sådana banker skall ha minst en revisor i stället för minst två revisorer, vilket gäller för närvarande. Den föreslagna utformningen av 16 § anknyter bättre än den nuvarande till den föreslagna lydelsen av bestämmelsen ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

I första stycket införs hänvisningar till kompletterande lagstiftning. Ett nytt andra stycke införs i paragrafen för att förtydliga och säkerställa att garantimyndigheten snabbt ska kunna få tillgång till den information från instituten som myndigheten behöver för att uppfylla ändringsdirektivets krav på förkortad handläggningstid. Genom ändringen ...

16 a §  Ett institut som avser att helt eller delvis övergå till att omfattas av ett annat insättningsgarantisystem enligt insättningsgarantidirektivet ska underrätta garantimyndigheten om detta senast sex månader före övergången. Lag (2016:625).

17 §  Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursförvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket, och
 2. att vissa uppgifter som enligt 16 § ska lämnas till garantimyndigheten i stället ska lämnas till Finansinspektionen. Lag (2020:180).

Prop. 2019/20:78: Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgiftsskyldighet. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

Ändringen i första stycket innebär att informationsskyldigheten som åligger konkursförvaltaren också ska åläggas institutet.

Eftersom det kan behövas mer detaljerade föreskrifter om hur informationsskyldigheten ska vara utformad och vad som ska omfattas har ett bemyndigande införts i andra stycket som gör det möjligt för regeringen ...

17 a §  När Finansinspektionen har anledning att anta att ersättningsrätten enligt 8 § kan inträda, ska inspektionen informera garantimyndigheten om detta och lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

[S2]Riksbanken ska, på begäran av garantimyndigheten, lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

I paragrafen, som är ny, införs ett förtydligande av Finansinspektionens och Riksbankens skyldighet att lämna garantimyndigheten den information som myndigheten behöver för sin verksamhet enligt lagen om insättningsgaranti.

I första stycket införs en skyldighet för Finansinspektionen att lämna uppgifter till garantimyndigheten redan ...

Samarbete och utbyte av information

17 b §  Garantimyndigheten, Finansinspektionen och resolutionsmyndigheten ska samarbeta och utbyta information med varandra, med motsvarande myndigheter i andra länder, med företrädare för utländska garantisystem och med Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av insättningsgarantidirektivet och Sveriges medlemskap i EU. Lag (2016:625).

17 c §  Garantimyndigheten får hänskjuta frågor som rör avtal med andra insättningsgarantisystem till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artikel 14.5 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625).

Återbetalning av ersättning

18 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats ut för mycket tillsammans med ränta beräknad enligt 6 § räntelagen (1975:635).

[S2]Sådan återbetalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot ersättning obehörigt eller med för högt belopp. Ränta ska i sådana fall tas ut beräknad enligt 5 § räntelagen.

[S3]Beslut enligt första och andra styckena fattas av garantimyndigheten och får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första och andra styckena efterges helt eller delvis. Lag (2016:625).

Övertagande av fordran

19 §  I fråga om utbetalade ersättningar enligt garantin träder staten in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet.

[S2]När ett utländskt garantisystem har betalat ut ersättning med anledning av att ett svenskt institut försatts i konkurs träder det utländska garantisystemet in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet. Lag (1999:161).

Ingripanden m.m.

20 §  Garantimyndigheten skall underrätta Finansinspektionen, om ett institut som omfattas av garantin inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Lag (2007:1433).

21 §  Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsättning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, får garantimyndigheten förelägga institutet att vidta rättelse.

[S2]Om institutet inte har vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får garantimyndigheten besluta att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningarna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett EES- land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets hemland har samtyckt till beslutet. Är det fråga om ett institut från ett land utanför EES, får beslut om att garantin inte längre ska gälla meddelas endast om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg om beslutet.

[S3]Har garantimyndigheten beslutat att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, ska myndigheten underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslutet. Lag (2007:1433).

22 §  I samtliga fall då garantimyndigheten har beslutat att garantin inte längre skall gälla skall institutet informera berörda insättare om beslutet. Lag (2007:1433).

23 §  Ett beslut om att garantin inte längre ska gälla inverkar inte på insättningar som omfattades av garantin innan beslutet vann laga kraft. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd. Lag (2011:829).

Prop. 2005/06:45: (Jfr 31 § i Insättningsgarantiutredningens betänkande Reformerat system för insättningsgarantin [SOU 2005:16])

Syftet med paragrafen är att redan gjorda insättningar inte skall påverkas av att Insättningsgarantinämnden beslutar att insättningsgarantin inte längre skall gälla för insättningar i ett visst institut eller att Finansinspektionen beslutar att återkalla ett verksamhetstillstånd. De insättningar som ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 7.1.

I paragrafen införs ändringar som syftar till att klargöra vilka insättningar som omfattas av insättningsgarantin i en situation vid beslut att garantin inte längre ska gälla eller vid återkallelse av ett instituts tillstånd.

Genom att byta ut orden ”vid tidpunkten för beslutet” till ”innan beslutet vann laga kraft” tydliggörs vilken tidpunkt ...

Överklagande

24 §  Garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2020:177).

Prop. 2019/20:80: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Tredje stycket tas bort och är en följd av att det införs en ny bestämmelse om verkställighet, 25 §.

Verkställighet

25 §  Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 gäller omedelbart. Lag (2020:177).

Prop. 2019/20:80: Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om verkställighet av Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Paragrafen innebär att Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 gäller omedelbart. Ett sådant beslut kan bli föremål för inhibition enligt 28 § förvaltningsprocesslagen. ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.6.

Som Lagrådet har anfört bör de tre nya styckena i den föreslagna 24 § i lagrådsremissen bilda en ny paragraf, 25 §. Enligt Lagrådets förslag har en ny paragraf därför införts.

I paragrafens första stycke anges att Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde enligt 8 § första stycket 1 ska överklagas till Prövningsnämnden ...

26 § Har upphävts genom lag (2016:625).
27 § Har upphävts genom lag (2016:625).
28 § Har upphävts genom lag (2016:625).
29 § Har upphävts genom lag (2016:625).
30 § Har upphävts genom lag (2016:625).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om institut som omfattas av garantin alltifrån lagens ikraftträdande skall avgiften för år 1996 bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid utgången av år 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
  CELEX-nr
  394L0019
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:593) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1176) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:119) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:170, Prop. 1996/97:72, Bet. 1996/97:FiU22
  Omfattning
  ändr. 13, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (1998:773) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:161) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1998/99:131, Prop. 1998/99:30, Bet. 1998/99:FiU15
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:915) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:46, Prop. 1998/99:129, Bet. 1999/2000:FiU7
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:95) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:140, Prop. 1999/2000:36, Bet. 1999/2000:FiU14
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 4, 14 §§; ny 4 a, 4 b §§
CELEX-nr
394L0019
Ikraftträder
2000-04-01

Lag (2000:188) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:182, Prop. 1999/2000:50, Bet. 1999/2000:FiU18
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:815) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2000/01:7, Prop. 1999/2000:107, Bet. 2000/01:FiU6
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:52) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2001/02:129, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU2
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:358) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:237, Prop. 2001/02:132, Bet. 2001/02:LU30
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:320) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 11, 16, 21 §§; nya 11 a, 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
CELEX-nr
31994L0019
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:257) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2004/05:226, Prop. 2004/05:92, Bet. 2004/05:FiU25
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
CELEX-nr
31994L0019
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:920) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:537) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:45, Bet. 2005/06:FiU22
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1380) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:544) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:1433) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättningsgarantinämnden har fattat och på ansökningar som har gjorts före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:112, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 b, 9, 11 a, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:497) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:811) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.
 2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 6 oktober 2008. Den ska inte tillämpas för fall där rätten till ersättning har inträtt före detta datum.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:16, Prop. 2008/09:49, Bet. 2008/09:FiU14
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2008-10-30

Lag (2009:698) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009. Den ska dock inte tillämpas för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:297, Prop. 2008/09:186
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:1865) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:57, Prop. 2010/11:23, Bet. 2010/11:FiU18
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2010-12-31

Lag (2011:829) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Ett institut som tar emot eller avser att ta emot insättningar som omfattas av denna lag ska ansöka om prövning enligt 3 a § inom tre månader från ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:296, Prop. 2010/11:109, Bet. 2010/11:FiU41
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 3 a, 14 a, 17 a, 25 §§, rubr. närmast före 3 a §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:310) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit föremål för brott som begåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:253, Prop. 2013/14:121, Bet. 2013/14:JuU25
Omfattning
ändr. 4 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:977) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 13 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:1026) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 2, 3, 25 §§, rubr. rubriken närmast före nuvarande 3 a § sätts närmast före 3 b §; nya 3 a, 7, 7 a och 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:625) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller för årliga avgifter som beslutas under 2016.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:261, Prop. 2015/16:106, Bet. 2015/16:FiU34
Omfattning
upph. 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§; nuvarande 11 b § betecknas 11 d §; ändr. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24 §§; nya 4 c, 7 b, 7 c, 9 a, 9 b, 9 c, 11 b, 11 c, 13 a, 13 b, 15 a, 16 a, 17 b, 17 c §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:638) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 24 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 d §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2019:749) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2019:893) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:177) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.
 2. Det som sägs om det högsta ersättningsbeloppets storlek i 4 § andra stycket i den äldre lydelsen ska gälla fram till dess att föreskrifter om beloppet som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har trätt i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:192, Prop. 2019/20:80, Bet. 2019/20:FiU38
Omfattning
ändr. 4, 8, 24 §§; ny 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraftträder
2020-05-01

Lag (2020:180) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2019/20:190, Prop. 2019/20:78, Bet. 2019/20:FiU36
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2020-05-01

Lag (2020:668) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2021-01-01