RGKFS 2016:2

Riksgäldskontorets föreskrifter om insättningsgaranti

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om insättningsgaranti;

beslutade den 8 juni 2016.

Riksgäldskontoret föreskriver1 följande med stöd av 9 och 10 §§ förord-

ningen (2011:834) om insättningsgaranti.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådana institut som omfattas av insättnings-

garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

2 §

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

1. information om insättningsgarantin enligt 11, 11 b och 11 c §§ lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti, och

2. skyldighet för institut att lämna uppgifter om garanterade insättningar.

Definitioner

3 §

Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse

som i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Med internettjänst avses en tjänst som kräver inloggning med säkerhetslös-

ning via en webbplats eller mobilapplikation.

2 kap. Information

Information innan avtal ingås

1 §

Den information som ett institut ska lämna till en insättare enligt 11 §

tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti innan ett avtal om

mottagande av insättningar ingås, ska lämnas på de sätt som anges i 2–5 §§.

2 §

Den information som avses i bilaga I till insättningsgarantidirektivet ska

lämnas i ett informationsblad med det format som anges i den nämnda bila-

gan.

Bekräftelse enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsga-

ranti ska ske genom att insättaren undertecknar informationsbladet.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om in-

sättningsgarantisystem (omarbetning).

RGKFS 2016:2

Utkom från trycket

den 13 juni 2016

2

RGKFS 2016:2

3 §

Bekräftelse av att sådan information som avses i 11 § första stycket la-

gen (1995:1571) om insättningsgaranti har tagits emot, ska ske skriftligen i

samband med att avtalet om mottagande av insättningar ingås. Bekräftelsen

får inte avse annat än den information som anges i nämnda paragraf.

4 §

Om en insättare använder institutets internettjänst får denna tjänst an-

vändas för att informera insättaren enligt 11 § tredje stycket lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti. Informationsbladet och den information

som avses i 11 § första stycket lagen om insättningsgaranti ska då lämnas till

insättaren i varaktig form.

Internettjänsten får även användas för bekräftelse av att den information

som avses i första stycket har tagits emot. Bekräftelsen får inte avse annat än

den informationen.

5 §

Den information som avses i 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti, ska lämnas i pappersform om

1. institutet inte lämnar informationen genom internettjänsten, eller

2. insättaren inte använder institutets internettjänst.

I 11 § tredje stycket lagen om insättningsgaranti finns bestämmelser om att

informationen ska lämnas i pappersform om en insättare begär det.

Information som ska lämnas årligen

6 §

Det som sägs i 2 § första stycket, 4 § första stycket och 5 § ska även

tillämpas när institutet tillhandahåller insättaren informationen minst en gång

varje år enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Information vid fusion

7 §

Den information som ett institut ska lämna enligt 11 b § lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti vid fusion eller annan form av ombildning

av institutet som kan påverka insättarens rätt till ersättning, ska lämnas i pap-

persform.

8 §

Informationen ska publiceras på institutets webbplats samtidigt som in-

sättarna informeras enligt 7 §. Informationen ska därefter finnas tillgänglig på

webbplatsen i minst 12 månader.

Information om ett institut eller en filial lämnar insättningsgarantin

9 §

Den information som ett institut eller en filial ska lämna enligt 11 c §

lagen (1995:1571) om insättningsgaranti om institutet eller filialen utesluts

från eller lämnar insättningsgarantin, ska lämnas i pappersform.

10 §

Informationen ska publiceras på institutets eller filialens webbplats

samtidigt som insättarna informeras enligt 9 §. Informationen ska därefter fin-

nas tillgänglig på webbplatsen i minst 12 månader. Om institutet eller filialen

upphör att bedriva verksamhet under den tiden ska informationen finnas till-

gänglig på webbplatsen så länge verksamheten bedrivs.

3

RGKFS 2016:2

3 kap. Uppgiftsskyldighet

1 §

Ett svenskt institut som är anslutet till insättningsgarantin ska senast den

24 januari varje år till Riksgäldskontoret rapportera summan av garanterade

insättningar vid utgången av varje kvartal under föregående år.

2 §

De uppgifter som avses i 1 § ska lämnas på Riksgäldskontorets blankett

för garanterade insättningar per kvartal. Blanketten ska undertecknas av behö-

rig firmatecknare.

3 §

Vid rapportering enligt detta kapitel ska beloppen anges i svenska kro-

nor.

För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till

svenska kronor enligt den valutakurs som används vid bokslut för inlåning

(bokslutskurs) för den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 de-

cember.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.

2. Uppgifter enligt 3 kap. 1 § ska lämnas första gången den 24 januari

2017. Uppgift ska då lämnas om summa garanterade insättningar per den

31 december 2016. Uppgifter om summa garanterade insättningar vid ut-

gången av varje kvartal ska endast lämnas för tredje och fjärde kvartalen

2016.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Charlotte Rydin

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016