RGKFS 2016:3

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna

uppgifter om insättare och deras insättningar;

beslutade den 8 juni 2016.

Riksgäldskontoret föreskriver med stöd av 10 § förordningen (2011:834)

om insättningsgaranti i fråga om Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS

2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras

insättningar

dels att 2, 3, 6, 7, 8, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att bilagan ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

2 §

De definitioner som anges i 2 § lagen (1995:1571) om insättnings-

garanti ska ha samma betydelse i dessa föreskrifter. Därutöver avses i dessa

föreskrifter med

1. arbetsdag: dag som inte är allmän helgdag, lördag, midsommarafton,

julafton eller nyårsafton,

2. dag 1: dagen för ersättningsrättens inträde enligt 8 § lagen om insätt-

ningsgaranti,

3. dag 4: den arbetsdag som infaller tre arbetsdagar efter dag 1,

4. filialfil: den elektroniska fil med information om insättare och deras in-

sättningar hos filialer som anges i 6 och 7 §§,

5. informationsfilerna: de elektroniska filer med information om insättare

och deras insättningar som anges i 6 och 7 §§,

6. nätobjekt: ett antal IP-adresser i en serie, dock maximalt 256 stycken (24

bitars nätmask),

7. transaktionsfil 1: den transaktionsfil som ska sändas vid den tidpunkt

som anges i 8 § första stycket 1, och

8. transaktionsfil 2: den transaktionsfil som ska sändas vid den tidpunkt

som anges i 8 § första stycket 2.

3 §

Ett institut som tar emot insättningar ska vid varje tidpunkt ha förmåga

att sända informationsfilerna elektroniskt till Riksgäldskontoret i enlighet

med dessa föreskrifter. Endast de institut som bedriver verksamhet genom

filial behöver ha förmåga att sända en filialfil.

Informationsfilerna ska sändas till Riksgäldskontoret vid de tidpunkter som

anges i 8 och 9 §§.

RGKFS 2016:3

Utkom från trycket

den 13 juni 2016

2

RGKFS 2016:3

6 §

Informationsfilerna utgörs av en kundfil, en kontofil, en kontofördel-

ningsfil, två transaktionsfiler (transaktionsfil 1 och transaktionsfil 2) samt, för

de institut som bedriver verksamhet genom filial, en filialfil. Informations-

filerna ska ha det format och den tekniska utformning som anges i bilagan till

dessa föreskrifter.

7 §

Informationsfilerna ska ha följande innehåll:

1. Kundfilen ska innehålla en förteckning över institutets samtliga insättare

som omfattas av insättningsgarantin.

2. Kontofilen ska innehålla en förteckning över samtliga konton som insti-

tutet tillhandahåller och som omfattas av insättningsgarantin.

3. Kontofördelningsfilen ska innehålla information om ägarförhållandet för

samtliga konton som finns med i kontofilen.

4. Transaktionsfilerna ska innehålla information om alla transaktioner som

berör de konton som finns i kontofilen.

5. Filialfilen ska innehålla information om de insättare och om de konton

som omfattas av insättningsgarantin som finns hos en filial.

Om flera insättares insättningar finns registrerade på ett och samma konto

hos ett institut och institutet har uppdragit åt någon annan att hantera registre-

ringen av insättarna, ska uppgift om insättarna och deras insättningar lämnas i

filerna.

Informationsfilerna ska ha det närmare innehåll och den struktur som anges

i bilagan till dessa föreskrifter.

7 a §

Informationen i kundfilen, kontofilen, kontofördelningsfilen, transak-

tionsfil 1 och filialfilen ska avse förhållandena vid slutet av dag 1. Informatio-

nen i transaktionsfil 2 ska avse förhållandena vid slutet av dag 4 för transak-

tioner som har påbörjats senast dag 1.

Riksgäldskontoret får begära att transaktionsfil 2 ska avse förhållandena en

annan dag än dag 4.

8 §

Ett institut ska i händelse av ett ersättningsfall sända informationsfilerna

i enlighet med 15 § till Riksgäldskontoret vid följande tidpunkter:

1. Kundfilen, kontofilen, kontofördelningsfilen, transaktionsfil 1 och filial-

filen ska sändas senast den arbetsdag som inträffar närmast efter dag 1.

2. Transaktionsfil 2 ska sändas senast den arbetsdag som inträffar närmast

efter dag 4.

Om det finns särskilda skäl får Riksgäldskontoret medge att informations-

filerna sänds en arbetsdag senare än den respektive dag som anges i första

stycket 1 och 2.

Om Riksgäldskontoret har begärt att transaktionsfil 2 ska avse förhållan-

dena en annan dag än dag 4, ska transaktionsfilen sändas senast den arbetsdag

som inträffar efter Riksgäldskontorets begäran.

13 §

För att erhålla det privata certifikatet ska institutet skicka in en skriftlig

ansökan till Riksgäldskontoret.

Institutet ska vid varje tidpunkt ha ett giltigt privat certifikat så att institutet

kan uppfylla sina skyldigheter enligt 3 §. Institutet ska senast två månader

före utgången av det privata certifikatets giltighetsperiod ansöka om ett nytt

3

RGKFS 2016:3

certifikat. Om Riksgäldskontorets publika certifikat byts ut ansvarar Riks-

gäldskontoret för att tillhandahålla det nya certifikatet.

14 §

När institutet ansöker enligt 13 § ska institutet ange en eller flera, dock

maximalt fem, unika IP-adresser (internetprotokoll-adress) eller ett nätobjekt.

IP-adresserna måste ägas av institutet eller dess leverantör. Endast de angivna

IP-adresserna eller det angivna nätobjektet kan användas som avsändare när

informationsfilerna sänds till Riksgäldskontoret. Om institutet vill ändra

någon av IP-adresserna eller nätobjektet, ska institutet i god tid innan änd-

ringen genomförs skriftligen anmäla detta till Riksgäldskontoret.

IP-adresserna och nätobjektet ska ha det tekniska format som anges i bila-

gan till dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Charlotte Rydin

4

RGKFS 2016:3

Bilaga

Informationsfilernas format och tekniska utformning

Teckenuppsättning och tillåtna tecken i datafält

Informationsfilerna ska vara textfiler som skapas i ett flatfilsformat med teck-

enuppsättningen Windows-1252.

Tabell 1 – Teckenuppsättningen Windows-1252 (CP1252)

Tecknen med hexkod 0x00-0x1F, 0x7F, 0x81-0x89, 0x8B, 0x8D, 0x8F,

0x90-0x99, 0x9B, 0x9D, 0xA0-0xA1, 0xA4, 0xA6, 0xA8, 0xAA-0xAD,

0xAF, 0xB0-0xBF och 0xF7 är inte tillåtna och får således inte användas i ett

datafält. Pipe-tecknet ’|’ (hexkod 0x7C) är kolumnavskiljare och får inte ingå

i ett datafält.

Filerna

Filnamnen ska vara ”kund.txt” för kundfilen, ”konto.txt” för kontofilen,

”kontofordelning.txt” för kontofördelningsfilen, ”transaktion.txt” för transak-

tionsfilerna samt ”filial.txt” för filialfilen.

I filerna ska varje rad separeras med radbrytning (CR-LF) (hexkod 0x0D

direkt följt av 0x0A). Radbrytning får endast användas mellan varje rad.

Tomma rader är inte tillåtna.

Header

Första raden i varje fil ska innehålla följande text:

#!3|ÅÄÖåäö|ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS (när filen skapades)|institutets

organisationsnummer|institutets namn

Raden får inte överstiga 160 tecken. Teckenkombinationen ”#!” (hexkod

0x23 följt av 0x21) används för att markera att raden är en header. Tecken-

kombinationen får enbart förekomma på den första raden i varje fil.

x0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

xA

xB

xC

xD

xE

xF

0x

NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS

HT

LF

VT

FF

CR

SO

SI

1x

DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM

SUB ESC IS4

IS3

IS2

IS1

2x

SP

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

3x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

4x

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

5x

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

6x

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

7x

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

DEL

8x

?

ƒ

ˆ

Š

Œ

Ž

9x

˜

š

œ

ž

Ÿ

Ax

NB

SP

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

SHY ®

¯

Bx

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Cx

À

Á

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Dx

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Ex

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

Fx

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

5

RGKFS 2016:3

Kommentarer i filer

Om tecknet ’#’ (hexkod 0x23) är första tecknet på en rad, tolkas hela raden

som en kommentar med valfri text. Raden får inte vara längre än 160 tecken

och får bara innehålla de tillåtna tecknen i tabell 1. Dock tillåts pipe-tecknet

’|’ (hexkod 0x7C) i en kommentar.

Informationsfilernas innehåll och struktur

Informationsfilerna ska ha det innehåll och den struktur som framgår av tabel-

lerna 2–7.

Varje kolumn ska separeras med ett s.k. pipe-tecken (”|”, hexkod 0x7c).

Pipe-tecken får endast användas mellan varje kolumn. Pipe-tecken får inte an-

vändas efter den sista kolumnen.

Det ska alltid finnas ett pipe-tecken som separerar varje kolumn, även när

värdet i en viss kolumn är tomt.

Första raden i filerna – efter header och eventuella kommentarsrader – ska

alltid vara en rad med namnet på respektive kolumn (kolumnrubriker).

Kundfilen

Tabell 2 – Kundfilens struktur och innehåll

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kundnummer

Ett unikt nummer för insätta-

ren.

Maximalt 50 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får inte vara tomt.

Namn

Samtliga namn för en insät-

tare som är en fysisk person

och fullständig firma för en

insättare som är en juridisk

person. Namnen ska skiljas

åt med mellanslag.

Maximalt 150 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får inte vara tomt.

PersonOrg-

Nummer

För en insättare som är en

svensk fysisk person ska fäl-

tet innehålla personnummer.

För en insättare som är en

svensk juridisk person ska

fältet innehålla organisa-

tionsnummer.

Maximalt 50 tecken.

För personnummer

ska 12 numeriska

tecken användas

enligt

ÅÅÅÅMMDD-

NNNN.

6

RGKFS 2016:3

För en utländsk insättare hos

en filial ska fältet innehålla

utländskt person-, organisa-

tions- eller identitetsnummer

om det är känt och giltigt.

Framför numret ska anges

prefix med landskod enligt

ISO 3166-1. Svenska person-

eller organisationsnummer

ska inte anges med prefix

”SE”.

Om Riksgäldskontoret läm-

nar särskilt meddelande på

myndighetens webbplats

eller på annat sätt, behöver

person-, organisations- eller

identitetsnummer för en ut-

ländsk insättare hos en filial

inte lämnas.

För övriga utländska insät-

tare kan ett s.k. globalt refe-

rensnummer användas om

sådant finns.

För organisations-

nummer ska 12

numeriska tecken

användas enligt

16NNNNNNNNN

N.

För utländska in-

sättare hos en filial

ska uppgifterna

lämnas i det for-

mat som begärs av

garantisystemet i

värdlandet.

För övriga utländ-

ska insättare får

anges ett globalt

referensnummer.

Detta ska börja

med tecknen

”REF” och kan

sedan innehålla

maximalt 47

tecken enligt tabell

1.

Övriga utländska

insättare får ha ett

tomt värde om per-

sonnummer, orga-

nisationsnummer

eller globalt refe-

rensnummer sak-

nas.

Utdelnings-

adress

Insättarens utdelningsadress. Maximalt 250 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

Postnummer

Insättarens postnummer.

Maximalt 250 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

Ort

Insättarens postort.

Maximalt 250 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

Postland

Det land där insättaren har

sin registrerade adress.

Anges bara om annat land än

Sverige.

Maximalt 250 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

Landskod

ISO-koden för det land som

insättaren är registrerad i.

2 tecken.

Landskod enligt

ISO 3166-1.

Får inte vara tomt.

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

7

RGKFS 2016:3

Kontofilen

Tabell 3 – Kontofilens struktur och innehåll

CONamn

C/O-namn om sådant finns.

Maximalt 250 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

TIN

Tax Identification Number.

Skatteregistreringsnummer

för insättare som är skatte-

pliktiga i utlandet.

Maximalt 100 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt för

insättare som är

skattepliktiga i

Sverige.

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kontonummer

Kontots nummer. Konto-

numret ska vara unikt.

Maximalt 50 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Om clearingnum-

mer finns ska det

anges tillsammans

med kontonumret

utan extra tecken.

Får inte vara tomt.

Valuta

Valutakod enligt ISO 4217.

3 tecken.

Treställig valuta-

kod enligt ISO

4217.

Får inte vara tomt.

Kapital

Det saldo som finns bokfört

på kontot. Anges i kontots

valuta. Ska inte innehålla

upplupen ränta.

Maximalt 26 tecken.

Decimaltal med

komma (,) som

decimalavskiljare.

Kan innehålla vär-

den från –2^63 till

2^63 med en preci-

sion på 1/10000.

Får inte vara tomt.

Upplupen-

Ränta

Den upplupna räntan fram

till den dag då ersättnings-

rätt inträder.

Maximalt 26 tecken.

Decimaltal med

komma (,) som

decimalavskiljare.

Kan innehålla vär-

den från –2^63 till

2^63 med en preci-

sion på 1/10000.

Får inte vara tomt.

Pantsatt

”Ja” om kontot är pantsatt,

”Nej” om konton inte är

pantsatt.

Maximalt 3 tecken.

”Ja” eller ”Nej”.

Får inte vara tomt.

Spärrat

”Ja” om kontot är spärrat för

utbetalning till kontohavaren

och ”Nej” om konton inte är

spärrat.

Maximalt 3 tecken.

”Ja” eller ”Nej”.

Får inte vara tomt.

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

8

RGKFS 2016:3

Kontofördelningsfilen

Tabell 4 – Kontofördelningsfilens struktur och innehåll

Samma kundnummer och kontonummer får förekomma flera gånger i

kontofördelningsfilen, men kombinationer av kundnummer och kontonum-

mer ska vara unika.

Transaktionsfilerna

Transaktionsfilen ska tas fram vid två tillfällen.

Transaktionsfil 1 ska visa transaktioner som vid slutet av dag 1 är registre-

rade men inte bokförda på de konton som finns i kontofilen. Transaktionsfil 1

ska skickas tillsammans med övriga informationsfiler.

Transaktionsfil 2 ska visa de transaktioner som faktiskt bokförts på de kon-

ton som finns angivna i kontofilen från och med dag 2 till och med dag 4, och

som avser tiden fram till och med dag 1. Transaktionsfil 2 ska skickas separat.

De transaktioner som redovisas i transaktionsfilerna ska inte redan ha kre-

diterats eller debiterats det belopp som rapporteras som kapital i kontofilen.

För att undvika dubbelräkning ska en transaktion som redan påverkat konto-

saldot inte ingå i transaktionsfilerna.

Tabell 5 – Transaktionsfilens struktur och innehåll

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kontonummer

Används för koppling mellan

konton och insättare.

Maximalt 50 tecken.

Ska matcha konto-

nummer i konto-

filen.

Får inte vara tomt.

Kundnummer

Används för koppling mellan

konton och insättare.

Maximalt 50 tecken.

Ska matcha kund-

nummer i kund-

filen.

Får inte vara tomt.

KundensAndel Andel i decimalform där 1 är

högst och 0 är lägst. Heltalet

1 är också tillåtet

Maximalt 8 tecken.

Anges med minst

fyra och maximalt

sex decimalers

noggrannhet.

Får inte vara tomt.

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Kontonummer

Används för koppling mellan

transaktioner och konto.

Maximalt 50 tecken.

Ska matcha konto-

nummer i konto-

filen.

Får inte vara tomt.

9

RGKFS 2016:3

Filialfilen

Filialfilen ska användas för information om de insättare och de konton som

omfattas av insättningsgarantin som finns hos en filial.

Filialfilen ska inledas med samma header som övriga informationsfiler.

Filen får innehålla kommentarer om första tecknet på raden är ett ’#’ (hexkod

0x23).

Formatet varierar beroende på informationstyp och i vilket land filialen är

etablerad. Det får inte förekomma någon rubrikrad för datainnehållet i filen.

Antal kolumner och deras innehåll kan variera från rad till rad.

Transaktions-

datum

Datum och tidpunkt för

transaktionen.

Maximalt 20 tecken.

Anges i formatet:

”ÅÅÅÅ-MM-DD

TT:MM:SS”.

Får inte vara tomt.

Om tidpunkt sak-

nas ska tidpunkten

anges som

”00:00:00”, dvs.

”ÅÅÅÅ-MM-DD

00:00:00”.

Bokförings-

datum

Datum och tidpunkt för bok-

föringen.

Maximalt 20 tecken.

Anges i formatet:

”ÅÅÅÅ-MM-DD

TT:MM:SS”.

Ska vara tomt i

första filen.

Får inte vara tomt i

andra filen.

Om tidpunkt sak-

nas ska tidpunkten

anges som

”00:00:00”, dvs.

”ÅÅÅÅ-MM-DD

00:00:00”.

Referens

Vem som är transaktionens

betalningsavsändare eller

betalningsmottagare.

Maximalt 50 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

Belopp

Belopp på transaktionen.

Maximalt 26 tecken.

Ska anges i kon-

tots valuta.

Decimaltal med

komma (,) som

decimalavskiljare.

Kan innehålla vär-

den från –2^63 till

2^63 med en preci-

sion på 1/10000.

Får inte vara tomt.

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

10

RGKFS 2016:3

Informationstyperna (raderna) får anges i valfri ordning utan krav på sorte-

ring.

Varje rad ska börja med en kod som anger informationstypen samt ska föl-

jas av det antal kolumner som informationen kräver. Kolumnerna ska vara

separerade med pipe-tecken ’|’ (hexkod 0x7C).

Tabell 6 – Information om ett kontos landskod

Informationen gäller i vilket land ett konto är registrerat. Samtliga konton

som omfattas av insättningsgarantin som finns hos en filial ska anges.

Tabell 7 – Separerade för- och efternamn

Informationen gäller en insättares för- och efternamn. Namnen ska vara sepa-

rerade. Om Riksgäldskontoret lämnar särskilt meddelande på myndighetens

webbplats eller på annat sätt, behöver informationen i tabell 7 helt eller delvis

inte lämnas.

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Informations-

kod

”KL” (utan ”)

2

Två versaler – KL

Kontonummer

Anger det unika kontonum-

ret.

Maximalt 50 tecken.

Ska matcha konto-

nummer i konto-

filen.

Får inte vara tomt.

Landskod

ISO-koden för det land som

kontot är registrerat i.

2 tecken.

Landskod enligt

ISO 3166-1.

Får inte vara tomt.

Kolumnnamn Beskrivning

Antal tecken

Dataformat

Informations-

kod

”EF” (utan ”)

2

Två versaler - EF

Kundnummer

Anger det unika numret för

insättaren.

Maximalt 50 tecken

Ska matcha kund-

nummer i kund-

filen.

Får inte vara tomt.

Efternamn

Efternamn för en insättare

som är en fysisk person och

fullständig firma för en insät-

tare som är en juridisk per-

son.

Maximalt 150 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får inte vara tomt.

Förnamn

Förnamn för en insättare som

är en fysisk person, eventu-

ellt flera namn separerade

med mellanslag.

Ska vara tomt för en insättare

som är en juridisk person.

Maximalt 150 tecken.

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

Titel

Titel, ”sr”, ”jr” eller liknande

om sådan information finns

tillgänglig.

Maximalt 50 tecken

Teckenuppsätt-

ning enligt tabell

1.

Får vara tomt.

11

RGKFS 2016:3

Arkivering och komprimering av informationsfilerna

Informationsfilerna ska arkiveras och komprimeras till ett s.k. 7z-arkiv med

programvaran 7-zip. Filformatet för 7z-arkivet ska följa specifikationen i käll-

koden till 7-zip.

Kryptering och signering av informationsfilerna

Det komprimerade arkivet kan krypteras och signeras med programvaran

OpenSSL eller annan programvara som är kompatibel med följande krav:

1. Kryptering ska ske med krypteringsalgoritmen AES256.

2. Signering ska ske med hashalgoritmen SHA512.

3. Meddelandeformatet ska följa CMS (RFC5652).

4. Anonyma metoder för nyckelutbyte får inte användas.

5. Minsta tillåtna längd på kryptografiska nycklar för asymmetriska algorit-

mer är 2048 bitar.

6. Väl kända och granskade implementeringar av kryptografiska program-

varor ska användas.

7. Det kryptografiska systemet ska ha skydd mot angrepp såsom (i) att

någon ställer sig som mellanhand mellan server och klient och på så sätt obe-

hörigen tar del av information (s.k. man-in-the-middle), (ii) repetition, och

(iii) fördröjningsattacker.

Förklaringar av tekniska begrepp som används i denna bilaga

7-zip

Ett komprimeringsprogram som finns tillgängligt

som fri programvara med öppen källkod och som

kan laddas ner på internetadressen 7-zip.org.

AES256

En krypteringsalgoritm enligt standarden FIPS

PUB 197 publicerad av National Institute of

Standards and Technology (NIST).

CMS

Förkortning för Cryptographic Message Syntax

som är ett format (angivet i dokumentet RFC

5652) för kryptografiskt skyddade meddelanden,

fastställt av Internet Engineering Task Force

(IETF).

Hashalgoritm

Algoritm för checksummeberäkning som bland

annat kan användas vid signering av data.

Krypteringsalgoritm

Algoritm som används vid kryptering av data.

Kundnummer

En unik identitet för en insättare som kan använ-

das som ”nyckel” för att nå ett kundobjekt i syste-

met. Kundnumret behöver bara vara unikt inom

informationsfilerna.

Numret är inte liktydigt med personnummer eller

liknande eftersom samtliga insättare inte alltid

har ett sådant nummer.

OpenSSL

Programvara för digital kryptering och signering,

som är tillgänglig som öppen källkod och som

kan laddas ner på internetadressen

www.openssl.org.

12

RGKFS 2016:3

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

SHA512

En hashalgoritm enligt standarden FIPS PUB

180-4 publicerad av National Institute of

Standards and Technology (NIST).

Windows-1252

En teckenkodning för det latinska alfabetet som

används i operativsystemet Microsoft Windows.