RGKFS 2016:4

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti;

beslutade den 28 september 2016.

Riksgäldskontoret föreskriver1 med stöd av 9 § förordningen (2011:834)

om insättningsgaranti att 2 kap. 4 § Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS

2016:2) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Om en insättare använder institutets internettjänst får denna tjänst an-

vändas för att informera insättaren enligt 11 § tredje stycket lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti. Informationsbladet och den information

som avses i 11 § första stycket lagen om insättningsgaranti ska då lämnas till

insättaren i varaktig form.

Internettjänsten får även användas för bekräftelse av att den information

som avses i första stycket har tagits emot. Bekräftelse får även ske genom en

sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elek-

tronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på

den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ur-

sprungliga lydelsen. Bekräftelsen får inte avse annat än den information som

avses i första stycket.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2016.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Charlotte Rydin

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om in-

sättningsgarantisystem (omarbetning).

RGKFS 2016:4

Utkom från trycket

den 6 oktober 2016

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016