RGKFS 2016:5

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: tillförordnade chefsjuristen Jonas Opperud, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti;

beslutade den 29 november 2016.

Riksgäldskontoret föreskriver1 med stöd av 8 § förordningen (2011:834)

om insättningsgaranti i fråga om Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS

2016:2) om insättningsgaranti

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas ett nytt kapitel, 4 kap., och en ny bi-

laga av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

1. information om insättningsgarantin enligt 11, 11 b och 11 c §§ lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti,

2. skyldighet för institut att lämna uppgifter om garanterade insättningar,

och

3. beräkningen av avgifter för garantin enligt lagen om insättningsgaranti.

4 kap. Beräkningen av avgifter för garantin

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser om beräkningen av avgifter för

garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

2 §

Avgiften för garantin ska beräknas i enlighet med följande matematiska

formel:

C

i

= CR x ARW

i

x CD

i

x

μ

där

C

i

=

årlig avgift för institut ’i’

CR

=

avgiftssats

ARW

i

=

summerade riskvikter för institut ’i’

CD

i

=

garanterade insättningar för institut ’i’

μ

=

justeringskoefficient

3 §

Vid beräkningen av avgiften för garantin ska avgiftssatsen (CR) vara

0,1 procent.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om

insättningsgarantisystem (omarbetning).

RGKFS 2016:5

Utkom från trycket

den 8 december 2016

2

RGKFS 2016:5

Med garanterade insättningar (CD

i

) avses vid beräkningen av avgiften in-

sättningar uppgående till det belopp som anges i 4 § andra stycket lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti.

Justeringskoefficienten (µ) ska vid beräkningen av avgiften ha det värde

som leder till att institutens sammanlagda avgifter för ett år uppgår till ett be-

lopp som motsvarar 0,1 procent av de garanterade insättningarna.

4 §

De summerade riskvikterna (ARW

i

) ska beräknas i enlighet med vad

som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

Ikraftträdandebestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Jonas Opperud

3

RGKFS 2016:5

Bilaga

Summerade riskvikter

De summerade riskvikterna (ARW

i

) ska fastställas på följande sätt:

Intervallen för sammanlagd riskpoäng avser percentiler av institutens totala

ARS-fördelning. Vilken riskklass och därmed summerad riskvikt (ARW

i

) ett

institut erhåller bestäms av placeringen av institutets sammanlagda riskpoäng

(ARS

i

) i percentilrankingen.

Beräkning av sammanlagd riskpoäng

Den sammanlagda riskpoängen (ARS

i

) för varje institut ska beräknas på föl-

jande sätt:

Varje institut tilldelas en individuell riskpoäng (IRS

i

) för varje riskindika-

tor. IRS

i

multipliceras med indikatorvikten (IW). ARS

i

beräknas genom att de

viktade riskpoängen summeras.

Riskindikatorerna och deras viktning framgår av tabellen nedan.

Riskklass

Intervall för sammanlagd riskpoäng (ARS)

Summerad riskvikt

(ARW)

1

2

3

4

5

6

< 20 %

≤ 20–35 % <

≤ 35–50 % <

≤ 50–65 % <

≤ 65–80 % <

≥ 80 %

70 %

92 %

114 %

136 %

158 %

180 %

Riskkategorier och riskindikatorer

Vikt (IW)

Kapital

24 %

Bruttosoliditet

12 %

Kärnprimärkapitalkvot

12 %

Likviditet och finansiering

24 %

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

24 %

Tillgångskvalitet

18 %

Andel nödlidande lån

18 %

Affärsmodell och styrning

17 %

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

8,5 %

Avkastning på totalt kapital

8,5 %

Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet

17 %

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

17 %

Summa

100 %

4

RGKFS 2016:5

Beräkning av individuell riskpoäng

Följande skalor ska användas för att beräkna ett instituts individuella risk-

poäng (IRS

i

) för respektive riskindikator:

Bruttosoliditet

Bruttosoliditet ska beräknas som primärkapital i relation till totala till-

gångar.

Kärnprimärkapitalkvot

Kärnprimärkapitalkvot ska beräknas som kärnprimärkapital i relation till

riskviktade tillgångar.

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

Gäller för avgiftsuttaget 2017.

Gäller för avgiftsuttaget 2018.

Gäller från och med avgiftsuttaget 2019.

Intervall

(per

percentil-

ranking)

≤ 20 %

<

20–40 % ≤

<

40–60 % ≤

<

60–80 % ≤

>

80 %

IRS

100

75

50

25

0

Intervall

(per

percentil-

ranking)

≤ 20 %

<

20–40 % ≤

<

40–60 % ≤

<

60–80 % ≤

>

80 %

IRS

100

75

50

25

0

Intervall

< 70 %

70 %

IRS

100

0

Intervall

< 80 %

80 %

IRS

100

0

Intervall

< 100 %

100 %

IRS

100

0

5

RGKFS 2016:5

Andel nödlidande lån

Andel nödlidande lån ska beräknas som nödlidande lån i relation till total

utlåning.

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar ska beräknas som riskviktade till-

gångar i relation till totala tillgångar.

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital ska beräknas som nettointäkter i relation till

totala tillgångar och som ett genomsnitt över två år.

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar ska beräknas som totala

tillgångar med avdrag för intecknade tillgångar i relation till garanterade in-

sättningar.

Beräkning av riskindikatorerna

Vid beräkningen av riskindikatorerna ska följande värden användas:

1. Intecknade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt rapporte-

ringsmall om intecknade tillgångar F32.01, kolumn 010, rad 010 i bilaga XVI

till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om faststäl-

lande av tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapporte-

ring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad

gäller inteckning av tillgångar, gemensam datapunktsmodell och validerings-

regler.

2. Kärnprimärkapitalkvot: det värde som ska rapporteras enligt COREP-

mall C03.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning

Intervall

(per

percentil-

ranking)

< 20 %

≤ 20–40 % <

≤ 40–60 % <

≤ 60–80 % <

80 %

IRS

0

25

50

75

100

Intervall

(per

percentil-

ranking)

< 20 %

≤ 20–40 % <

≤ 40–60 % <

≤ 60–80 % <

80 %

IRS

0

25

50

75

100

Intervall

≤ 0–2 % ≤

<

2–15 % ≤

< 0 % eller > 15 %

IRS

0

50

100

Intervall

≤ 1

<

1–2 ≤

> 2

IRS

100

50

0

6

RGKFS 2016:5

(EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomför-

ande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013.

3. LCR: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C76.00, rad 030

i bilaga XXII till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014

av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts

tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013.

4. Nettointäkter: det värde som ska rapporteras enligt post B 27 i bilaga 1

till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvar-

tals- och årsbokslutsuppgifter.

5. Nödlidande lån: det värde som ska rapporteras enligt post C 75 i bilaga 1

till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbok-

slutsuppgifter.

6. Primärkapital: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall

C01.00, rad 15 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av

instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 575/2013.

7. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-

mall C02.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomför-

ande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013.

8. Totala tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt post A16 i bilaga

1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och års-

bokslutsuppgifter.

9. Total utlåning: de värden som ska rapporteras enligt posterna A3 och A4

i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals-

och årsbokslutsuppgifter.

Vid beräkningen av riskindikatorerna ska värdena för enskilda juridiska per-

soner användas.

Riskindikatorn avkastning på totalt kapital ska beräknas som genomsnittet

av indikatorvärdet den 31 december de två närmast föregående åren. Indika-

torvärdet ska beräknas genom att nettointäkterna den 31 december år T relate-

ras till genomsnittet av totala tillgångar den 31 december år T samt år T-1.

Vid beräkningen av övriga riskindikatorer ska värdet den 31 december när-

mast föregående år användas.

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016