RGKFS 2017:1

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter och

allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen

( 2006:1097 ) om statliga myndigheters betalningar

och medelsförvaltning;

beslutade den 23 maj 2017.

Riksgäldskontoret föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2017:170)

om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, i fråga om

Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förord-

ningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medels-

förvaltning1

dels att Riksgäldskontorets föreskrifter till 4, 7, 8 och 11 §§ ska upphöra att

gälla,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 4 och 12 §§ ska upphöra att

gälla,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 10 § ska betecknas

Riksgäldskontorets allmänna råd till 11 §,

dels att rubriken till föreskrifterna och de allmänna råden ska ha följande

lydelse,

dels att Riksgäldskontorets föreskrifter till 1, 6, 9 och 12 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 och 10 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer,

Riksgäldskontorets föreskrifter till 5, 10 och 14 §§, av följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya allmänna råd,

Riksgäldskontorets allmänna råd till 5, 7 och 9 §§, av följande lydelse.

Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till

förordningen ( 2017:170 ) om statliga myndigheters betalningar

och medelsförvaltning

Riksgäldskontorets föreskrifter till 1 §

Dessa föreskrifter gäller för de myndigheter som är inordnade i den statliga

redovisningsorganisationen.

Med förordningen avses i dessa föreskrifter och allmänna råd förordningen

(2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

1

Författningen omtryckt RGKFS 2011:1

Senaste lydelse av författningens rubrik RGKFS 2006:1

RGKFS 2017:1

Utkom från trycket

den 7 juni 2017

2

RGKFS 2017:1

Riksgäldskontorets föreskrifter till 5 §

En myndighet får under en kortare tid, ha ett mindre belopp i utländsk valuta

stående på bankkonto som förs utanför statligt toppkonto enligt 5 § första

stycket förordningen.

En myndighet som vill ha undantag från första stycket ska skriftligen

ansöka om detta hos Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 5 §

Riksgäldskontoret meddelar myndigheten om anslutning av myndighetens

bankkonton till statliga toppkonton i utländsk valuta.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 6 §

2

En myndighet som önskar öppna eller ändra bankkonton i en bank som

Riksgäldskontoret har ingått ramavtal med ska lämna in sin ansökan till

banken. Ansökan ska göras på blankett som ramavtalsbanken tillhandahåller.

En myndighet som önskar öppna eller ändra bankkonto i bank annan än

Riksgäldskontoret har ingått ramavtal med ska skriftligen ansöka om

Riksgäldskontorets godkännande om att öppna eller ändra ett sådant bank-

konto. I ansökan ska skälen för öppning eller ändring av bankkonto anges.

Myndigheten ska meddela kontonummer på bankkonto till

Riksgäldskontoret. När bankkonto utanför ramavtalsbank avslutas ska myn-

digheten meddela Riksgäldskontoret detta.

En myndighet som önskar undantag enligt 6 § andra stycket förordningen

ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret. I ansökan ska skälen för

undantag anges.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 §

3

Ett bankkonto i utlandet bör öppnas i bank som har en affärsmässig relation

till, eller är känd av, någon av de banker som Riksgäldskontoret ingått ram-

avtal med.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 7 §

Myndighetens in- och utbetalningar inom ett betalningsflöde bör ske på

samma bankkonto (nettokonton).

Riksgäldskontorets föreskrifter till 9 §

4

Myndigheten ska kontrollera att utbetalningar sker till rätt mottagare, med rätt

belopp och vid rätt tidpunkt. Myndigheten ska dokumentera hur denna kon-

troll ska utföras hos myndigheten.

Myndigheten ska särskilt bevaka att utbetalningar inte sker för tidigt och att

inbetalningar inte sker för sent i förhållande till överenskomna betalnings-

villkor.

2

Senaste lydelse RGKFS 2015:1

3

Senaste lydelse RGKFS 2015:1

4

Senaste lydelse RGKFS 2011:1

3

RGKFS 2017:1

Myndigheten ska lämna uppgift till banken om vem eller vilka som har

behörighet att företräda myndigheten gentemot banken att öppna/avsluta

bankkonto, betala från bankkonto, besluta om och ändra beloppsgränser på

bankkonto m.m.

Myndigheten ska hantera lösenord och utrustning (pin-koder, dosor, kort)

som används vid signering/debiteringsbemyndigande/avstämningsuppgift

eller liknande på ett säkert sätt.

Myndighetens kommunikation av betalningsinformation ska ske på ett

säkert sätt. Informationen ska vara förändringsskyddad (skyddad mot för-

vanskning).

Myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar ska identi-

fiera, avropa och dokumentera reservrutiner för

– sina affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag

– kommunikationstjänster till och från banker

– betalningstjänster i banker.

En myndighet ska informera Riksgäldskontoret i förväg om den avser att

omorganisera sin betalningsverksamhet eller göra större ändringar i sina

betalningsrutiner.

En myndighet som överlåter uppgift förknippad med myndighetens betal-

ningsverksamhet till annan ska tillförsäkra att uppgiften utförs i enlighet med

villkoren i 9 § förordningen.

För bankkonton enligt 5 § första stycket förordningen gäller att:

1. myndigheten ska bekräfta sina utbetalningar med signatur/debiterings-

bemyndigande/avstämningsuppgift eller motsvarande,

2. myndigheten ska använda sig av beloppsgränser på de bankkonton som

används eller kan användas för utbetalningar. Om det finns särskilda skäl kan

Riksgäldskontoret för ett eller flera bankkonton medge undantag från kravet

om beloppsgräns. En myndighet som önskar ett sådant undantag ska skrift-

ligen ansöka hos Riksgäldskontoret. Krav om beloppsgräns gäller inte bank-

konto i utländsk valuta för vilket saldo begränsar belopp för uttag,

3. myndigheten inte får medge automatiska dragningar (autogiro) från

dessa bankkonton i andra fall än när betalning sker mellan statliga myndig-

heter,

4. Riksgäldskontoret ska förhandsinformeras om en myndighet har in- eller

utbetalningar som var för sig under en och samma dag beräknas överstiga 500

miljoner kronor samt

5. myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret ska lämna prognos för

betalningar och växlingar. Myndigheten ska följa Riksgäldskontorets anvis-

ningar i detta avseende.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 9 §

Utbetalning bör normalt ske genom s.k. betalningsbevakning i myndighetens

system eller hos betalningsförmedlare.

Betalningsinformation till och från myndigheten bör vara insynsskyddad

(skyddad mot obehörig åtkomst).

Vilket förändrings- och insynsskydd som är tillämpligt vid överföring av

betalningsinformation till banken framgår av ramavtal om betaltjänster som

träffats för statens räkning. Motsvarande gäller även för betalnings-

information som återrapporteras till myndigheten.

4

RGKFS 2017:1

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Myndigheten bör förändrings- och insynsskydda betalningsinformation när

den hanteras inom myndigheten, d.v.s. från det att filen skapas i myndig-

hetens interna system till dess att den läses in i myndighetens system.

E-post innehållande känslig information till och från banken bör vara kryp-

terad.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 10 §

En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om upphandling

av separat avtal om betaltjänster till och från myndigheten ska göra en skrift-

lig ansökan hos Riksgäldskontoret.

När separat avtal om betaltjänster inges till Riksgäldskontoret för godkän-

nande ska myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret bifoga en utredning

som visar att villkoren i 9 § förordningen är uppfyllda.

Riksgäldskontoret ska fortlöpande informeras om upphandlingen.

Riksgäldskontoret ska även ges möjlighet att ge synpunkter inför en upphand-

ling.

Om avtal om betaltjänster inte har godkänts av Riksgäldskontoret får det

inte tillämpas av myndigheten. Riksgäldskontoret kan återkalla ett godkän-

nande av ett separat avtal om de villkor som anges i 9 § förordningen inte

längre är uppfyllda. Om ett godkännande återkallas får myndigheten därefter

inte tillämpa avtalet.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 10 §

5

En myndighet som har behov av att träffa separat avtal om betaltjänster till

och från myndigheten bör i ett tidigt skede samråda med Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 12 §

Kontantkassor som avser mindre belopp får hanteras utanför myndighetens

bankkonton.

En myndighet som önskar undantag enligt 12 § andra stycket förordningen

ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 14 §

En myndighet som ska få bidrag enligt 14 § förordningen ska inneha konto

under statens centralkonto i Riksgäldskontoret.

En myndighet ska lämna de uppgifter som Riksgäldskontoret efterfrågar

för att fullgöra 14 § förordningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2017.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Jenny Rolling

5

Senaste lydelse RGKFS 2011:1