Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2017-03-02
Ändring införd
SFS 2017:170
Ikraft
2017-03-31
Upphäver
Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

[S2]För affärsverken gäller dock, förutom 11 §, endast

  1. 4 § i fråga om betalningar som direkt berör en inkomsttitel eller ett anslag, och
  2. 9 § för affärsverk som innehar bankkonto för utbetalningar som är anslutet till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med för statens räkning.

2 §  Förordningen ska tillämpas om inte annat följer av lag eller förordning eller av regeringens beslut i ett enskilt fall.

Statens centralkonto

3 §  Statens centralkonto förs i Riksbanken och är det konto som Riksgäldskontoret använder för betalningar över Riksbanken till och från staten.

4 §  En myndighet får göra direkta insättningar på och uttag från statens centralkonto endast efter medgivande av Riksgäldskontoret.

Bankkonton

5 §  Myndigheternas bankkonton ska vara anslutna till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med för statens räkning.

[S2]Riksgäldskontoret får medge undantag från kravet i första stycket för anslutning av bankkonton till statliga toppkonton i utländsk valuta och för anslutning av bankkonton för en myndighets hantering av kontanter.

6 §  En myndighet som vill öppna eller ändra ett bankkonto ska ansöka om det hos Riksgäldskontoret.

[S2]Efter ansökan från en myndighet får Riksgäldskontoret medge undantag från kravet i första stycket för ett eller flera bankkonton som inte ska vara anslutna till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med för statens räkning.

7 §  Riksgäldskontoret får besluta att en myndighet för vissa slag av betalningsflöden ska ha skilda bankkonton för inbetalningar till och utbetalningar från myndigheten.

Betalningar

8 §  Betalningar till och från en myndighet ska göras via myndighetens bankkonton som avses i 5 § första stycket, om inte annat har medgetts av Riksgäldskontoret.

9 §  Betalningar till och från en myndighet ska göras på ett sätt som är kostnadseffektivt och säkert för staten som helhet. Statens behov av information om myndigheternas betalningar ska tillgodoses.

[S2]En myndighet ska analysera de risker som är förknippade med myndighetens betalningar. Analysen ska syfta till att öka säkerheten i statens betalningsmodell. Myndigheten ska på begäran lämna uppgifter till Riksgäldskontoret om myndighetens betalningsverksamhet.

10 §  En myndighet ska avropa betaltjänster enligt ramavtal som Riksgäldskontoret har ingått för statens räkning.

[S2]Riksgäldskontoret får medge att en myndighet ingår separat avtal om betaltjänster till och från myndigheten, om det finns särskilda skäl och om avtalet uppfyller villkoren i 9 §. Myndigheten får inte ingå ett sådant separat avtal innan Riksgäldskontoret godkänt avtalet.

11 §  Ett affärsverk får ingå avtal om betaltjänster till och från verket.

Medelsförvaltning

12 §  En myndighets medel ska vara insatta på statens centralkonto, om inte Riksgäldskontoret beslutat annat enligt 5 §.

[S2]Riksgäldskontoret får medge undantag från kravet i första stycket för kontanter.

13 §  En myndighet som har behov av att valutasäkra betalningar i utländska valutor får ansöka om detta hos Riksgäldskontoret.

[S2]Valutasäkring ska ske hos Riksgäldskontoret, om inte kontoret medger att valutasäkring görs på annat sätt.

14 §  Riksgäldskontoret ska för statens räkning ta emot bidrag från Europeiska unionen som ska redovisas mot inkomsttitel på statens budget.

Verkställighetsföreskrifter

15 §  Riksgäldskontoret får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. I det sammanhanget ska kontoret samråda med Ekonomistyrningsverket i frågor som rör statens koncernredovisning och behov av information om myndigheternas betalningar.

  • RGKFS 2017:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Ändringar

Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Ikraftträder
2017-03-31