RGKFS 2020:1

Riksgäldskontorets föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om finansiering av kärntekniska restprodukter;

beslutade den 19 februari 2020.

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 55 § förordningen

(2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. kostnadsberäkningar enligt 9 och 12 §§ förordningen (2017:1179) om

finansiering av kärntekniska restprodukter,

2. ansökningar enligt 32 och 34 §§ förordningen om finansiering av kärn-

tekniska restprodukter, samt

3. redovisningar enligt 46 § förordningen om finansiering av kärntekniska

restprodukter.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen

(2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen

(2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

2 kap. Kostnadsberäkningar

Reaktorinnehavares kostnadsberäkningar

1 §

En redovisning enligt 9 § första stycket 2 och 3 förordningen

(2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska innehålla upp-

gifter om

1. reaktorinnehavares organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-

postadress,

2. vilka åtgärder och verksamheter som reaktorinnehavare planerar att

genomföra under den kommande avgiftsperioden,

3. den beräknade kostnaden för varje åtgärd och verksamhet som avses i 2,

4. den planerade tidpunkten för när de åtgärder och verksamheter som av-

ses i 2 ska ha avslutats, samt

5. den beräknade kostnaden för de åtgärder och verksamheter som avses i 2

som inte kommer att avslutas under avgiftsperioden.

RGKFS 2020:1

Utkom från trycket

den 22 april 2020

2

RGKFS 2020:1

De kostnader som avses i första stycket 3 och 5 ska redovisas fördelat per

kalenderår.

Andra tillståndshavares kostnadsberäkningar

2 §

En redovisning enligt 12 § förordningen (2017:1179) om finansiering

av kärntekniska restprodukter ska innehålla uppgifter om

1. tillståndshavarens organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-

postadress,

2. vilka åtgärder och verksamheter som tillståndshavaren planerar att

genomföra under den kommande avgiftsperioden,

3. den beräknade kostnaden för varje åtgärd och verksamhet som avses i 2,

4. den planerade tidpunkten för när de åtgärder och verksamheter som av-

ses i 2 ska ha avslutats, samt

5. den beräknade kostnaden för de åtgärder och verksamheter som avses i 2

som inte kommer att avslutas under avgiftsperioden.

De kostnader som avses i första stycket 3 och 5 ska redovisas fördelat per

kalenderår.

Undertecknande av kostnadsberäkning

3 §

En kostnadsberäkning enligt 1 eller 2 § ska undertecknas av behörig fir-

matecknare.

3 kap. Ansökningar om utbetalning av fondmedel

Tillståndshavares ansökan

1 §

En tillståndshavares ansökan enligt 32 § förordningen (2017:1179) om

finansiering av kärntekniska restprodukter ska innehålla

1. uppgifter om tillståndshavarens organisationsnummer, adress, telefon-

nummer och e-postadress,

2. uppgift om det belopp som tillståndshavaren ansöker om att få utbetalt ur

kärnavfallsfonden samt till vilket konto utbetalning av fondmedel ska ske,

3. en redogörelse för vilka åtgärder och verksamheter som tillståndshava-

ren ska genomföra under den period som ansökan avser,

4. uppgifter om den beräknade kostnaden för varje åtgärd och verksamhet

som avses i 3 samt en specifikation av dessa kostnader,

5. en jämförelse mellan kostnaden för varje åtgärd och verksamhet som av-

ses i 3 och kostnaden för åtgärden eller verksamheten enligt den kostnadsbe-

räkning som har legat till grund för det senaste beslutet om kärnavfallsavgift

samt en redogörelse för avvikelser,

6. en beskrivning av orsaken till avvikelser som avses i 5 som inte är obe-

tydliga,

7. uppgifter om hur kostnader som är gemensamma för både åtgärder och

verksamheter som finansieras av fondmedel samt åtgärder och verksamheter

som inte finansieras av fondmedel fördelas, samt

8. uppgifter om beräknade intäkter under den period som ansökan avser

från åtgärder och verksamheter som finansieras av fondmedel.

3

RGKFS 2020:1

Gemensam ansökan

2 §

Om flera tillståndshavare lämnar in en gemensam ansökan enligt 32 §

förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter av-

seende gemensamma beräknade kostnader, ska det av ansökan utöver vad

som anges i 1 § framgå vilket belopp som respektive tillståndshavare ansöker

om att få utbetalt under den period som ansökan avser.

Kommuners ansökan

3 §

En kommuns ansökan enligt 34 § förordningen (2017:1179) om finan-

siering av kärntekniska restprodukter ska innehålla

1. uppgifter om kommunens organisationsnummer, adress, telefonnummer

och e-postadress,

2. uppgift om det belopp som kommunen ansöker om att få utbetalt ur

kärnavfallsfonden samt till vilket konto utbetalning av fondmedel ska ske,

3. uppgifter om vilka åtgärder och verksamheter som ska genomföras

under den period som ansökan avser, samt

4. den beräknade kostnaden för varje åtgärd och verksamhet som avses i 3.

Undertecknande av ansökan

4 §

En ansökan enligt 1 eller 2 § ska undertecknas av behörig firmateck-

nare. En ansökan enligt 3 § ska undertecknas av behörig företrädare för kom-

munen.

4 kap. Redovisning av hur utbetalade fondmedel har använts

Tillståndshavares redovisning

1 §

En tillståndshavares redovisning enligt 46 § 1 förordningen (2017:1179)

om finansiering av kärntekniska restprodukter ska innehålla

1. uppgifter om tillståndshavarens organisationsnummer, adress, telefon-

nummer och e-postadress,

2. uppgift om hur stort belopp av de utbetalade fondmedlen som har an-

vänts under den period som redovisningen avser, redovisat per kvartal,

3. en redogörelse för vilka åtgärder och verksamheter som har utförts under

den period som redovisningen avser,

4. uppgifter om kostnaden för varje åtgärd och verksamhet som avses i 3

samt en specifikation av dessa kostnader,

5. en jämförelse mellan kostnadsutfallet för varje åtgärd och verksamhet

under den period redovisningen avser och den beräknade kostnaden för de åt-

gärder och verksamheter som har beviljats ersättning för i beslut om utbetal-

ning av fondmedel samt en redogörelse för avvikelser,

6. en beskrivning av orsaken till avvikelser som avses i 5 som inte är obe-

tydliga,

7. uppgifter om hur kostnader som är gemensamma för både åtgärder och

verksamheter som har finansierats av fondmedel samt åtgärder och verksam-

heter som inte har finansierats av fondmedel har fördelats,

8. en redogörelse för hur transaktioner med sådana personer som anses när-

stående enligt 1 kap.8 eller 9 §årsredovisningslagen (1995:1554) har pris-

satts samt omfattningen och typen av sådana transaktioner,

4

RGKFS 2020:1

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2020

9. uppgifter om intäkter under den period som redovisningen avser från åt-

gärder och verksamheter som finansierats av fondmedel, samt

10. uppgifter om hur principerna för periodiseringar tillämpas i redovis-

ningen, vilka kostnader som periodiseras och hur dessa kostnader periodise-

ras.

Gemensam redovisning

2 §

Om flera tillståndshavare lämnar in en gemensam redovisning enligt

46 § förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

avseende gemensamma kostnader, ska redovisningen utöver vad som anges i

1 § innehålla en redogörelse för hur kostnaderna har fördelats mellan till-

ståndshavarna.

Kommuners redovisning

3 §

En kommuns redovisning enligt 46 § 2 förordningen (2017:1179) om

finansiering av kärntekniska restprodukter ska innehålla

1. uppgifter om kommunens organisationsnummer, adress, telefonnummer

och e-postadress,

2. uppgift om hur stort belopp av de utbetalade fondmedlen som har an-

vänts under den period som redovisningen avser,

3. en redogörelse för vilka åtgärder och verksamheter som har utförts under

den period som avses i 2,

4. uppgifter om kostnaden för varje åtgärd och verksamhet som avses i 3,

5. en jämförelse mellan kostnadsutfallet för varje åtgärd och verksamhet

under den period redovisningen avser och den beräknade kostnaden för de åt-

gärder och verksamheter som har beviljats ersättning för i beslut om utbetal-

ning av fondmedel samt en redogörelse för avvikelser,

6. en beskrivning av orsaken till avvikelser som avses i 5 som inte är obe-

tydliga, samt

7. uppgifter om hur principerna för periodiseringar tillämpas i redovis-

ningen, vilka kostnader som periodiseras och hur dessa kostnader periodise-

ras.

Undertecknande av redovisning

4 §

En redovisning enligt 1 eller 2 § ska undertecknas av behörig firmateck-

nare. En redovisning enligt 3 § ska undertecknas av behörig företrädare för

kommunen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Ingela Grönquist