RGKFS 2022:1

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

1

RGKFS 2022:1

Utkom från trycket

den 7 december 2022

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti;

beslutade den 28 november 2022.

Riksgäldskontoret föreskriver1 med stöd av 8 § förordningen (2011:834)

om insättningsgaranti i fråga om Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS

2016:2) om insättningsgaranti

dels att 1 kap. 2 § och 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

2 §2 Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

1. det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § andra stycket lagen (1995:1571)

om insättningsgaranti,

2. information om insättningsgarantin enligt 11, 11 b och 11 c §§ lagen om

insättningsgaranti,

3. skyldighet för institut att lämna uppgifter om garanterade insättningar,

4. vilka uppgifter som ska lämnas för att fastställa ett instituts avgift, och

5. beräkningen av avgifter för insättningsgarantin enligt lagen om insätt-

ningsgaranti.

3 kap. Uppgiftsskyldighet

1 a § Ett institut som omfattas av insättningsgarantin ska senast den 1 juli

varje år till Riksgäldskontoret lämna uppgifter om

1. garanterade insättningar i Sverige,

2. garanterade insättningar i institutets utländska filialer,

3. summan av uppgifterna i 1 och 2,

4. exponeringsbelopp för bruttosoliditet,

5. intecknade tillgångar,

6. likviditetstäckningsgrad (LCR),

7. stabil nettofinansieringskvot (NSFR),

8. nettointäkter,

9. nödlidande lån (bruttoexponering),

10. primärkapital,

11. riskviktade tillgångar,

12. kärnprimärkapitalkvot,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om in-

sättningsgarantisystem (omarbetning).

2 Senaste lydelse RGKFS 2020:2.

2

RGKFS 2022:1

Elanders Sverige AB, 2022

13. totala tillgångar, och

14. total utlåning.

Uppgifterna ska lämnas oftare om Riksgäldskontoret begär det.

Uppgifter enligt första stycket 1–7, 9–12 och 14 ska avse utgången av när-

mast föregående år. Uppgifter enligt första stycket 8 ska avse utgången av de

två närmast föregående åren. Uppgifter enligt första stycket 13 ska avse ut-

gången av de tre närmast föregående åren.

2 § De uppgifter som ett institut ska lämna till Riksgäldskontoret enligt 1

och 1 a §§ ska i stället lämnas till Finansinspektionen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

På Riksgäldskontorets vägnar

KAROLINA EKHOLM

Björn van der Veer