RIFS 2018:3

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om auktorisation, godkännande och registrering

1

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om

auktorisation, godkännande och registrering;

beslutade den 31 maj 2018.

Revisorsinspektionen föreskriver följande med stöd av 29 § förordningen

(1995:665) om revisorer.

Särskilda villkor för auktorisation och godkännande

1 § För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisa-

tion eller godkännande som revisor ska sökanden under de fem år som

närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst

1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer

som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer

som har godkänts att utföra lagstadgad kvalificerad revision i den staten.

Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.

2 § Den som har meddelats auktorisation eller godkännande som revisor

enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt högre revisorsexamen eller

revisorsexamen och vars auktorisation eller godkännande har upphört på

annan grund än enligt 32 § revisorslagen (2001:883) kan bli auktoriserad

eller godkänd på nytt utan att avlägga revisorsexamen förutsatt att

1. ansökan om auktorisation eller godkännande har kommit in till Revis-

orsinspektionen inom fem år från det att den omständighet inträffade som

föranledde att auktorisationen eller godkännandet upphörde, och

2. verksamhetskravet i 1 § är uppfyllt.

3 § Om det finns särskilda skäl för det får Revisorsinspektionen i ett

enskilt fall besluta om undantag från 1 och 2

§§. Detta gäller inte om

auktorisationen eller godkännandet har upphört med stöd av 32 §

revisorslagen (2001:883).

Ansökan om auktorisation, godkännande och registrering

4 § En ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering

ska ges in till Revisorsinspektionen senast tre månader före utgången av

pågående giltighetstid.

RIFS 2018:3

Utkom från trycket

den 7 juni 2018

2

2

5 § En ansökningsavgift ska betalas till Revisorsinspektionen i anslutning

till att ansökan ges in.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018, när Revisorsnämndens

föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering

ska upphöra att gälla.

PER JOHANSSON

Anders Ahlgren

Tryck: Kompendiet AB, Göteborg, 2018