lagen.nu

Revisorslag (2001:883)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1339
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

Allmänna bestämmelser

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

 • 1. Revisorsnämnden (3 §),
 • 2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),
 • 3. godkända revisorer (6 §),
 • 4. revisionsföretag (8–12 §§),
 • 5. registrering av revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland (13–16 b §§),
 • 6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
 • 7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering (18 §),
 • 8. revisorns skyldigheter (19–27 §§),
 • 9. kvalitetskontroll (27 a §),
 • 10. uppgiftslämnande m.m. (27 b–31 a §§),
 • 11. disciplinära åtgärder m.m. (32–35 §§), och
 • 12. överklagande, straffansvar m.m. (36–41 §§).

Bestämmelser som gäller vid revision av företag av allmänt intresse och för revisorer och registrerade revisionsbolag som utför sådan revision finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsförordning). Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:217, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

 • 1. Revisorsinspektionen (3 §),
 • 2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),
 • 3. godkända revisorer (6 §),
 • 4. revisionsföretag (8–12 §§),
 • 5. registrering av revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland (13–16 b §§),
 • 6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
 • 7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering (18 §),
 • 8. revisorns skyldigheter (19–27 §§),
 • 9. kvalitetskontroll (27 a §),
 • 10. uppgiftslämnande m.m. (27 b–31 a §§),
 • 11. disciplinära åtgärder m.m. (32–35 §§), och
 • 12. överklagande, straffansvar m.m. (36–41 §§).

Bestämmelser som gäller vid revision av företag av allmänt intresse och för revisorer och registrerade revisionsbolag som utför sådan revision finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsförordning). Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:217, 2016:1339

2 § I denna lag avses med

 • 1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,
 • 2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,
 • 3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen, 4. revisionsföretag:
  • a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,
  • b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller
  • c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision,
 • 5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats enligt 13, 14 eller 16 a §,
 • 6. revisor från ett tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,
 • 7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som
  • a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,
  • b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,
  • c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,
  • d) har en gemensam affärsstrategi,
  • e) använder ett gemensamt namn, eller
  • f) i betydande omfattning har gemensam personal,
 • 8. revisionsverksamhet:
  • a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt
  • b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a,
 • 9. företag av allmänt intresse:
  • a) företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,
  • b) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
  • c) värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
  • d) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), utom sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § i den lagen,
 • 10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • 11. tredjeland: en stat utanför EES. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:217

Revisorsnämnden

Revisorsinspektionen

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

3 § Revisorsnämnden ska

 • 1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt denna lag,
 • 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland,
 • 3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade revisionsbolag, revisorer från ett tredjeland och, i den omfattning som framgår av 32 g §, före detta revisorer, och
 • 4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om Revisorsnämnden. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:217, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

3 § Revisorsinspektionen ska

 • 1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt denna lag,
 • 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland,
 • 3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade revisionsbolag, revisorer från ett tredjeland och, i den omfattning som framgår av 32 g §, före detta revisorer, och
 • 4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om Revisorsinspektionen. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:217, 2016:1339

Auktorisation av revisorer

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

4 § En auktoriserad revisor ska

 • 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
 • 2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES,
 • 3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,
 • 4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
 • 5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
 • 6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i första stycket 1 och 2. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

4 § En auktoriserad revisor ska

 • 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
 • 2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES,
 • 3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,
 • 4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
 • 5. hos Revisorsinspektionen ha avlagt revisorsexamen, och
 • 6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i första stycket 1 och 2. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

5 § Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska anses uppfyllt också av den som

 • 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i
  • a) någon stat inom EES, eller
  • b) ett tredjeland, om den staten tillåter att revisorer som har auktoriserats enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och
 • 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

5 § Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska anses uppfyllt också av den som

 • 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i
  • a) någon stat inom EES, eller
  • b) ett tredjeland, om den staten tillåter att revisorer som har auktoriserats enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och
 • 2. hos Revisorsinspektionen har genomgått ett särskilt lämplighetsprov. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339

Godkända revisorer

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

6 § En godkänd revisor ska uppfylla de krav som anges i 4 § första stycket 1–4 och 6.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i 4 § första stycket 1 och 2. Lag (2013:217).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

6 § En godkänd revisor ska uppfylla de krav som anges i 4 § första stycket 1–4 och 6.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i 4 § första stycket 1 och 2. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

7 § Har upphävts genom lag (2013:217).

Revisionsföretag

Tillåtna verksamhetsformer

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

8 § En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild näringsidkare eller i ett annat revisionsföretag.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden tillåta att en revisor utövar revisionsverksamhet i ett tredjeland trots att villkoret i första stycket inte är uppfyllt. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:884, 2009:564, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

8 § En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild näringsidkare eller i ett annat revisionsföretag.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen tillåta att en revisor utövar revisionsverksamhet i ett tredjeland trots att villkoret i första stycket inte är uppfyllt. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:884, 2009:564, 2016:1339

Verksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag

9 § En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag skall hålla annan verksamhet som inte har ett naturligt samband med revisionsverksamhet tydligt avskild från denna.

Endast en revisor får vara prokurist i revisionsverksamheten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Verksamhet i handelsbolag eller aktiebolag

10 § Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Bolaget får inneha andelar i andra företag endast om

 • 1. företaget är ett revisionsföretag eller ett företag som avses i 11 § andra stycket, eller
 • 2. innehavet har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. Lag (2013:217).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:217

11 § En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag endast om följande fyra villkor är uppfyllda:

 • 1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.
 • 2. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag.
 • 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.
 • 4. Bolaget är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska med en revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera handelsbolag eller aktiebolag som uppfyller följande tre villkor (ägarbolag):

 • 1. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag eller av andra ägarbolag.
 • 2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än
  • a) revisionsverksamhet,
  • b) verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet eller
  • c) ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.
 • 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

Trots första och andra styckena får revisionsverksamhet också bedrivas enligt de villkor för registrerade revisionsbolag som föreskrivs i 13–15 §§.

Det som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser inte styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är utsedda enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2013:735).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:735

Revisors anställning

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

12 § En revisor får vara anställd endast hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från föreskriften i första stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

12 § En revisor får vara anställd endast hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen bevilja undantag från föreskriften i första stycket. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1339

Registrering av revisionsbolag

Handelsbolag

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

13 § Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden beträffande viss bolagsman, firmatecknare eller prokurist bevilja undantag från villkoren i 11 §. En majoritet av bolagsmännen ska dock alltid utgöras av revisorer eller registrerade revisionsbolag. Om det finns endast två bolagsmän, måste minst en av dem vara revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lag (2009:564).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

13 § Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen beträffande viss bolagsman, firmatecknare eller prokurist bevilja undantag från villkoren i 11 §. En majoritet av bolagsmännen ska dock alltid utgöras av revisorer eller registrerade revisionsbolag. Om det finns endast två bolagsmän, måste minst en av dem vara revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339

Aktiebolag

14 § Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om följande tre förutsättningar är uppfyllda, får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag, trots att villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda:

 • 1. Aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag.
 • 2. Mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.
 • 3. I bolagsordningen anges att styrelsen är beslutför endast om mer än hälften av de närvarande ledamöterna är revisorer. Lag (2013:217).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:217

15 § Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1 ska med revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 § andra stycket. Om ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast aktier med mer än hälften av röstetalet ägas av revisorer eller av andra ägarbolag och endast mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna och den verkställande direktören vara revisorer.

Trots första stycket får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta ägande i bolaget motsvarar mer än hälften av röstetalet i bolaget. Lag (2013:217).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2013:217

Fysiska personer och företag från andra stater inom EES

16 § Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket, 13 § andra stycket, 14 § andra stycket samt 15 § ska med revisor jämställas en annan fysisk person som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige.

Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och andra stycket 1, 13 § andra stycket och 14 § andra stycket 1 ska med registrerat revisionsbolag jämställas ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Registrering av företag från andra stater inom EES

16 a § Ett företag från en annan stat inom EES än Sverige som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten får registreras som ett revisionsbolag. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

Registrering av revisorer från tredjeland

16 b § En fysisk person eller ett företag från ett tredjeland får registreras som revisor från tredjeland, om kraven på lagstadgad revision och på dem som utför revisionen i den staten är likvärdiga med dem som följer av svensk rätt. Lag (2009:564).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:564

Huvudansvarig i revisionsverksamhet

17 § Ett handelsbolag eller aktiebolag som utövar revisionsverksamhet ska för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet utse en av de yrkesverksamma revisorerna i bolaget att vara huvudansvarig. Den huvudansvarige ska vara auktoriserad revisor, om det behövs för att uppfylla föreskrifter i lag eller annan författning. Bolaget ska utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig.

Den huvudansvarige ska underteckna revisionsberättelser och andra utlåtanden. Om en berättelse eller ett utlåtande undertecknas av flera revisorer, ska det anges vem som är huvudansvarig.

Första och andra styckena gäller även ett registrerat revisionsbolag från en annan stat inom EES än Sverige. Lag (2016:430).

Giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

18 § Auktorisation, godkännande och registrering gäller i fem år. Har en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering gjorts före giltighetstidens utgång fortsätter auktorisationen, godkännandet eller registreringen att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga kraft.

Revisorsnämnden får i ett enskilt fall besluta att en auktorisation ska gälla i längre tid än fem år, dock längst sex år.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får bestämma att ett beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket ska gälla omedelbart. Lag (2013:217).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

18 § Auktorisation, godkännande och registrering gäller i fem år. Har en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering gjorts före giltighetstidens utgång fortsätter auktorisationen, godkännandet eller registreringen att gälla till dess att beslut i saken har fått laga kraft.

Revisorsinspektionen får i ett enskilt fall besluta att en auktorisation ska gälla i längre tid än fem år, dock längst sex år.

Revisorsinspektionen eller, efter överklagande, en domstol får bestämma att ett beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket ska gälla omedelbart. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339

Revisorns skyldigheter

God revisorssed

19 § En revisor skall iaktta god revisorssed.

Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed.

Revisorns opartiskhet och självständighet

20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.

21 § En revisor ska avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag om revisorn, någon av hans eller hennes anställda eller någon annan fysisk person vars tjänster står till förfogande för eller under kontroll av revisorn och som medverkar i revisionsuppdraget, eller en närstående till någon av dessa personer, under den tidsperiod som revisionen avser eller den tidsperiod när revisionen utförs

 • 1. har ett väsentligt vinstintresse i revisionsklienten, eller
 • 2. handlar med ett finansiellt instrument med koppling till revisionsklienten.

Ingen av de nämnda personerna får delta i eller på något annat sätt påverka resultatet av revisionen om personen

 • 1. äger finansiella instrument i revisionsklienten,
 • 2. äger finansiella instrument i ett företag som är knutet till revisionsklienten, om detta medför eller kan uppfattas medföra en intressekonflikt för revisorn, eller
 • 3. har varit anställd av eller haft någon annan förbindelse med revisionsklienten under den tidsperiod som revisionen avser eller den tidsperiod när revisionen utförs, om detta medför eller kan uppfattas medföra en intressekonflikt för revisorn.

Första och andra styckena gäller inte innehav av fondandelar eller andra indirekta innehav av finansiella instrument eller vinstintressen som grundar sig på sådana innehav. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:564

21 a § Utöver vad som följer av 21 § ska en revisor för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,

 • 1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam eller någon annan fysisk person som kan påverka resultatet av revisionen
  • a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet,
  • b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,
  • c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
  • d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning,
  • e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller
 • 2. om det finns något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet förekommer sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

21 b § I artikel 5 i EU:s revisorsförordning finns bestämmelser om förbud i vissa fall mot tillhandahållande av andra tjänster än revision.

En revisor får, under de förutsättningar som anges i artikel 5.3 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen, tillhandahålla företaget och dess moder- och dotterföretag följande tjänster:

 • 1. upprättande av deklaration avseende skatt,
 • 2. identifiering av offentliga bidrag och skatteincitament,
 • 3. stöd i samband med skattekontroll,
 • 4. beräkning av skatt,
 • 5. skatterådgivning, och
 • 6. värdering. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

22 § Revisorsnämnden ska på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida

 • 1. förhållandena är sådana att revisorn enligt 21 § första stycket är skyldig att avböja eller avsäga sig uppdraget,
 • 2. en viss omständighet är en sådan som avses i 21 a § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget, eller
 • 3. en viss tjänst omfattas av förbudet mot tillhandahållande av andra tjänster än revision i artikel 5 i EU:s revisorsförordning och, om så är fallet, huruvida tjänsten ändå får tillhandahållas enligt 21 b §.

När ett förhandsbesked har fått laga kraft, är det bindande för nämnden i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

22 § Revisorsinspektionen ska på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida

 • 1. förhållandena är sådana att revisorn enligt 21 § första stycket är skyldig att avböja eller avsäga sig uppdraget,
 • 2. en viss omständighet är en sådan som avses i 21 a § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget, eller
 • 3. en viss tjänst omfattas av förbudet mot tillhandahållande av andra tjänster än revision i artikel 5 i EU:s revisorsförordning och, om så är fallet, huruvida tjänsten ändå får tillhandahållas enligt 21 b §.

När ett förhandsbesked har fått laga kraft, är det bindande för inspektionen i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

22 a § Revisorsnämnden får på ansökan av en revisor bevilja undantag från bestämmelserna om förhållandet mellan revisionsarvodet och arvodet för andra tjänster i artikel 4.2 i EU:s revisorsförordning. Ett undantag får beviljas om det finns särskilda skäl för det. Av EU:s revisorsförordning framgår att ett undantag som längst får gälla under två räkenskapsår. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

22 a § Revisorsinspektionen får på ansökan av en revisor bevilja undantag från bestämmelserna om förhållandet mellan revisionsarvodet och arvodet för andra tjänster i artikel 4.2 i EU:s revisorsförordning. Ett undantag får beviljas om det finns särskilda skäl för det. Av EU:s revisorsförordning framgår att ett undantag som längst får gälla under två räkenskapsår. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

22 b § Med närstående enligt 21 § avses

 • 1. make eller sambo,
 • 2. omyndiga barn som personen i fråga har vårdnaden om,
 • 3. andra personer som personen i fråga har gemensamt hushåll med sedan minst ett år,
 • 4. en juridisk person vars verksamhet personen i fråga har ett väsentligt inflytande över och i vilken personen eller någon som avses i 1–3 eller flera av dem tillsammans innehar a) en ägarandel som uppgår till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av andelarna,
  • b) en ekonomisk andel, innefattande rätt till tio procent eller mer av avkastningen, eller
  • c) en röstandel som uppgår till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet, och
 • 5. en juridisk person vars verksamhet personen i fråga har ett väsentligt inflytande över och i vilken personen eller någon som avses i 1–4 eller flera av dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekonomisk andel eller röstandel som anges i 4. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

23 § Bestämmelserna i 20–22 b §§ gäller i tillämpliga delar även ett registrerat revisionsbolag. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:430

Dokumentation

24 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. Dokumentationen ska innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns arbete och hans eller hennes opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i efterhand.

Dokumentationen ska inbegripa revisorns eller revisionsbolagets eventuella överträdelser av de bestämmelser som gäller för revisionsverksamheten och de åtgärder som har vidtagits med anledning av sådana överträdelser. Överträdelser som är av mindre betydelse behöver dock inte dokumenteras.

Dokumentationen ska ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat utlåtande lämnas. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

Förtroenderubbande sidoverksamhet

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

25 § En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om

 • 1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller
 • 2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision.

Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. För ett sådant förhandsbesked gäller bestämmelserna i 22 § andra stycket.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

25 § En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om

 • 1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller
 • 2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision.

Revisorsinspektionen ska på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. För ett sådant förhandsbesked gäller bestämmelserna i 22 § andra stycket. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1339

Tillträde av befattning hos en tidigare revisionsklient

25 a § Den som i egenskap av revisor har medverkat i ett revisionsuppdrag får inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan ledande befattningshavare i revisionsklienten om inte minst ett år har gått sedan han eller hon senast medverkade i revisionsuppdraget.

För den som har varit revisor i ett företag av allmänt intresse gäller förbudet till dess att två år har gått sedan han eller hon senast medverkade i revisionsuppdraget. Detsamma gäller för den som enligt 17 § har varit huvudansvarig för revisionen av ett sådant företag. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

Tystnadsplikt

26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och 27 c §§ samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:564).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:503, 2009:564

Interna rutiner för rapportering av överträdelser

26 a § Ett registrerat revisionsbolag ska ha ändamålsenliga rutiner för att hantera anställdas rapportering av misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för bolagets verksamhet.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom ramen för sådan rapportering som avses i första stycket. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

Försäkring

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

27 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Kravet på försäkring gäller inte ett registrerat revisionsbolag från en annan stat inom EES än Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kravet på försäkring. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

27 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Kravet på försäkring gäller inte ett registrerat revisionsbolag från en annan stat inom EES än Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall bevilja undantag från kravet på försäkring. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339, 2016:430

Kvalitetskontroll

27 a § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska, på grundval av en riskbedömning men minst vart sjätte år, vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll. Ett registrerat revisionsbolag från en annan stat inom EES än Sverige ska inte vara föremål för en sådan kontroll.

En revisor från ett tredjeland ska vara föremål för sådan kontroll som sägs i första stycket. Detta gäller dock inte om revisorn omfattas av ett krav på likvärdig kontroll i hemlandet eller om revisorn under de tre senaste åren redan har varit föremål för en kvalitetskontroll i någon annan stat inom EES eller annars för en likvärdig kontroll. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:430, 2009:564

Uppgiftslämnande m.m.

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

27 b § Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till behöriga myndigheter i andra stater inom EES, om uppgifterna behövs där för verksamhet som motsvarar den verksamhet som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

27 b § Revisorsinspektionen får på begäran lämna ut uppgifter till behöriga myndigheter i andra stater inom EES, om uppgifterna behövs där för verksamhet som motsvarar den verksamhet som Revisorsinspektionen bedriver enligt denna lag.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsinspektionen. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

27 c § Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett tredjeland, om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och om

Genom samarbetsavtalet ska det säkerställas

 • 1. att tredjelandets behöriga myndighet inte utnyttjar uppgifterna för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag, och
 • 2. att revisionsklientens affärsintressen inte skadas.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

27 c § Revisorsinspektionen får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett tredjeland, om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och om

 • 1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,
 • 2. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv

84/253/EEG, och

 • 3. Revisorsinspektionen har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.

Genom samarbetsavtalet ska det säkerställas

 • 1. att tredjelandets behöriga myndighet inte utnyttjar uppgifterna för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsinspektionen bedriver enligt denna lag, och
 • 2. att revisionsklientens affärsintressen inte skadas.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsinspektionen. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

28 § Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som Revisorsnämnden utför på begäran av en behörig myndighet i en annan stat. Lag (2009:564).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

28 § Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är skyldiga att låta Revisorsinspektionen vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna inspektionen de uppgifter som behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som Revisorsinspektionen utför på begäran av en behörig myndighet i en annan stat. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

28 a § Revisorer eller registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i moderföretag är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska dokumentation som avser sådan del av koncernrevisionen som har utförts av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland, vars behöriga myndighet saknar samarbetsavtal med Revisorsnämnden.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om någon omständighet som inte beror på revisorn eller det registrerade revisionsbolaget utgör hinder mot att få tillgång till dokumentationen. Lag (2009:564).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2009:564
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

28 a § Revisorer eller registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i moderföretag är skyldiga att låta Revisorsinspektionen vid sin tillsyn granska dokumentation som avser sådan del av koncernrevisionen som har utförts av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland, vars behöriga myndighet saknar samarbetsavtal med Revisorsinspektionen.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om någon omständighet som inte beror på revisorn eller det registrerade revisionsbolaget utgör hinder mot att få tillgång till dokumentationen. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2009:564
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

28 b § I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får Revisorsnämnden förelägga följande fysiska och juridiska personer att lämna upplysningar om revisionen:

 • 1. Anställda hos den revisor eller det registrerade revisionsbolag som har utfört revisionen.
 • 2. Personer som på uppdrag av revisorn eller det registrerade revisionsbolaget har utfört en uppgift eller en funktion med anknytning till revisionen.
 • 3. Personer som på något annat sätt är organisatoriskt eller funktionellt knutna till revisorn eller det registrerade revisionsbolaget.
 • 4. Revisionsklienten, dess dotterföretag och närstående tredje parter.

Ett föreläggande får förenas med vite. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

28 b § I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får Revisorsinspektionen förelägga följande fysiska och juridiska personer att lämna upplysningar om revisionen:

 • 1. Anställda hos den revisor eller det registrerade revisionsbolag som har utfört revisionen.
 • 2. Personer som på uppdrag av revisorn eller det registrerade revisionsbolaget har utfört en uppgift eller en funktion med anknytning till revisionen.
 • 3. Personer som på något annat sätt är organisatoriskt eller funktionellt knutna till revisorn eller det registrerade revisionsbolaget.
 • 4. Revisionsklienten, dess dotterföretag och närstående tredje parter.

Ett föreläggande får förenas med vite. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

28 c § I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får Revisorsnämnden, om det finns skäl för det, göra en platsundersökning hos en revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

28 c § I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får Revisorsinspektionen, om det finns skäl för det, göra en platsundersökning hos en revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

29 § Ett företag som har en särskilt stark affärsmässig anknytning till ett revisionsföretag skall, efter föreläggande från Revisorsnämnden, lämna nämnden upplysningar om rådgivning eller annat biträde åt dem som gett revisionsföretaget eller en i revisionsföretaget verksam revisor i uppdrag att utföra revisionsverksamhet.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

29 § Ett företag som har en särskilt stark affärsmässig anknytning till ett revisionsföretag ska, efter föreläggande från Revisorsinspektionen, lämna inspektionen upplysningar om rådgivning eller annat biträde åt dem som gett revisionsföretaget eller en i revisionsföretaget verksam revisor i uppdrag att utföra revisionsverksamhet.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1339
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

30 § Ingår ett revisionsföretag i ett nätverk, ska företaget underrätta Revisorsnämnden om vilka övriga företag som ingår i nätverket. Om nätverkets sammansättning ändras, ska företaget anmäla ändringen till nämnden.

Underrättelser enligt första stycket ska lämnas utan dröjsmål.

För sådana revisionsföretag som avses i 2 § 4 c gäller skyldigheten att lämna underrättelser endast om företaget är ett registrerat revisionsbolag enligt 16 a §. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

30 § Ingår ett revisionsföretag i ett nätverk, ska företaget underrätta Revisorsinspektionen om vilka övriga företag som ingår i nätverket. Om nätverkets sammansättning ändras, ska företaget anmäla ändringen till inspektionen.

Underrättelser enligt första stycket ska lämnas utan dröjsmål.

För sådana revisionsföretag som avses i 2 § 4 c gäller skyldigheten att lämna underrättelser endast om företaget är ett registrerat revisionsbolag enligt 16 a §. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339, 2016:430
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

31 § Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet, skall verket underrätta nämnden. Detta gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Lag (2003:738).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:738, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

31 § Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för Revisorsinspektionens verksamhet, ska verket underrätta inspektionen. Detta gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:738, 2016:1339
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

31 a § Revisorsnämnden får i ett ärende enligt denna lag begära att en behörig myndighet i en annan stat inom EES ska biträda nämnden. Lag (2009:564).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2009:564
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

31 a § Revisorsinspektionen får i ett ärende enligt denna lag begära att en behörig myndighet i en annan stat inom EES ska biträda inspektionen. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2009:564

Disciplinära åtgärder m.m.

Upphävande, varning och erinran

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

32 § Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som avses i 39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får i stället varning ges.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för ett revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället ge en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som anförs i ärendet.

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i 32 d och 32 e §§. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

32 § Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som avses i 39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får i stället varning ges.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för ett revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsinspektionen i stället ge en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som anförs i ärendet.

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i 32 d och 32 e §§. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

Varning förenad med sanktionsavgift eller tidsbegränsat förbud

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

32 a § Om Revisorsnämnden ger en revisor en varning och det finns särskilda skäl för det, får nämnden även besluta om en sanktionsavgift eller om ett tidsbegränsat förbud att

 • 1. utöva revisionsverksamhet,
 • 2. underteckna revisionsberättelser, eller
 • 3. ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första stycket 3.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i 32 d och 32 e §§. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

32 a § Om Revisorsinspektionen ger en revisor en varning och det finns särskilda skäl för det, får inspektionen även besluta om en sanktionsavgift eller om ett tidsbegränsat förbud att

 • 1. utöva revisionsverksamhet,
 • 2. underteckna revisionsberättelser, eller
 • 3. ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första stycket 3.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i 32 d och 32 e §§. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430

32 b § En sanktionsavgift för en fysisk person ska fastställas till högst en miljon kronor.

En sanktionsavgift för en juridisk person ska fastställas till högst två procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

En sanktionsavgift får inte fastställas till ett lägre belopp än femtusen kronor. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

32 c § Ett tidsbegränsat förbud ska gälla under högst tre år. Lag (2016:430).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

Val av åtgärd

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

32 d § Vid valet av disciplinär åtgärd enligt 32 och 32 a §§ ska Revisorsnämnden ta särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen.

En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen uteslutande består i att revisorn inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet gentemot Revisorsnämnden. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

32 d § Vid valet av disciplinär åtgärd enligt 32 och 32 a §§ ska Revisorsinspektionen ta särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen.

En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen uteslutande består i att revisorn inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet gentemot Revisorsinspektionen. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

32 e § Revisorsnämnden ska i förmildrande riktning särskilt beakta om den som har begått överträdelsen genom ett aktivt samarbete i väsentlig mån har underlättat nämndens utredning.

I försvårande riktning ska Revisorsnämnden särskilt beakta om den som har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till överträdelser. Nämnden ska fästa vikt vid om överträdelserna är likartade och om det har gått kort tid mellan de olika överträdelserna. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

32 e § Revisorsinspektionen ska i förmildrande riktning särskilt beakta om den som har begått överträdelsen genom ett aktivt samarbete i väsentlig mån har underlättat inspektionens utredning.

I försvårande riktning ska Revisorsinspektionen särskilt beakta om den som har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till överträdelser. Inspektionen ska fästa vikt vid om överträdelserna är likartade och om det har gått kort tid mellan de olika överträdelserna. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430

Sanktionsavgiftens storlek

32 f § När sanktionsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till

 • 1. sådana omständigheter som anges i 32 d § första stycket och 32 e §,
 • 2. revisorns finansiella ställning, och
 • 3. den vinst som revisorn har gjort eller de kostnader som har undvikits till följd av överträdelsen. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

Sanktionsavgift vid tillträde av befattning hos en tidigare revisionsklient

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

32 g § Om en före detta revisor tillträder en befattning i strid med 25 a § får Revisorsnämnden besluta att han eller hon ska betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens storlek ska fastställas med tillämpning av 32 b § första och tredje styckena och 32 f §.

Bestämmelserna i 32 § tredje och fjärde styckena om underrättelse och preskription gäller även för en fråga om sanktionsavgift enligt denna paragraf. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

32 g § Om en före detta revisor tillträder en befattning i strid med 25 a § får Revisorsinspektionen besluta att han eller hon ska betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens storlek ska fastställas med tillämpning av 32 b § första och tredje styckena och 32 f §.

Bestämmelserna i 32 § tredje och fjärde styckena om underrättelse och preskription gäller även för en fråga om sanktionsavgift enligt denna paragraf. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430

Betalning av sanktionsavgiften

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

32 h § En sanktionsavgift ska betalas till Revisorsnämnden inom trettio dagar från det att avgörandet fick laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

32 h § En sanktionsavgift ska betalas till Revisorsinspektionen inom trettio dagar från det att avgörandet fick laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1339, 2016:430

Verkställighet av ett beslut om sanktionsavgift

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

32 i § Om en sanktionsavgift inte har betalats inom den tid som anges i 32 h §, får beslutet om avgift verkställas enligt utsökningsbalken. Revisorsnämnden ska då lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En sanktionsavgift som har påförts faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

32 i § Om en sanktionsavgift inte har betalats inom den tid som anges i 32 h §, får beslutet om avgift verkställas enligt utsökningsbalken. Revisorsinspektionen ska då lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En sanktionsavgift som har påförts faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:430

Upphävande på grund av ändrade omständigheter

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

33 § Om en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 6 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för auktorisation eller godkännande, ska revisorn genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Lag (2013:217).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339, 2016:430
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

33 § Om en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 6 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för auktorisation eller godkännande, ska revisorn genast anmäla detta till Revisorsinspektionen. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339, 2016:430

Registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

34 § Föreskrifterna i 32–32 i §§ gäller i tillämpliga delar även för registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland. Det som sägs där om upphävande av auktorisation eller godkännande ska i stället avse upphävande av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gällande kraven i 10, 11, 13, 14 eller 16 a §, ska registreringen upphävas. Detsamma gäller i fråga om en revisor från ett tredjeland, om kraven för registrering enligt 16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Detsamma gäller för en revisor från ett tredjeland. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

34 § Föreskrifterna i 32–32 i §§ gäller i tillämpliga delar även för registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland. Det som sägs där om upphävande av auktorisation eller godkännande ska i stället avse upphävande av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gällande kraven i 10, 11, 13, 14 eller 16 a §, ska registreringen upphävas. Detsamma gäller i fråga om en revisor från ett tredjeland, om kraven för registrering enligt 16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisorsinspektionen. Detsamma gäller för en revisor från ett tredjeland. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

Föreläggande om rättelse m.m.

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

35 § I stället för att upphäva en auktorisation, ett godkännande eller en registrering får Revisorsnämnden förelägga revisorn, det registrerade revisionsbolaget eller revisorn från ett tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om föreläggandet inte följs, ska Revisorsnämnden pröva enligt 32–34 §§ om auktorisationen, godkännandet eller registreringen ska upphävas.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin prövning av frågor om åtgärder enligt 32–34 §§ bestämma att ett beslut att upphäva auktorisation, godkännande eller registrering eller ett beslut om tidsbegränsat förbud ska gälla omedelbart. Lag (2016:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

35 § I stället för att upphäva en auktorisation, ett godkännande eller en registrering får Revisorsinspektionen förelägga revisorn, det registrerade revisionsbolaget eller revisorn från ett tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om föreläggandet inte följs, ska Revisorsinspektionen pröva enligt 32–34 §§ om auktorisationen, godkännandet eller registreringen ska upphävas.

Revisorsinspektionen eller, efter överklagande, en domstol får vid sin prövning av frågor om åtgärder enligt 32–34 §§ bestämma att ett beslut att upphäva auktorisation, godkännande eller registrering eller ett beslut om tidsbegränsat förbud ska gälla omedelbart. Lag (2016:1339).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Övriga bestämmelser

Överklagande m.m.

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

36 § Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller särskild lämplighetsprövning enligt 5 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:217).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

36 § Revisorsinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller särskild lämplighetsprövning enligt 5 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:217, 2016:1339
(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

37 § Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet uppehålls i onödan.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Lag (2013:222).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:102, 2013:222, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

37 § Om Revisorsinspektionen i ett ärende om ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet uppehålls i onödan.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om inspektionen inte har meddelat beslut inom en månad från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:102, 2013:222, 2016:1339

Straffansvar

38 § Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor döms till böter. Lag (2013:217).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:217

Avgifter

39 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Register

(Upphör att gälla 2017-04-01 00:00:00)

40 § Revisorsnämnden ska föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Lag (2009:564).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339
(Träder i kraft 2017-04-01 00:00:00)

40 § Revisorsinspektionen ska föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Lag (2016:1339).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:564, 2016:1339

Bemyndiganden

41 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering samt om villkor för verksamheten. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 §. Lag (2013:217).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:217

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:883

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:883
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer skall upphöra att gälla.
 • 2. Under år 2002 skall verksamhet som utövas vid ikraftträdandet inte beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna i
  • a) 9 § om att visst slag av verksamhet måste hållas tydligt avskild,
  • b) 10 § om att visst slag av verksamhet inte får utövas i revisionsbolag, samt
  • c) 11 § andra stycket och 15 § första och andra styckena om att där avsedda bolag får utöva enbart visst slag av verksamhet.
 • 3. En fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn.
 • 4. En revisor som är godkänd eller auktoriserad enligt äldre bestämmelser skall anses som godkänd respektive auktoriserad enligt denna lag.
 • 5. Ett revisionsbolag som är registrerat enligt 9 § lagen (1995:528) om revisorer skall anses som registrerat enligt denna lag.
 • 6. /Upphör att gälla U:2017-04-01/ Ett revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestämmelser skall anses som registrerat till den tidpunkt som Revisorsnämnden har bestämt.
 • 6. /Träder i kraft I:2017-04-01/ Ett revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestämmelser ska anses som registrerat till den tidpunkt som Revisorsinspektionen har bestämt. Lag (2016:1339).
 • 7. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor för godkännande av revisor som föreskrivs i 4 §, får t.o.m. utgången av år 2002 godkännas enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995 under förutsättning att han eller hon har genomgått en kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver.
 • 8. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor för auktorisation av revisor som föreskrivs i 5 §, får t.o.m. utgången av år 2002 auktoriseras enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995.

Lag (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2001:884
Rubrik
Lag (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)

2002:144

Officiell version (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2001:884
SFS-nummer
2002:144

Lag (2003:738) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:738
Rubrik
Lag (2003:738) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2009:503) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:503
Rubrik
Lag (2009:503) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2009:564) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
Ikraft
2009-07-01
CELEX-nr
32006L0043
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40 §§, rubr. närmast före 28 §, rubr. närmast före 28 § sätts närmast före 27 b §;nya 16 a, 16 b, 22 a, 27 a, 27 b, 27 c, 28 a, 31 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 27 a §§
SFS-nummer
2009:564
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
 • 2. Bestämmelserna i 22 a § tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.
 • 3. Vid tillämpning av 27 a § första stycket andra meningen ska kvalitetskontroll av revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland anses ha genomförts vid ikraftträdandet.
 • 4. Bestämmelserna i 28 a § tillämpas första gången för sådan dokumentation som avser det räkenskapsår för moderföretaget som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.
 • 5. Bestämmelserna i 32 § i sin nya lydelse tillämpas även såvitt avser disciplinåtgärder på grund av åtgärder eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande.
 • 6. För beslut om straffavgift som har fattats före ikraftträdandet gäller 35 § andra stycket i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2009:564) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2010:689) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL157/2006 s87, EUTL81/2008 s53
Ikraft
2010-08-01
CELEX-nr
32006L0043, 32008L0030
Omfattning
ändr. 27 c §
SFS-nummer
2010:689
Rubrik
Lag (2010:689) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:102
Rubrik
Lag (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2013:217) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ikraft
2013-06-01
Omfattning
upph. 7 §;nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 6, 4, 5 §§;ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 §§, rubr. närmast före 4, 18, 27 §§;ny rubr. närmast före 6 §
SFS-nummer
2013:217
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 • 2. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen enligt äldre bestämmelser ska anses vara auktoriserad enligt denna lag. Detsamma gäller en godkänd revisor som enligt äldre bestämmelser har ansetts uppfylla kravet på revisorsexamen efter att ha genomgått ett särskilt lämplighetsprov.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:217) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2013:222) om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:19
Omfattning
ändr. 37 § i 2013:102
SFS-nummer
2013:222
Rubrik
Lag (2013:222) om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2013:735) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ikraft
2013-11-01
Omfattning
upph. 16 §;ändr. 11, 16 a §§
SFS-nummer
2013:735
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt den upphävda 16 § som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:735) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ikraft
2016-06-17
Omfattning
upph. 22 a §;nuvarande 16 a, 21 §§ betecknas 16, 21 a §§;ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, den nya 21 a, 22, 23, 24, 27, 27 a, 27 b, 27 c, 30, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före den tidigare 16 a § sätts närmast före den nya 16 §;nya 6 a, 21, 21, b, 22 a, 22 b, 25 a, 26 a, 28 b, 28 c och 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i §§, rubr. närmast före 16 a, 25 a, 26 a, 32, 32 a, 32 d, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 33, 34, 35 §§
SFS-nummer
2016:430
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
 • 2. För en revisor som vid ikraftträdandet var bosatt i Schweiz eller som vid den tidpunkten innehade ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i Schweiz gäller 4 och 5 §§ i den äldre lydelsen.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövningen av en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn.
 • 4. Bestämmelserna i 25 a § om tillträde av befattning hos en tidigare revisionsklient tillämpas inte om revisorns auktorisation eller godkännande har upphört att gälla före lagens ikraftträdande.
Rubrik
Lag (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2016:1339) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 18, 22, 22 a, 25, 27, 27 b, 27 c, 28, 28 a, 28 b, 28 c, 29, 30, 31, 31 a, 32, 32 a, 32 d, 32 e, 32 g, 32 h, 33, 34, 35, 36, 37, 40 §§, rubr. närmast före 3 §, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1339
Rubrik
Lag (2016:1339) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation