RIFS 2019:1

Revisorsinspektionens föreskrifter om auktorisation och godkännande

1

RIFS 2019:1

Utkom från trycket

den 29 maj 2019

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Revisorsinspektionens föreskrifter om auktorisation och

godkännande;

beslutade den 23 maj 2019.

Revisorsinspektionen föreskriver följande med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om

revisorer.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna om auktorisation av revisorer och

om godkända revisorer i 46 §§revisorslagen (2001:883) och i 7 och 8 §§ förordningen

(1995:665) om revisorer.

Underlag om fortbildning

2 § Sökanden ska tillsammans med en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkän-

nande ge in underlag som visar att han eller hon uppfyller kravet på fortbildning i 6 § förord-

ningen (1995:665) om revisorer.

Ansökan om att åter bli auktoriserad eller godkänd

3 § Den vars auktorisation eller godkännande har upphört, och efter en längre tid än fem

år från upphörandet ansöker om att åter bli auktoriserad eller godkänd, ska tillsammans med

ansökan ge in en redogörelse över sådan utbildning och erfarenhet som avses i 4 § första

stycket 4 revisorslagen (2001:883).

Redogörelsen enligt första stycket ska beskriva på vilket sätt som sökanden, sedan auktor-

isationen eller godkännandet upphörde, har behållit eller utvecklat teoretiska kunskaper och

praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet. Redogörelsen bör särskilt omfatta

kunskaper och förmågor inom de ämnesområden som avses i 2 § första stycket och 6 §

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen.

4 § Den som har varit auktoriserad eller godkänd enligt äldre bestämmelser utan att ha

avlagt högre revisorsexamen eller revisorsexamen, kan åter bli auktoriserad eller godkänd

utan att avlägga revisorsexamen om:

1. auktorisationen eller godkännandet har upphört på annan grund än enligt 32 § revisors-

lagen (2001:883), och

2. ansökan om auktorisation eller godkännande har gjorts inom fem år från det att den

omständighet inträffade som föranledde upphörandet.

Om det finns särskilda skäl för det kan Revisorsinspektionen i ett enskilt fall besluta om

undantag från första stycket 2.

MB

2

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019, när Revisorsinspektionens föreskrifter

(RIFS 2018:3) om auktorisation, godkännande och registrering ska upphöra att gälla.

PER JOHANSSON

Anders Ahlgren