RIFS 2020:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

1

RIFS 2020:2

Utkom från trycket

den 7 december 2020

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter

(RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade

revisionsbolags verksamhet;

beslutade den 3 december 2020.

Revisorsinspektionen föreskriver med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om revisorer

att 15 och 17 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers

och registrerade revisionsbolags verksamhet ska ha följande lydelse.

15 § En försäkring enligt 27 § revisorslagen (2001:883) ska ha den beloppsmässiga om-

fattning som sägs i 16 §.

17 § Det som sägs i 15 och 16 §§ gäller inte för efterskyddet enligt 5 § tredje stycket 3

förordningen (1995:665) om revisorer.

__________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

2. För en försäkring enligt 27 § revisorslagen (2001:883) som har tecknats före ikraftträ-

dandet ska de nya bestämmelserna tillämpas efter utgången av 2021. De nya bestämmelserna

ska dock alltid tillämpas om en försäkring som har tecknats före ikraftträdandet förnyas.

PER JOHANSSON

Anders

Ahlgren