RNFS 2001:3

Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3) (Uppdaterad t.o.m. RNFS 2010:3)

Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och

registrering (RNFS 2001:3)

(Uppdaterad t.o.m.

RNFS 2010:3

)

Särskilda villkor för godkännande och auktorisation

1 § För att bli godkänd eller auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt godkännande eller

auktorisation som revisor ska sökanden under de fem år som närmast föregår ansökan ha utövat

revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett

juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra

lagstadgad revision i den staten. Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.

RNFS ( 2010:3 )

2 § Den som har meddelats godkännande eller auktorisation som revisor enligt äldre bestämmelser

utan att ha avlagt revisorsexamen eller högre revisorsexamen och vars godkännande eller

auktorisation har upphört på annan grund än enligt 32 § revisorslagen (2001:883) kan bli godkänd

eller auktoriserad på nytt utan att avlägga revisorsexamen eller högre revisorexamen förutsatt att

1. ansökan om godkännande eller auktorisation har inkommit till Revisorsnämnden inom fem år

från det att den omständighet inträffade som föranledde att godkännandet eller auktorisationen

upphörde och

2. verksamhetskravet i 1 § är uppfyllt.

RNFS ( 2010:3 )

3 § Om det finns särskilda skäl kan Revisorsnämnden besluta om undantag från bestämmelserna i 1

och 2 §§. Detta gäller inte om godkännandet eller auktorisationen har upphört med stöd av 32 §

revisorslagen (2001:883).

RNFS (2010:3 )

Ansökan om godkännande, auktorisation och registrering

4 § Ansökan om godkännande, auktorisation och registrering skall göras på ansökningsformulär som

fastställts av Revisorsnämnden.

5 § Ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering skall ges in till

Revisorsnämnden senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid.

6 § Ansökningsavgift skall erläggas till Revisorsnämnden i anslutning till att ansökan ges in.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

RNFS 2001:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002.

RNFS 2010:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2010.