RNFS 2010:3

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3)

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Peter Strömberg

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om godkännande, auktorisation och

registrering (RNFS 2001:3)

Beslutade den 4 februari 2010.

Med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter om

godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3) att 1–3 §§ ska

ha följande lydelse.

1 §

För att bli godkänd eller auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt

godkännande eller auktorisation ska sökanden under de fem år som närmast

föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 tim-

mar. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som

enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har god-

känts att utföra lagstadgad revision i den staten. Uppdragen ska ha omfattat

revisionsklienter inom olika branscher.

2 §

Den som har meddelats godkännande eller auktorisation som revisor

enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen eller högre revi-

sorsexamen och vars godkännande eller auktorisation har upphört på annan

grund än enligt 32 § revisorslagen (2001:883) kan bli godkänd eller auktori-

serad på nytt utan att avlägga revisorsexamen eller högre revisorsexamen

förutsatt att

1. ansökan om godkännande eller auktorisation har inkommit till Revi-

sorsnämnden inom fem år från det att den omständighet inträffade som för-

anledde att godkännandet eller auktorisationen upphörde och

2. verksamhetskravet i 1 § är uppfyllt.

3 §

Om det finns särskilda skäl kan Revisorsnämnden besluta om undantag

från bestämmelserna i 1 och 2 §§. Detta gäller inte om godkännandet eller

auktorisationen har upphört med stöd av 32 § revisorslagen (2001:883).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2010.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant

RNFS 2010:3

Utkom från trycket

den 9 april 2010

Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag – Edita Västra Aros 2010