RNFS 2013:3

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3)

RNFS 2013:3

Utkom från trycket

den 1 juli 2013

RN

R

EVISORS

N

ÄMNDEN

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Anita Wickström

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om godkännande, auktorisation och

registrering (RNFS 2001:3);

beslutade den 13 juni 2013.

Revisorsnämnden föreskriver med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om

revisorer följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter

om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3) att rubriken

till Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och

registrering (RNFS 2001:3), 1–6

§§ samt rubrikerna närmast före 1 och 4

§§

ska ha följande lydelse.

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3)

om auktorisation, godkännande och registrering

Särskilda villkor för auktorisation och godkännande

1

§1 För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisa-

tion eller godkännande som revisor ska sökanden under de fem år som när-

mast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1

500

timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som

enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har god-

känts att utföra lagstadgad revision i den staten. Uppdragen ska ha omfattat

revisionsklienter inom olika branscher.

2

§2 Den som har meddelats auktorisation eller godkännande som revisor

enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt högre revisorsexamen eller revi-

sorsexamen och vars auktorisation eller godkännande har upphört på annan

grund än enligt 32 § revisorslagen (2001:883) kan bli auktoriserad eller god-

känd på nytt utan att avlägga revisorsexamen förutsatt att

1.

ansökan om auktorisation eller godkännande har inkommit till Revi-

sorsnämnden inom fem år från det att den omständighet inträffade som för-

anledde att auktorisationen eller godkännandet upphörde och

2.

verksamhetskravet i 1 § är uppfyllt.

1

Senaste lydelse RNFS 2010:3.

2

Senaste lydelse RNFS 2010:3.

2

RNFS 2013:3

Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag – Edita Västra Aros 2013

3

§3 Om det finns särskilda skäl får Revisorsnämnden i ett enskilt fall be-

sluta om undantag från bestämmelserna i 1 och 2 §§. Detta gäller inte om

auktorisationen eller godkännandet har upphört med stöd av 32 § revisorsla-

gen (2001:883).

Ansökan om auktorisation, godkännande och registrering

4

§ Ansökan enligt 1 och 2

§§ ska göras på ansökningsformulär som fast-

ställts av Revisorsnämnden.

5

§ Ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande och registrering ska

ges in till Revisorsnämnden senast tre månader före utgången av pågående

giltighetstid.

6

§ Ansökningsavgift ska betalas till Revisorsnämnden i anslutning till att

ansökan ges in.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2013.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant

3

Senaste lydelse RNFS 2010:3.