RNFS 2016:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

RNFS 2016:1

Utkom från trycket

den 30 juni 2016

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 1401-7288

1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens före-

skrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och

registrerade revisionsbolags verksamhet;

beslutade den 17 juni 2016.

Med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver1

Revisorsnämnden i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter (2001:2)

om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet2

dels att nuvarande 1 § ska betecknas 1 a §,

dels att 2, 3, 4 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 1, 1 b–1 e, 2 a, 3 a, 3 b,

och 13–15 §§, och närmast före 1 d, 13, 14, och 15 §§ nya rubriker av

följande lydelse.

1 § Om inte annat sägs, har de termer och begrepp som används

i dessa föreskrifter samma betydelse som i revisorslagen (2001:883).

1 a §3 Vad som i 2–4 §§ sägs om revisor ska, när ett registrerat revi-

sionsbolag åtagit sig ett uppdrag i revisionsverksamheten, tillämpas

på den som är huvudansvarig för uppdraget.

1 b §

0HGODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDGUHYLVLRQDYVHVLGHVVDI|UHVNULIWHU

sådan revision som enligt lag eller annan författning i en stat inom

EES får utföras endast av revisorer eller registrerade revisionsbolag

eller motsvarande fysiska eller juridiska personer registrerade i den

staten.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om

lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande

av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2014/56/EU.

2 Senaste lydelse av författningens rubrik RNFS 2013:2.

3 Senaste lydelse av tidigare 1 § RNFS 2013:2.

2

1 c § Följande bestämmelser gäller inte för sådana revisionsföretag

som avses i 2 § 4 c revisorslagen (2001:883):

3 b § om dokumentation av organisatoriska krav m.m.,

7–9 §§ om försäkring,

10 § om anmälan av ändrade förhållanden,

11 och 12 §§ om periodiskt återkommande kvalitetskontroll,

13 § om organisatoriska krav, samt

14 § om klientregister.

)|UEHUHGDQGHnWJlUGHULQI|UODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDG

revision

1 d § En revisor ska, innan han eller hon accepterar eller förnyar ett

XSSGUDJVRPU|UODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDGUHYLVLRQI|UVlNUDVLJRPDWW

han eller hon har den tid och de resurser samt anställda med de kun-

skaper och den erfarenhet som krävs för uppdraget. Detsamma gäller

för ett registrerat revisionsbolag.

1 e § Ett registrerat revisionsbolag ska, innan det accepterar eller

I|UQ\DUHWWXSSGUDJVRPU|UODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDGUHYLVLRQI|UVlNUD

sig om att den huvudansvarige revisorn är godkänd som revisor i den

medlemsstat där det reviderade företaget har sitt säte.

Skyldigheten enligt första stycket gäller också beträffande reviso-

rer som undertecknar revisionsberättelserna för större dotterföretag

inom EES.

2 §4 En revisor ska enligt 24 § revisorslagen (2001:883) dokumentera

sina uppdrag i revisionsverksamheten. Av sådan dokumentation som

avses i paragrafens första stycke ska framgå

1. planeringen av uppdraget och de bedömningar, såsom väsentlig-

hets- och riskbedömningar, som har legat till grund för planeringen,

2. vilka granskningsåtgärder som har utförts, vad dessa har omfat-

tat samt när och hur granskningsåtgärderna har utförts,

3. de iakttagelser som har gjorts vid granskningen och de slutsatser

som har dragits,

4. de insatser i form av rådgivning eller annat biträde som har för-

anletts av iakttagelser enligt 3 (revisionsrådgivning),

5. de rapporteringsåtgärder som har föranletts av iakttagelser enligt 3,

6. de omständigheter, ägnade att enligt 21 a § revisorslagen rubba

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, som har

LGHQWL¿HUDWV

7. de åtgärder som har vidtagits för att motverka sådana omständig-

heter som avses i 6, och

4 Senaste lydelse RNFS 2010:2.

3

8. de slutsatser som revisorn har dragit om sin opartiskhet och själv-

ständighet vid prövningen enligt 21 a § revisorslagen.

Förhållanden som inte har någon väsentlig betydelse för bedöm-

ningen av revisorns arbete eller hans eller hennes opartiskhet eller

självständighet behöver dock inte dokumenteras enligt första stycket.

2 a § Utöver vad som sägs i 2 § ska en revisor i varje revisionsupp-

drag dokumentera

1. de omständigheter, ägnade att enligt 21 § revisorslagen rubba

förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet, som har

LGHQWL¿HUDWVRFK

2. de slutsatser som revisorn har dragit om sin opartiskhet och själv-

ständighet vid prövningen enligt 21 och 21 b §§revisorslagen.

(QUHYLVRUVNDRFNVnLYDUMHXSSGUDJVRPDYVHUODJVWDGJDGNYDOL¿-

cerad revision dokumentera de frågor som har ställts och de råd som

har mottagits i de fall där revisorn har anlitat externa sakkunniga för

rådgivning.

Förhållanden som inte har någon väsentlig betydelse för bedöm-

ningen av revisorns arbete eller hans eller hennes opartiskhet eller

självständighet behöver dock inte dokumenteras enligt första och

andra styckena.

3 §5 Dokumentation som avses i 2 och 2 a §§ ska vara tydlig och

strukturerad på ett överskådligt sätt. Den ska vara inriktad på väsent-

lig information men ändå så detaljerad att revisorns arbete samt hans

eller hennes opartiskhet och självständighet kan bedömas i efterhand.

I dokumentationen ska ingå korrespondens samt revisionsberättelser,

promemorior och andra skriftliga utlåtanden eller intyg som revisorn

har avgett. Dessutom ska sådana muntliga kontakter med uppdrags-

givaren eller andra, som kan vara av väsentlig betydelse för bedöm-

ningen av revisorns arbete eller hans eller hennes opartiskhet eller

självständighet, framgå av dokumentationen.

3 a § En revisor eller ett registrerat revisionsbolag ska dokumentera

sina bedömningar enligt 1 d och 1 e §§.

3 b § Ett revisionsföretag ska dokumentera

1. de riktlinjer, rutiner och system som har antagits och inrättats

enligt 13 §, och

2. resultaten av de utvärderingar som avses i 13 § första stycket 12

och eventuella föreslagna åtgärder för att ändra det interna systemet

för kvalitetskontroll.

Av dokumentationen ska framgå om de riktlinjer, rutiner och sys-

tem som har antagits och inrättats enligt 13 § första stycket är lämpli-

5 Senaste lydelse RNFS 2010:2.

4

ga i förhållande till omfattningen av och komplexiteten hos företagets

verksamhet.

Revisionsföretaget ska informera de anställda om de åtgärder som

har dokumenterats enligt första stycket 1.

4 §6 En revisor eller ett revisionsföretag ska förvara dokumentatio-

nen i ordnat skick och på ett betryggande sätt. Den får inte vara till-

gänglig för obehöriga. Den ska på Revisorsnämndens begäran utan

dröjsmål ges in till nämnden.

Den dokumentation som avses i 2, 2 a och 3 a §§ ska bevaras i minst

tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades.

Detsamma gäller sådan dokumentation som avses i 24 § andra stycket

revisorslagen (2001:883).

12 §7 Om en periodiskt återkommande kvalitetskontroll påvisar

sådana brister att Revisornämnden skriftligen förelägger en revisor

eller ett registrerat revisionsbolag att vidta åtgärder, ska revisorn eller

revisionsbolaget inom den tid som anges i föreläggandet till Revisors-

nämnden redogöra för de åtgärder som har vidtagits.

Det som sägs i första stycket gäller inte kvalitetskontroll avseende

revisioner av företag av allmänt intresse. För sådan kvalitetskontroll

¿QQVEHVWlPPHOVHUL(XURSDSDUODPHQWHWVRFKUnGHWVI|URUGQLQJ(8

nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstad-

gad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av

kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsförordning).

Intern organisation

13 § Ett revisionsföretag ska, med beaktande av den egna verksam-

hetens omfattning och komplexitet

1. anta riktlinjer och inrätta rutiner för att se till att

a) företagets ägare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter eller

verkställande direktör, eller

b) styrelseledamöter, styrelsesuppleanter eller verkställande direk-

tör i ett anknutet företag,

inte ingriper i revisionsarbetet på ett sätt som kan rubba förtroendet

för de i företaget verksamma revisorernas opartiskhet, självständighet

HOOHUREMHNWLYLWHWQlUGHVVDXWI|UODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDGUHYLVLRQ

2. tillämpa sunda rutiner för förvaltning och redovisning och ha

effektiva rutiner för riskbedömning,

3. ha effektiva kontroll- och skyddssystem för företagets system för

informationsbehandling,

4. anta riktlinjer och inrätta rutiner för att säkerställa att företagets

anställda och andra fysiska personer vars tjänster står till förfogande

6 Senaste lydelse RNFS 2013:2.

7 Senaste lydelse RNFS 2013:2.

5

för eller under kontroll av företaget, och som medverkar i lagstadgad

NYDOL¿FHUDGUHYLVLRQKDUWLOOIUHGVVWlOODQGHNXQVNDSHURFKHUIDUHQKHW

för de uppgifter de tilldelas,

5. anta riktlinjer och inrätta rutiner som förhindrar att viktiga revi-

sionsfunktioner överlämnas till personer utanför revisionsföretaget

på ett sådant sätt att det försämrar kvaliteten på företagets interna

kvalitetskontroll eller Revisorsnämndens möjligheter att övervaka att

företaget fullgör de skyldigheter som gäller för verksamheten,

6. inrätta effektiva organisatoriska och administrativa rutiner för

att förebygga, upptäcka, undanröja eller hantera och rapportera even-

tuella hot mot företagets opartiskhet eller självständighet,

7. anta riktlinjer och inrätta rutiner för att utföra lagstadgad kva-

OL¿FHUDGUHYLVLRQVW\UD|YHUYDNDRFKXWYlUGHUDGHDQVWlOOGDVDUEHWH

samt för att sammanställa den revisionsdokumentation som avses i

24 § revisorslagen (2001:883) och i tillämpliga fall artiklarna 6–8 i

EU:s revisorsförordning i dess ursprungliga lydelse,

8. inrätta ett system för intern kvalitetskontroll som säkerställer

K|JNYDOLWHWLODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDGUHYLVLRQRFKDWWEHVOXWRFKUXWL-

ner följs på samtliga nivåer i företaget,

9. använda lämpliga system, resurser och rutiner för att säkerställa

NRQWLQXLWHWRFKUHJHOEXQGHQKHWYLGXWI|UDQGHWDYODJVWDGJDGNYDOL¿-

cerad revision,

10. inrätta effektiva organisatoriska och administrativa rutiner för

att hantera och dokumentera händelser som har, eller kan få, allvarliga

NRQVHNYHQVHUI|UODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDGUHYLVLRQ

11. anta riktlinjer för ersättningar, inbegripet riktlinjer för vinstdel-

ning, med tillräckliga resultatincitament för att säkerställa revisions-

kvaliteten, och

12. övervaka och utvärdera lämpligheten och effektiviteten i sina

riktlinjer, system och övriga rutiner samt vidta lämpliga åtgärder för

att avhjälpa eventuella brister.

De riktlinjer och rutiner som avses i första stycket 5 ska utformas

så att ett eventuellt överlämnande av revisionsfunktioner till perso-

ner utanför revisionsföretaget inte påverkar revisionsföretagets ansvar

mot det granskade företaget.

Det system för intern kvalitetskontroll som avses i första stycket 8

ska minst omfatta de riktlinjer och rutiner som anges i första stycket 7.

En revisor ska ha ansvaret för systemet.

Den ersättning från en revisionsklient som härrör från annan verk-

VDPKHW lQ ODJVWDGJDG NYDOL¿FHUDG UHYLVLRQ InU LQWH OLJJD WLOO JUXQG

för beräkningen av ersättningen till personer som medverkar i eller

kan påverka utförandet av revisionen och inte heller utgöra en del av

bedömningen av dessa personers arbetsprestationer.

Den utvärdering som avses i första stycket 12 ska innefatta en årlig

utvärdering av det interna system för kvalitetskontroll som avses i för-

sta stycket 8.

6

Klientregister

14 § En revisor eller ett registrerat revisionsbolag ska föra ett klient-

register. Registret ska för varje revisionsklient innehålla uppgifter om

¿UPDDGUHVVRFKHWDEOHULQJVRUW

2. den huvudansvariga revisorns namn, i de fall uppdraget innehas

av ett registrerat revisionsbolag,

3. i förekommande fall, namnet på de revisorer som undertecknar

revisionsberättelserna i större dotterföretag, och

DUYRGHQI|UODJVWDGJDGNYDOL¿FHUDGUHYLVLRQUHVSHNWLYHDUYRGHQ

för andra tjänster under varje räkenskapsår.

Upplysningar om förhållanden rörande utvecklingen på

revisionsmarknaden

15 § Revisorer och registrerade revisionsbolag som innehar eller

under de senaste tre åren har innehaft revisionsuppdrag i företag av

allmänt intresse är skyldiga att på Revisorsnämndens begäran lämna

de upplysningar som myndigheten behöver för att kunna utarbeta den

rapport avseende utvecklingen på marknaden för att tillhandahålla

lagstadgade revisionstjänster som behandlas i artikel 27 i EU:s revi-

sorsförordning i dess ursprungliga lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2016.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant

Tryck: Edita Bobergs AB, Falun, 2016