Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 243-2 - RPSFS 1991:7 angående rapportering av incidenter m m

FAP-artikel 243-2

243-2 RPS F och AR angående rapportering av incidenter m m; RPS FS 1991:7

FAP 243-2

För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Utkom från trycket 25 juli 1991

RPS F och AR angående rapportering av incidenter m m; RPS FS 1991:7

beslutade den 28 maj 1991

Med stöd av 32 § förordningen ( 1982:755 ) om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium (tillträdesförordningen) och 13 §, 10 p. förordningen ( 1989:773 ) med instsruktion för rikspolisstyrelsen meddelar rikspolisstyrelsen efter samråd med överbefälhavaren följande föreskrifter. Dessutom meddelas allmänna råd om tillämpningen av förordningen.

A Rapportering

1. Inledning

Enligt 31 § tillträdesförordningen skall polisen till militär myndighet rapportera iakttagelser av utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon om de

- iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium

- överträder bestämmelserna i tillträdesförordningen

Enligt 3 § förordningen ( 1982:756 ) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet ( IKFNförordningen) skall försvarsmakten bl a upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdesförordningen. Polisens samverkan med försvarsmakten enligt IKFN-förordningen omfattar i första hand att vid kränkningar m m omhänderta utländsk personal som överlämnas av de militära myndigheterna samt utreda det inträffade med avseende på utlänningslagstiftningen, tillämpliga straffbestämmelser och de i IKFN meddelade handlingsreglerna.

Vid ingripande i samband med kränkningar m m skall bl a reglerna för utländska statsfartygs m fl immunitet beaktas. Ett nära samarbete med de militära myndigheterna och - i förekommande fall - utrikesdepartementet behövs.

2 Definitioner

2.1 Incident

Med incident avses en anmärkningsvärd händelse som kan föranleda ingripande av incidentberedskapen (t ex beredskapsfartyg,

FAP-artikel 243-2

243-2 RPS F och AR angående rapportering av incidenter m m; RPS FS 1991:7

FAP 243-2

För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Utkom från trycket 25 juli 1991

RPS F och AR angående rapportering av incidenter m m; RPS FS 1991:7

beslutade den 28 maj 1991

Med stöd av 32 § förordningen ( 1982:755 ) om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium (tillträdesförordningen) och 13 §, 10 p. förordningen ( 1989:773 ) med instsruktion för rikspolisstyrelsen meddelar rikspolisstyrelsen efter samråd med överbefälhavaren följande föreskrifter. Dessutom meddelas allmänna råd om tillämpningen av förordningen.

A Rapportering

1. Inledning

Enligt 31 § tillträdesförordningen skall polisen till militär myndighet rapportera iakttagelser av utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon om de

- iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium

- överträder bestämmelserna i tillträdesförordningen

Enligt 3 § förordningen ( 1982:756 ) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet ( IKFNförordningen) skall försvarsmakten bl a upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdesförordningen. Polisens samverkan med försvarsmakten enligt IKFN-förordningen omfattar i första hand att vid kränkningar m m omhänderta utländsk personal som överlämnas av de militära myndigheterna samt utreda det inträffade med avseende på utlänningslagstiftningen, tillämpliga straffbestämmelser och de i IKFN meddelade handlingsreglerna.

Vid ingripande i samband med kränkningar m m skall bl a reglerna för utländska statsfartygs m fl immunitet beaktas. Ett nära samarbete med de militära myndigheterna och - i förekommande fall - utrikesdepartementet behövs.

2 Definitioner

2.1 Incident

Med incident avses en anmärkningsvärd händelse som kan föranleda ingripande av incidentberedskapen (t ex beredskapsfartyg,

beredskapsflygplan eller beredskapsstyrka) och som bör föranleda rapport.

2.2 Iakttagelser

Exempel på iakttagelser som bör föranleda rapport, är obehörigt tillträde till skyddsområde eller annat område som av säkerhetsskäl är belagt med tillträdesförbud, fynd till lands och till sjöss av materiel med militär anknytning, otillbörligt intresse för totalförsvarsanläggningar eller förhållanden som rör totalförsvaret, misstänkt flygverksamhet samt händelser eller omständigheter av annat slag som ger anledning till misstanke om säkerhetshotande verksamhet.

2.3 Kränkning

Kränkning av svenskt territorium inträffar, då utländsk militär personal, utländskt militärt fordon, statsfartyg eller statsluftfartyg bereder sig tillträde till svenskt territorium i strid mot tillträdesbestämmelserna.

Kränkning av svensk neutralitet inträffar, då krigförande stat kränker svenskt territorium, utför krigshandlingar inom eller mot detta, använder det som bas för militära operationer eller för samband med krigförande styrkor.

3 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående rapporteringen

3.1 Föreskrifter

3.1.1 Rapport till militär myndighet

Polismyndighet skall snarast möjligt rapportera till den militära myndighet som länsstyrelsen i samråd med militärbefälhavaren anvisar

a) om utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium

b) om utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon överträder bestämmelserna i tillträdesförordningen.

c) om iakttagelser görs som bedöms beröra försvarsmakten eller totalförsvaret i övrigt (se p 2.2)

3.1.2 Rapport till övriga myndigheter

Rapport skall även avges till:

- länsstyrelse (länspolischef/länspolismästare) samt till - säkerhetspolisen

Rapportering till säkerhetspolisen skall i första hand ske till berörd länssäkerhetssektion. I fråga om incidentrapport IKFN skall den dessutom snarast avges till säkerhetspolisens ledningscentral.

3.1.3 Rapportens innehåll m m

Vid rapportering skall blankett INCIDENTRAPPORT/SÄKERHETSRAPPORT RPS 243.2 91-05 bilaga 1 användas. Blanketten används för de två typer av rapporter som här är aktuella:

beredskapsflygplan eller beredskapsstyrka) och som bör föranleda rapport.

2.2 Iakttagelser

Exempel på iakttagelser som bör föranleda rapport, är obehörigt tillträde till skyddsområde eller annat område som av säkerhetsskäl är belagt med tillträdesförbud, fynd till lands och till sjöss av materiel med militär anknytning, otillbörligt intresse för totalförsvarsanläggningar eller förhållanden som rör totalförsvaret, misstänkt flygverksamhet samt händelser eller omständigheter av annat slag som ger anledning till misstanke om säkerhetshotande verksamhet.

2.3 Kränkning

Kränkning av svenskt territorium inträffar, då utländsk militär personal, utländskt militärt fordon, statsfartyg eller statsluftfartyg bereder sig tillträde till svenskt territorium i strid mot tillträdesbestämmelserna.

Kränkning av svensk neutralitet inträffar, då krigförande stat kränker svenskt territorium, utför krigshandlingar inom eller mot detta, använder det som bas för militära operationer eller för samband med krigförande styrkor.

3 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående rapporteringen

3.1 Föreskrifter

3.1.1 Rapport till militär myndighet

Polismyndighet skall snarast möjligt rapportera till den militära myndighet som länsstyrelsen i samråd med militärbefälhavaren anvisar

a) om utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium

b) om utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon överträder bestämmelserna i tillträdesförordningen.

c) om iakttagelser görs som bedöms beröra försvarsmakten eller totalförsvaret i övrigt (se p 2.2)

3.1.2 Rapport till övriga myndigheter

Rapport skall även avges till:

- länsstyrelse (länspolischef/länspolismästare) samt till - säkerhetspolisen

Rapportering till säkerhetspolisen skall i första hand ske till berörd länssäkerhetssektion. I fråga om incidentrapport IKFN skall den dessutom snarast avges till säkerhetspolisens ledningscentral.

3.1.3 Rapportens innehåll m m

Vid rapportering skall blankett INCIDENTRAPPORT/SÄKERHETSRAPPORT RPS 243.2 91-05 bilaga 1 användas. Blanketten används för de två typer av rapporter som här är aktuella:

- Incidentrapport IKFN som avser utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon. (p 2.1).

- Säkerhetsrapport som avser iakttagelser som berör försvarsmakten eller totalförsvaret i övrigt (p 2.2).

Till rapport skall om möjligt fogas fotografier t ex av fartygs exteriör, materiel, antennutrustning. Har polisingripande skett ombord på fartyg skall rapporten om möjligt kompletteras med kopia av mätbrev och besättningslista (skeppshandlingar) samt med upplysningar om instrumentering, antennutrustning m m.

3.2 Allmänna råd

Rapport bör även avges när det föreligger tveksamhet om innebörden av en iakttagelse. Särskilt bör uppmärksammas den oklarhet som kan föreligga beträffande vissa fartygs status, t ex bärgnings-, bogseroch fiskefartyg samt stödfartyg fiske. Sådana fartyg kan användas antingen kommersiellt eller icke-kommersiellt men kan också bedriva verksamhet som bör föranleda rapportering.

4. Sekretess m m

4.1 Allmänna råd

Meddelanden om iakttagelser som kommer till polismyndighet från enskilda personer kopletteras genom utfrågning för att ge en klar bild av vad som iakttagits. Kommer ett meddelande på telefon och visar det sig att det berör uppgifter av hemlig natur bör samtalet avbrytas med uppmaning till anmälaren att i stället göra ett personligt besök på polisstationen. Vid behov bör en polispatrull sändas till anmälaren. Vad nu sagts gäller även om meddelandet kommer från en myndighet utanför polisväsendet.

Rapportering av IKFN-incidenter måste ske med skyndsamhet. När det gäller främmande undervattensverksamhet måste särskild uppmärksamhet ägnas åt sekretesskyddet. I avvägningen mellan sekretess och skyndsamhet bör skyndsamheten prioriteras för att berörda militära myndigheter och säkerhetspolisen så snabbt som möjligt skall kunna inleda sin verksamhet.

4.2 Föreskrifter

4.2.1 Incidentrapport IKFN

Rapportering om främmande undervattensverksamhet skall ske med användande av krypterade teleförbindelser. När mycket stor fara i dröjsmål förligger får dock sådan rapport lämnas i klartext på telefon till berörd militär myndighet enl p 3.1.1 och till berörd enhet inom säkerhetspolisen enl p 3.1.2.

I övriga fall, dvs när det fråga om övervattensfartyg, militära luftfartyg och militära fordon, får rapporten förmedlas i klartext.

4.2.2 Säkerhetsrapport

Säkerhetsrapport skall göras oåtkomlig för obehöriga. Då polismyndigheten skall sända säkerhetsrapport utnyttjas telesamband under beaktande av att polisiär utredning inte får äventyras och att hemliga uppgifter inte får röjas.

- Incidentrapport IKFN som avser utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon. (p 2.1).

- Säkerhetsrapport som avser iakttagelser som berör försvarsmakten eller totalförsvaret i övrigt (p 2.2).

Till rapport skall om möjligt fogas fotografier t ex av fartygs exteriör, materiel, antennutrustning. Har polisingripande skett ombord på fartyg skall rapporten om möjligt kompletteras med kopia av mätbrev och besättningslista (skeppshandlingar) samt med upplysningar om instrumentering, antennutrustning m m.

3.2 Allmänna råd

Rapport bör även avges när det föreligger tveksamhet om innebörden av en iakttagelse. Särskilt bör uppmärksammas den oklarhet som kan föreligga beträffande vissa fartygs status, t ex bärgnings-, bogseroch fiskefartyg samt stödfartyg fiske. Sådana fartyg kan användas antingen kommersiellt eller icke-kommersiellt men kan också bedriva verksamhet som bör föranleda rapportering.

4. Sekretess m m

4.1 Allmänna råd

Meddelanden om iakttagelser som kommer till polismyndighet från enskilda personer kopletteras genom utfrågning för att ge en klar bild av vad som iakttagits. Kommer ett meddelande på telefon och visar det sig att det berör uppgifter av hemlig natur bör samtalet avbrytas med uppmaning till anmälaren att i stället göra ett personligt besök på polisstationen. Vid behov bör en polispatrull sändas till anmälaren. Vad nu sagts gäller även om meddelandet kommer från en myndighet utanför polisväsendet.

Rapportering av IKFN-incidenter måste ske med skyndsamhet. När det gäller främmande undervattensverksamhet måste särskild uppmärksamhet ägnas åt sekretesskyddet. I avvägningen mellan sekretess och skyndsamhet bör skyndsamheten prioriteras för att berörda militära myndigheter och säkerhetspolisen så snabbt som möjligt skall kunna inleda sin verksamhet.

4.2 Föreskrifter

4.2.1 Incidentrapport IKFN

Rapportering om främmande undervattensverksamhet skall ske med användande av krypterade teleförbindelser. När mycket stor fara i dröjsmål förligger får dock sådan rapport lämnas i klartext på telefon till berörd militär myndighet enl p 3.1.1 och till berörd enhet inom säkerhetspolisen enl p 3.1.2.

I övriga fall, dvs när det fråga om övervattensfartyg, militära luftfartyg och militära fordon, får rapporten förmedlas i klartext.

4.2.2 Säkerhetsrapport

Säkerhetsrapport skall göras oåtkomlig för obehöriga. Då polismyndigheten skall sända säkerhetsrapport utnyttjas telesamband under beaktande av att polisiär utredning inte får äventyras och att hemliga uppgifter inte får röjas.

4.3 Allmänna råd

4.3.1 Regionala rapporteringsplaner

Länsstyrelsen bör upprätta, efter samråd med militärbefälhavaren, regionala planer om rapportmottagare, rapportsätt och rapporteringsvägar, textskydd, telefon-, telefax- och telexadresser.

B Meddelanden till massmedier

1. Allmänna råd

1.1 Kommunikéer till press, radio och TV angående överträdelser av tillträdesbestämmelserna lämnas i regel av regeringen eller överbefälhavaren.

1.2 Om en incident har kommit till massmediernas eller allmänhetens kännedom, hänvisas förfrågningar till försvarsstabens informationssektion (Fst/Info) och polischefen.

C Samverkan mellan polismyndigheten och andra myndigheter

1.1 I inledningsskedet av en operation som föranletts av en incident deltar myndigheterna oftast var för sig med egen personal. Vid insatser som pågår under en längre tid och kräver medverkan av personal i större omfattning från olika myndigheter upprättas i regel ett gemensamt ledningsorgan där samverkan sker.

1.2 Vid insatser med flera medverkande myndigheter är det särskilt angeläget att informera deltagande polispersonal om uppgiften och om vilka övriga myndigheter som deltar i aktionen.

1.3 De andra i operationen medverkande myndigheterna bör i sin tur ges orientering om det polisiära deltagandet.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft två veckor efter den dag de enligt uppgift på dem utkommit från trycket i RPS författningssamling.

Föreskrifterna ersätter rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående rapportering av incidenter m m utfärdade den 11 mars 1985 (RPS FS 1985:3 intagna i FAP 364-1).

RIKSPOLISSTYRELSEN

ULF WALDAU

Åke Engström (Försvarsenheten)

Bilaga 1

BILD på blanketten INCIDENTRAPPORT IKFN SÄKERHETSRAPPORT BILD 9171.pcx

4.3 Allmänna råd

4.3.1 Regionala rapporteringsplaner

Länsstyrelsen bör upprätta, efter samråd med militärbefälhavaren, regionala planer om rapportmottagare, rapportsätt och rapporteringsvägar, textskydd, telefon-, telefax- och telexadresser.

B Meddelanden till massmedier

1. Allmänna råd

1.1 Kommunikéer till press, radio och TV angående överträdelser av tillträdesbestämmelserna lämnas i regel av regeringen eller överbefälhavaren.

1.2 Om en incident har kommit till massmediernas eller allmänhetens kännedom, hänvisas förfrågningar till försvarsstabens informationssektion (Fst/Info) och polischefen.

C Samverkan mellan polismyndigheten och andra myndigheter

1. Allmänna råd

1.1 I inledningsskedet av en operation som föranletts av en incident deltar myndigheterna oftast var för sig med egen personal. Vid insatser som pågår under en längre tid och kräver medverkan av personal i större omfattning från olika myndigheter upprättas i regel ett gemensamt ledningsorgan där samverkan sker.

1.2 Vid insatser med flera medverkande myndigheter är det särskilt angeläget att informera deltagande polispersonal om uppgiften och om vilka övriga myndigheter som deltar i aktionen.

1.3 De andra i operationen medverkande myndigheterna bör i sin tur ges orientering om det polisiära deltagandet.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft två veckor efter den dag de enligt uppgift på dem utkommit från trycket i RPS författningssamling.

Föreskrifterna ersätter rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående rapportering av incidenter m m utfärdade den 11 mars 1985 (RPS FS 1985:3 intagna i FAP 364-1).

RIKSPOLISSTYRELSEN

ULF WALDAU

Åke Engström (Försvarsenheten)

Bilaga 1

BILD på blanketten INCIDENTRAPPORT IKFN SÄKERHETSRAPPORT BILD 9171.pcx

9