RPSFS 2000:22

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förmansprövning på distans m.m.

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare:chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förmansprövning på distans m.m.;

beslutade den 15 maj 2000.

1. Författningsbestämmelser m.m.

Bestämmelser om förmansprövning finns i 15 § polislagen (1984:387) och 5 § lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m.

I 4 kap. 3 och 4 §§ polisförordningen (1998:1558) anges vad som avses med förman och befäl.

Om vakthavande befäl föreskrivs i 2 kap. 16 § polisförordningen . I det följande finns rekommendationer om tillämpningen av dessa författningar när ett omhändertagande enligt polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. skall prövas av en förman som tjänstgör i ett annat polisområde eller som har sitt tjänsteställe i en annan del av polisdistriktet än där omhändertagandet har skett.

Föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade personer m.m. finns också i FAP 023-1.

2. Formerna för distansprövningen m.m.

Vid all förmansprövning bör beaktas att den syftar till att säkerställa den enskildes rättssäkerhet genom att frågan om ett fortsatt omhändertagande alltid bedöms av någon annan än den som har verkställt åtgärden.

Ett omhändertagande bör anmälas per telefon direkt till förmannen, i allmänhet det vakthavande polisbefälet. Telefonanmälan bör användas även när någon har omhändertagits med stöd av lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. och avsikten är att personen i fråga skall föras direkt till en tillnyktringsenhet eller motsvarande.

Det är särskilt viktigt att uppgifter om den omhändertagnes tillstånd och uppförande såväl före ingripandet som efter införandet till polisstationen kommer till förmannens kännedom.

Förmannen bör genom kompletterande frågor till den som har verkställt åtgärden, och om möjligt även genom samtal med den omhändertagne, försäkra sig om att samtliga omständigheter av betydelse för prövningen av om omhändertagandet skall bestå blir belysta.

RPSFS 2000:22 FAP 255-1

Utkom från trycket

den 21 juni 2000

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare:chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förmansprövning på distans m.m.;

beslutade den 15 maj 2000.

1. Författningsbestämmelser m.m.

Bestämmelser om förmansprövning finns i 15 § polislagen (1984:387) och 5 § lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m.

I 4 kap. 3 och 4 §§ polisförordningen (1998:1558) anges vad som avses med förman och befäl.

Om vakthavande befäl föreskrivs i 2 kap. 16 § polisförordningen . I det följande finns rekommendationer om tillämpningen av dessa författningar när ett omhändertagande enligt polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. skall prövas av en förman som tjänstgör i ett annat polisområde eller som har sitt tjänsteställe i en annan del av polisdistriktet än där omhändertagandet har skett.

Föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade personer m.m. finns också i FAP 023-1.

2. Formerna för distansprövningen m.m.

Vid all förmansprövning bör beaktas att den syftar till att säkerställa den enskildes rättssäkerhet genom att frågan om ett fortsatt omhändertagande alltid bedöms av någon annan än den som har verkställt åtgärden.

Ett omhändertagande bör anmälas per telefon direkt till förmannen, i allmänhet det vakthavande polisbefälet. Telefonanmälan bör användas även när någon har omhändertagits med stöd av lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. och avsikten är att personen i fråga skall föras direkt till en tillnyktringsenhet eller motsvarande.

Det är särskilt viktigt att uppgifter om den omhändertagnes tillstånd och uppförande såväl före ingripandet som efter införandet till polisstationen kommer till förmannens kännedom.

Förmannen bör genom kompletterande frågor till den som har verkställt åtgärden, och om möjligt även genom samtal med den omhändertagne, försäkra sig om att samtliga omständigheter av betydelse för prövningen av om omhändertagandet skall bestå blir belysta.

RPSFS 2000:22 FAP 255-1

Utkom från trycket

den 21 juni 2000

RPSFS 2000:22

Det bör av polismyndighetens arbetsordning eller ett särskilt beslut framgå hur bestämmelserna om förmansprövning på distans närmare skall tillämpas inom myndigheten.

3. Dokumentation

Utöver vad som följer av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (RPSFS 2000:15, FAP 100-2) bör det av protokollet framgå

1. att föredragningen har skett per telefon,

2. vem som har föredragit ärendet,

3. för vem ärendet har föredragits ,

4. tidpunkten för föredragningen och

5. om förmannen har samtalat med den omhändertagne och vad som därvid förekommit.

4. Övrigt

När det gäller personer som har satts in i polisarrest efter en förmansprövning på distans är det viktigt att förmannen genom fortlöpande kontakter med den som ansvarar för den omedelbara tillsynen och omvårdnaden av den omhändertagne håller sig underrättad om dennes tillstånd och förutsättningarna för frigivning.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens allmänna råd angående s.k. förmansprövning på distans beträffande omhändertagna, och i förekommande fall, gripna personer (FAP 255-1), beslutade den 21 december 1994, skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Leif Gillgren (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:22

Det bör av polismyndighetens arbetsordning eller ett särskilt beslut framgå hur bestämmelserna om förmansprövning på distans närmare skall tillämpas inom myndigheten.

3. Dokumentation

Utöver vad som följer av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (RPSFS 2000:15, FAP 100-2) bör det av protokollet framgå

1. att föredragningen har skett per telefon,

2. vem som har föredragit ärendet,

3. för vem ärendet har föredragits ,

4. tidpunkten för föredragningen och

5. om förmannen har samtalat med den omhändertagne och vad som därvid förekommit.

4. Övrigt

När det gäller personer som har satts in i polisarrest efter en förmansprövning på distans är det viktigt att förmannen genom fortlöpande kontakter med den som ansvarar för den omedelbara tillsynen och omvårdnaden av den omhändertagne håller sig underrättad om dennes tillstånd och förutsättningarna för frigivning.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens allmänna råd angående s.k. förmansprövning på distans beträffande omhändertagna, och i förekommande fall, gripna personer (FAP 255-1), beslutade den 21 december 1994, skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Leif Gillgren (Rättssekretariatet)