RPSFS 2000:29

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter;

beslutade den 23 maj 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver, efter samråd med Statens naturvårdsverk, följande med stöd av 26 kap. 23 - 24 §§ miljöbalken och 17 § terrängkörningsförordningen (1978:594) samt beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Förordnande

1 § 1 § En ansökan om att bli förordnad till naturvårdsvakt skall göras skrift-

ligen hos länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt hemvist. Den skall inges gemensamt av sökanden och hans uppdragsgivare samt innehålla uppgifter om

1. uppdragsgivare (skogsvårdsstyrelse, länsstyrelse, stiftelse etc.),

2. sökandens namn, personnummer och hemortsadress,

3. det eller de tjänstgöringsområden som ansökan avser,

4. karta med inritade områden och

5. bevis om genomgången utbildning. Ansökan skall göras på blanketten Ansökan om förordnande som naturvårdsvakt (RPS 696.3).

Allmänna råd

En länsstyrelse har rätt att i samband med lämplighetsprövningen få fullständiga uppgifter ur belastnings- och misstankeregistren (10 § första stycket 6 förordningen, 1999:1134, om belastningsregister och 3 § första stycket 5 förordningen, 1999:1135, om misstankeregister).

2 § 2 § Ett förordnande som naturvårdsvakt får endast ges till den som med

godkänt resultat har genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen.

Ett förordnande skall utfärdas på blanketten Förordnande som naturvårdsvakt (RPS 696.4.1-3) och avse viss tid dock högst tre år. I förordnandet skall det område som tillsynen avser anges.

RPSFS 2000:29 FAP 696-2

Utkom från trycket

den 30 juni 2000

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter;

beslutade den 23 maj 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver, efter samråd med Statens naturvårdsverk, följande med stöd av 26 kap. 23 - 24 §§ miljöbalken och 17 § terrängkörningsförordningen (1978:594) samt beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Förordnande

1 § 1 § En ansökan om att bli förordnad till naturvårdsvakt skall göras skrift-

ligen hos länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt hemvist. Den skall inges gemensamt av sökanden och hans uppdragsgivare samt innehålla uppgifter om

1. uppdragsgivare (skogsvårdsstyrelse, länsstyrelse, stiftelse etc.),

2. sökandens namn, personnummer och hemortsadress,

3. det eller de tjänstgöringsområden som ansökan avser,

4. karta med inritade områden och

5. bevis om genomgången utbildning. Ansökan skall göras på blanketten Ansökan om förordnande som naturvårdsvakt (RPS 696.3).

Allmänna råd

En länsstyrelse har rätt att i samband med lämplighetsprövningen få fullständiga uppgifter ur belastnings- och misstankeregistren (10 § första stycket 6 förordningen, 1999:1134, om belastningsregister och 3 § första stycket 5 förordningen, 1999:1135, om misstankeregister).

2 § 2 § Ett förordnande som naturvårdsvakt får endast ges till den som med

godkänt resultat har genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen.

Ett förordnande skall utfärdas på blanketten Förordnande som naturvårdsvakt (RPS 696.4.1-3) och avse viss tid dock högst tre år. I förordnandet skall det område som tillsynen avser anges.

RPSFS 2000:29 FAP 696-2

Utkom från trycket

den 30 juni 2000

RPSFS 2000:29

2 kap. Utbildning

1 § 1 § Utbildningen skall ge deltagarna de kunskaper som en naturvårdsvakt

behöver för att utöva den tillsyn som miljöbalken kräver.

2 § 2 § Länsstyrelsen med biträde av polismyndigheten skall tillse att den

instruktörsledda utbildningen genomförs. Vid behov kan länsstyrelsen anlita annan lämplig kompetens.

3 § 3 § Till grund för bevis om godkännande skall länsstyrelsen anordna skrift-

liga prov.

4 § 4 § Bevis över genomgången godkänd utbildning skall utfärdas av den som

har genomfört utbildningen.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter (RPSFS 1993:10, FAP 696-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:29

2 kap. Utbildning

1 § 1 § Utbildningen skall ge deltagarna de kunskaper som en naturvårdsvakt

behöver för att utöva den tillsyn som miljöbalken kräver.

2 § 2 § Länsstyrelsen med biträde av polismyndigheten skall tillse att den

instruktörsledda utbildningen genomförs. Vid behov kan länsstyrelsen anlita annan lämplig kompetens.

3 § 3 § Till grund för bevis om godkännande skall länsstyrelsen anordna skrift-

liga prov.

4 § 4 § Bevis över genomgången godkänd utbildning skall utfärdas av den som

har genomfört utbildningen.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter (RPSFS 1993:10, FAP 696-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)