RPSFS 2000:37

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning på trafikområdet

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning på trafikområdet;

beslutade den 6 juni 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § andra stycket polisutbildningsförordningen (1999:740) och meddelar följande allmänna råd.

Fortbildningens innehåll m.m.

1 § 1 § Varje polismyndighet ansvarar för att det genomförs fortbildning för

de poliser och bilinspektörer som utför flygande inspektion vid trafikövervakning. Fortbildningen skall syfta till att vidmakthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter som tidigare erhållits.

Fortbildningen skall följa den utbildningsplan som Rikspolisstyrelsen har fastställt.

Allmänna råd

De poliser och bilinspektörer som har Rikspolisstyrelsens förordnande att utföra flygande inspektion bör ges tillfälle till fortbildning en gång vartannat år eller när särskilt behov av fortbildning uppkommer.

2 § 2 § Fortbildning för motorcykel- och terrängskoterförare skall genomföras

en gång per år för att vidmakthålla körförmåga och färdighet. Säsongsbunden motorcykel- eller terrängskotertjänst skall föregås av denna fortbildning.

Fortbildningen skall ledas av en handledare som har vana och skicklighet för uppdraget och som i övrigt bedöms som lämplig. Handledare utses av polismyndigheten.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter om fortbildning i motor- och trafikövervakningstjänst (FAP 772-1), gällande från och med den 1 september 1981, skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTED Lennart Karlsson

(Polishögskolan)

RPSFS 2000:37 FAP 772-1

Utkom från trycket

den 30 juni 2000

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning på trafikområdet;

beslutade den 6 juni 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § andra stycket polisutbildningsförordningen (1999:740) och meddelar följande allmänna råd.

Fortbildningens innehåll m.m.

1 § 1 § Varje polismyndighet ansvarar för att det genomförs fortbildning för

de poliser och bilinspektörer som utför flygande inspektion vid trafikövervakning. Fortbildningen skall syfta till att vidmakthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter som tidigare erhållits.

Fortbildningen skall följa den utbildningsplan som Rikspolisstyrelsen har fastställt.

Allmänna råd

De poliser och bilinspektörer som har Rikspolisstyrelsens förordnande att utföra flygande inspektion bör ges tillfälle till fortbildning en gång vartannat år eller när särskilt behov av fortbildning uppkommer.

2 § 2 § Fortbildning för motorcykel- och terrängskoterförare skall genomföras

en gång per år för att vidmakthålla körförmåga och färdighet. Säsongsbunden motorcykel- eller terrängskotertjänst skall föregås av denna fortbildning.

Fortbildningen skall ledas av en handledare som har vana och skicklighet för uppdraget och som i övrigt bedöms som lämplig. Handledare utses av polismyndigheten.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter om fortbildning i motor- och trafikövervakningstjänst (FAP 772-1), gällande från och med den 1 september 1981, skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTED Lennart Karlsson

(Polishögskolan)

RPSFS 2000:37 FAP 772-1

Utkom från trycket

den 30 juni 2000