Upphävd författning

Polisutbildningsförordning (1999:740)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-09-02
Ändring införd
SFS 1999:740
Ikraft
1999-10-01
Upphäver
Förordning (1985:751) om utbildning inom polisväsendet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Grundläggande bestämmelser

1 §  Inom polisväsendet skall utbildning bedrivas enligt de föreskrifter som meddelas i denna förordning.

2 §  Rikspolisstyrelsen bedriver central utbildning och beslutar om antagning till den samt om utbildningsplaner, betyg och examination, om inte annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Till den centrala utbildningen hör polisprogrammet och funktionsinriktad utbildning.

3 §  Polismyndigheterna bedriver funktionsinriktad utbildning och aspirantutbildning om sex månader.

[S2]Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utbildning.

 • RPSFS 2007:4: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål; FAP 208-3
 • RPSFS 2009:8: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om CBRNE
 • RPSFS 2006:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provtagning vid misstanke om bruk av narkotika och drograttfylleri

Grundutbildning

4 §  Grundutbildning till polis omfattar polisprogrammet (motsvarande 80 poäng) och aspirantutbildning om sex månader.

[S2]Till polisprogrammet får den som är lämplig antas. Rikspolisstyrelsen beslutar närmare vilka antagningskrav som ställs. Förordning (1999:893).

Funktionsinriktad utbildning

5 §  Med funktionsinriktad utbildning avses sådan fortbildning av polisväsendets personal som syftar till att öka personalens förmåga att utföra arbetsuppgifter som normalt fordrar särskilda kunskaper eller särskild kompetens utöver den grundläggande utbildningen. Den funktionsinriktade utbildningen genomförs i form av specialkurser och konferenser.

Disciplinpåföljd

6 §  Rikspolisstyrelsen får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en student vid polisprogrammet som

 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, eller
 3. utsätter någon annan student eller en arbets- eller uppdragstagare vid Rikspolisstyrelsen för allvarliga trakasserier. Förordning (1999:893).

Avskiljande

7 §  Rikspolisstyrelsen får avskilja en student vid polisprogrammet från utbildningen, om studenten

 1. inte rättar sig efter en varning enligt 6 §,
 2. lider av psykisk störning,
 3. missbrukar alkohol eller narkotika,
 4. har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som ringa,
 5. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att hon eller han inte kan tillgodogöra sig den, eller
 6. på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning.

[S2]Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas från polisprogrammet enligt första stycket 2 eller 3, får Rikspolisstyrelsen vid behov uppmana den studenten att låta undersöka sig av den läkare som anvisas. Förordning (1999:893).

8 §  Om ett förfarande inleds som syftar till att en student vid polisprogrammet skall avskiljas från utbildningen, får Rikspolisstyrelsen, om det behövs, med omedelbar verkan avstänga den studenten från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt kan avgöras. Förordning (1999:893).

Undantag

9 §  Rikspolisstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från vad som föreskrivs om utbildning i denna förordning.

Överklagande

10 §  Rikspolisstyrelsens beslut i ärenden enligt 6, 7 eller 8 § får överklagas hos Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1999:893).

Ändringar

Polisutbildningsförordning (1999:740)

Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1999:893) om ändring i polisutbildningsförordningen (1999:740)

Omfattning
nuvarande 6, 7 §§ betecknas 9, 10 §§; ändr. 4 §, den nya 10 §; nya 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§; omtryck
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2014:1105

Omfattning
upph.