RPSFS 2000:59

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.;

beslutade den 9 augusti 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 3 kap. 9 § tredje stycket och 17 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Europeiskt skjutvapenpass

1 § 1 § En ansökan om ett europeiskt skjutvapenpass skall göras på

RPS blankett 553.1, bil. 1.

För varje skjutvapen som skall föras in i ett skjutvapenpass skall sökanden fylla i ett exemplar av RPS blankett 553.2, bil. 2, och bifoga den till ansökan.

2 § 2 § För varje skjutvapen som antecknas i skjutvapenpasset skall anges en

EG-kategori enligt bifogad kategoritabell, bil. 3.

3 § 3 § I skjutvapenpasset skall föras in information om de tillståndsregler som

gäller i andra medlemsländer inom EU.

4 § 4 § Ett skjutvapenpass får ha en giltighetstid av längst fem år.

Giltighetstiden får därefter förlängas med längst fem år i taget.

Om endast skjutvapen ur kategori D är införda i passet, får giltighetstiden vara längst tio år.

Allmänna råd

Om innehavaren av ett skjutvapenpass som avser vapen ur endast kategori D vill föra in skjutvapen även ur andra kategorier, kan skjutvapenpasset återkallas och ersättas med ett skjutvapenpass med fem års giltighet.

Polismyndigheten bör upplysa sökanden om att skjutvapenpasset inte medför någon generell rätt att föra ett skjutvapen mellan medlemsländer, utan att det är en identitetshandling för vapnet och

1 Jfr rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51, Celex 391L0477) samt rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (EGT L 121, 15.5.1993, s. 20, Celex 393L0015).

RPSFS 2000:59 FAP 553-1

Utkom från trycket den 13 oktober 2000

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.;

beslutade den 9 augusti 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 3 kap. 9 § tredje stycket och 17 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Europeiskt skjutvapenpass

1 § 1 § En ansökan om ett europeiskt skjutvapenpass skall göras på

RPS blankett 553.1, bil. 1.

För varje skjutvapen som skall föras in i ett skjutvapenpass skall sökanden fylla i ett exemplar av RPS blankett 553.2, bil. 2, och bifoga den till ansökan.

2 § 2 § För varje skjutvapen som antecknas i skjutvapenpasset skall anges en

EG-kategori enligt bifogad kategoritabell, bil. 3.

3 § 3 § I skjutvapenpasset skall föras in information om de tillståndsregler som

gäller i andra medlemsländer inom EU.

4 § 4 § Ett skjutvapenpass får ha en giltighetstid av längst fem år.

Giltighetstiden får därefter förlängas med längst fem år i taget.

Om endast skjutvapen ur kategori D är införda i passet, får giltighetstiden vara längst tio år.

Allmänna råd

Om innehavaren av ett skjutvapenpass som avser vapen ur endast kategori D vill föra in skjutvapen även ur andra kategorier, kan skjutvapenpasset återkallas och ersättas med ett skjutvapenpass med fem års giltighet.

Polismyndigheten bör upplysa sökanden om att skjutvapenpasset inte medför någon generell rätt att föra ett skjutvapen mellan medlemsländer, utan att det är en identitetshandling för vapnet och

1 Jfr rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51, Celex 391L0477) samt rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (EGT L 121, 15.5.1993, s. 20, Celex 393L0015).

RPSFS 2000:59 FAP 553-1

Utkom från trycket den 13 oktober 2000

2

RPSFS 2000:59

ett bevis om att den person som anges i passet har rätt att bruka vapnet i sitt hemland.

Polismyndigheten bör också upplysa sökanden om att tillstånd kan krävas av ett medlemsland för att få föra dit ett eller flera skjutvapen ur kategori B, C eller D.

5 §

Sökanden skall inställa sig personligen för att ansöka om skjutvapenpass. Sökandens identitet skall kontrolleras.

Skjutvapenpasset skall avhämtas av sökanden eller dennes ombud.

6 § 6 § Ett välliknande fotografi av sökanden skall bifogas till ansökan.

Huvudbonad eller mörka glasögon får inte bäras. Fotografiet skall renskuret vara 35 mm brett och 45 mm högt.

2 kap. Förvärv av skjutvapen i ett annat EU-land

Innehav i Sverige

1 § 1 § Ett intyg om godkännande för förvärv av skjutvapen i ett annat EU-

land enligt 2 kap. 7 § första stycket vapenförordningen (1996:70) skall utfärdas på RPS blankett 553.3, bil. 4.

Allmänna råd

Ett godkännande bör tidsbegränsas att gälla i högst sex månader.

Innehav i ett annat EU-land

2 § 2 § Ett intyg om godkännande av ett förvärv enligt 2 kap. 7 § andra stycket

vapenförordningen (1996:70) skall utfärdas på RPS blankett 553.4, bil. 5.

Ett godkännande skall inte antecknas i vapenregistret.

Allmänna råd

En utredning i ett ärende som avses i 2 § bör begränsas till att avse endast en lämplighetsprövning, och sökanden behöver därför inte styrka sitt behov av vapnet.

Ett godkännande bör tidsbegränsas till att gälla högst sex månader.

3 kap. Överföring av skjutvapen och ammunition från Sverige

1 § 1 § En ansökan om tillstånd att föra över skjutvapen enligt 6 kap. 1 § första

stycket vapenförordningen (1996:70) eller ammunition enligt 6 kap. 5 § vapenförordningen skall göras på RPS blankett 553.5, bil. 6.

Allmänna råd

Ett tillstånd bör tidsbegränsas till att gälla en månad efter beräknad ankomstdag i det mottagande landet.

För det fall polismyndigheten inte bifaller en ansökan, bör ett avslagsbeslut meddelas i en separat handling.

Polismyndigheten bör upplysa sökanden om att det kan krävas tillstånd till utförsel enligt förordningen ( 1992:1303 ) om krigsmateriel för att föra över vapnet till ett annat land.

2

RPSFS 2000:59

ett bevis om att den person som anges i passet har rätt att bruka vapnet i sitt hemland.

Polismyndigheten bör också upplysa sökanden om att tillstånd kan krävas av ett medlemsland för att få föra dit ett eller flera skjutvapen ur kategori B, C eller D.

5 §

Sökanden skall inställa sig personligen för att ansöka om skjutvapenpass. Sökandens identitet skall kontrolleras.

Skjutvapenpasset skall avhämtas av sökanden eller dennes ombud.

6 § 6 § Ett välliknande fotografi av sökanden skall bifogas till ansökan.

Huvudbonad eller mörka glasögon får inte bäras. Fotografiet skall renskuret vara 35 mm brett och 45 mm högt.

2 kap. Förvärv av skjutvapen i ett annat EU-land

Innehav i Sverige

1 § 1 § Ett intyg om godkännande för förvärv av skjutvapen i ett annat EU-

land enligt 2 kap. 7 § första stycket vapenförordningen (1996:70) skall utfärdas på RPS blankett 553.3, bil. 4.

Allmänna råd

Ett godkännande bör tidsbegränsas att gälla i högst sex månader.

Innehav i ett annat EU-land

2 § 2 § Ett intyg om godkännande av ett förvärv enligt 2 kap. 7 § andra stycket

vapenförordningen (1996:70) skall utfärdas på RPS blankett 553.4, bil. 5.

Ett godkännande skall inte antecknas i vapenregistret.

Allmänna råd

En utredning i ett ärende som avses i 2 § bör begränsas till att avse endast en lämplighetsprövning, och sökanden behöver därför inte styrka sitt behov av vapnet.

Ett godkännande bör tidsbegränsas till att gälla högst sex månader.

3 kap. Överföring av skjutvapen och ammunition från Sverige

1 § 1 § En ansökan om tillstånd att föra över skjutvapen enligt 6 kap. 1 § första

stycket vapenförordningen (1996:70) eller ammunition enligt 6 kap. 5 § vapenförordningen skall göras på RPS blankett 553.5, bil. 6.

Allmänna råd

Ett tillstånd bör tidsbegränsas till att gälla en månad efter beräknad ankomstdag i det mottagande landet.

För det fall polismyndigheten inte bifaller en ansökan, bör ett avslagsbeslut meddelas i en separat handling.

Polismyndigheten bör upplysa sökanden om att det kan krävas tillstånd till utförsel enligt förordningen ( 1992:1303 ) om krigsmateriel för att föra över vapnet till ett annat land.

3

RPSFS 2000:59

Generellt tillstånd för vapenhandlare

2 § 2 § En ansökan om ett generellt tillstånd för en vapenhandlare att föra över

skjutvapen enligt 6 kap. 4 § första stycket vapenförordningen (1996:70) eller ammunition enligt 6 kap. 5 § vapenförordningen skall göras på RPS blankett 553.6, bil. 7.

3 § 3 § De upplysningar som en vapenhandlare skall lämna enligt 6 kap. 4 §

andra stycket vapenförordningen (1996:70) skall avges på RPS blankett 553.7, bil. 8.

4 kap. Innehavstillstånd i Sverige för personer bosatta i ett annat EU-land

1 § 1 § Polismyndigheten skall utfärda ett meddelande om innehav på RPS

blankett 553.8, bil. 9.

5 kap. Undantag

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen får besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Allmänna råd

Vid behov bör RPS blankett 553.9 användas som bilaga till tidigare nämnda blanketter, bil. 10.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1996:5, FAP 553-1) till tillämpningen av EG:s direktiv om kontroll och innehav av vapen (91/477/EEG) skall upphöra att gälla

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Ingemar Svensson (Rättssekretariatet)

3

RPSFS 2000:59

Generellt tillstånd för vapenhandlare

2 § 2 § En ansökan om ett generellt tillstånd för en vapenhandlare att föra över

skjutvapen enligt 6 kap. 4 § första stycket vapenförordningen (1996:70) eller ammunition enligt 6 kap. 5 § vapenförordningen skall göras på RPS blankett 553.6, bil. 7.

3 § 3 § De upplysningar som en vapenhandlare skall lämna enligt 6 kap. 4 §

andra stycket vapenförordningen (1996:70) skall avges på RPS blankett 553.7, bil. 8.

4 kap. Innehavstillstånd i Sverige för personer bosatta i ett annat EU-land

1 § 1 § Polismyndigheten skall utfärda ett meddelande om innehav på RPS

blankett 553.8, bil. 9.

5 kap. Undantag

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen får besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Allmänna råd

Vid behov bör RPS blankett 553.9 användas som bilaga till tidigare nämnda blanketter, bil. 10.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1996:5, FAP 553-1) till tillämpningen av EG:s direktiv om kontroll och innehav av vapen (91/477/EEG) skall upphöra att gälla

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Ingemar Svensson (Rättssekretariatet)

4

RPSFS 2000:59

Bilaga 1

4

RPSFS 2000:59

Bilaga 1

5

RPSFS 2000:59

6

Bilaga 2

6

RPSFS 2000:59

Bilaga 2

7

RPSFS 2000:59

8

Bilaga 3

8

RPSFS 2000:59

Bilaga 3

9

Bilaga 4

9

RPSFS 2000:59

Bilaga 4

10

Bilaga 5

10

RPSFS 2000:59

Bilaga 5

11

Bilaga 6

11

RPSFS 2000:59

Bilaga 6

12

Bilaga 7

12

RPSFS 2000:59

Bilaga 7

13

Bilaga 8

13

RPSFS 2000:59

Bilaga 8

14

Bilaga 9

14

RPSFS 2000:59

Bilaga 9

15

Bilaga 10

15

RPSFS 2000:59

Bilaga 10