RPSFS 2003:6

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning på land med laserhastighetsmätare

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning på land med laserhastighetsmätare;

beslutade den 3 mars 2003.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § 1 § Denna författning reglerar hastighetsövervakning på väg och i terräng

med laserhastighetsmätare.

2 kap. Materiel och behörighet

1 § 1 § För hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare får endast ett

instrument användas som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

Innan ett nytillverkat eller ombyggt instrument tas i drift skall det förstagångverifieras. Instrumentet skall genomgå en periodiskt återkommande kontroll (omverifiering) inom 12 månader från föregående verifiering. Omverifiering skall också ske, om instrumentets plombering har brutits vid reparation, underhåll eller av annan orsak.

2 § 2 § Förstagångs- och omverifiering skall utföras av ett ackrediterat

kontrollorgan som omfattas av ett ramavtal 1

som har ingåtts av

Rikspolisstyrelsen.

3 § 3 § Översyn, service och reparation eller justering får utföras endast av en

leverantör som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

4 § 4 § Vid hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare skall instrumen-

tet handhas av den polis som ansvarar för mätningen (mätkontrollanten).

Mätkontrollant skall med godkänt resultat ha genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i hastighetsövervakning med laserhastig-

1 Ramavtal som avses i 1-3 §§ har föregåtts av upphandling enligt lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.

RPSFS 2003:6 FAP 331-2

Utkom från trycket den 21 mars 2003

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning på land med laserhastighetsmätare;

beslutade den 3 mars 2003.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § 1 § Denna författning reglerar hastighetsövervakning på väg och i terräng

med laserhastighetsmätare.

2 kap. Materiel och behörighet

1 § 1 § För hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare får endast ett

instrument användas som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

Innan ett nytillverkat eller ombyggt instrument tas i drift skall det förstagångverifieras. Instrumentet skall genomgå en periodiskt återkommande kontroll (omverifiering) inom 12 månader från föregående verifiering. Omverifiering skall också ske, om instrumentets plombering har brutits vid reparation, underhåll eller av annan orsak.

2 § 2 § Förstagångs- och omverifiering skall utföras av ett ackrediterat

kontrollorgan som omfattas av ett ramavtal 1

som har ingåtts av

Rikspolisstyrelsen.

3 § 3 § Översyn, service och reparation eller justering får utföras endast av en

leverantör som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

4 § 4 § Vid hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare skall instrumen-

tet handhas av den polis som ansvarar för mätningen (mätkontrollanten).

Mätkontrollant skall med godkänt resultat ha genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i hastighetsövervakning med laserhastig-

1 Ramavtal som avses i 1-3 §§ har föregåtts av upphandling enligt lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.

RPSFS 2003:6 FAP 331-2

Utkom från trycket den 21 mars 2003

2

RPSFS 2003:6

hetsmätare och vara väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

5 § 5 § Skall mätning utföras av någon som har genomgått utbildning som

avses i 4 § men som under det senaste året inte har använt laserhastighetsmätare, skall han eller hon först genomgå repetitionsutbildning i dess funktion. Denna utbildning skall ledas av en instruktör som har genomgått sådan utbildning som avses i 4 § andra stycket och som är väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

3 kap. Kontrollplats och handhavande

Kontrollplats

1 § 1 § Ett platsprotokoll Hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare

(RPS 331.4) skall upprättas över en kontrollplats. Av protokollet skall framgå mätkontrollantens placering med en lämplig referenspunkt eller position.

Kontroll

2 § 2 § Innan hastighetskontroll inleds skall daglig kontroll av instrumentets

avståndsfunktion göras mot ett fast föremål. Kontrollen skall genomföras efter godkänd automatisk funktionskontroll. Avståndet till det fasta föremålet skall vara minst 20 meter och vara uppmätt med ett stålmåttband som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 64 11 12:II 2 . Mätningen kan även utföras med annat stålmåttband som är EEG-märkt enligt SWEDAC:s föreskrifter om EEG-märkning av mätdon (STAFS 1993:14). Mätavståndets avvikelse får vara högst 1,0 meter. Tidpunkten för den dagliga kontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

3 § 3 § Innan hastighetskontroll inleds skall sikteskontroll utföras mot ett

föremål på ett avstånd av minst 20 meter och högst 200 meter. Tidpunkten för sikteskontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

4 § 4 § Manuell funktionskontroll skall utföras innan mätningarna inleds och

omedelbart efter det att mätningarna har avslutats. Tidpunkten för dessa kontroller skall antecknas i platsprotokollet.

Mätning

5 § 5 § Mätkontrollanten skall placera sig så nära vägen, körbanan, skoter-

leden eller terrängfordonets tänkta färdriktning som möjligt utan att utsätta sig för risker. Instrumentets sikte skall riktas så att rikthjälpmedlet är fokuserat på fordonets registreringsskylt eller annan lämplig målyta.

6 § 6 § Mätinstrumentet skall med hjälp av kroppsstödet hållas så stabilt som

möjligt.

2 Svensk Standard SS utges av Standardiseringen i Sverige, SIS och tillhandahålls av SIS Förlag AB.

2

RPSFS 2003:6

hetsmätare och vara väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

5 § 5 § Skall mätning utföras av någon som har genomgått utbildning som

avses i 4 § men som under det senaste året inte har använt laserhastighetsmätare, skall han eller hon först genomgå repetitionsutbildning i dess funktion. Denna utbildning skall ledas av en instruktör som har genomgått sådan utbildning som avses i 4 § andra stycket och som är väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

3 kap. Kontrollplats och handhavande

Kontrollplats

1 § 1 § Ett platsprotokoll Hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare

(RPS 331.4) skall upprättas över en kontrollplats. Av protokollet skall framgå mätkontrollantens placering med en lämplig referenspunkt eller position.

Kontroll

2 § 2 § Innan hastighetskontroll inleds skall daglig kontroll av instrumentets

avståndsfunktion göras mot ett fast föremål. Kontrollen skall genomföras efter godkänd automatisk funktionskontroll. Avståndet till det fasta föremålet skall vara minst 20 meter och vara uppmätt med ett stålmåttband som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 64 11 12:II 2 . Mätningen kan även utföras med annat stålmåttband som är EEG-märkt enligt SWEDAC:s föreskrifter om EEG-märkning av mätdon (STAFS 1993:14). Mätavståndets avvikelse får vara högst 1,0 meter. Tidpunkten för den dagliga kontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

3 § 3 § Innan hastighetskontroll inleds skall sikteskontroll utföras mot ett

föremål på ett avstånd av minst 20 meter och högst 200 meter. Tidpunkten för sikteskontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

4 § 4 § Manuell funktionskontroll skall utföras innan mätningarna inleds och

omedelbart efter det att mätningarna har avslutats. Tidpunkten för dessa kontroller skall antecknas i platsprotokollet.

Mätning

5 § 5 § Mätkontrollanten skall placera sig så nära vägen, körbanan, skoter-

leden eller terrängfordonets tänkta färdriktning som möjligt utan att utsätta sig för risker. Instrumentets sikte skall riktas så att rikthjälpmedlet är fokuserat på fordonets registreringsskylt eller annan lämplig målyta.

6 § 6 § Mätinstrumentet skall med hjälp av kroppsstödet hållas så stabilt som

möjligt.

2 Svensk Standard SS utges av Standardiseringen i Sverige, SIS och tillhandahålls av SIS Förlag AB.

3

RPSFS 2003:6

7 § 7 § Avståndet till det kontrollerade objektet (mätområdet) får inte under-

stiga 20 meter och inte överstiga 400 meter.

8 § 8 § Målytan skall preciseras och antecknas i platsprotokollet.

9 § 9 § Om mätning görs från ett polisfordon, skall detta vara stillastående.

Mätning får inte ske genom det egna fordonets vindruta.

4 kap. Dokumentation

1 § 1 § Platsprotokoll skall föras löpande under kontrollen och signeras av

mätkontrollanten när kontrollen avslutas. Om det behövs särskilda upplysningar om kännetecken i fråga om fordonet eller om en speciell trafiksituation förekommit, skall även anteckningar om detta göras i platsprotokollet.

5 kap. Rapportering

1 § 1 § Vid beivrande av hastighetsöverträdelse med föreläggande av ord-

ningsbot eller annan rapport skall den hastighet som visas i instrumentets display anges på föreläggandet eller rapporten. Hastigheten skall anges i km/h och avrundas till närmast lägre heltal.

Vid annan rapportering än föreläggande av ordningsbot skall även anges

1. laserhastighetsmätarens fabrikat, modellbeteckning och tillverkningseller serienummer,

2. att laserhastighetsmätaren är programmerad med ett säkerhetsavdrag på 3 km/h,

3. mätavstånd,

4. rapporterad hastighet och

5. målyta.

2 § 2 § Om det finns risk för att det kontrollerade fordonet har förväxlats med

ett annat fordon eller om det uppstår någon annan tveksamhet om mätningens tillförlitlighet, får mätningen inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

3 § 3 § Om den manuella funktionskontrollen visar att det föreligger något fel

på instrumentet, skall detta antecknas i platsprotokollet. Mätningar som har gjorts efter den senast godkända manuella funktionskontrollen får i sådant fall inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

3

RPSFS 2003:6

7 § 7 § Avståndet till det kontrollerade objektet (mätområdet) får inte under-

stiga 20 meter och inte överstiga 400 meter.

8 § 8 § Målytan skall preciseras och antecknas i platsprotokollet.

9 § 9 § Om mätning görs från ett polisfordon, skall detta vara stillastående.

Mätning får inte ske genom det egna fordonets vindruta.

4 kap. Dokumentation

1 § 1 § Platsprotokoll skall föras löpande under kontrollen och signeras av

mätkontrollanten när kontrollen avslutas. Om det behövs särskilda upplysningar om kännetecken i fråga om fordonet eller om en speciell trafiksituation förekommit, skall även anteckningar om detta göras i platsprotokollet.

5 kap. Rapportering

1 § 1 § Vid beivrande av hastighetsöverträdelse med föreläggande av ord-

ningsbot eller annan rapport skall den hastighet som visas i instrumentets display anges på föreläggandet eller rapporten. Hastigheten skall anges i km/h och avrundas till närmast lägre heltal.

Vid annan rapportering än föreläggande av ordningsbot skall även anges

1. laserhastighetsmätarens fabrikat, modellbeteckning och tillverkningseller serienummer,

2. att laserhastighetsmätaren är programmerad med ett säkerhetsavdrag på 3 km/h,

3. mätavstånd,

4. rapporterad hastighet och

5. målyta.

2 § 2 § Om det finns risk för att det kontrollerade fordonet har förväxlats med

ett annat fordon eller om det uppstår någon annan tveksamhet om mätningens tillförlitlighet, får mätningen inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

3 § 3 § Om den manuella funktionskontrollen visar att det föreligger något fel

på instrumentet, skall detta antecknas i platsprotokollet. Mätningar som har gjorts efter den senast godkända manuella funktionskontrollen får i sådant fall inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

4

RPSFS 2003:6

6 kap. Förvaring av protokoll

1 § 1 § Platsprotokollet skall förvaras på ett betryggande sätt.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2003, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare (RPSFS 2000:40, FAP 331-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

Sten Byström (Polisenheten)

4

RPSFS 2003:6

6 kap. Förvaring av protokoll

1 § 1 § Platsprotokollet skall förvaras på ett betryggande sätt.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2003, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare (RPSFS 2000:40, FAP 331-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

Sten Byström (Polisenheten)