RPSFS 2003:7

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare;

beslutade den 3 mars 2003.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § 1 § Denna författning reglerar hastighetsövervakning av fartyg till sjöss

med laserhastighetsmätare.

Med fartyg avses varje farkost som används eller kan användas till transport på vattnet.

2 kap. Materiel och behörighet

1 § 1 § För hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare får endast ett

instrument användas som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

Innan ett nytillverkat eller ombyggt instrument tas i drift skall det förstagångsverifieras. Instrumentet skall genomgå en periodiskt återkommande kontroll (omverifiering) inom 12 månader från föregående verifiering. Omverifiering skall också ske, om instrumentets plombering har brutits vid reparation, underhåll eller av annan orsak.

2 § 2 § Förstagångs- och omverifiering skall utföras av ett ackrediterat kon-

trollorgan som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

3 § 3 § Översyn, service och reparation eller justering får utföras endast av en

leverantör som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

1 Ramavtal som avses i 1-3 §§ har föregåtts av upphandling enligt lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.

RPSFS 2003:7 FAP 361-1

Utkom från trycket den 21 mars 2003

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare;

beslutade den 3 mars 2003.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § 1 § Denna författning reglerar hastighetsövervakning av fartyg till sjöss

med laserhastighetsmätare.

Med fartyg avses varje farkost som används eller kan användas till transport på vattnet.

2 kap. Materiel och behörighet

1 § 1 § För hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare får endast ett

instrument användas som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

Innan ett nytillverkat eller ombyggt instrument tas i drift skall det förstagångsverifieras. Instrumentet skall genomgå en periodiskt återkommande kontroll (omverifiering) inom 12 månader från föregående verifiering. Omverifiering skall också ske, om instrumentets plombering har brutits vid reparation, underhåll eller av annan orsak.

2 § 2 § Förstagångs- och omverifiering skall utföras av ett ackrediterat kon-

trollorgan som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

3 § 3 § Översyn, service och reparation eller justering får utföras endast av en

leverantör som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen.

1 Ramavtal som avses i 1-3 §§ har föregåtts av upphandling enligt lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.

RPSFS 2003:7 FAP 361-1

Utkom från trycket den 21 mars 2003

2

RPSFS 2003:7

4 § 4 § Vid hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare skall instrumen-

tet handhas av den polis som ansvarar för mätningen (mätkontrollanten).

Mätkontrollant skall med godkänt resultat ha genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare och vara väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

5 § 5 § Skall mätning utföras av någon som har genomgått utbildning som

avses i 4 § men som under det senaste året inte har använt laserhastighetsmätare, skall han eller hon först genomgå repetitionsutbildning i dess funktion. Denna utbildning skall ledas av en instruktör som har genomgått sådan utbildning som avses i 4 § andra stycket och som är väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

3 kap. Kontrollplats och handhavande

Kontrollplats

1 § 1 § Ett platsprotokoll Hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare

(RPS 331.4) skall upprättas över en kontrollplats. Av protokollet skall framgå mätkontrollantens placering med en lämplig referenspunkt eller position.

Kontroll

2 § 2 § Innan hastighetskontroll inleds skall daglig kontroll av instrumentets

avståndsfunktion göras mot ett fast föremål. Kontrollen skall genomföras efter godkänd automatisk funktionskontroll. Avståndet till det fasta föremålet skall vara minst 20 meter och vara uppmätt med ett stålmåttband som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 64 11 12:II 2 . Mätningen kan även utföras med annat stålmåttband som är EEG-märkt enligt SWEDAC:s föreskrifter om EEG-märkning av mätdon (STAFS 1993:14). Mätavståndets avvikelse får vara högst 1,0 meter. Tidpunkten för den dagliga kontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

3 § 3 § Innan hastighetskontroll inleds skall sikteskontroll utföras mot ett

föremål på ett avstånd av minst 20 meter och högst 200 meter. Tidpunkten för sikteskontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

4 § 4 § Manuell funktionskontroll skall utföras innan mätningarna inleds och

omedelbart efter det att mätningarna har avslutats. Tidpunkten för dessa kontroller skall antecknas i platsprotokollet.

Mätning

5 § 5 § Mätkontrollanten skall placera sig så att mätningen utförs på ett stabilt

och säkert underlag.

2 Svensk Standard SS utges av Standardiseringen i Sverige, SIS och tillhandahålls av SIS Förlag AB.

2

RPSFS 2003:7

4 § 4 § Vid hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare skall instrumen-

tet handhas av den polis som ansvarar för mätningen (mätkontrollanten).

Mätkontrollant skall med godkänt resultat ha genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare och vara väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

5 § 5 § Skall mätning utföras av någon som har genomgått utbildning som

avses i 4 § men som under det senaste året inte har använt laserhastighetsmätare, skall han eller hon först genomgå repetitionsutbildning i dess funktion. Denna utbildning skall ledas av en instruktör som har genomgått sådan utbildning som avses i 4 § andra stycket och som är väl förtrogen med instrumentet och sådana förhållanden som kan påverka mätresultatet.

3 kap. Kontrollplats och handhavande

Kontrollplats

1 § 1 § Ett platsprotokoll Hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare

(RPS 331.4) skall upprättas över en kontrollplats. Av protokollet skall framgå mätkontrollantens placering med en lämplig referenspunkt eller position.

Kontroll

2 § 2 § Innan hastighetskontroll inleds skall daglig kontroll av instrumentets

avståndsfunktion göras mot ett fast föremål. Kontrollen skall genomföras efter godkänd automatisk funktionskontroll. Avståndet till det fasta föremålet skall vara minst 20 meter och vara uppmätt med ett stålmåttband som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 64 11 12:II 2 . Mätningen kan även utföras med annat stålmåttband som är EEG-märkt enligt SWEDAC:s föreskrifter om EEG-märkning av mätdon (STAFS 1993:14). Mätavståndets avvikelse får vara högst 1,0 meter. Tidpunkten för den dagliga kontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

3 § 3 § Innan hastighetskontroll inleds skall sikteskontroll utföras mot ett

föremål på ett avstånd av minst 20 meter och högst 200 meter. Tidpunkten för sikteskontrollen skall antecknas i platsprotokollet.

4 § 4 § Manuell funktionskontroll skall utföras innan mätningarna inleds och

omedelbart efter det att mätningarna har avslutats. Tidpunkten för dessa kontroller skall antecknas i platsprotokollet.

Mätning

5 § 5 § Mätkontrollanten skall placera sig så att mätningen utförs på ett stabilt

och säkert underlag.

2 Svensk Standard SS utges av Standardiseringen i Sverige, SIS och tillhandahålls av SIS Förlag AB.

3

RPSFS 2003:7

Allmänna råd

Lämplig plats kan vara en bro, en brygga, ett förtöjt eller ankrat fartyg eller på land.

6 § 6 § Mätinstrumentet skall med hjälp av kroppsstödet hållas så stabilt som

möjligt. Instrumentets sikte skall riktas så att rikthjälpmedlet är fokuserat på en lämplig målyta.

Allmänna råd

Lämplig målyta kan vara fartygets överbyggnad, skrovets bog eller akterspegel.

7 § 7 § Avståndet till det kontrollerade objektet (mätområdet) får inte under-

stiga 20 meter och inte överstiga 400 meter.

8 § 8 § Målytan skall preciseras och antecknas i platsprotokollet.

9 § 9 § Mätningen får inte göras genom ett fartygs rutor.

4 kap. Dokumentation

1 § 1 § Ett platsprotokoll skall föras löpande under kontrollen och signeras av

mätkontrollanten när kontrollen avslutas. Om det behövs särskilda upplysningar om kännetecken i fråga om fartyget eller om att en speciell trafiksituation har förekommit, skall även anteckningar om detta göras i platsprotokollet.

5 kap. Rapportering

1 § 1 § Om en hastighetsöverträdelse föranleder föreläggande av ordningsbot

eller en annan rapport, skall den hastighet som visas i instrumentets display anges på föreläggandet eller i rapporten. Hastigheten skall anges i knop och avrundas till närmast lägre heltal.

Vid annan rapportering än föreläggande av ordningsbot, skall därutöver anges

1. laserhastighetsmätarens fabrikat, modellbeteckning och tillverknings- eller serienummer,

2. att laserhastighetsmätaren är programmerad med ett säkerhetsavdrag på två knop,

3. mätavstånd,

4. rapporterad hastighet och

5. målyta.

2 § 2 § Om det finns risk för att det kontrollerade fartyget har förväxlats med

ett annat fartyg eller om det uppstår någon annan tveksamhet om mätningens tillförlitlighet, får mätningen inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

3

RPSFS 2003:7

Allmänna råd

Lämplig plats kan vara en bro, en brygga, ett förtöjt eller ankrat fartyg eller på land.

6 § 6 § Mätinstrumentet skall med hjälp av kroppsstödet hållas så stabilt som

möjligt. Instrumentets sikte skall riktas så att rikthjälpmedlet är fokuserat på en lämplig målyta.

Allmänna råd

Lämplig målyta kan vara fartygets överbyggnad, skrovets bog eller akterspegel.

7 § 7 § Avståndet till det kontrollerade objektet (mätområdet) får inte under-

stiga 20 meter och inte överstiga 400 meter.

8 § 8 § Målytan skall preciseras och antecknas i platsprotokollet.

9 § 9 § Mätningen får inte göras genom ett fartygs rutor.

4 kap. Dokumentation

1 § 1 § Ett platsprotokoll skall föras löpande under kontrollen och signeras av

mätkontrollanten när kontrollen avslutas. Om det behövs särskilda upplysningar om kännetecken i fråga om fartyget eller om att en speciell trafiksituation har förekommit, skall även anteckningar om detta göras i platsprotokollet.

5 kap. Rapportering

1 § 1 § Om en hastighetsöverträdelse föranleder föreläggande av ordningsbot

eller en annan rapport, skall den hastighet som visas i instrumentets display anges på föreläggandet eller i rapporten. Hastigheten skall anges i knop och avrundas till närmast lägre heltal.

Vid annan rapportering än föreläggande av ordningsbot, skall därutöver anges

1. laserhastighetsmätarens fabrikat, modellbeteckning och tillverknings- eller serienummer,

2. att laserhastighetsmätaren är programmerad med ett säkerhetsavdrag på två knop,

3. mätavstånd,

4. rapporterad hastighet och

5. målyta.

2 § 2 § Om det finns risk för att det kontrollerade fartyget har förväxlats med

ett annat fartyg eller om det uppstår någon annan tveksamhet om mätningens tillförlitlighet, får mätningen inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

4

RPSFS 2003:7

3 § 3 § Om den manuella funktionskontrollen visar att det föreligger något fel

på instrumentet, skall detta antecknas i platsprotokollet. Mätningar som i sådant fall har gjorts efter den senaste godkända manuella funktionskontrollen får inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

6 kap. Förvaring av protokoll

1 § 1 § Platsprotokollet skall förvaras på ett betryggande sätt.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2003, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare (RPSFS 2001:7, FAP 123-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

Sten Byström (Polisenheten)

4

RPSFS 2003:7

3 § 3 § Om den manuella funktionskontrollen visar att det föreligger något fel

på instrumentet, skall detta antecknas i platsprotokollet. Mätningar som i sådant fall har gjorts efter den senaste godkända manuella funktionskontrollen får inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

6 kap. Förvaring av protokoll

1 § 1 § Platsprotokollet skall förvaras på ett betryggande sätt.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2003, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare (RPSFS 2001:7, FAP 123-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

Sten Byström (Polisenheten)