Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 512-2 - RPSFS 2009:22 om motorsport i terräng

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347—545X

Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

motorsport i terräng ;

beslutade den 10juni 2010 .

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1993:1635 ) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela före—

skrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana och

meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 å Dessa föreskrifter ska tillämpas vid tävling eller uppvisning i motor— sport i terräng under förutsättning att arrangemanget är en offentlig tillställ—

ning.

För tävling väg finns särskilda föreskrifter, som har utfärdats av

Vägverket.

Regler om motorsport bana finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (FAP 512—1).

3 å Med riskområde avses det område inom vilket tävlings- eller uppvis—

ningsfordon kan förekomma.

2 kap. Lokalisering och tekniska krav

1 å Om en tävling eller uppvisning anordnas intill allmän väg, ska sär— skilda åtgärder vidtas för att förhindra att trafikanter på vägen distraheras el-

ler hindras av verksamheten.

Allmänna råd

Enligt väglagen (19712948) krävs i vissa fall tillstånd från den statliga väghållningsmyndigheten eller länsstyrelsen om banan kan vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

2 å Om en tävling eller uppvisning helt eller delvis förläggs is, ska föl—

jande bestämmelser i Rikspolisstyrclsens föreskrifter och allmänna råd om

motorsport bana (FAP 512-1) tillämpas:

3 kap. 4—6 åå om istjocklek, och — 5 kap. 1, 9 och 10 åå om lokalisering av publikområden, parkeringsdc—

påer och parkeringsplatser.

RPSFS 2009z22

FAP 512-2

Utkom från trycket

den 20 juli 2010

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347—545X

Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

motorsport i terräng ;

beslutade den 10juni 2010 .

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1993:1635 ) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela före—

skrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana och

meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 å Dessa föreskrifter ska tillämpas vid tävling eller uppvisning i motor— sport i terräng under förutsättning att arrangemanget är en offentlig tillställ—

ning.

För tävling väg finns särskilda föreskrifter, som har utfärdats av

Vägverket.

Regler om motorsport bana finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (FAP 512—1).

3 å Med riskområde avses det område inom vilket tävlings- eller uppvis—

ningsfordon kan förekomma.

2 kap. Lokalisering och tekniska krav

1 å Om en tävling eller uppvisning anordnas intill allmän väg, ska sär— skilda åtgärder vidtas för att förhindra att trafikanter på vägen distraheras el-

ler hindras av verksamheten.

Allmänna råd

Enligt väglagen (19712948) krävs i vissa fall tillstånd från den statliga väghållningsmyndigheten eller länsstyrelsen om banan kan vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

2 å Om en tävling eller uppvisning helt eller delvis förläggs is, ska föl—

jande bestämmelser i Rikspolisstyrclsens föreskrifter och allmänna råd om

motorsport bana (FAP 512-1) tillämpas:

3 kap. 4—6 åå om istjocklek, och — 5 kap. 1, 9 och 10 åå om lokalisering av publikområden, parkeringsdc—

påer och parkeringsplatser.

RPSFS 2009z22

FAP 512-2

Utkom från trycket

den 20 juli 2010

RPSFS 2009:22

3 å En tävlings— eller uppvisningssträcka ska vara markerad att det tyd—

ligt framgår att en tävling/uppvisning pågår.

3 kap. Skyddsanordningar och publikområden

1 å Start— och målplatser samt särskilt riskfyllda områden utmed en täv—

lings— eller uppvisningssträcka där åskådare kan förväntas uppehålla sig ska vara avspärrade och bevakade.

2 å Om särskilda platser anvisas för åskådare inom riskområdet tillämpas 4 kap. om skyddsanordningar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana (FAP 5 12—1 ).

3 å Ett område som särskilt anvisas för publik ska vara avgränsat eller av-

spärrat sådant sätt att det klart framgår var publiken får uppehålla sig.

4 å En avspärrning ska vara ca 1,2 meter hög eller belägen en höjd av

1,2 meter.

Allmänna råd

Avspärrningen kan bestå av skyltar med texten: ”Förbjuden publik— plats”, stängsel, rep eller liknade.

5 å En avspärrning som lätt kan forceras ska vara bevakad av funktionär.

4 kap. Sjukvårds- och brandberedskap

1 å Vid start- och målplatser samt vid särskilt riskfyllda platser ska det lin— nas nödvändig sjukvårdsutrustning bedömt utifrån en risk- och behovsanalys

samt personal som är utbildad för att använda den.

2 å Tävlings- eller uppvisningsarrangören ska i god tid före en tävling eller en uppvisning underrätta SOS Alarm och närmaste sjukvårdsinrättning med akutmottagning om tävlingen eller uppvisningen.

3 å Tävlings— eller uppvisningsledningen ska ha möjlighet att snabbt kunna

kontakt med en larmcentral.

4 å Vid start- och målplatser ska det finnas nödvändig brandsläckningsut— rustning bedömt utifrån en risk— och behovsanalys samt personal som är ut—

bildad för att använda den.

5 å De ytterligare resurser som är nödvändiga beträffande sjukvårds- och

brandberedskap ska beslutas av polismyndigheten med hänsyn tagen till för-

hållandena vid varje tävling eller uppvisning.

RPSFS 2009:22

3 å En tävlings— eller uppvisningssträcka ska vara markerad att det tyd—

ligt framgår att en tävling/uppvisning pågår.

3 kap. Skyddsanordningar och publikområden

1 å Start— och målplatser samt särskilt riskfyllda områden utmed en täv—

lings— eller uppvisningssträcka där åskådare kan förväntas uppehålla sig ska vara avspärrade och bevakade.

2 å Om särskilda platser anvisas för åskådare inom riskområdet tillämpas 4 kap. om skyddsanordningar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana (FAP 5 12—1 ).

3 å Ett område som särskilt anvisas för publik ska vara avgränsat eller av-

spärrat sådant sätt att det klart framgår var publiken får uppehålla sig.

4 å En avspärrning ska vara ca 1,2 meter hög eller belägen en höjd av

1,2 meter.

Allmänna råd

Avspärrningen kan bestå av skyltar med texten: ”Förbjuden publik— plats”, stängsel, rep eller liknade.

5 å En avspärrning som lätt kan forceras ska vara bevakad av funktionär.

4 kap. Sjukvårds- och brandberedskap

1 å Vid start- och målplatser samt vid särskilt riskfyllda platser ska det lin— nas nödvändig sjukvårdsutrustning bedömt utifrån en risk- och behovsanalys

samt personal som är utbildad för att använda den.

2 å Tävlings- eller uppvisningsarrangören ska i god tid före en tävling eller en uppvisning underrätta SOS Alarm och närmaste sjukvårdsinrättning med akutmottagning om tävlingen eller uppvisningen.

3 å Tävlings— eller uppvisningsledningen ska ha möjlighet att snabbt kunna

kontakt med en larmcentral.

4 å Vid start- och målplatser ska det finnas nödvändig brandsläckningsut— rustning bedömt utifrån en risk— och behovsanalys samt personal som är ut—

bildad för att använda den.

5 å De ytterligare resurser som är nödvändiga beträffande sjukvårds- och

brandberedskap ska beslutas av polismyndigheten med hänsyn tagen till för-

hållandena vid varje tävling eller uppvisning.

5 kap. Övriga säkerhetsanordningar RPSFS 2009:22

1 å Vid en tävling eller uppvisning ska det finnas en särskilt utsedd säker—

hetschef.

2 å En funktionär med arbetsuppgift som berör säkerheten ska vara utbil—

dad för sin uppgift.

3 å Den som är under 18 år får inte vara funktionär i chefsbefattning eller anlitas till befattning som rör säkerheten för åskådarna.

4 å Funktionärer och vakter ska ha sådan klädsel eller bära sådana känne—

tecken att deras funktion klart framgår.

5 å Mellan tävlings- eller uppvisningsledningen och bemannade kontroll—

platser ska det finnas radio— eller telefonförbindelse.

6 kap. Tillstånd m.m.

1 å En ansökan om tillstånd att anordna en tävling eller uppvisning ska inges till polismyndigheten senast fyra veckor före tävlingen eller uppvis-

ningen.

2 å En ansökan ska innehålla

1. arrangörens namn och adress,

2. den ansvarige tävlings— eller uppvisningsledarens fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer, uppgift om tid då tävlingen eller uppvisningen ska äga rum,

4. uppgift om tävlingens eller uppvisningens form, förarklasser och for—

donsgrupper enligt gällande tävlingsreglemente,

5. skriftlig beskrivning av tävlings— eller uppvisningssträckan samt karta

som tydligt visar banan, start-, mål- och kontrollplatser samt anvisade

publikområden,

uppgift om beräknat antal startande,

uppgift om beräknat antal åskådare, uppgift om hur parkeringsfrågan för åskådare avses lösas, protokoll över mätningar av istjockleken i de fall del av tävlingen eller

uppvisningen genomförs is,

10. skriftligt medgivande från markägare som berörs av tävlingen eller

uppvisningen och

11. länsstyrelsens beslut om undantag från bestämmelserna om körning i terräng i de fall detta erfordras.

U)

9909?”

7 kap. Undantag

1 å Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag

från dessa föreskrifter.

5 kap. Övriga säkerhetsanordningar RPSFS 2009:22

1 å Vid en tävling eller uppvisning ska det finnas en särskilt utsedd säker—

hetschef.

2 å En funktionär med arbetsuppgift som berör säkerheten ska vara utbil—

dad för sin uppgift.

3 å Den som är under 18 år får inte vara funktionär i chefsbefattning eller anlitas till befattning som rör säkerheten för åskådarna.

4 å Funktionärer och vakter ska ha sådan klädsel eller bära sådana känne—

tecken att deras funktion klart framgår.

5 å Mellan tävlings- eller uppvisningsledningen och bemannade kontroll—

platser ska det finnas radio— eller telefonförbindelse.

6 kap. Tillstånd m.m.

1 å En ansökan om tillstånd att anordna en tävling eller uppvisning ska inges till polismyndigheten senast fyra veckor före tävlingen eller uppvis-

ningen.

2 å En ansökan ska innehålla

1. arrangörens namn och adress,

2. den ansvarige tävlings— eller uppvisningsledarens fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer, uppgift om tid då tävlingen eller uppvisningen ska äga rum,

4. uppgift om tävlingens eller uppvisningens form, förarklasser och for—

donsgrupper enligt gällande tävlingsreglemente,

5. skriftlig beskrivning av tävlings— eller uppvisningssträckan samt karta

som tydligt visar banan, start-, mål- och kontrollplatser samt anvisade

publikområden,

uppgift om beräknat antal startande,

uppgift om beräknat antal åskådare, uppgift om hur parkeringsfrågan för åskådare avses lösas, protokoll över mätningar av istjockleken i de fall del av tävlingen eller

uppvisningen genomförs is,

10. skriftligt medgivande från markägare som berörs av tävlingen eller

uppvisningen och

11. länsstyrelsens beslut om undantag från bestämmelserna om körning i terräng i de fall detta erfordras.

U)

9909?”

7 kap. Undantag

1 å Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag

från dessa föreskrifter.

RPSFS 2009z22

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2010, Rikspolisstyrelsens

föreskrift om motorsport i terräng (RPSFS 2000:24, FAP 512—2), ska upp-

höra att gälla.

Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Thomas Eriksson

(Rättsavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2010

RPSFS 2009z22

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2010, Rikspolisstyrelsens

föreskrift om motorsport i terräng (RPSFS 2000:24, FAP 512—2), ska upp-

höra att gälla.

Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Thomas Eriksson

(Rättsavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2010