RPSFS 2011:12

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387)

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) ;

beslutade den 5 december 2011.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 6 och 13 d § 5 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om dokumentation av vissa polisingripanden finns i 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) .

Särskilda regler om protokoll över straffprocessuella tvångsmedel finns i rättegångsbalken .

Dokumentation

2 § 2 § Dokumentation av ingripande eller åtgärder som avses i denna författning ska göras elektroniskt i polisens utredningsstöd (PUST) eller DurTvå. I andra fall används nationella

formulär ur formulärportalen enligt 3–6 §§.

3 § 3 § Ett ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas eller omhän- dertas ska dokumenteras på formulär Protokoll, Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB (RPS 901.1). Om en lokal rutin uppfyller lagstiftningens krav på protokollering, får i stället den rutinen användas vid ingripanden som innebär att någon avvisas eller avlägsnas.

4 § 4 § Husrannsakan och liknande åtgärder enligt polislagen (1984:387) samt omhändertagande av föremål till följd av sådana åtgärder ska dokumenteras på formulär Protokoll, Husrannsakan/Kroppsvisitation/Omhändertagande av föremål enligt polislagen (PL) samt beslag enligt rättegångsbalken (RB) (RPS 100.2). Om en lokal rutin uppfyller lagstiftningens krav på protokollering, får i stället den rutinen användas beträffande beslut som inte har verkställts.

Åtgärder som vidtas i enlighet med bestämmelserna i 24 a–d §§ polislagen ska dokumenteras på formulär Protokoll över omhändertagande av egendom (RPS 103.7).

5 § 5 § Ett ingripande som innebär användning av fängsel ska dokumenteras på formulär Protokoll över fängselbeläggning (RPS 104.1).

RPSFS 2011:12 FAP 100-2

Utkom från trycket den 10 januari 2012

354279_RPSFS_2011-12.fm Page 1 Friday, December 16, 2011 8:15 AM

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) ;

beslutade den 5 december 2011.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 6 och 13 d § 5 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om dokumentation av vissa polisingripanden finns i 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) .

Särskilda regler om protokoll över straffprocessuella tvångsmedel finns i rättegångsbalken .

Dokumentation

2 § 2 § Dokumentation av ingripande eller åtgärder som avses i denna författning ska göras elektroniskt i polisens utredningsstöd (PUST) eller DurTvå. I andra fall används nationella

formulär ur formulärportalen enligt 3–6 §§.

3 § 3 § Ett ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas eller omhän- dertas ska dokumenteras på formulär Protokoll, Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB (RPS 901.1). Om en lokal rutin uppfyller lagstiftningens krav på protokollering, får i stället den rutinen användas vid ingripanden som innebär att någon avvisas eller avlägsnas.

4 § 4 § Husrannsakan och liknande åtgärder enligt polislagen (1984:387) samt omhändertagande av föremål till följd av sådana åtgärder ska dokumenteras på formulär Protokoll, Husrannsakan/Kroppsvisitation/Omhändertagande av föremål enligt polislagen (PL) samt beslag enligt rättegångsbalken (RB) (RPS 100.2). Om en lokal rutin uppfyller lagstiftningens krav på protokollering, får i stället den rutinen användas beträffande beslut som inte har verkställts.

Åtgärder som vidtas i enlighet med bestämmelserna i 24 a–d §§ polislagen ska dokumenteras på formulär Protokoll över omhändertagande av egendom (RPS 103.7).

5 § 5 § Ett ingripande som innebär användning av fängsel ska dokumenteras på formulär Protokoll över fängselbeläggning (RPS 104.1).

RPSFS 2011:12 FAP 100-2

Utkom från trycket den 10 januari 2012

354279_RPSFS_2011-12.fm Page 1 Friday, December 16, 2011 8:15 AM

2

Elanders Sverige AB, 2011

RPSFS 2011:12

Användning av skjutvapen, distraktionsgranat, tårgas, OC–spray (pepparspray) liksom användning av tekniskt hjälpmedel, förföljande och prejning för att stoppa fordon, ska dokumenteras på formulär Rapport – särskilt hjälp- medel vid våldsanvändning (RPS 104.5). En kopia av rapporten ska sändas till Rikspolisstyrelsen.

6 § 6 § Ett gripande av en misstänkt ska dokumenteras på formulär Arrestant- blad (RPS 404.2).

Övrigt

Allmänna råd

Medtagande till förhör eller hämtning till förhör bör dokumenteras på formulär Arrestantblad (RPS 404.2).

Kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket eller 23 § andra stycket polislagen (1984:387) bör dokumenteras på formulär Protokoll, Husrannsakan/Kroppsvisitation/Omhändertagande av föremål enligt Po- lislagen (PL) samt beslag enligt Rättegångsbalken (RB) (RPS 100.2).

Har ett ingripande föregåtts av ett beslut om exempelvis avspärrning bör hänvisning göras i dokumentationen om var detta beslut kan återfinnas.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:15, FAP 100-2) om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Martin Lundin (Polisavdelningen)

354279_RPSFS_2011-12.fm Page 2 Friday, December 16, 2011 8:15 AM

2

Elanders Sverige AB, 2011

RPSFS 2011:12

Användning av skjutvapen, distraktionsgranat, tårgas, OC–spray (pepparspray) liksom användning av tekniskt hjälpmedel, förföljande och prejning för att stoppa fordon, ska dokumenteras på formulär Rapport – särskilt hjälp- medel vid våldsanvändning (RPS 104.5). En kopia av rapporten ska sändas till Rikspolisstyrelsen.

6 § 6 § Ett gripande av en misstänkt ska dokumenteras på formulär Arrestant- blad (RPS 404.2).

Övrigt

Allmänna råd

Medtagande till förhör eller hämtning till förhör bör dokumenteras på formulär Arrestantblad (RPS 404.2).

Kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket eller 23 § andra stycket polislagen (1984:387) bör dokumenteras på formulär Protokoll, Husrannsakan/Kroppsvisitation/Omhändertagande av föremål enligt Po- lislagen (PL) samt beslag enligt Rättegångsbalken (RB) (RPS 100.2).

Har ett ingripande föregåtts av ett beslut om exempelvis avspärrning bör hänvisning göras i dokumentationen om var detta beslut kan återfinnas.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:15, FAP 100-2) om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Martin Lundin (Polisavdelningen)

354279_RPSFS_2011-12.fm Page 2 Friday, December 16, 2011 8:15 AM