RPSFS 2012:22

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

beslutade den 20 juni 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde m.m.

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller regler om hantering av digitala videoinspelningar av trafikhändelser med ett av Rikspolisstyrelsen framtaget system för automatiserad behandling av personuppgifter vid trafikövervakning med polisfordon.

Till systemet kan anslutas ett system för mätning av genomsnittshastighet (genomsnittshastighetsmätare). Användningen av ett sådant system regleras i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om genomsnittshastighetsmätning (FAP 331-7).

Författningsbestämmelser

2 § 2 § Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) innehåller generella bestämmelser om automatiserad behandling av personuppgifter.

Polisdatalagen (1998:622) och polisdataförordningen (1999:81) innehåller de särskilda regler som, utöver PUL, gäller för behandling av personuppgifter i Polisens verksamhet.

I arkivlagen (1990:782) finns övergripande bestämmelser om myndigheternas arkivvård, innefattande bl.a. bevarande, vård och gallring av allmänna handlingar.

Systemförvaltning av videosystemen

3 § 3 § Rikspolisstyrelsen svarar för den centrala förvaltningen av videosystemen. Varje polismyndighet svarar för den lokala förvaltningen av systemet.

Ändamålen med videosystemen

4 § 4 § Ändamålen med videosystemen är att

1. dokumentera uppgifter och händelser som behövs för att beivra trafikbrott och trafikförseelser,

RPSFS 2012:22 FAP 331-8

Utkom från trycket den 16 juli 2012

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

beslutade den 20 juni 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde m.m.

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller regler om hantering av digitala videoinspelningar av trafikhändelser med ett av Rikspolisstyrelsen framtaget system för automatiserad behandling av personuppgifter vid trafikövervakning med polisfordon.

Till systemet kan anslutas ett system för mätning av genomsnittshastighet (genomsnittshastighetsmätare). Användningen av ett sådant system regleras i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om genomsnittshastighetsmätning (FAP 331-7).

Författningsbestämmelser

2 § 2 § Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) innehåller generella bestämmelser om automatiserad behandling av personuppgifter.

Polisdatalagen (1998:622) och polisdataförordningen (1999:81) innehåller de särskilda regler som, utöver PUL, gäller för behandling av personuppgifter i Polisens verksamhet.

I arkivlagen (1990:782) finns övergripande bestämmelser om myndigheternas arkivvård, innefattande bl.a. bevarande, vård och gallring av allmänna handlingar.

Systemförvaltning av videosystemen

3 § 3 § Rikspolisstyrelsen svarar för den centrala förvaltningen av videosystemen. Varje polismyndighet svarar för den lokala förvaltningen av systemet.

Ändamålen med videosystemen

4 § 4 § Ändamålen med videosystemen är att

1. dokumentera uppgifter och händelser som behövs för att beivra trafikbrott och trafikförseelser,

RPSFS 2012:22 FAP 331-8

Utkom från trycket den 16 juli 2012

RPSFS 2012:22

2

2. underlätta handläggningen av ärenden angående sådana brott eller förseelser, och

3. ge underlag för statistik, planering av trafikpolisarbetet och verksamhetsuppföljning.

Innehållet i videosystemen

Behandling av personuppgifter

5 § 5 § I en videofilmsekvens av ett händelseförlopp får ingå uppgifter som kan härledas till ägaren eller föraren av ett fordon och till andra personer som berörs av händelsen (bild och ljud).

Vad som sägs i första stycket gäller även de poliser som är berörda av händelsen.

Övriga uppgifter

6 § 6 § I övrigt får systemet innehålla uppgifter om

1. brott/förseelse,

2. datum, tidpunkt och plats för brott/förseelse,

3. distans och körtid,

4. tillåten respektive uppmätt hastighet,

5. registreringsnummer,

6. fordonets fabrikat och modell samt

7. videofilmsekvensens identitet och adress (filidentitet).

Förteckning

7 § 7 § När systemet används ska en sammanställning av de uppgifter som be- hövs förtecknas på blanketten Genomsnittshastighetsmätning/videoinspel- ning (RPS 331.6). Rapporterande polis ansvarar för att förteckningen upprättas.

I förteckningen antecknas videosekvens/sekvenser rörande varje händelseförlopp som dokumenteras.

Förteckningarna är avsedda att användas som register (sökingångar) till det lagringsmedium som används och ska därför förvaras i kronologisk ordning i pärmar skilda från lagringsmediet.

Rapporterande polis ansvarar för att det i förteckningen antecknas om det förekommer någon inspelad sekvens som tillhör ett ärende med personskada, sjukdom eller dödsfall.

Information till den registrerade

8 § 8 § Om en rapporterande polis har kontakt med den registrerade, ska polisen i enlighet med 23 § personuppgiftslagen (1998:204) lämna information om att trafikhändelsen finns inspelad och lagrad. En anteckning om att information har lämnats ska göras i förteckningen.

RPSFS 2012:22

2

2. underlätta handläggningen av ärenden angående sådana brott eller förseelser, och

3. ge underlag för statistik, planering av trafikpolisarbetet och verksamhetsuppföljning.

Innehållet i videosystemen

Behandling av personuppgifter

5 § 5 § I en videofilmsekvens av ett händelseförlopp får ingå uppgifter som kan härledas till ägaren eller föraren av ett fordon och till andra personer som berörs av händelsen (bild och ljud).

Vad som sägs i första stycket gäller även de poliser som är berörda av händelsen.

Övriga uppgifter

6 § 6 § I övrigt får systemet innehålla uppgifter om

1. brott/förseelse,

2. datum, tidpunkt och plats för brott/förseelse,

3. distans och körtid,

4. tillåten respektive uppmätt hastighet,

5. registreringsnummer,

6. fordonets fabrikat och modell samt

7. videofilmsekvensens identitet och adress (filidentitet).

Förteckning

7 § 7 § När systemet används ska en sammanställning av de uppgifter som be- hövs förtecknas på blanketten Genomsnittshastighetsmätning/videoinspel- ning (RPS 331.6). Rapporterande polis ansvarar för att förteckningen upprättas.

I förteckningen antecknas videosekvens/sekvenser rörande varje händelseförlopp som dokumenteras.

Förteckningarna är avsedda att användas som register (sökingångar) till det lagringsmedium som används och ska därför förvaras i kronologisk ordning i pärmar skilda från lagringsmediet.

Rapporterande polis ansvarar för att det i förteckningen antecknas om det förekommer någon inspelad sekvens som tillhör ett ärende med personskada, sjukdom eller dödsfall.

Information till den registrerade

8 § 8 § Om en rapporterande polis har kontakt med den registrerade, ska polisen i enlighet med 23 § personuppgiftslagen (1998:204) lämna information om att trafikhändelsen finns inspelad och lagrad. En anteckning om att information har lämnats ska göras i förteckningen.

RPSFS 2012:22

3

Allmänna råd

Om skriftlig information lämnas, bör blanketten Information om be- handling av personuppgifter (RPS 331.7) användas.

Radering (gallring) från hårddisk

9 § 9 § Inspelat material som saknar betydelse för det polisiära arbetet ska raderas från systemets hårddisk så snart det står klart att materialet inte behöver sparas.

Radering ska ske fortlöpande, dock senast efter det att ett arbetspass har avslutats.

Den polis som ansvarar för inspelningen ska även se till att radering enligt första och andra styckena sker.

Överföring från hårddisk till externt lagringsmedia

10 § 10 § Rapporterande polis ansvarar för att de filer på systemets hårddisk, som tillhör ett ärende och som ska sparas, förs över till ett externt lagringsmedium. Motsvarande innehåll raderas därefter från systemets hårddisk. Upptagningen i det externa lagringsmediet blir därefter att anse som en originalhandling (arkivexemplar).

Överföring ska göras så snart som möjligt efter varje arbetspass och oberoende av om brott eller förseelse har erkänts eller förnekats.

Med externt lagringsmedium avses en CD-rom skiva eller någon annan typ av digital lagringsenhet.

En videosekvens som dokumenterar ett trafikbrott eller en trafikolycka där det förekommer personskada, sjukdom eller dödsfall ska bevaras (se 14 §) och bör därför föras över till ett separat externt lagringsmedium.

Om en videosekvens avser inte bara ett trafikbrott eller en trafikolycka utan dessutom innefattar dokumentation av brottsbalksbrott eller andra brott som inte utgör brott mot trafikförfattningar (annan information), bör sekvensen föras över till ett separat externt lagringsmedium.

För att framställa ett bruksexemplar av en lagrad upptagning eller för att undvika att den gallras av misstag eller manipuleras kan den kopieras till en annan lagringsenhet. Arkivexemplaret används för att framställa bruksexemplar.

Märkning av lagringsmedia

11 § 11 § Varje exemplar av lagringsmediet ska märkas, så att det tydligt framgår till vilket ärende sekvensen hör. På lagringsmediet ska dessutom följande uppgifter noteras:

1. löpnummer (som antecknas i förteckningen), och

RPSFS 2012:22

3

Allmänna råd

Om skriftlig information lämnas, bör blanketten Information om be- handling av personuppgifter (RPS 331.7) användas.

Radering (gallring) från hårddisk

9 § 9 § Inspelat material som saknar betydelse för det polisiära arbetet ska raderas från systemets hårddisk så snart det står klart att materialet inte behöver sparas.

Radering ska ske fortlöpande, dock senast efter det att ett arbetspass har avslutats.

Den polis som ansvarar för inspelningen ska även se till att radering enligt första och andra styckena sker.

Överföring från hårddisk till externt lagringsmedia

10 § 10 § Rapporterande polis ansvarar för att de filer på systemets hårddisk, som tillhör ett ärende och som ska sparas, förs över till ett externt lagringsmedium. Motsvarande innehåll raderas därefter från systemets hårddisk. Upptagningen i det externa lagringsmediet blir därefter att anse som en originalhandling (arkivexemplar).

Överföring ska göras så snart som möjligt efter varje arbetspass och oberoende av om brott eller förseelse har erkänts eller förnekats.

Allmänna råd

Med externt lagringsmedium avses en CD-rom skiva eller någon annan typ av digital lagringsenhet.

En videosekvens som dokumenterar ett trafikbrott eller en trafikolycka där det förekommer personskada, sjukdom eller dödsfall ska bevaras (se 14 §) och bör därför föras över till ett separat externt lagringsmedium.

Om en videosekvens avser inte bara ett trafikbrott eller en trafikolycka utan dessutom innefattar dokumentation av brottsbalksbrott eller andra brott som inte utgör brott mot trafikförfattningar (annan information), bör sekvensen föras över till ett separat externt lagringsmedium.

För att framställa ett bruksexemplar av en lagrad upptagning eller för att undvika att den gallras av misstag eller manipuleras kan den kopieras till en annan lagringsenhet. Arkivexemplaret används för att framställa bruksexemplar.

Märkning av lagringsmedia

11 § 11 § Varje exemplar av lagringsmediet ska märkas, så att det tydligt framgår till vilket ärende sekvensen hör. På lagringsmediet ska dessutom följande uppgifter noteras:

1. löpnummer (som antecknas i förteckningen), och

RPSFS 2012:22

4

2. ett kryss eller motsvarande tecken om någon av sekvenserna på lagringsmediet hör till ett ärende som innefattar personskada, sjukdom eller dödsfall.

På lagringsmediet bör, om möjligt, diarienummer eller ordningsbotsnummer noteras.

Om bruksexemplar framställs, bör det framgå vilket löpnummer arkivexemplaret har och att bruksexemplaret utgör en kopia.

Märkningen på lagringsmediet bör göras så att skriften blir varaktig. Det är viktigt att märkningen görs på ett sådant sätt att den inte skadar eller förstör lagringsmediets läsbarhet.

Registrering (diarieföring) m.m.

12 § 12 § Bestämmelser om diarieföring finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna (FAP 181-1).

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen (FAP 261-1) finns bestämmelser om registrering av förelägganden i ordningsbotssystemet RIOB m.m.

13 § 13 § Om en videosekvens dokumenterar brott eller förseelser som enligt bestämmelserna i FAP 181-1 ska registreras i T-diariet, ska det i diariet och genom en särskild upplysning i akten framgå att det finns en eller flera videosekvenser som hör till ärendet.

Av FAP 261-1 framgår att det på blanketten Föreläggande av ordningsbot (RPS 261.1) ska anges att en videosekvens hör till ärendet när en sådan sekvens dokumenterar ett brott eller en förseelse som leder till ett föreläggande av ordningsbot.

Bevarande och gallring

14 § 14 § Regler om gallring finns i Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS).

Videosekvenser, förteckningar och övriga förekommande handlingar som dokumenterar trafikförseelser vilka leder till ordningsbot får med stöd av de regler som avses i första stycket gallras fem år efter det att anmälan om förseelsen registrerades.

Videosekvenser och övriga handlingar i ärendet som dokumenterar brott eller förseelser som ska registreras i T-diariet, men som inte omfattar personskada och/eller sjukdom, får med stöd av de regler som avses i första stycket gallras sju år efter det att anmälan om brottet eller förseelsen kommit in.

En videosekvens och övriga handlingar som dokumenterar trafikbrott och trafikolycka där det förekommer personskada, sjukdom eller dödsfall ska bevaras.

RPSFS 2012:22

4

2. ett kryss eller motsvarande tecken om någon av sekvenserna på lagringsmediet hör till ett ärende som innefattar personskada, sjukdom eller dödsfall.

Allmänna råd

På lagringsmediet bör, om möjligt, diarienummer eller ordningsbotsnummer noteras.

Om bruksexemplar framställs, bör det framgå vilket löpnummer arkivexemplaret har och att bruksexemplaret utgör en kopia.

Märkningen på lagringsmediet bör göras så att skriften blir varaktig. Det är viktigt att märkningen görs på ett sådant sätt att den inte skadar eller förstör lagringsmediets läsbarhet.

Registrering (diarieföring) m.m.

12 § 12 § Bestämmelser om diarieföring finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna (FAP 181-1).

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen (FAP 261-1) finns bestämmelser om registrering av förelägganden i ordningsbotssystemet RIOB m.m.

13 § 13 § Om en videosekvens dokumenterar brott eller förseelser som enligt bestämmelserna i FAP 181-1 ska registreras i T-diariet, ska det i diariet och genom en särskild upplysning i akten framgå att det finns en eller flera videosekvenser som hör till ärendet.

Av FAP 261-1 framgår att det på blanketten Föreläggande av ordningsbot (RPS 261.1) ska anges att en videosekvens hör till ärendet när en sådan sekvens dokumenterar ett brott eller en förseelse som leder till ett föreläggande av ordningsbot.

Bevarande och gallring

14 § 14 § Regler om gallring finns i Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS).

Videosekvenser, förteckningar och övriga förekommande handlingar som dokumenterar trafikförseelser vilka leder till ordningsbot får med stöd av de regler som avses i första stycket gallras fem år efter det att anmälan om förseelsen registrerades.

Videosekvenser och övriga handlingar i ärendet som dokumenterar brott eller förseelser som ska registreras i T-diariet, men som inte omfattar personskada och/eller sjukdom, får med stöd av de regler som avses i första stycket gallras sju år efter det att anmälan om brottet eller förseelsen kommit in.

En videosekvens och övriga handlingar som dokumenterar trafikbrott och trafikolycka där det förekommer personskada, sjukdom eller dödsfall ska bevaras.

RPSFS 2012:22

5

Filformat och lagringsmedia för videosekvenser som ska bevaras bör vara lämpade för långtidslagring och uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter i ämnet. Information till ledning för sådan hantering av digitala videosekvenser finns även i den av Rikspolisstyrelsen utarbetade Arkivhandbok för polismyndigheterna.

Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att samtliga gallringsbara videosekvenser gallras efter sju år, eftersom lagringsmedia kan innehålla vissa sekvenser som kan gallras efter fem år och andra som kan gallras efter sju år.

Videoupptagningar som ska bevaras bör regelbundet kontrolleras för att säkerställa att informationen på upptagningarna kan uppfattas.

Lagringsmedia som innehåller videosekvenser som ska bevaras bör förvaras avskilda från gallringsbara lagringsmedia, detta för att undvika att de gallras av misstag.

Förvaring och utlåning av videoupptagningar

15 § 15 § Regler om arkivlokaler finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler. Frågor om utlåning utanför myndigheten av bl.a. videoupptagningar för annat än tjänsteändamål regleras i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1997:4) om arkiv hos statliga myndigheter.

Det bör finnas lokalt fastlagda rutiner för utlåning av videoupptagningar. Det gäller lån såväl inom som utom myndigheten.

Vid behov kan en videosekvens som avser ett brott/förseelse överföras från ett arkivexemplar till ett separat lagringsmedium, exempelvis för hantering utom myndigheten.

Information till ledning för förvaring och utlåning av videoupptagningar finns i den av Rikspolisstyrelsen utarbetade Arkivhandbok för polismyndigheterna.

Lokala föreskrifter

Polismyndigheten bör i lokala tjänsteföreskrifter meddela de ytterligare bestämmelser som behövs för tillämpningen av dessa föreskrifter och allmänna råd.

16 § 16 § Rikspolisstyrelsen får meddela undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m. (RPSFS 2008:3, FAP 331-8) ska upphöra att gälla.

RPSFS 2012:22

5

Allmänna råd

Filformat och lagringsmedia för videosekvenser som ska bevaras bör vara lämpade för långtidslagring och uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter i ämnet. Information till ledning för sådan hantering av digitala videosekvenser finns även i den av Rikspolisstyrelsen utarbetade Arkivhandbok för polismyndigheterna.

Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att samtliga gallringsbara videosekvenser gallras efter sju år, eftersom lagringsmedia kan innehålla vissa sekvenser som kan gallras efter fem år och andra som kan gallras efter sju år.

Videoupptagningar som ska bevaras bör regelbundet kontrolleras för att säkerställa att informationen på upptagningarna kan uppfattas.

Lagringsmedia som innehåller videosekvenser som ska bevaras bör förvaras avskilda från gallringsbara lagringsmedia, detta för att undvika att de gallras av misstag.

Förvaring och utlåning av videoupptagningar

15 § 15 § Regler om arkivlokaler finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler. Frågor om utlåning utanför myndigheten av bl.a. videoupptagningar för annat än tjänsteändamål regleras i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1997:4) om arkiv hos statliga myndigheter.

Allmänna råd

Det bör finnas lokalt fastlagda rutiner för utlåning av videoupptagningar. Det gäller lån såväl inom som utom myndigheten.

Vid behov kan en videosekvens som avser ett brott/förseelse överföras från ett arkivexemplar till ett separat lagringsmedium, exempelvis för hantering utom myndigheten.

Information till ledning för förvaring och utlåning av videoupptagningar finns i den av Rikspolisstyrelsen utarbetade Arkivhandbok för polismyndigheterna.

Lokala föreskrifter

Allmänna råd

Polismyndigheten bör i lokala tjänsteföreskrifter meddela de ytterligare bestämmelser som behövs för tillämpningen av dessa föreskrifter och allmänna råd.

16 § 16 § Rikspolisstyrelsen får meddela undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m. (RPSFS 2008:3, FAP 331-8) ska upphöra att gälla.

RPSFS 2012:22

6

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Bengt Svensson (Polisavdelningen)

RPSFS 2012:22

6

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Bengt Svensson (Polisavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2012

Elanders Sverige AB, 2012