RPSFS 2012:25

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om flyttning av fordon

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om flyttning av fordon;

beslutade den 20 juni 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall och meddelar följande allmänna råd.

Utredning

1 § 1 § När ett fordon ska flyttas med stöd av 2 § lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall eller 2 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall ska formuläret Protokoll enligt lagen ( 1982:129 ) och för- ordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall (RPS 640.1) användas. Om flyttningen sker genom en kommun eller Trafikverkets region, får ett annat formulär med motsvarande innehåll användas.

Allmänna råd

Innan en utredning färdigställs bör skyltningen med vägmärken kontrolleras, liksom att lokala trafikföreskrifter är gällande.

2 § 2 § Ett fordon får flyttas med stöd av 2 § 2 c förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall, om en polis, en parkeringsvakt eller någon annan befattningshavare vid kommunen eller en befattningshavare vid Trafikverkets region har slagit fast att fordonet fortlöpande varit uppställt på samma plats under minst tre dygn.

Bevisning bör säkras, exempelvis genom att ventilställningarna på hjulen noteras. En uppgift från en företrädare för allmänheten om att fordonet har stått på platsen en viss tid bör normalt inte ensam läggas till grund för ett beslut om flyttning.

3 § 3 § Innan ett fordon flyttas med stöd av 2 § tredje stycket lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall, ska kontrolleras att markägaren har fullgjort sin skyldighet enligt 17 § första stycket förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall.

RPSFS 2012:25 FAP 640-1

Utkom från trycket den 16 juli 2012

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om flyttning av fordon;

beslutade den 20 juni 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall och meddelar följande allmänna råd.

Utredning

1 § 1 § När ett fordon ska flyttas med stöd av 2 § lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall eller 2 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall ska formuläret Protokoll enligt lagen ( 1982:129 ) och för- ordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall (RPS 640.1) användas. Om flyttningen sker genom en kommun eller Trafikverkets region, får ett annat formulär med motsvarande innehåll användas.

Allmänna råd

Innan en utredning färdigställs bör skyltningen med vägmärken kontrolleras, liksom att lokala trafikföreskrifter är gällande.

2 § 2 § Ett fordon får flyttas med stöd av 2 § 2 c förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall, om en polis, en parkeringsvakt eller någon annan befattningshavare vid kommunen eller en befattningshavare vid Trafikverkets region har slagit fast att fordonet fortlöpande varit uppställt på samma plats under minst tre dygn.

Allmänna råd

Bevisning bör säkras, exempelvis genom att ventilställningarna på hjulen noteras. En uppgift från en företrädare för allmänheten om att fordonet har stått på platsen en viss tid bör normalt inte ensam läggas till grund för ett beslut om flyttning.

3 § 3 § Innan ett fordon flyttas med stöd av 2 § tredje stycket lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall, ska kontrolleras att markägaren har fullgjort sin skyldighet enligt 17 § första stycket förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall.

RPSFS 2012:25 FAP 640-1

Utkom från trycket den 16 juli 2012

RPSFS 2012:25

2

Som bevis för att underrättelse eller försök till underrättelse har gjorts bör kunna godtas t.ex. kopia av ett brev eller en uppgift av annat slag som i bevishänseende kan anses vara godtagbar.

Meddelande om flyttning av fordon i vissa fall

4 § 4 § Om flyttning av ett fordon inte ska verkställas omedelbart, ska myndig- heten använda formuläret Uppmaning att flytta fordon enligt lagen ( 1982:129 ) och förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall (RPS 640.3), eller en annan blankett med motsvarande innehåll. Ett exemplar av formuläret ska fästas väl synligt på fordonet.

Om det är fråga om en flyttning enligt 2 § 2 c förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall, bör uppmaningen utfärdas innan tredygnsfristen har löpt ut.

Underrättelse till fordonsägare m.m.

5 § 5 § När en flyttning enligt 7 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall har skett (s.k. kort flyttning) ska myndigheten använda for- muläret Meddelande om fordonsflyttning enligt lagen ( 1982:129 ) och för- ordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall (RPS 640.2), eller ett annat formulär med motsvarande innehåll. Ett exemplar av formuläret ska fästas väl synligt på fordonet. Om fordonsägaren är känd, ska en kopia av formuläret sändas till denne.

6 § 6 § Om ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats (s.k. lång flyttning), ska underrättelse enligt 5 § lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall lämnas genom ett sådant formulär som anges i 1 §.

7 § 7 § Innan ett fordon flyttas ska eventuella synliga skador på fordonet noggrant dokumenteras.

Dokumentation bör om möjligt innefatta fotografier av skadorna.

Utlämning av fordon

Om en ägare eller en brukare kommer till platsen när en flyttning verkställs och erbjuder sig att omedelbart flytta fordonet, bör verkställigheten avbrytas. Ägarens eller brukarens rätt till fordonet bör då kontrolleras t.ex. genom att körkort eller legitimation företes.

Innan ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats lämnas ut bör kontrolleras att fordonet lämnas ut till rätt person.

RPSFS 2012:25

2

Allmänna råd

Som bevis för att underrättelse eller försök till underrättelse har gjorts bör kunna godtas t.ex. kopia av ett brev eller en uppgift av annat slag som i bevishänseende kan anses vara godtagbar.

Meddelande om flyttning av fordon i vissa fall

4 § 4 § Om flyttning av ett fordon inte ska verkställas omedelbart, ska myndig- heten använda formuläret Uppmaning att flytta fordon enligt lagen ( 1982:129 ) och förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall (RPS 640.3), eller en annan blankett med motsvarande innehåll. Ett exemplar av formuläret ska fästas väl synligt på fordonet.

Allmänna råd

Om det är fråga om en flyttning enligt 2 § 2 c förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall, bör uppmaningen utfärdas innan tredygnsfristen har löpt ut.

Underrättelse till fordonsägare m.m.

5 § 5 § När en flyttning enligt 7 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall har skett (s.k. kort flyttning) ska myndigheten använda for- muläret Meddelande om fordonsflyttning enligt lagen ( 1982:129 ) och för- ordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall (RPS 640.2), eller ett annat formulär med motsvarande innehåll. Ett exemplar av formuläret ska fästas väl synligt på fordonet. Om fordonsägaren är känd, ska en kopia av formuläret sändas till denne.

6 § 6 § Om ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats (s.k. lång flyttning), ska underrättelse enligt 5 § lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall lämnas genom ett sådant formulär som anges i 1 §.

7 § 7 § Innan ett fordon flyttas ska eventuella synliga skador på fordonet noggrant dokumenteras.

Allmänna råd

Dokumentation bör om möjligt innefatta fotografier av skadorna.

Utlämning av fordon

Allmänna råd

Om en ägare eller en brukare kommer till platsen när en flyttning verkställs och erbjuder sig att omedelbart flytta fordonet, bör verkställigheten avbrytas. Ägarens eller brukarens rätt till fordonet bör då kontrolleras t.ex. genom att körkort eller legitimation företes.

Innan ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats lämnas ut bör kontrolleras att fordonet lämnas ut till rätt person.

RPSFS 2012:25

3

Övergång av äganderätt m.m.

8 § 8 § Skrotningspremie, återbetald fordonsskatt och försäljningsvinst som tillfaller staten ska i förekommande fall betalas in till ett konto som är kopplat till statsverkets checkräkning.

9 § 9 § När ett fordon har tillfallit staten eller en kommun enligt 6 § lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall ska anmälan om ägarbyte enligt 10 kap. 1 § förordningen ( 2001:650 ) om vägtrafikregister göras till Transportstyrelsen.

Registerföring m.m.

10 § 10 § I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 445-1) om registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, personliga skyltar och skyltar för beskickningsfordon finns bl.a. regler om att fordon som har flyttats ska registreras i registret över efterlysta fordon (EF-registret).

11 § 11 § Om ett fordon som inte är registrerat har flyttats, ska registrering ske i Hittegodssystemet under Huvudgruppen Fordon/Fordonstillbehör/Trafik och där tilllämplig undergrupp. Fältet: Flyttat oreg. Fordon måste alltid fyllas i med JA.

12 § 12 § En underrättelse enligt 9 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall ska lämnas till den polismyndighet inom vars polisdistrikt flyttningen har beslutats eller verkställts.

När en underrättelse enligt första stycket lämnas ska en sådan blankett som avses i 1 § användas.

Om fordonet lämnas ut eller om äganderätten övergår till någon annan, ska detta genast anmälas till den polismyndighet som enligt reglerna i FAP 445-1 ska registrera avlysningen.

13 § 13 § Vad som sägs i 10 § gäller inte i fråga om fordonsvrak.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyttning av fordon (RPSFS 2004:5, FAP 640-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Anders Arvidsson (Polisavdelningen)

RPSFS 2012:25

3

Övergång av äganderätt m.m.

8 § 8 § Skrotningspremie, återbetald fordonsskatt och försäljningsvinst som tillfaller staten ska i förekommande fall betalas in till ett konto som är kopplat till statsverkets checkräkning.

9 § 9 § När ett fordon har tillfallit staten eller en kommun enligt 6 § lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall ska anmälan om ägarbyte enligt 10 kap. 1 § förordningen ( 2001:650 ) om vägtrafikregister göras till Transportstyrelsen.

Registerföring m.m.

10 § 10 § I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 445-1) om registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, personliga skyltar och skyltar för beskickningsfordon finns bl.a. regler om att fordon som har flyttats ska registreras i registret över efterlysta fordon (EF-registret).

11 § 11 § Om ett fordon som inte är registrerat har flyttats, ska registrering ske i Hittegodssystemet under Huvudgruppen Fordon/Fordonstillbehör/Trafik och där tilllämplig undergrupp. Fältet: Flyttat oreg. Fordon måste alltid fyllas i med JA.

12 § 12 § En underrättelse enligt 9 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall ska lämnas till den polismyndighet inom vars polisdistrikt flyttningen har beslutats eller verkställts.

När en underrättelse enligt första stycket lämnas ska en sådan blankett som avses i 1 § användas.

Om fordonet lämnas ut eller om äganderätten övergår till någon annan, ska detta genast anmälas till den polismyndighet som enligt reglerna i FAP 445-1 ska registrera avlysningen.

13 § 13 § Vad som sägs i 10 § gäller inte i fråga om fordonsvrak.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyttning av fordon (RPSFS 2004:5, FAP 640-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Anders Arvidsson (Polisavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2012

Elanders Sverige AB, 2012