Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1982-03-04
Ändring införd
SFS 1982:129 i lydelse enligt SFS 2024:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-01

Ord och uttryck i lagen

1 §  I denna lag förstås med

 1. fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor,
 2. registrerat fordon: ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,
 3. fordonsvrak: ett fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde,
 4. fordonets ägare:
  1. för ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret eller ett motsvarande utländskt register, den som är antecknad som fordonets ägare i registret vid tidpunkten för ett beslut om flyttning, och
  2. för ett oregistrerat fordon, den som äger fordonet vid tidpunkten för ett beslut om flyttning eller, i fråga om ett övergivet sådant fordon, den som dessförinnan senast ägde det,
 5. fordonsrelaterade skulder: förfallna och obetalda skatter eller avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, lagen (2004:629) om trängselskatt, vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, lagen (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg eller förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg.

[S2]Det som sägs i lagen om fordonets ägare gäller innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

[S3]Om ägaren av ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret eller den som enligt andra stycket likställs med fordonets ägare inte har fyllt 18 år, tillämpas det som sägs i lagen om fordonets ägare i stället på den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret. Detta gäller dock inte

 1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller
 2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet.

[S4]Det som sägs i lagen om markägare gäller också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området. Lag (2024:175).

Prop. 2021/22:239: 1. fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor,

2. registrerat fordon: ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,

3. fordonsvrak: ett fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter ...

Prop. 2023/24:64: Paragrafen innehåller definitioner av vissa ord och uttryck som används i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 7.16.

När ett fordon får flyttas

2 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om rätt för statlig eller kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.

[S2]Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, får flyttning ske även om sådana förhållanden som anges i första stycket inte föreligger.

[S3]Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

[S4]Regeringen får överlämna åt en eller flera myndigheter att meddela tillstånd för andra myndigheter att besluta och verkställa flyttning av fordon. Lag (2003:637).

2 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om rätt för staten eller för en kommun att i vissa fall flytta ett fordon som är parkerat i strid mot föreskrifter om parkering eller stannande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller mot förbud eller villkor enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, under förutsättning att föreskrifterna gäller fordon vars ägare har fordonsrelaterade skulder. Lag (2022:1231).

Prop. 2021/22:239: I paragrafen finns ett bemyndigande som ligger till grund för bestämmelser i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Bemyndigandet utökas till att omfatta föreskrifter om flyttning av felparkerade fordon även från tomtmark. Därutöver utökas bemyndigandet så att föreskrifterna får ...

 • NJA 2018 s. 913:Uttrycket fordonets ägare i 2 a § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall avser den verkliga ägaren oavsett om han eller hon vid tidpunkten för flyttningen av fordonet är antecknad som ägare i vägtrafikregistret eller inte.

Uppställningsplats

3 §  Fordon som flyttas med stöd av denna lag skall förvaras på en särskild för ändamålet avsedd uppställningsplats eller ställas så nära den plats där de anträffades att de lätt kan återfinnas.

[S2]Fordonsvrak skall i stället skrotas eller undanskaffas på annat sätt, så snart det lämpligen kan ske. I beslut om flyttning skall anges om fordonet är att anse som fordonsvrak. Lag (1984:320).

4 §  Flyttning av fordon som inte är fordonsvrak skall utföras så att fordonen och föremål som hör till dessa inte tillfogas onödig skada.

[S2]När fordon förvaras på särskild uppställningsplats, skall nödvändiga åtgärder vidtas för att de inte skall skadas eller brukas obehörigen under förvaringen. Lag (2003:637).

Underrättelse och rättsverkningar

5 §  När ett beslut om flyttning av ett registrerat fordon har meddelats, ska den myndighet som meddelat beslutet underrätta fordonets ägare så snart som möjligt. Detsamma gäller om ett flyttningsbeslut har meddelats avseende ett fordon som inte är registrerat och det genom märkning eller på annat sätt omedelbart framgår vem som är fordonets ägare. I fråga om fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år ska även den som har upplåtit nyttjanderätten underrättas.

[S2]Om ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats och fordonets ägare inte har kunnat anträffas, ska den myndighet som verkställt flyttningen kungöra den genom anslag i myndighetens lokal. Om det flyttade fordonet är registrerat ska myndigheten dessutom vidta de fortsatta undersökningar och åtgärder som kan anses motiverade för att underrätta fordonets ägare om flyttningen.

[S3]I fall då ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats, ska underrättelsen enligt första stycket innehålla en upplysning om vad som enligt 6 § blir följden om fordonet inte hämtas inom den tid som anges där. En kungörelse enligt andra stycket ska innehålla information om följden enligt 6 § av att fordonets ägare efter den tid som anges där inte har anträffats. Lag (2022:1231).

Prop. 2021/22:239: Detsamma gäller om ett flyttningsbeslut har meddelats avseende ett fordon som inte är registrerat och det genom märkning eller på annat sätt omedelbart framgår vem som är fordonets ägare. I fråga om fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år ska även den som har upplåtit nyttjanderätten underrättas.

Om ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats och fordonets ägare inte har kunnat anträffas, ska den myndighet som ...

6 §  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om beslutet om flyttning har verkställts av en kommunal myndighet och i annat fall staten om

 1. fordonets ägare har delgetts en sådan underrättelse som avses i 5 § och inte hämtat fordonet inom en månad därefter,
 2. fordonets ägare inte har hämtat fordonet inom en månad efter det att kungörelse skedde enligt 5 §, eller
 3. fordonets ägare får anses ha gett upp sin rätt till fordonet.

[S2]Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten. Lag (2022:1231).

Prop. 2021/22:239: 1. fordonets ägare har delgetts en sådan underrättelse som avses i 5 § och inte hämtat fordonet inom en månad därefter,

2. fordonets ägare inte har hämtat fordonet inom en månad efter det att kungörelse skedde enligt 5 §, eller

3. fordonets ägare får anses ha gett upp sin rätt till fordonet. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.

Paragrafen reglerar vid vilken ...

 • NJA 2015 s. 98:Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga om eftergift av kontrollavgift vid kommuns flyttning av fordonsvrak.

6 a §  Om en försäljning kan förväntas ge ett överskott efter avräkning av kostnaderna enligt 7 §, ska ett fordon som har tillfallit kommunen eller staten säljas. Lag (2022:1231).

Prop. 2021/22:239: I paragrafen, som är ny, anges att ett fordon som har tillfallit kommunen eller staten ska säljas om en försäljning kan förväntas ge ett överskott. Paragrafen utformas i allt väsentligt enligt Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Från den förväntade betalningen ska då kostnaderna för flyttning och värdering m.m. enligt 7 § avräknas. Det belopp som kvarstår efter sådan avräkning ...

6 b §  När ett fordon har sålts ska betalningen tillgodoräknas fordonets ägare genom avräkning mot kostnaderna för fordonet enligt 7 § och därefter, om fordonet har flyttats med stöd av 2 a §, samtliga fordonsrelaterade skulder som fordonsägaren är betalningsansvarig för. I det senare fallet ska avräkning göras i första hand mot de äldsta skulderna. Eventuellt kvarvarande belopp ska betalas ut till fordonets ägare. Lag (2022:1231).

Prop. 2021/22:239: genom avräkning mot kostnaderna för fordonet enligt 7 § och därefter, om fordonet har flyttats med stöd av 2 a §, samtliga fordonsrelaterade skulder som fordonsägaren är betalningsansvarig för. I det senare fallet ska avräkning göras i första hand mot de äldsta skulderna. Eventuellt kvarvarande belopp ska betalas ut till fordonets ägare.

Paragrafen är ny och ersätter hittillsvarande 6 § tredje stycket. I paragrafen, som utformas efter synpunkter ...

Kostnader och utlämning

7 §  Fordonets ägare är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av denna lag. Ersättningsskyldighet föreligger inte, om fordonets ägare gör sannolikt att fordonet frånhänts denne genom brott.

[S2]Vid beräkning av ersättningen ska fordonets värde dras av från kostnaderna, om äganderätten har övergått enligt 6 §.

[S3]Kostnader som inte tas ut av fordonets ägare ska betalas av staten eller, om flyttningsbeslutet har verkställts av en kommunal myndighet, av kommunen. Vid flyttning enligt 2 § andra eller tredje stycket ska sådana kostnader i stället betalas av den som begärt flyttningen.

[S4]Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från ersättningsskyldigheten. Lag (2022:1231).

Prop. 2021/22:239: Vid beräkning av ersättningen ska fordonets värde dras av från kostnaderna, om äganderätten har övergått enligt 6 §.

Kostnader som inte tas ut av fordonets ägare ska betalas av staten eller, om flyttningsbeslutet har verkställts av en kommunal myndighet, av kommunen. Vid flyttning enligt 2 § andra eller tredje stycket ska sådana kostnader i stället betalas av den som begärt flyttningen.

Regeringen får meddela föreskrifter ...

 • RH 2015:24:Den registrerade ägaren till ett fordon har mot kommunens krav på ersättning för kostnader för bl.a. flyttning enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall invänt att han sålt fordonet innan kostnaderna uppkommit. Fråga om vem som ska anses som ägare vid tillämpning av bestämmelserna om ersättningsskyldighet för kostnader enligt den lagen.

8 §  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats behöver inte lämnas ut förrän kostnaderna enligt 7 § har betalats. Vid exekutiv försäljning har kostnader enligt 7 § företräde framför sådan fordran som avses i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.

[S2]Ett fordon som har flyttats med stöd av 2 a § och som inte är utmätt behöver inte heller lämnas ut förrän samtliga fordonsrelaterade skulder, som fordonsägaren är betalningsansvarig för, har betalats. Lag (2022:1231).

Prop. 2013/14:176: I första stycket, som innehåller bestämmelser om att ett flyttat fordon inte behöver lämnas ut förrän flyttningskostnaderna har betalats, görs ett tillägg med innebörden att statens eller kommunens fordran på en fordonsägare avseende flyttningskostnaderna har företräde framför fordringar på skatter och avgifter vid exekutiv försäljning av fordonet. Förslaget om att införa en möjlighet för Kronofogdemyndigheten att ta ett fordon i anspråk för vissa fordonsrelaterade skulder samt verkställighetsförfarandets ...

Prop. 2021/22:239: Ett fordon som har flyttats med stöd av 2 a § och som inte är utmätt behöver inte heller lämnas ut förrän samtliga fordonsrelaterade skulder, som fordonsägaren är betalningsansvarig för, har betalats.

I paragrafen anges vad som krävs för att den verkställande myndigheten ska behöva lämna ut ett fordon som efter flyttning förvaras på en särskild uppställningsplats. Övervägandena finns i avsnitt ...

Föremål på eller i ett fordon

9 §  Föremål som finns på eller i ett fordon anses vid tillämpningen av denna lag höra till fordonet. Om ett föremål som finns i ett fordonsvrak inte har varit avsett att stadigvarande brukas i fordonet, behandlas det dock enligt bestämmelserna i lagen (1938:121) om hittegods. Lag (2003:637).

Överklagande

10 §  Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Lag (1984:320) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Vid tillämpningen av den nya bestämmelsen i 2 § andra stycket skall hänsyn inte tas till parkeringstid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:104
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1993:1419) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:70, Prop. 1993/94:19, Bet. 1993/94:JuU9
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (2003:637) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:8, Prop. 2002/03:105, Bet. 2003/04:TU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:561) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 2. Hänför sig en fråga om vem som skall anses som ägare av ett fordon till en tidpunkt före lagens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:328, Prop. 2005/06:117, Bet. 2005/06:LU34
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2014:448) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:239, Prop. 2013/14:176, Bet. 2013/14:CU36
Omfattning
ändr. 6, 8 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2022:1231) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ett fordon som flyttats med stöd av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:450, Prop. 2021/22:239, Bet. 2021/22:TU18
Omfattning
ändr. 1, 2 a, 5, 6, 7, 8 §§; nya 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 §§
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2024:175) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2024.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förfallna och obetalda infrastrukturavgifter som har beslutats före den 1 maj 2024.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64, Bet. 2023/24:TU11
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2024-05-01