RPSFS 2014:6

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om märkning av skyddshjälmar m.m.

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om märkning av skyddshjälmar m.m.;

beslutade den 7 juli 2014.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 3 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde och författningsbestämmelser

1 § 1 § Denna författning innehåller bestämmelser om identifikationsmärkning av polisiär vit skyddshjälm med visir, vilken syftar till att underlätta identifiering av enskilda poliser.

Författningen innehåller även bestämmelser om taktisk märkning av hjälmar samt av uniformer, vilka syftar till att poliserna enkelt ska kunna identifiera varandra utifrån funktions-, avdelnings- och grupptillhörighet.

2 § 2 § Bestämmelser om arbetsmiljöns beskaffenhet och om arbetsgivarens allmänna skyldigheter när det gäller att bl.a. förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet finns i 2 respektive 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter i ämnet.

3 § 3 § Bestämmelser om sekretess i en myndighets personaladministrativa verksamhet finns i bl.a. 39 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Märkning

4 § 4 § Endast identifikationsmärkning, taktisk märkning och polisvapnet får anbringas på skyddshjälmen.

Identifikationsmärkning

5 § 5 § Skyddshjälm ska vara identifikationsmärkt med polismyndighetens länsbeteckning och en fyrställig sifferkombination Rikspolisstyrelsens skyddshjälmar ska förses med enbart en fyrställig sifferkombination.

Märkningen ska anbringas på hjälmens fram- och baksida och skrivas i svart färg på en rad i typsnitt Helvetica och ha en höjd av 3,0 cm. Märkningen på hjälmens baksida ska placeras så att taktisk märkning får plats därunder.

RPSFS 2014:6 FAP 936-3

Utkom från trycket den 21 juli 2014

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om märkning av skyddshjälmar m.m.;

beslutade den 7 juli 2014.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 3 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde och författningsbestämmelser

1 § 1 § Denna författning innehåller bestämmelser om identifikationsmärkning av polisiär vit skyddshjälm med visir, vilken syftar till att underlätta identifiering av enskilda poliser.

Författningen innehåller även bestämmelser om taktisk märkning av hjälmar samt av uniformer, vilka syftar till att poliserna enkelt ska kunna identifiera varandra utifrån funktions-, avdelnings- och grupptillhörighet.

2 § 2 § Bestämmelser om arbetsmiljöns beskaffenhet och om arbetsgivarens allmänna skyldigheter när det gäller att bl.a. förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet finns i 2 respektive 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter i ämnet.

3 § 3 § Bestämmelser om sekretess i en myndighets personaladministrativa verksamhet finns i bl.a. 39 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Märkning

4 § 4 § Endast identifikationsmärkning, taktisk märkning och polisvapnet får anbringas på skyddshjälmen.

Identifikationsmärkning

5 § 5 § Skyddshjälm ska vara identifikationsmärkt med polismyndighetens länsbeteckning och en fyrställig sifferkombination Rikspolisstyrelsens skyddshjälmar ska förses med enbart en fyrställig sifferkombination.

Märkningen ska anbringas på hjälmens fram- och baksida och skrivas i svart färg på en rad i typsnitt Helvetica och ha en höjd av 3,0 cm. Märkningen på hjälmens baksida ska placeras så att taktisk märkning får plats därunder.

RPSFS 2014:6 FAP 936-3

Utkom från trycket den 21 juli 2014

RPSFS 2014:6

2

6 § 6 § Identifikationsmärkningen får ändras endast om det inför eller under en polisiär insats framkommer omständigheter som innebär att det finns skäl att anta att märkningen kan medföra påtaglig risk för att enskilda poliser utsätts för t.ex. hot eller våld. Märkningen på hjälmens framsida får då täckas över eller tas bort.

Beslut om en sådan ändring får meddelas av polismyndigheten eller vid fara i dröjsmål av polisinsatschef. Om ett beslut har fattats av en polisinsatschef, ska underrättelse om detta snarast lämnas till polismyndigheten.

Beslutet ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vem som har fattat beslutet, tidpunkten för beslutet, samt grunden för och omfattningen av detta.

Taktisk märkning

7 § 7 § Taktisk märkning ska användas vid tillämpning av den nationella metoden för genomförande av större polisinsatser – särskild polistaktik (SPT).

8 § 8 § Den taktiska märkningen följer Rikspolisstyrelsen sambandsplan för särskilda händelser. Funktionen skrivs med begynnelsebokstaven för funktionens namn. Avdelning och grupp skrivs med siffror.

Hjälmmärkning

9 § 9 § Den taktiska märkningen på skyddshjälmen ska anbringas på hjälmens baksida under identifikationsmärkningen enligt följande.

Polisinsatschef (PIC) – märkning, rutmönster i grått och blått, place-

ras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. – Avdelningschef (AC) – märkning, tre streck i svart på orange botten,

placeras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. AC ska dessutom ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet. – Ställföreträdande avdelningschef (Stf AC) – märkning, två streck i

svart på orange botten, placeras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. Stf AC ska dessutom ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet. – Gruppchef (GrpC) – märkning, ett streck i svart på gul botten, place-

ras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. GrpC ska dessutom ha taktisk märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörighet placerad baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet. – Gruppmedlem – märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörig-

het placeras baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet.

Uniformsmärkning

10 § 10 § Den taktiska märkningen på uniformen ska anbringas enligt följande.

PIC – orange armbindel med Polisvapnet och rutmönster i grått och

blått. Armbindel bärs på såväl höger som vänster överarm.

RPSFS 2014:6

2

6 § 6 § Identifikationsmärkningen får ändras endast om det inför eller under en polisiär insats framkommer omständigheter som innebär att det finns skäl att anta att märkningen kan medföra påtaglig risk för att enskilda poliser utsätts för t.ex. hot eller våld. Märkningen på hjälmens framsida får då täckas över eller tas bort.

Beslut om en sådan ändring får meddelas av polismyndigheten eller vid fara i dröjsmål av polisinsatschef. Om ett beslut har fattats av en polisinsatschef, ska underrättelse om detta snarast lämnas till polismyndigheten.

Beslutet ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vem som har fattat beslutet, tidpunkten för beslutet, samt grunden för och omfattningen av detta.

Taktisk märkning

7 § 7 § Taktisk märkning ska användas vid tillämpning av den nationella metoden för genomförande av större polisinsatser – särskild polistaktik (SPT).

8 § 8 § Den taktiska märkningen följer Rikspolisstyrelsen sambandsplan för särskilda händelser. Funktionen skrivs med begynnelsebokstaven för funktionens namn. Avdelning och grupp skrivs med siffror.

Hjälmmärkning

9 § 9 § Den taktiska märkningen på skyddshjälmen ska anbringas på hjälmens baksida under identifikationsmärkningen enligt följande.

Polisinsatschef (PIC) – märkning, rutmönster i grått och blått, place-

ras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. – Avdelningschef (AC) – märkning, tre streck i svart på orange botten,

placeras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. AC ska dessutom ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet. – Ställföreträdande avdelningschef (Stf AC) – märkning, två streck i

svart på orange botten, placeras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. Stf AC ska dessutom ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet. – Gruppchef (GrpC) – märkning, ett streck i svart på gul botten, place-

ras så högt upp som möjligt på hjälmens nackskydd. GrpC ska dessutom ha taktisk märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörighet placerad baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet. – Gruppmedlem – märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörig-

het placeras baktill på hjälmen, precis ovanför nackskyddet.

Uniformsmärkning

10 § 10 § Den taktiska märkningen på uniformen ska anbringas enligt följande.

PIC – orange armbindel med Polisvapnet och rutmönster i grått och

blått. Armbindel bärs på såväl höger som vänster överarm.

RPSFS 2014:6

3

AC – orange armbindel med Polisvapnet och tre svarta streck. Arm-

bindel bärs på såväl höger som vänster överarm. AC ska ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad på ryggen och på höger bröst. – Stf AC – orange armbindel med Polisvapnet och två svarta streck.

Armbindel bärs på såväl höger som vänster överarm. Stf AC ska ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad på ryggen och på höger bröst. – GrpC – gul armbindel med Polisvapnet och ett svart streck. Armbin-

del bärs på såväl höger som vänster överarm. GrpC ska ha taktisk märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörighet placerad på ryggen och på höger bröst. – Gruppmedlem – märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörig-

het placerad på ryggen och på höger bröst.

Registrering m.m.

11 § 11 § Polismyndigheten ska föra en särskild förteckning över identifikationsnumren på de skyddshjälmar som finns hos myndigheten. Av förteckningen ska det framgå vilken polis som har tilldelats identifikationsnumret.

Förteckningen ska förvaras säkert. Polismyndigheten ska utse viss befattningshavare att ha vårdansvaret för förteckningen.

12 § 12 § Av 6 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att, om en viss befattningshavare vid myndighet har utsetts att svara för vården av en handling, ankommer det på denne att i första hand pröva om handlingen ska lämnas ut. I vissa fall ska han eller hon hänskjuta frågan till myndigheten.

Allmänna råd

Det är av största vikt att sekretessintresset beaktas vid hanteringen av uppgifter i förteckningen.

Lokala föreskrifter

Polismyndigheten bör utfärda de ytterligare föreskrifter som behövs, dels för att säkerställa att systemet med identifiering fyller det avsedda ändamålet och för att motverka att enskilda poliser utsätts för våld eller hot om våld eller andra former av repressalier, dels för tillämpningen av bestämmelserna i 7 §.

Övrigt

13 § 13 § Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

RPSFS 2014:6

3

AC – orange armbindel med Polisvapnet och tre svarta streck. Arm-

bindel bärs på såväl höger som vänster överarm. AC ska ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad på ryggen och på höger bröst. – Stf AC – orange armbindel med Polisvapnet och två svarta streck.

Armbindel bärs på såväl höger som vänster överarm. Stf AC ska ha taktisk märkning utvisande avdelningstillhörighet placerad på ryggen och på höger bröst. – GrpC – gul armbindel med Polisvapnet och ett svart streck. Armbin-

del bärs på såväl höger som vänster överarm. GrpC ska ha taktisk märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörighet placerad på ryggen och på höger bröst. – Gruppmedlem – märkning utvisande avdelnings- och grupptillhörig-

het placerad på ryggen och på höger bröst.

Registrering m.m.

11 § 11 § Polismyndigheten ska föra en särskild förteckning över identifikationsnumren på de skyddshjälmar som finns hos myndigheten. Av förteckningen ska det framgå vilken polis som har tilldelats identifikationsnumret.

Förteckningen ska förvaras säkert. Polismyndigheten ska utse viss befattningshavare att ha vårdansvaret för förteckningen.

12 § 12 § Av 6 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att, om en viss befattningshavare vid myndighet har utsetts att svara för vården av en handling, ankommer det på denne att i första hand pröva om handlingen ska lämnas ut. I vissa fall ska han eller hon hänskjuta frågan till myndigheten.

Allmänna råd

Det är av största vikt att sekretessintresset beaktas vid hanteringen av uppgifter i förteckningen.

Lokala föreskrifter

Allmänna råd

Polismyndigheten bör utfärda de ytterligare föreskrifter som behövs, dels för att säkerställa att systemet med identifiering fyller det avsedda ändamålet och för att motverka att enskilda poliser utsätts för våld eller hot om våld eller andra former av repressalier, dels för tillämpningen av bestämmelserna i 7 §.

Övrigt

13 § 13 § Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

4

Elanders Sverige AB, 2014

RPSFS 2014:6

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2014, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:09, FAP 936-3) om märkning av polishjälmar m.m. ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Erik Lorinder (Polisavdelningen)

4

Elanders Sverige AB, 2014

RPSFS 2014:6

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2014, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:09, FAP 936-3) om märkning av polishjälmar m.m. ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Erik Lorinder (Polisavdelningen)