RSFS 2001:26

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2002 års taxering;1

Riksskatteverkets

författningssamling

ISSN 1652-1420

1

RSFS 2001:26

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 28 december 2001

Riksskatteverkets föreskrifter

om beräkning av produktionskostnaden för djur

i renskötsel att tillämpas vid 2002 års taxering; 1

beslutade den 17 december 2001

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866)

med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter

till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden2 för djur

i renskötsel som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas

enligt följande: 545 kr för renkalv, 935 kr för vuxen honren och 1 035

för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid

2002 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Bjarne Sjökvist

(Skatteavdelningen, rättsenheten)

1 Beträffande 2001 års taxering, se RSFS 2000:33

2 I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.