RTVFS 2005:1

verkets föreskrifter om sändningsstandarder och viss utrustning för mottagning av radio- och TV-tjänster

1

Radio- och TV-verkets författningssamling

Utgivare: Peter Schierbeck, Radio och TV-verket, Box 123, 136 22 Haninge

ISSN 1403-7815

Radio- och TV-verkets föreskrifter om

sändningsstandarder och viss utrustning för

mottagning av radio- och TV-tjänster;

beslutade den 21 januari 2005

Radio- och TV-verket föreskriver1 med stöd av 2 § 1–4 förordningen

(1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler följande.

1 §

I denna föreskrift ges bestämmelser om:

– användning av vissa standarder för sändning av TV-tjänster till allmän-

heten samt för viss konsumentutrustning,

– viss utrustning för TV-apparater,

– utrustning för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster, samt

– system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-tjänster.

2 §

Med erkänd europeisk standardiseringsorganisation avses i denna före-

skrift The European Telecommunications Standards Institute, ETSI och Co-

mité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC.

Användning av standarder för sändning av TV-tjänster till

allmänheten samt för viss konsumentutrustning

3 §

De standarder som anges i Europeiska gemenskapernas kommissions

förteckning över standarder och/eller specifikationer för elektroniska kom-

munikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och

tjänster, 2002/C 331/04, skall i tillämpliga delar användas:

1. för respektive överföringssätt vid sändning av digitala TV-tjänster till

allmänheten,

2. vad gäller driftskompatibilitet hos TV-utrustning för konsumentledet,

samt

3. vad gäller system för villkorad tillgång.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-

träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-

teter (EGT nr L 108, 24.4.2002, s. 7, Celex 32002L0019), Europaparlamentets och

rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elek-

troniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT nr L 108, 24.4.2002,

s. 33, Celex 32002L0021) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG

av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avse-

ende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT nr L 108,

24.4.2002, s. 51, Celex 32002L0022).

RTVFS 2005:1

Utkom från trycket

den 10 februari 2005

2

RTVFS 2005:1

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Utrustning för TV-apparater

4 §

Alla analoga TV-apparater med en inbyggd skärm vars synliga diago-

nal överstiger 42 cm och som saluförs eller hyrs ut inom gemenskapen skall

vara utrustade med minst ett öppet gränssnitt som har standardiserats av en

erkänd europeisk standardiseringsorganisation. Gränssnittet skall möjliggöra

enkel anslutning av kringutrustning, särskilt extra avkodare och digitala

mottagare.

5 §

Alla digitala TV-apparater med en inbyggd skärm vars synliga diago-

nal är över 30 cm och som saluförs eller hyrs ut inom gemenskapen skall

vara utrustade med minst ett öppet gränssnitt antingen standardiserat av eller

överensstämmande med en standard som antagits av en erkänd europeisk

standardiseringsorganisation eller i enlighet med en specifikation som anta-

gits av hela branschen. Gränssnittet skall möjliggöra enkel anslutning av

kringutrustning och kunna överföra samtliga delar av den digitala televi-

sionssignalen inbegripet information om interaktiva tjänster och tjänster

med villkorad tillgång.

Utrustning för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster

6 §

Konsumentutrustning, som görs tillgänglig inom gemenskapen och

som är avsedd för mottagning av digitala TV-signaler och som kan dekryp-

tera digitala TV-signaler, skall möjliggöra dekryptering av sådana signaler i

enlighet med den gemensamma europeiska krypteringsalgoritmen som ad-

ministreras av en erkänd europeisk standardiseringsorganisation.

System för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-

tjänster

7 §

De system för villkorad tillgång som drivs i elektroniska kommunika-

tionsnät på marknaden skall vara utformade så att de tekniskt möjliggör

kostnadseffektiv överföringskontroll och ger nätoperatörerna på lokal eller

regional nivå möjlighet till fullständig kontroll över de tjänster för vilka så-

dana system för villkorad tillgång används.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2005.

Genom författningen upphävs

1. Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 1998:1) om användning av

vissa sändningsstandarder för sändning av TV-signaler,

2. Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 1998:2) om viss utrustning

för TV-mottagare,

3. Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 1998:3) om utrustning för

villkorad tillgång till digitala TV-tjänster, och

4. Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 2002:1) om system för

villkorad tillgång till digital TV-tjänster.

På Radio- och TV-verkets vägnar

BJÖRN ROSÉN

Peter Schierbeck