SIFS 2020:1

Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater

1

Spelinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Spelinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om

licens och tillstånd till innehav av spelautomater;

beslutade den 17 augusti 2020.

Spelinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 2 § spelförord-

ningen (2018:1475).

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller för den som ansöker om

1. licens att tillhandahålla spel enligt 5–10 kap.spellagen (2018:1138)

eller

2. tillstånd att inneha penning-, värde- och varuspelsautomater enligt

11 kap. 7 § spellagen.

Uttryck i föreskrifterna

2 §

De uttryck och benämningar som används i föreskrifterna har samma

betydelse som i spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475).

Ansökan om licens och tillstånd

3 §

En ansökan om licens för spel enligt 5–10 kap.spellagen (2018:1138)

ska innehålla de uppgifter och handlingar för respektive spelform som fram-

går av bilagorna 1–12, 14 samt A och B.

Handlingar som ska bifogas för fysiska personer som omfattas av pröv-

ningen enligt 4 kap.spellagen ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex

månader när handlingen ges in.

4 §

En ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 7 § spellagen (2018:1138) ska

innehålla de uppgifter och de handlingar som framgår av bilaga 13 samt A

och B.

Handlingar som ska bifogas för fysiska personer som omfattas av pröv-

ningen enligt 4 kap.spellagen ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex

månader när handlingen ges in.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-

skrifter för informationssamhällets tjänster.

SIFS 2020:1

Utkom från trycket

den 1 september 2020

2

SIFS 2020:1

5 §

Vid en ansökan om licens enligt 5 kap. 7 § och 9 kap. 2 och 5 §§ spel-

lagen (2018:1138) kan sökanden hänvisa till handlingarna som avser samma

sökanden i ett tidigare ärende avseende samma spelform. En sådan hänvis-

ning kan endast göras under den beviljade licenstiden i det första ärendet och

kan inte avse handlingar avseende spelplats.

Bestämmelsen i 3 § andra stycket gäller inte vid en sådan hänvisning som

avses i första stycket.

6 §

Spelinspektionen kan, om det anses nödvändigt för prövningen av an-

sökan, begära in andra handlingar och uppgifter än de som anges i 3 och

4 §§.

Spelinspektionen kan i ett enskilt fall besluta om undantag från att lämna

viss handling eller uppgift enligt 3 eller 4 §§, om kraven på informationen

inte kan anses stå i proportion till den nytta Spelinspektionen kan ha av in-

formationen vid prövningen eller om kraven inte kan anses vara anpassade

till det spel som ansökan avser.

Dessa föreskrifter träder ikraft den 15 september 2020, då myndighetens

föreskrifter (LIFS 2018:1) om ansökan om licens ska upphöra att gälla.

På Spelinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

3

SIFS 2020:1

Bilaga 1. Ansökan om licens för att tillhandahålla spel på ett kasino

enligt 5 kap. spellagen (2018:1138)

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

4

SIFS 2020:1

4.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för

Namn

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism (AML-ansvarig)

Regelefterlevnaden

Spelprogramvaran och driften av spelet

Systemändringar

IT-säkerheten

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

5.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

6.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

7.

Spelplats och spelform som ansökan avser

Platser där

kasinospel ska

bedrivas

Namn och adress

Kasinospel

Värdeautomater

Namn och adress

Kasinospel

Värdeautomater

Namn och adress

Kasinospel

Värdeautomater

Namn och adress

Kasinospel

Värdeautomater

8.

Spelutbud – ange de spel som ansökan avser

1.

Amerikansk roulett

JA

NEJ

2.

Fransk roulett

JA

NEJ

3.

Kortspel där spelaren spelar mot bank

JA

NEJ

4.

Sidospel till 3

a. Royal Match 21

b.

Perfect

Pair

c. Super Sevens

d.

21+3

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

5.

Pokerspel

JA

NEJ

6.

Pokerspel i turneringsform

JA

NEJ

7.

Cosmopol Dice

JA

NEJ

8.

Craps

JA

NEJ

9.

European Seven Eleven

JA

NEJ

10.

Rocket 7

JA

NEJ

11.

Sic Bo

JA

NEJ

5

SIFS 2020:1

9.

Spelsystem – ange adressuppgifter där spelsystemet är placerat

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst

?

JA NEJ

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst

?

JA NEJ

Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa anges och bifogas ansökan.

10.

Uppdragsavtal - ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Uppgifter om verksamheten

11.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

12.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

13.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

14.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

15.

Behandling av personuppgifter

Har sökanden tagit del av skrivelsen ”Information till licenshavare angående Spelpaus.se”?

JA

NEJ

Bekräftar sökanden att förfrågningar i självavstängningsregistret kommer hanteras i enlighet med

skrivelsen?

JA

NEJ

6

SIFS 2020:1

16.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden

a. upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

b. genomfört en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

c. rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

17.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varfö

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

18.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig

ägarstruktur/koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste

två verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om

den understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar

som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

6.

Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

a.

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 §

spellagen

b.

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

c.

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:10) om tekniska

krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och

certifiera spelverksamhet

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

7

SIFS 2020:1

Bilaga 2. Ansökan om licens för att tillhandahålla värdeautomater på

andra platser än på ett kasino enligt 5 kap. 7 § spellagen

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

Hänvisar ni till handlingar och uppgifter i ett annat ärende avseende sökanden,

ange diarienummer

Om ni hänvisar till handlingar och uppgifter avseende sökanden i ett annat ärende, fyll endast i punkterna 1, 6-7 samt bifoga handlingar avseende

spe

l

platsen.

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

8

SIFS 2020:1

4.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för

Namn

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism (AML-ansvarig)

Regelefterlevnaden

Spelprogramvaran och driften av spelet

Systemändringar

IT-säkerheten

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

5.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

6.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

7.

Uppgifter om spelplatsen

Namn Org.nr

Restaurangnummer

Besöksadress Postnummer

Ort

8.

Spelsystem – ange adressuppgifter där spelsystemet är placerat

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa anges och bifogas ansökan.

9.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

9

SIFS 2020:1

Uppgifter om verksamheten

10.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

11.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

12.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

13.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

14.

Behandling av personuppgifter

Har sökanden tagit del av skrivelsen ”Information till licenshavare angående Spelpaus.se”?

JA

NEJ

Bekräftar sökanden att förfrågningar i självavstängningsregistret kommer hanteras i enlighet med

skrivelsen?

JA

NEJ

15.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden

a. upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

b. genomfört en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

c. rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

16.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

10

SIFS 2020:1

17.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration – Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig ägarstruktur/koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste två

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar som

visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

6.

Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

a.

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 § spellagen

b.

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-, provnings-

och certifieringsprocesserna

c.

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:10) om tekniska krav

samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera

spelverksamhet

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Handlingar avseende spelplatsen som ska bifogas ansökan om licens

7.

Serveringstillstånd

Bifogas

Bifogas ej

8.

Ritning som visar serveringsutrymmet

Bifogas

Bifogas ej

9.

Handling som visar omsättningen av restaurangverksamheten samt spelnetto för

värdeautomatspelet, för en sammanhängande period om högst 12 månader

Bifogas

Bifogas ej

10.

Ritning/skiss över bingohallen där värdeautomater ska placeras

Bifogas

Bifogas ej

11.

Handling som visar den andel av värdeautomatspelet som ska tillfalla bingoarrangören

enligt gällande avtal med sökanden samt avkastningen på bingospelet, för en

sammanhängande period om högst 12 månader

Bifogas

Bifogas ej

11

SIFS 2020:1

Bilaga 3. Ansökan om licens för att tillhandahålla statligt lotteri enligt

5 kap. spellagen

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3. Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

12

SIFS 2020:1

4.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för

Namn

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism (AML-ansvarig)

Regelefterlevnaden

Spelprogramvaran och driften av spelet

Systemändringar

IT-säkerheten

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

5.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

6.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

7.

Spelform

Skraplotter

Online

Genom

ombud

Nummerspel

Online

Genom

ombud

Sannolikhetsspel

Online

Försäljning genom ombud

JA

NEJ

Eget ombud

JA – fyll i uppgifter

NEJ

Uppgifter om det egna ombudet – Namn och adress

8.

Uppgifter om respektive lotteri

Lotteriets namn

Online Genom ombud Skraplott

Nummmerspel Sannolikhetsspel

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

13

SIFS 2020:1

Lotteriets namn

Online Genom ombud Skraplott

Nummmerspel Sannolikhetsspel

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Online Genom ombud Skraplott

Nummmerspel Sannolikhetsspel

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Online Genom ombud Skraplott

Nummmerspel Sannolikhetsspel

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Online Genom ombud Skraplott

Nummmerspel Sannolikhetsspel

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Online Genom ombud Skraplott

Nummmerspel Sannolikhetsspel

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Om ansökan avser fler lotterier/spel ska respektive lotteri/spel beskrivas och beskrivningarna ska bifogas ansökan.

14

SIFS 2020:1

9.

Webbplatser – ange adress till de webbplatser där sökanden kommer att erbjuda spel

Om det finns ytterligare webbplatser ska dessa anges och bifogas ansökan.

10.

Spelsystem – ange adressuppgifter där spelsystemet är placerat

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa beskrivas och bifogas ansökan.

11.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

12.

Internationellt samarbete

Kommer ni att samarbeta internationellt med annat spelbolag?

NEJ

JA – fyll i bilaga om internationellt samarbete och bifoga ansökan

Uppgifter om verksamheten

13.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

14.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

15.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

15

SIFS 2020:1

16.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

17.

Behandling av personuppgifter

Har sökanden tagit del av skrivelsen ”Information till licenshavare angående Spelpaus.se”?

JA

NEJ

Bekräftar sökanden att förfrågningar i självavstängningsregistret kommer hanteras i enlighet med

skrivelsen?

JA

NEJ

18.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden

a. upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

b. genomfört en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

c. rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

19.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

16

SIFS 2020:1

20.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig ägarstruktur/

koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är

organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste

två verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om

den understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar

som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

6.

Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

a.

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 §

spellagen

b.

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

c.

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska

krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och

certifiera spelverksamhet

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

7.

Om ansökan omfattar internationellt samarbete, avsedd bilaga med uppgifter om

internationellt samarbete

Bifogas

Bifogas ej

17

SIFS 2020:1

Bilaga 4. Ansökan om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttiga

ändamål, lotteri enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

(om flera sökanden bifoga bilaga med uppgifter för samtliga sökanden)

Namn Org.nr

Svenskt

org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3. Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

18

SIFS 2020:1

4.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för

Namn

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism (AML-ansvarig)

Regelefterlevnaden

Spelprogramvaran och driften av spelet

Systemändringar

IT-säkerheten

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

5.

Medlemsföreningar om sökanden är en paraplyförening

Ange namn på samtliga föreningar som är medlemmar i den sökande föreningen:

Om det finns fler medlemsföreningar i sökanden än vad som kan anges ovan ska dessa skrivas ned och bifogas ansökan.

Uppgifter om ansökt licens

6.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

7.

Spelform som ansökan avser

Lotteri landbaserat

JA

NEJ

Skraplotter

JA

NEJ

Nummerlotterier

JA

NEJ

Lotteri online

JA

NEJ

Skraplotter

online

JA

NEJ

Bingoliknande

onlinelotterier

JA

NEJ

Sannolikhetsspel

online

JA

NEJ

Övrigt lotteri

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Fyll i uppgifter om övrigt lotteri

19

SIFS 2020:1

Försäljning genom ombud

JA

NEJ

Eget ombud

JA

NEJ

Kommer vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller där

lotteriet bedrivs?

JA

NEJ

Ange försäljningsområde för spelverksamheten

8.

Webbplatser – ange adress till de webbplatser där sökanden kommer att erbjuda spel

Om ansökan avser lotteri online, ange adress till de webbplatser där sökanden kommer att erbjuda spel

Om det finns ytterligare webbplatser ska dessa anges och bifogas ansökan.

9.

Uppgifter om respektive lotteri

Lotteriets namn

Spelform enligt punkten 7

Online Landbaserat

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Spelform enligt punkten 7

Online Landbaserat

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Spelform enligt punkten 7

Online Landbaserat

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

20

SIFS 2020:1

Lotteriets namn

Spelform enligt punkten 7

Online Landbaserat

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Spelform enligt punkten 7

Online Landbaserat

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Lotteriets namn

Spelform enligt punkten 7

Online Landbaserat

Antal lotter

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Om ansökan avser fler lotterier/spel ska respektive lotteri/spel beskrivas och bifogas ansökan.

10. Ansökan om undantag

Avser ansökan undantag från förbudet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet?

NEJ

JA - svara på följande frågor

Avser krediten köp av lotter för viss tid (prenumeration)?

JA

NEJ

Uppgår det sammanlagda kreditbeloppet till högst 1/40 prisbasbelopp?

JA

NEJ

Ange namn på de lotterier i ansökan som sökanden ansöker om undantag från förbudet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet.

11.

Spelsystem – ange adressuppgifter där spelsystemet är placerat

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

21

SIFS 2020:1

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa anges och bifogas ansökan.

12.

Dragningsutrustning

Namn på dragningsutrustningen

Teknisk

utrustning

Manuell utrustning

13.

Uppgifter om lotteriets/lotteriernas omsättning och avkastning

Spelverksamhetens totala beräknade omsättning under sökt licenstid

SEK

Beräknad avkastning för spelverksamheten under sökt licenstid

SEK

14.

Ekonomisk kalkyl för sökt licenstid

Intäkter

Kalkyl

Procent av summa intäkter

Lottförsäljning

Ränta

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Kalkyl

Procent av summa kostnader

Vinster marknadsvärde

Rabatter (minuspost)

Inringningsmoment

Porto och frakt

Lotter och dragningslista

Hård- och mjukvara

Marknadsföring

Serviceföretag

Försäljning via eget ombud

Försäljning via ombud

Personal

Lokaler

Administration

Finansiella kostnader

TV-produktion

Kontrollant

Kundförluster

Övriga kostnader

Summa kostnader

Resultat

22

SIFS 2020:1

15.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Uppgifter om verksamheten

16.

Tillstånd/Licens för spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

17.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

18.

Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

19.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

20.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

21.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

22.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

23

SIFS 2020:1

23.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

24.

Behandling av personuppgifter

Har sökanden tagit del av skrivelsen ”Information till licenshavare angående Spelpaus.se”?

JA

NEJ

Bekräftar sökanden att förfrågningar i självavstängningsregistret kommer hanteras i enlighet med

skrivelsen?

JA

NEJ

25.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden

a. upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

b. genomfört en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

c. rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

26.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

24

SIFS 2020:1

27.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Beskrivning av hur avkastningen kommer att fördelas

Bifogas

Bifogas ej

3.

Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

4.

Kopia av protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhandahålla spel för

allmännyttiga ändamål

Bifogas

Bifogas ej

5.

Kopia av protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten för ansökan

Bifogas

Bifogas ej

6.

Beskrivning av den del av sökandens verksamhet som rör spelverksamhet

Bifogas

Bifogas ej

7.

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, alternativt

årsbokslut, för det senaste avslutade verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej

8.

Sådan redovisning som krävs för avslutade lotterier enligt 2 kap. 2 §

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:4) om statligt lotteri och

lotteri för allmännyttiga ändamål

Bifogas

Bifogas ej

9.

Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

a.

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 §

spellagen

b.

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-, provnings-

och certifieringsprocesserna

c.

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav

samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera

spelverksamhet

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Följande handlingar ska bifogas för medlemsföreningar om sökanden är en paraplyförening

10.

Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

11.

Kopia av protokoll där det framgår beslut om att som medlemsförening ingå i

paraplyföreningen

Bifogas

Bifogas ej

12.

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, alternativt

årsbokslut, för det senaste avslutade verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej

25

SIFS 2020:1

Bilaga 5. Ansökan om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttiga

ändamål, bingo enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

(om flera sökanden bifoga bilaga med uppgifter för samtliga sökanden)

Namn Org.nr

Svenskt

org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3. Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

26

SIFS 2020:1

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

4.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för

Namn

Ekonomin för spelverksamheten

Regelefterlevnaden

Spelprogramvaran och driften av spelet

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

5.

Medlemsföreningar om sökanden är en paraplyförening

Ange namn på samtliga föreningar som är medlemmar i den sökande föreningen:

Om det finns fler medlemsföreningar i sökanden än vad som anges ovan ska dessa skrivas ned och bifogas ansökan.

Uppgifter om ansökt licens

6.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

7.

Spelform som ansökan avser

Variantbingo

JA

NEJ

Automatbingo

JA

NEJ

Storbingo

JA

NEJ

Vid storbingo ange hur ofta spelet ska bedrivas

8.

Uppgifter om spelplatsen

Spelplatsens namn

Besöksadress Postnummer

Ort

Telefonnummer

27

SIFS 2020:1

9.

Samordnad bingo

Avser ansökan deltagande i samordnad bingo?

JA

NEJ

Huvudhall Spelperiod

Besöksadress Postnummer

Ort

Telefonnummer

Deltagande hallar, namn och adress ska skrivas ned i bilaga och bifogas ansökan.

10.

Bingokontrollutrustning

Namn på bingokontrollutrustningen

Teknisk utrustning

Manuell utrustning

Adressuppgifter där spelsystemet är placerat

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA

NEJ

Om spelsystemet/bingokontrollutrustningen är placerad på flera platser ska dessa anges och bifogas ansökan.

11.

Högre vinstvärde än ett (1) prisbasbelopp

Ansökan om högre vinstvärde än ett (1) prisbasbelopp? JA NEJ

Vinstnivåernas värde (SEK)

Antal vinstnivåer som överstiger ett (1) prisbasbelopp

Om ni svarat JA ovan och ansökan avser högre vinstvärde än ett prisbasbelopp. Ange vilka särskilda skäl föreningen anser föreligga för detta.

12.

Uppgifter om bingospelets omfattning

Bingospelets totala beräknade omsättning under sökt licenstid

SEK

Beräknad avkastning för bingospelet under sökt licenstid

SEK

Högsta möjliga enskilda vinst i bingospelet under sökt licenstid

SEK

Kommer vinstplan/vinstplanerna anslås i spellokalen

JA

NEJ

28

SIFS 2020:1

13.

Ekonomisk kalkyl för sökt licenstid

Intäkter

Kalkyl

Procent av summa intäkter

Sålda bingobrickor

Försäljning (pennor, tejp o. dyl.)

Inkomster från värdeautomatspel

Annonsintäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Kalkyl

Procent av summa kostnader

Licensavgift

Vinster i form av kontanter

Vinster i form av varor

Bingomaterial

Annonskostnader

Lokalhyra

Löner (inkl. soc. avg.)

Kontrollantarvode (inkl. soc. avg.)

Konsultarvode

Övriga kostnader

Summa kostnader

Resultat

14.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Uppgifter om verksamheten

15.

Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

16.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

17.

Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

29

SIFS 2020:1

18.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

19.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

20.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

21.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

22.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

23.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

24.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

30

SIFS 2020:1

25.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Beskrivning av hur avkastningen kommer att fördelas

Bifogas

Bifogas ej

3.

Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

4.

Kopia av protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhandahålla spel för

allmännyttiga ändamål

Bifogas

Bifogas ej

5.

Kopia av protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten för ansökan

Bifogas

Bifogas ej

6.

Beskrivning av den del av sökandens verksamhet som rör spelverksamhet

Bifogas

Bifogas ej

7.

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, alternativt

årsbokslut, för det senaste avslutade verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej

8.

Sådan redovisning som ska upprättas enligt 6 kap. 1 § Spelinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (SIFS 2019:1) om bingo för allmännyttiga ändamål

Bifogas

Bifogas ej

9.

Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

a.

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 § spellagen

b.

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-, provnings-

och certifieringsprocesserna

c.

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav

samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera

spelverksamhet

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

10.

Om ansökan omfattar samordnad bingo, bilaga med förteckning över deltagande hallar,

namn och adress

Bifogas

Bifogas ej

Följande handlingar ska bifogas för medlemsföreningar om sökanden är en paraplyförening

11.

Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

12.

Kopia av protokoll där det framgår beslut om att som medlemsförening ingå i

paraplyföreningen

Bifogas

Bifogas ej

13.

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, alternativt

årsbokslut, för det senaste avslutade verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej

31

SIFS 2020:1

Bilaga 6. Ansökan om licens för att tillhandahålla lokalt poolspel på

hästar enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn Org.nr

Svenskt

org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden?

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

Uppgifter om ansökt licens

3. Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

4.

Uppgifter om spelplatsen

Namn Org.nr

Telefonnummer

Besöksadress Postnummer

Ort

Antal tävlingsdagar per år

Lottpris

32

SIFS 2020:1

Uppgifter om verksamheten

5.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

6.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

7.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

2.

Kopia av protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhandahålla spel för

allmännyttiga ändamål

Bifogas

Bifogas ej

3.

Kopia av protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten för ansökan

Bifogas

Bifogas ej

4.

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse, alternativt årsbokslut, för det senaste

verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej

33

SIFS 2020:1

Bilaga 7. Ansökan om licens för att tillhandahålla kommersiellt

onlinespel och vadhållning enligt 7 och 8 kap. spellagen (2018:1138)

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn Org.nr

Svenskt

org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3. Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES

Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A

4.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

34

SIFS 2020:1

5.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för:

Namn

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism (AML-ansvarig)

Regelefterlevnaden

Spelprogramvaran och driften av spelet

Systemändringar

IT-säkerheten

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

6.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

7.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

8.

Spelform – ange de spel som ansökan avser

Söker licens för onlinespel

JA NEJ

Datorsimulerat automatspel

JA NEJ Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Onlinebingo

JA NEJ Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Kasinospel

Roulett

JA NEJ Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Baccarat

JA NEJ Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Punto

Banco

JA NEJ Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Blackjack

JA NEJ Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Poker

JA NEJ

Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Tärningsspel

JA NEJ Tilläggsspel

(vinstpottspel)

Söker licens för vadhållning

JA

NEJ

Vadhållning online

JA

NEJ

Elektroniskt simulerade sporthändelser

JA

NEJ

Vadhållning på utfallet i lotteri

JA

NEJ

Tilläggspel för vadhållning (nummerspel)

JA

NEJ

Lotteri för avgörande av avbrutna vadhållningsobjekt

JA

NEJ

35

SIFS 2020:1

9.

Webbplatser – ange adress till de webbplatser där sökanden kommer att erbjuda spel

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Onlinespel

Vadhållning

White

Label

Om det finns ytterligare webbplatser ska dessa anges och bifogas i ansökan.

10.

Spelombud

Vadhållning genom spelombud

JA

NEJ

11.

Egen vadhållningsplats

Vadhållning på egen vadhållningsplats

JA

NEJ

Namn och adress till egen vadhållningsplats

Om det finns ytterligare vadhållningsplatser ska dessa anges och bifogas i ansökan.

12.

Spelsystem – ange adressuppgifter där spelsystemet är placerat

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Adress

Postnummer Ort

Land

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

JA NEJ

Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa beskrivas och bifogas ansökan.

36

SIFS 2020:1

13.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

14.

Internationellt samarbete

Kommer ni att samarbeta internationellt med annat spelbolag?

NEJ

JA – fyll i bilaga om internationellt samarbete och bifoga ansökan

Uppgifter om verksamheten

15.

Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

16.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

17.

Återkallelse av tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

18.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

19.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

37

SIFS 2020:1

20.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

21.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

22.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

23.

Behandling av personuppgifter

Har sökanden tagit del av skrivelsen ”Information till licenshavare angående Spelpaus.se”?

JA

NEJ

Bekräftar sökanden att förfrågningar i självavstängningsregistret kommer hanteras i enlighet med

skrivelsen?

JA

NEJ

24.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden

a. upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

b. genomfört en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

c. rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

25.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

38

SIFS 2020:1

26.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår

vilka som ingår i styrelsen och vilka som är behöriga att teckna firman

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig

ägarstruktur/koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste

två verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om

den understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar

som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

6.

Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

a.

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 §

spellagen

b.

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

c.

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska

krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och

certifiera spelverksamhet

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

7.

Om ansökan omfattar internationellt samarbete, avsedd bilaga med uppgifter om

internationellt samarbete

Bifogas

Bifogas ej

39

SIFS 2020:1

Bilaga 8. Ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat

kommersiellt kasinospel enligt 9 kap. 2 § spellagen (2018:1138)

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org. nr

Svenskt org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

Hänvisar ni till handlingar och uppgifter i ett annat ärende avseende sökanden,

ange diarienummer

Om ni hänvisar till handlingar och uppgifter avseende sökanden i ett annat ärende, fyll endast i punkterna 1, 7- 9 samt bifoga handlingar avseende

spelplatsen.

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3.

Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES

Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A

40

SIFS 2020:1

4.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

5.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för:

Namn

Regelefterlevnaden

Driften av spelet

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

6.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Namn

Ägarandel

Andel av rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

7.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

8.

Uppgifter om spelplatsen

Namn Org.nr/personnummer

Restaurangnummer

Besöksadress Postnummer

Ort

Finns tillstånd från Polismyndigheten till offentlig nöjestillställning?

JA NEJ

Finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2019:1622)?

JA

NEJ – fyll i uppgifter

Ange varför ni anser att spel ändå kan bedrivas utan olägenhet

41

SIFS 2020:1

9.

Kasinospel som ansökan avser

Roulett

Kortspel

Tilläggspel till Kortspel

Bakomspel

till

Black

Jack

Tärningsspel

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

10.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Uppgifter om verksamheten

11.

Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

12.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

13.

Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

14.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

15.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

16.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

42

SIFS 2020:1

17.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

18.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

19.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

20.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

21.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår

vilka som ingår i styrelsen och vilka som är behöriga att teckna firman

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig ägarstruktur/koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste två

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar som

visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

Bifogas

Bifogas

ej

6.

Tillstånd från Polismyndigheten om offentlig nöjestillställning eller liknande

Bifogas

Bifogas ej

7.

Serveringstillstånd

Bifogas

Bifogas ej

43

SIFS 2020:1

Bilaga 9. Ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat

kommersiellt kortspel i turneringsform enligt 9 kap. 5 § spellagen

( 2018:1138 )

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org.nr Svenskt

org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

Hänvisar ni till handlingar och uppgifter i ett annat ärende avseende sökanden,

ange diarienummer

Om ni hänvisar till handlingar och uppgifter avseende sökanden i ett annat ärende, fyll endast i punkterna 1, 7-9 samt bifoga handlingar avseende

spelplatsen.

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3.

Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES

Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A

44

SIFS 2020:1

4.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

5.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för:

Namn

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism (AML-ansvarig)

Regelefterlevnaden

Driften av spelet

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

6.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

7.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid (max 2 år)

8.

Uppgifter om spelplatsen

Namn Org.nr/personnummer

Restaurangnummer

Besöksadress Postnummer

Ort

45

SIFS 2020:1

9.

Uppgifter om pokerspel

Ange vilka pokerspel som ska omfattas av licensen

Uppgifter om antalet turneringar

1-10 turneringar

Fler än 10 turneringar

10.

Uppdragsavtal - ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Uppgifter om verksamheten

11.

Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

12.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

13.

Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

14.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

15.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

16.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

46

SIFS 2020:1

17.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

18.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

19.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden

a. upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

b. genomfört en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

c. rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

JA

NEJ

20.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

47

SIFS 2020:1

21.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår

vilka som ingår i styrelsen och vilka som är behöriga att teckna firman

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig ägarstruktur/koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste två

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar

som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas Bifogas

ej

Bifogas Bifogas

ej

Bifogas Bifogas

ej

48

SIFS 2020:1

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org. nr

Svenskt org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

Diarienummer till ärende där licens till kommersiellt onlinespel beviljats

Om det finns fler än en sökande

Namn

Org. nr

Svenskt org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

Diarienummer till ärende där licens till kommersiellt onlinespel beviljats

Om det finns flera sökande ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

2.

Kontaktperson

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

3.

Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES

Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A

Uppgifter om ansökt licens

4.

Licenstid

Ansökan avser licens för kortspel i turnering som pågår fr.o.m. [år, mån, dag] t.o.m. [år, mån, dag]

Bilaga 10. Ansökan om licens för att tillhandahålla årlig landbaserat

kommersiellt kortspel i turneringsform enligt 9 kap. 7 § spellagen

( 2018:1138 )

49

SIFS 2020:1

5.

Uppgifter om spelplatsen

Namn Org.nr/personnummer

Restaurangnummer

Besöksadress Postnummer

Ort

Telefonnummer

6.

Uppgifter om pokerspel

Ange vilka pokerspel som ska omfattas av licensen

Kommer turneringen att ha deltävlingar?

JA

NEJ

Beskrivning av den turnering ansökan avser ska bifogas.

7.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

8.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Beskrivning av den turnering ansökan avser

Bifogas

Bifogas ej

50

SIFS 2020:1

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org. nr

Svenskt org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3.

Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES

Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A

4.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Bilaga 11. Ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat

kommersiellt spel, varuspelsautomater enligt 9 kap. spellagen

( 2018:1138 )

51

SIFS 2020:1

5.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för:

Namn

Regelefterlevnaden

Driften av spelet

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

6.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

7.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

8.

Uppgifter om spelplatsen

Namn Org.nr/personnummer

Telefonnummer

Besöksadress Postnummer

Ort

Typ av tivoli

Ej ambulerande tivoli

Ambulerande tivoli

Finns tillstånd från Polismyndigheten till offentlig nöjestillställning?

JA

NEJ

9.

Spelutbud – ange de spel som ansökan avser

Typ av varuspelsautomat

Antal

Namn på varuspelsautomat

Om det finns fler varuspelsautomater ska dessa skrivas ner i en bilaga och bifogas ansökan.

10.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

52

SIFS 2020:1

Uppgifter om verksamheten

11.

Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

12.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

13.

Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

14.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

15.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

Nej

Ja – fyll i uppgifter

Ange för vad

16.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

17.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

Nej

Ja – fyll i uppgifter

Ange för vad

18.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

Nej

Ja – fyll i uppgifter

Beskriv

53

SIFS 2020:1

19.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

20.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår

vilka som ingår i styrelsen och vilka som är behöriga att teckna firman

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig ägarstruktur/koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste två

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar

som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas Bifogas

ej

Bifogas Bifogas

ej

Bifogas Bifogas

ej

För ej ambulerande tivoli

6.

Tillstånd från Polismyndigheten till offentlig nöjestillställning eller liknande ska bifogas

tivoli som inte är ambulerande

Bifogas

Bifogas ej

7.

En beskrivning av spelplatsen såsom antalet och typen av nöjesattraktioner ska

bifogas för tivoli som inte är ambulerande.

Bifogas

Bifogas ej

8.

Öppettider för säsong för tivoli som inte är ambulerande

Bifogas

Bifogas ej

För ambulerande tivoli

9.

En beskrivning av det ambulerande tivolit

Bifogas

Bifogas ej

10.

Preliminär resplan för det ambulerande tivolit

Bifogas

Bifogas ej

54

SIFS 2020:1

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org.nr Svenskt

org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:

Under

licensprövningen?

Under

licenstiden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan

kommunicera med under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3.

Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES

Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A

4.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Bilaga 12. Ansökan om licens för att tillhandhålla spel på fartyg i

internationell trafik enligt 10 kap. spellagen (2018:1138)

55

SIFS 2020:1

5.

Namnge nyckelfunktioner

Ansvarar för:

Namn

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism (AML-ansvarig)

Regelefterlevnaden

Driften av spelet

Ekonomin

Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

6.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt licens

7.

Licenstid

Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad licenstid

8.

Uppgifter om spelplatsen/spelplatserna

Namn på fartyget

I vilket land är fartyget registrerat

Rutt

Om ansökan avser fler fartyg ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

56

SIFS 2020:1

9.

Spelutbud – ange de spel som ansökan avser

Söker licens för penningautomater

JA NEJ

Penningautomater med vinst som uppgår till 1/200 prisbasbelopp

Antal

Penningautomater med vinst som uppgår till 1/40 prisbasbelopp

Antal

Söker licens för värdeautomater

JA

NEJ

Värdeautomater med vinst som uppgår till 1/200 prisbasbelopp

Antal

Värdeautomater med vinst som uppgår till 1/40 prisbasbelopp

Antal

Söker licens för kasinospel

JA

NEJ

Roulett

Kortspel

Tilläggspel till Kortspel

Bakomspel

till

Black

Jack

Tärningsspel

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Söker licens för kortspel i turneringsform

JA

NEJ

1-10 turneringar

Fler än 10 turneringar

10.

Uppdragsavtal – ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Uppdragstagare

Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Uppgifter om verksamheten

11.

Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

12.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

13.

Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

57

SIFS 2020:1

14.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

15.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

16.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

17.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

18.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

19.

Sökandens arbete med regelefterlevnad

Har sökanden upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

20.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

58

SIFS 2020:1

21.

Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår

vilka som ingår i styrelsen och vilka som är behöriga att teckna firman

Bifogas

Bifogas ej

4.

Verksamhetsbeskrivning innehållande

a.

en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning

b.

beskrivning och organisationsskiss över fullständig ägarstruktur/koncernstruktur

c.

en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad

d.

en övergripande beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioners roller och

kompetens

Bifogas

Bifogas ej

5.

Ekonomiska handlingar

a.

årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste två

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger två år, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar

som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

c.

finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år

Bifogas

Bifogas ej

Bifogas

Bifogas ej

Bifogas

Bifogas ej

59

SIFS 2020:1

Datum

Uppgifter om sökanden

1.

Sökande

Namn

Org.nr/personnummer Svenskt

org.nr

Postadress Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Land

E-postadress

2.

Kontaktperson och firmatecknare

Namn på kontaktperson

Adress Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden?

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA NEJ

JA NEJ

Beskriv behörigheten

Vem är behörig firmatecknare?

Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?

Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Ort

Telefonnummer E-postadress

3.

Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES

Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A

Bilaga 13. Ansökan om tillstånd till innehav av penning-, värde- och

varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 § spellagen (2018:1138

)

60

SIFS 2020:1

4.

Ledning och styrelse

Namn Roll/Befattning

Ledning/styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

5.

Ägarstruktur – ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Namn

Ägarandel Andel

av

rösträtt

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska

bilaga B ges in.

Uppgifter om ansökt tillstånd

6.

Tillståndstid

Ansökan avser tillstånd tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Ange önskad tillståndstid

7.

På vilken grund ansöks tillstånd

Yrkesmässig befattning

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Musei- eller samlarändamål

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Upplys om detaljernas i detta avseende

Uppgifter om verksamheten

8.

Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

61

SIFS 2020:1

9.

Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

10.

Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

11.

Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

12.

Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

13.

Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

14.

Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

15.

Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

16.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

62

SIFS 2020:1

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

17. Följande handlingar ska bifogas ansökan om tillstånd

1.

Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2.

Juridisk person med kvalificerat innehav – Bilaga B

Bifogas

Bifogas ej

3.

Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det

framgår vilka som ingår i styrelsen och vilka som är behöriga att teckna firman

Bifogas

Bifogas ej

4.

Beskrivning och organisationsskiss över fullständig ägarstruktur/koncernstruktur

Bifogas

Bifogas ej

63

SIFS 2020:1

Datum

1.

Sökande

Sökandens namn

Org.nr

Uppgifter om samarbetspartners

2.

Fyll i uppgifter om internationell samarbetspartner

Samarbetspartnerns namn

Org.nr

Adress E-postadress

Postnummer Ort

Land

Statligt lotteri enligt 5 kap.spellagen

JA

NEJ

Kommersiellt onlinespel enligt 7 kap.spellagen

JA

NEJ

Vadhållning enligt 8 kap.spellagen

JA

NEJ

Finns ett samarbetsavtal upprättat om internationellt samarbete som sökanden ingått

med samarbetspartnern?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att bedriva det avsedda spelet?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att samarbeta internationellt?

JA

NEJ

Samarbetspartnerns namn

Org.nr

Adress E-postadress

Postnummer Ort

Land

Statligt lotteri enligt 5 kap.spellagen

JA

NEJ

Kommersiellt onlinespel enligt 7 kap.spellagen

JA

NEJ

Vadhållning enligt 8 kap.spellagen

JA

NEJ

Finns ett samarbetsavtal upprättat om internationellt samarbete som sökanden ingått

med samarbetspartnern?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att bedriva det avsedda spelet?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att samarbeta internationellt?

JA

NEJ

Samarbetspartnerns namn

Org.nr

Adress E-postadress

Postnummer Ort

Land

Statligt lotteri enligt 5 kap.spellagen

JA

NEJ

Kommersiellt onlinespel enligt 7 kap.spellagen

JA

NEJ

Vadhållning enligt 8 kap.spellagen

JA

NEJ

Finns ett samarbetsavtal upprättat om internationellt samarbete som sökanden ingått

med samarbetspartnern?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att bedriva det avsedda spelet?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att samarbeta internationellt?

JA

NEJ

Bilaga 14. Uppgifter om internationellt samarbete

64

SIFS 2020:1

Samarbetspartnerns namn

Org.nr

Adress E-postadress

Postnummer Ort

Land

Statligt lotteri enligt 5 kap.spellagen

JA

NEJ

Kommersiellt onlinespel enligt 7 kap.spellagen

JA

NEJ

Vadhållning enligt 8 kap.spellagen

JA

NEJ

Finns ett samarbetsavtal upprättat om internationellt samarbete som sökanden ingått

med samarbetspartnern?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att bedriva det avsedda spelet?

JA

NEJ

Har samarbetspartnern tillstånd eller motsvarande att samarbeta internationellt?

JA

NEJ

Om det finns flera internationella samarbetspartners ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

3.

Härmed intygar jag, i egenskap av behörig firmatecknare, att samtliga internationella samarbetspartners

uppfyller

de tekniska krav som har fastställts enligt 16 kap.spellagen eller motsvarande krav

kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller likvärdiga krav som

garanterar att motsvarande skydd mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppnås.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

65

SIFS 2020:1

Den här bilagan ska fyllas i av den som omfattas av prövningen i 4 kap.1 och 2 §§spellagen i

samband med ansökan om licens.

Uppgifter om sökanden

1.

Sökandens namn och org.nr

Sökandens namn

Org.nr

Personliga upplysningar

2.

Kontaktuppgifter

Namn

Personnummer/samordningsnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer Ort

Land

Telefonnummer E-postadress

En vidimerad kopia av pass ska bifogas ansökan.

3.

Ange anledning till att du fyller i bilaga A

Ingår i styrelsen i sökanden

JA

NEJ

Befattning

Ingår i ledningen i sökanden

JA

NEJ

Befattning

Kvalificerat innehav av andelar i

sökanden

JA

NEJ

Ange ägarandel eller andel av rösträtt i procent

Den som Spelinspektionen begärt in

bilaga A för

JA

NEJ

Befattning

Representant

JA

NEJ

Roll i kvalificerad ägare

Ingår i styrelsen i kvalificerad ägare

JA

NEJ

Ange vilket/vilka företag och befattning

Ingår i ledning i kvalificerad ägare

JA

NEJ

Ange vilket/vilka företag och befattning

Kvalificerat innehav av andelar i ägare

JA

NEJ

Ange ägare och ägarandel eller andel av rösträtt i procent för varje företag

Bilaga A – Fysiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen i

4 kap. 1 och 2 §§ spellagen (2018:1138)

66

SIFS 2020:1

4.

Upplysningar

Är du i konkurs?

JA

NEJ

Har du förvaltare?

JA

NEJ

Är du förbjuden att bedriva näringsverksamhet?

JA

NEJ

Har du några förfallna skulder till det allmänna i de länder som du bott i de senaste fem åren?

JA

NEJ

Om du har förfallna skulder till det allmänna, ange storleken på skulderna och omständigheterna i övrigt

Ange vilka länder du har bott i under de senaste tio åren.

Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är korrekta

Underskrift Datum

Namnförtydligande

5.

Följande handlingar ska bifogas bilaga A

1.

Vidimerad kopia av pass

Bifogas Bifogas

ej

2.

Utdrag från polisens belastningsregister eller motsvarande från de länder

(förutom Sverige) du har bott i de senaste tio åren

Bifogas Bifogas

ej

3.

Meritförteckning som har betydelse för ansökan om licens för den som ingår i

styrelsen eller ledning i sökanden

Bifogas

Bifogas ej

4.

Fullmakt för representant

Bifogas

Bifogas ej

67

SIFS 2020:1

Uppgifter om sökanden

1.

Sökandens namn och org.nr

Sökandens namn

Org.nr.

Uppgifter om den kvalificerade ägaren

2.

Kontaktuppgifter till den kvalificerade ägaren

Företagsnamn

Org.nr

Postadress

Ägarandel eller andel av rösträtt i sökanden

Postnummer Ort

Land

Telefonnummer E-postadress

3.

Har den kvalificerade ägaren tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange vilka länder

4.

Har den kvalificerade ägaren fått avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

5.

Har den kvalificerade ägaren fått tillstånd/licens återkallat till spel i andra länder än Sverige?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

6.

Har den kvalificerade ägaren förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

7.

Har den kvalificerade ägaren dömts att betala böter eller företagsbot för näringsverksamheten?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

Bilaga B – Juridisk person som är kvalificerad ägare enligt

4 kap. 3 § spellagen (2018:1138)

68

SIFS 2020:1

8.

Har den kvalificerade ägaren fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

9.

Har den kvalificerade ägaren dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange för vad

10.

Har den kvalificerade ägaren ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Beskriv

11.

Ägarstruktur – ingår den kvalificerade ägaren i en koncern?

NEJ

JA – fyll i uppgifter

Ange koncernens namn och kontaktuppgifter

12.

Ange vilka företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden genom ett direkt eller

indirekt ägande

Namn

Ägarandel i sökanden

Andel av rösträtt i sökanden

Namn

Ägarandel i sökanden

Andel av rösträtt i sökanden

Namn

Ägarandel i sökanden

Andel av rösträtt i sökanden

Namn

Ägarandel i sökanden

Andel av rösträtt i sökanden

Namn

Ägarandel i sökanden

Andel av rösträtt i sökanden

Namn

Ägarandel i sökanden

Andel av rösträtt i sökanden

Namn

Ägarandel i sökanden

Andel av rösträtt i sökanden

Om det finns flera företag/personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas

ansökan.

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett

kvalificerat innehav av andelar i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat

innehav av andelar i den kvalificerade ägaren och därigenom även har ett indirekt kvalificerat ägande i sökanden ska bilaga B ges in.

69

SIFS 2020:1

13.

Ledning och styrelse i den kvalificerade ägaren

Namn Roll/Befattning

Ledning/Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen(2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna

bilaga A. Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

14.

Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför

sökanden anser att det föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden

av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare för sökanden, härmed att lämnade uppgifter är korrekta

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

15.

Följande handlingar ska bifogas bilaga B

1.

Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår

vilka som ingår i styrelsen eller ledningen och vilka som är behöriga firmatecknare

Bifogas Bifogas ej

2.

Ekonomiska handlingar

a.

Årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för det senaste

verksamhetsåret, eller

b.

för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar som

visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur

Bifogas Bifogas ej

Bifogas Bifogas ej

Elanders Sverige AB, 2020