SJVFS 1991:101

Statens jordbruksverks föreskrifter om skydd mot flyghavre

Statens jordbruksverks .,

författningssamling ISSN 1102— 0970 JOBDBRUKS

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 VEHKET

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S.

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

Utkom från trycket

den 6 december 1991

Statens jordbruksverks föreskrifter

om skydd mot flyghavre;

beslutade den 3 december 1991

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av. 7 5 förordningen

(1970:300) om skydd mot flyghavre, följande.

Försäkran och analysbevis

1 & Som bevisning i fall, som anges i 1 & ovannämnda förordning

(1970:300), fordras skriftlig försäkran av odlaren eller analysbevis

från undersökning.

Skriftlig försäkran, som upprättats av odlaren, skall ha det innehåll

och vara i huvudsak så utformad som framgår av bilaga'.

Analysb'evis skall redovisa resultat från undersökning enligt 2 5 i

denna författning och innehålla följande uppgiften.

1. ldentifieringsuppgift för provtaget parti (jfr 3 5 5 mom.),

2. varuslag, '

3. provtagen kvantitet i ton samt i förekommande fall även antal

säckar,

4. antal analyserade prov,

5. antal flyghavrekämor per kg (inkl. grobara delar av kärnor); därvid

om flera prov undersökts för ett parti, skall antalet kärnor i varje

prov anges,

6. underskrift av den som ansvarar för analysen.

Undersökning

2 & l undersökning enligt denna författning ingår provtagning och

analys. Undersökningen skall utföras antingen enligt bestämmelserna i

3 och 4 åå i denna författning eller enligt de regler som tillämpas

vid undersökning för statsplombering av utsäde.

Beträffande analysvärdes giltighet gäller följande.

! Odlarförsäkran ooh analysbevis kan på baksidan förses med formulär för "Mouagarintyg", se

bilaga.

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

Har undersökning av parti enligt ovan omfattat mer än ett prov får

resultatet för partiet beräknas som medeltal av analysvärdena för

samtliga delprover under förutsättning av att analysvärdet inte för

något delparti överstiger ett toleransvårde som för halten 1 flyg-

havrekäma/kg skall vara 4 stg. Overstiger analysvärdet från del—

partiprov toleransvärdet skall hela partiet anses hålla högre än tillåten

halt flyghavre. Är parti uppdelat i väl avgränsade delpartjer och varje

prov kan hänföras till visst delparti, får dock om delpartierna särbe—

handlas, det mot respektive delparti svarande analysvärdet tillämpas

för delpartiet.

Rutinundersökning

Provtagning

3 & 1 mom. I denna författning förstås med

primärprov: prov uttaget på ett ställe i ett parti eller vid ett enstaka

tillfälle från en varuström,

samlingsprov: en blandning av alla från ett visst parti tagna primär—

prov (vid automatisk provtagning erhålls samlingsprovet direkt fastän

oblandat),

slutprav: en mindre kvantitet erhållen genom neddelning av sam—

lingsprovet,

arbetsprov: den del av slutprovet som genom neddelning uttas för

en viss analys.

2 mom. Provtagning får ske enligt följande metoder:

1. med handredskap eller för hand i vagns— eller billast, säck, behåll-

are eller annan lagringsanordning om proven kan tas ut jämnt fördel-

ade i hela partiet,

2. med automatisk provtagningsutmstning i rinnande varuström, varvid

provtagningsinstrumentet skall vara av sådan beskaffenhet att provtag-

ningen kommer att omfatta varuströmmens hela tvärsnitt,

3. med handredskap eller för hand i rinnande varuström, i fall då

automatisk provtagningsutrustning saknas, varvid gäller att hela varu—

strömmens tvärsnitt skall provtas med jämna mellanrum.

3 mom. Primärprov skall vara i det närmaste lika stora och tas ut

så att samlingsprovet blir representativt för partiet.

Primärprov skall tas ut i minst följande omfattning.

l. l lös vara i större behållare e.d. eller i rinnande varuström.

partivikt ton antal primär-prov

0 - 10 1 per ton, dock minst 5 per samlingsprov

mer än 10 1 per 10 ton, dock minst 5 per samlingsprov

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

2. I säckad vara

parti» (delparti-) primärprov tas ur

storlek antal säckar

högst 5 varje säck

6 - 30 var 3:e säck, dock minst 5

31 — 100 var 5:e säck, dock minst 10

mer än 100 var 10:e säck, dock minst 20

4 mom. Samlingsprov skall väga minst 1 kg och får representera

högst 100 ton för parti som är mindre än 2 500 ton. För parti som

är större än 2 500 ton, får samlingsprov representera högst 250 ton.

Om någon del av parti, som skall undersökas, har eller kan antas

ha avvikande halt flyghavre, skall särskilt samlingsprov tas för denna

del.

5 mom. Slutprov skall väga minst 1 kg och efter noggrann bland-

ning av sarnlingsprovet uttas så att det blir representativt för sam-

lingsprovet.

Uttagning av slutprov skall om möjligt göras med neddelnings-

apparat. Ar samlingsprovet för stort för direkt neddelning i apparat,

blandas provet noggrant genom skyffling upprepade gånger på ett

jämnt underlag. Provmängden delas därefter i fyra lika stora kvadran-

ter, av vilka en samlas upp. Vid behov upprepas förfarandet.

1 fall då ur samlingsprov skall tas slutprov även för annan än i

denna författning aktuell analys, skall vid neddelningen allt material

för samtliga slutprov tas ut på en gång och hela den så reducerade

mängden slutligen delas ned till det önskade antalet slutprov.

Slutprov, som skall analyseras av annan än den som tagit provet,

skall omedelbart efter provtagningen emballeras i hållbar förpackning,

som förses med märklapp eller påskrift med i det följande angivna

uppgifter. Slutprovet skall förseglas med provtagarens sigill eller

plomb och sändas till den som skall utföra analysen. Märklapp skall

även läggas i förpackningen.

Märklapp eller påskrift skall innehålla följande uppgifter.

1. Identifieringsuppgift för provtaget parti (märke e.d.; för importvara

fartygets namn eller, om annat transportmedel används, någon liknan-

de beteckning),

2. om växtodlingsprodukten är importvara skall detta anges liksom

importorten,

3. varuhavarens (importörens) namn och adress,

4. varuslag,

5. provtagen kvantitet ton samt i förekommande fall också antal

säckar,

6. antal uttagna slutprov, (Då flera slutprov uttagits i ett parti skall

de inbördes numreras.)

7. plats och dag för provtagning,

8. provtagarens underskrift.

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

6 mom. Provtagning får utföras av eller under ansvar av

1. statens utsädeskontroll,

2. lokal frökontrollanstalt,

3. annat kontrollorgan eller företag med personal som lantbruks—

styrelsen eller jordbruksverket godkänt,

4. person som lantbruksstyrelsen eller jordbruksverket godkänt.

Analys

4 5 1 mom. Antalet flyghavrekämor skall bestämmas i ett arbets-

prov, vars vikt skall vara minst 1 kg. Arbetsprov skall, om slutprovet

är för stort, tas ut så att det blir representativt för slutprovet på

samma sätt som slutprov tas ut enligt 3 & 5 mom.

Bestämningen skall utföras genom räkning, varvid antalet flyg-

havrekämor, inkl. grobara delar av kärnor, i den undersökta mängden

fastställs. Till grobara delar av flyghavrekämor räknas sådana delar

som har oskadat embryo. Resultatet anges i antal flyghavrekämor per

kg.

2 mom. Såll, fläktapparat eller andra mekaniska hjälpmedel får an—

vändas för att underlätta analysarbetet.

3 mom. Analys får utföras av

1. statens utsädeskontroll,

2. lokal frökontrollanstalt som är behörig att utföra statsplombering,

3. annat kontrollorgan eller företag med personal som lantbruksstyrel-

sen eller statens jordbruksverk har bemyndigat att utföra flyghavre-

analyser,

4. person som lantbruksstyrelsen eller statens jordbruksverk har med—

gett behörighet.

Kontrollundersökning

Provtagning

5 & Provtagning i samband med tillsynen över efterlevnaden av lag-

en och i anslutning därtill meddelade föreskrifter får utföras av

tjänsteman vid länsstyrelse, tjänsteman eller provtagare hos statens

utsädeskontroll eller lokal frökontrollanstalt, som är behörig att utföra

statsplombering, eller av annan sakkunnig, som statens jordbruksverk

bemyndigar därtill.

Vid sådan provtagning äger varuhavaren att på begäran för egen

räkning erhålla ett av provtagaren uttaget mot slutprovet svarande

dubblettprov.

I övrigt skall provtagning utföras enligt reglerna i 3 &.

Analys

6 % Analys vid kontrollundersökning skall utföras av statens utsädes—

kontroll enligt bestämmelserna i 4 & 1 och 2 mom.

I särskilda fall tillåten llyghavrehalt

Import

7 & Halten flyghavre enligt 3 & andra stycket lagen (1970:299) om

skydd mot flyghavre får i foder till tamdjur vara högst ] kärna per

kg (inkl grobara delar av kärnor). I utsäde, fågelfrö och viltfoder får

flyghavre ej förekomma.

Förekomst av flyghavre i annan växtodlingsprodukt som omfattas

av nyssnämnda lagbestämmelse, t ex kvarnspannmål för humankon-

sumtion, utgör inte hinder för att produkten transporteras från den ort

dit den förts in till landet, om det sker på betryggande sätt.

Överlåtelse

8 & Halten flyghavre enligt 4 5 4 lagen (1970:299) om skydd mot

flyghavre får vara högst 1 kärna per kg (inkl grobara delar av käm—

or). För foderspannmål med vattenhalt lägst 20 procent skall något

krav ifråga om flyghavrehalt ej gälla under förutsättning

1. att spannmålen är avsedd att hos förbrukaren med syra eller lufttät

lagring behandlas på sådant sätt att grobarheten hos flyghavren går

förlorad,

2. att förbrukaren skriftligen upplyses om att spannmålen kan inne—

hålla högre än normalt tillåten halt flyghavre samt

3. att förbrukaren skriftligen bekräftar kännedom om förhållandet.

Finförmalning

9 & Finfördelningsgraden vid finfönnalning enligt lagens 2 5 2 skall

vara sådan att grobara delar av flyghavrekämor (jfr 4 5 1 mom.

ovan) inte förekommer i den behandlade växtodlingsprodukten.

Transport

10 ä 1 lagens 3 & 1 angiven fara för spridning av flyghavre vid

transport skall inte anses föreligga, om transporten genomförs enligt

någon av följande metoder.

Vid transport av annan växtodlingsprodukt än halm, om transporten

genomförs

1. i behållare (säck, container, jämvägsvagn o.d.) som är väl till—

sluten,

2. i annan behållare, t ex lastflak med lämmar, som under transport—

en är på sådant sätt tillsluten, t ex täckt med presenning, att flyg-

havrekämor inte kan spridas från lasten.

Vid transport av halm, om halmen är

1. helt innesluten av lämmar, presenning e.d. så att flyghavrekämor

eller halm med flyghavrekämor inte kan spridas från lasten,

2. pressad eller buntad på sådant sätt att flyghavrekämor eller halm

med flyghavrekämor rimligen inte kan spridas från lasset.

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

Bekämpningsplan

11 & Plan för bekämpning av flyghavre skall avse län eller del av

län, där flyghavre förekommer i sådan omfattning att området bedöms

inte kunna hållas fritt från axade plantor av flyghavre.

Länsstyrelsen har att ta ställning till behovet av bekämpningsplan

samt att upprätta och inge förslag till sådan plan till jordbruksverket

för fastställelse.

Allmän och särskild bekämpningsplan

12 & Bekämpningsplan är av två slag, allmän bekämpningsplan och

särskild bekämpningsplan.

1. Allmän bekämpningsplan upprättas företrädesvis för större områden

såsom län, kommun, församling eller del av församling.

Planen skall innehålla föreskrift om att en skyddszon intill mark

som annan använder till åker eller bete så långt det är möjligt skall

hållas fri från axade plantor av flyghavre. Zonens bredd skall an—

passas så att risken för spridning av flyghavre till mark som annan

använder till åker eller bete så långt möjligt elimineras.

2. Särskild bekämpningsplan upprättas företrädesvis för mindre om-

råden, t ex fastighet(er) eller delar av fastighet(er).

I planen skall, om inte särskilda skäl föranleder till annat, före-

skrivas att en sådan skyddszon som avses i punkt 1 ovan så långt det

är möjligt skall hållas fri från axade plantor av flyghavre. Föreskrift-

en får kompletteras med ytterligare föreskrifter om zonbekämpning (t

ex utmed vattendrag), då så bedöms nödvändigt för att hindra flyg-

havrens spridning till mark som annan använder till åker eller bete. I

övrigt skall planen, om möjligt, upprättas på grundval av mellan läns—

styrelsen och bekämpningsskyldig markägare/nyttjanderättshavare träff—

ad skriftlig överenskommelse om ytterligare bekämpningsåtgärder mot

flyghavre. '

sidosättes utan länsstyrelsens medgivande överenskommelse som

särskild plan grundats på, kan överenskommelsen omedelbart sägas

upp och planen allt efter omständigheterna ändras. Ingår överenskom-

melse om bekämpningsåtgärder inte som del i särskild plan, skall den

därav föranledda ökade risken för flyghavrens spridning till mark,

som annan använder till åker eller bete, särskilt beaktas vid fastställ—

ande av skyddszonens bredd.

Ofentliggörande

13 & Sedan bekämpningsplan meddelats, ändrats eller upphävts skall

länsstyrelsen genast se till att beslutet och dess innehåll offentliggörs

i en eller flera av ortens tidningar.

SJVFS 19911101

Saknr U 132

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruks-

styrelsens kungörelse ( 1974:44 ) om skydd mot flyghavre skall upp—

höra att gälla.

SVANTE ENGLUN D

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

Bilaga

Försäkranl

Datum: ................................................... 19 .............................................

Härmed försäkras att den växtodlingsprodukt, som åtföljs av denna

handling, härrör från nedan angiven brukningsenhet, som enligt nog—

granna kontroller varit fri från axade plantor av flyghavre under vege-

tationsperioden 19 .........

Brukningsenhetens namn (fastighetsbeteckninglad ed.):

Vid leverans skall följande uppgifter lämnas som tillägg till ovan-

stående försäkran? *

Ovanstående försäkran gäller

Mottagare Leveransdag(ar) Varuslag Kvantitet, ton

Odlarens namnunderskrift:

! Det möter inte hinder att komplettera blanketten med särskilda identifieringsuppgifter o.d.

2 Uppgifterna behöver inte lämnas för varje delpost av en leverans som sker under flera dagar.

3 På omstående sida finns ett formulär till "Mottagarintyg", som kan användas av annan än

odlaren. Om så befinns lämpligare, får dokumentation dock ske i annan form.

SJVFS 1991:101

Saknr U 132

Bilaga

Mottagarintyg

Härmed intygas att den växtodlingsprodukt, som åtföljs av denna

handling, är identisk med (utgör del av) den av oss (mig) mottagna

vara, som vid överlåtelsen åtföljdes av omstående odlarförsäkran.

Överlåtelse— Varuslag Mottagen Mottagarens firma eller namn

tdag(ar) kvantitet, ton