Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
SFS 1970:300 i lydelse enligt SFS 2018:932
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Som bevisning om att växtodlingsprodukt härrör från brukningsenhet på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden fordras skriftlig försäkran av odlaren. Som bevisning om flyghavrehalt som avses i 2 § 2, 3 § andra stycket och 4 § 4 lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre fordras analysbevis från undersökning.

2 §  Statens jordbruksverk fastställer bekämpningsplan enligt 8 § första stycket lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre.

[S2]När bekämpningsplan meddelas, ändras eller upphäves, skall beslutet ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes erforderligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1440).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:1069).

4 §  Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre och i anslutning därtill meddelade föreskrifter utövas centralt av jordbruksverket och inom länet av länsstyrelsen. Förordning (1991:1440).

5 §  För att utöva tillsyn har tillsynsmyndighet rätt att vinna tillträde till område, lokal eller transportfordon samt att företaga undersökning och taga prov.

6 §  Kontrollprov skall analyseras av statens centrala frökontrollanstalt.

[S2]Provtagning och analys, som Jordbruksverket verkställer i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen, sker utan kostnad för tillsynsmyndigheten. Förordning (2005:1219).

7 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1440).

 • SJVFS 2018:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

8 §  Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:932).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

Förordning (1976:738) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1977:903) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1990:844) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre förskrifter.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; ny 8 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1440) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1995:263) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1104) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2005:1219) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2011:1069) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2018:932) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-07-01