SJVFS 1991:139

Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till alternativ odling

Statens jordbruksverks ., '

författningssamling ISSN 1102— 0970 JORBBRHKS

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 VERKET

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S. *

SJVFS 199111”.

Saknr T 112

Utkom från trycket

den 27 december 1991

Statens jordbruksverks föreskrifter

om stöd till alternativ odling;

beslutade den 23 december

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 och 15 && för-

ordningen ( 1989:11 ) om stöd till alternativ odling, följande.

1 & Stöd får endast lämnas till alternativ odling som uppfyller de

regler för växtodling som anges i bilaga 1.

2 & Odlingen skall kontrolleras varje år under odlingspen'oden, dvs i

sex år. Före utbetalning av bidrag skall kontroll av odling ske. Upp—

gift om kontroll skall lämnas på av lantbruksstyrelsen eller jordbruks-

verket fastställd blankett.

Kontroll skall utföras av personer som är väl insatta i de regler för

växtodling som finns i bilaga 1.

3 5 Av ansökan skall framgå hela arealen som planeras att läggas

om med stöd. Om stegvis övergång skall tillämpas skall detta anges.

Till ansökan skall bifogas en karta där det framgår vilka arealer

som omfattas av ansökan första året.

4 & Följande grödor är stödberättigade:

Vete, rag, kom, havre, rågvete

Raps, rybs, solros. senap, vallmo

Arter

Blandsäd - där stödberättigade grödor dominerar

Sojabönor, akerbönor, bmna bönor

samtliga till mogen skörd samt

Potatis

Sockerbewr

SJVFS 1991:139

Saknr T 112

Under första året av odlingsperioden (1989 för arealer som år om-

lagda 1989 eller tidigare och omläggningsåret för nya arealer) kan

stöd lämnas även till frövall, slåtter- och betesvall på åker, grönfoder

och gröngödslingsgrödor.

5 & Av bilaga 2 framgår stödbelopp för olika skördeområden.

6 5 Om det finns särskilda skäl får jordbruksverket medge undantag

från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruks-

styrelsens föreskrifter (LSFS 1989:12) om stöd _till alternativ odling

skall upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Ann-Christin Josefsson

(Företagsstödenheten)

SJVFS 19912139

Saknr T 112

Bilaga 1

Regler för växtodling

Allmänt

Odlingen skall bedrivas utan användande av handelsgödsel (konstgödsel) och kemiska

(syntetiska) bekämpningsmedel.

I odlingen får endast användas tillåtna medel enligt följande uppställning. Producenten

skall noga ta del av denna och följa densamma.

Tillåtna och otillåtna medel

Gödselmedel

Gödslingen skall inriktas på att bevara eller förbättra jordens bördighet.

Gödselmedel skall förvaras, hanteras och spridas på ett sådant sätt, att skadlig inverkan

på miljö eller produkternas kvalitet undviks.

Gödslingen får ej till övervägande del baseras på lättlösliga organiska gödselmedel

under växtsäsongen.

Så gott som alla gödselmedel, även organiska, kan vara förorenade av tungmetaller,

radioaktiva eller andra oönskade ämnen. Utifrån kommande gödselmedel skall därför vara

analyserade på sitt innehåll av sådana ämnen, när anledning finns att anta, att halterna kan

vara höga. Länsstyrelsen äger rätt att på odlarens bekostnad påfördra sådan analys.

Av myndighet fastställda gränsvärden får naturligtvis aldrig överskridas.

F n gäller högsta halter i utifrån kommande gödselmedel för:

Kadmium - halten får högst medföra ett tillskott av 2 gram/ha och år i genomsnitt.

Organiska gödselmedel

Tillåtet är:

Gödselmcdcl, producerade inom alternativ odling, såsom t ex gödsel, komposter, halm

och gröngödsling.

Torv, tång, alger, algkalk, avfall från livsmedels-, textil- eller Skogsindustri.

Alla gödselmedel, som ej producerats inom alternativ odling. Som exempel kan nämnas

gödsel och slakteriavfall. Dessa får inte användas i orimlig mängd eller på ett sådant sätt,

att de äventyrar miljö eller grödans kvalitet.

Tillåtet tills vidare är:

Fiskmjöl, guano och motsvarande.

Ej tillåtet är:

Rötslam. Användande av rötslam kan mycket väl sägas vara i överensstämmelse med

målsätu-ringen för alternativ odling. Rötslam kan emellertid innehålla höga halter av föro—

reningar. Dessa gör att rörslam ej tillåts.

SJVFS 1991:139

Saknr T 112

Bilaga 1

Mineraliska gödselmedel

Mineraliska gödselmedel får tillföras i sina naturliga former, d v s

om de inte utsatts för processer, vilka syftat till att göra dem mer

lättlösliga, undantaget målning. Eventuella undantag anges nedan.

Tillåtet är:

Stenmjöl, råfosfat, apatit, kalkstensmjöl, dolomit, silikatkalk och

vedaska.

Tillåtet tills vidare är:

1

_ Spårämnesgödselmcdel i den mån spårämnesbehovet ej kan täckas

&”? tai—%%... ,=.—'

Övriga produktionshjälpmedel

Allt utsäde skall vara obetat. Fr o m nedanstående år skall utsäden

vara KRAV-godkända, eller komma från KRAV—godkända karensårs-

odlingar:

Potatis 1991

Spannmål, inkluderande trindsäd 1992

OBS! Producenten skall alltid göra ansträngningar så att ovanstående

uppfylls. Om det p g a bristande tillgång eller liknande ej går att

uppfylla ovanstående, kan ej "godkända utsäden användas. Produkten

från sådan odling blir underkänd men får användas som utsäde kom-

mande år. Arealen dar odling skett förblir godkänd. Anmälan att ej

godkänt utsäde använts skall omgående göras till den som handhar

kontrollen av odlingen.

Övrigt

F ribelägenhet

Odling och upplagsplats för produkter skall vara så belägen, att

föroreningar o (1 inte nedsätter produkternas värde som livsmedel.

Om hela brukningsenheten inte drivs efter ovanstående regler, skall

godkänd och icke godkänd areal vara betryggande åtskild. Kemisk

bekämpning får ej utföras närmare än 25 m från den godkända od-

lingen.

Om andras angränsande odlingar bedrivs med kemiska bekämp—

ningsmedel, skall åtgärder vidtagas för att minimera riskerna för av—

drift.

SJVFS 1991:139

Saknr T 112 .

Bilaga 1

Skörde- Belopp,

område kr

Kalmar län

(fans)

293 1 050

294 1 200

295 1 350

331 1 300

342 1 200

343 1 500

344 1 050

345 1 250

Gotlands län

301 750

302 850

303 1 050

304 950

311 1 500

312 1 300

313 800

314 1 450

315 1 050

Blekinge län

321 ' 1 100

323 800

324 800

325 900

331 1 300

332 1 700

333 1 650

334 1 650

335 1 750

Krlstlanstads län

351 1 150

353 1 000

361 900

362 900

363 1 150

364 1 350

365 900

374 1 200

381 1 550

382 2 000

383 1 450

384 1 600

391 1 500

392 1 500

393 1 800

Skörde—

område

Belopp,

kr

Kristianstads län

(forts)

394

395

401

402

403

404

405

412

413

414

424

453

481

501

Malmöli us

371

372

373

374

401

4 1 1

414

421

422

423

431

432

433

434

435

441

442

443

444

445

451

452

454

455

461

462

463

464

465

471

472

473

474

1 450

1 600

2 600

2 500

2 200

2 600

2 450

1 900

2 500

2 550

1 750

1 900

2 000

1 400

län

1 450

1 300

1 850

1 200

2 600

2 500

2 550

2 650

2 350

2 300

2 650

2 850

2 600

2 900

2 650

2 250

1 800

2 400

2 350

1 650

1 350

1 650

1 800

1 700

2 650

1 900

2 650

1 950

2 000

2 850

2 700

2 450

2 750

SJVFS l991:139

Saknr T 112

Bilaga 2

Skörde- Belopp,

område kr

Hallands län

205 1 050

481 2 000

484 2 300

485 2 100

491 2 100

492 1 900

493 2 050

494 1 800

495 1 550

501 1 400

502 800

503 1 250

504 1 000

505 1 450

511 1 950

512 1 900

513 1 600

514 2 150

622 1 650

631 1 100

Göteborgs och

Bohus län

513 1 600 -

521 1 650

531 1 500

532 1 350

542 1 250

543 1 150

544 1 450

552 1 450

553 1 500

561 1 500

562 1 000

563 1 350

564 1 000

571 1 150

612 1 400

621 1 450

Älvsborgs län

191 950

192 1 000

194 1 150

275 1 150

524 1 450

541 1 600

562 1 000

571 1 150

SJVFS l991:139

Saknr T 112

Bilaga 2

Skörde-

område

Belopp,

kr

Älvsborgs län

(fom)

581

582

583

584

591

593

594

595

602

604

611

612

621

622

631

632

634

641

642

644

651

652

661

704

731

700

950

700

000

400

500

650

700

700

600

800

400

450

650

100

800

800

100

100

050

500

1 600

2 350

1 600

1 200

...—i..... ...—...._.—...i_

...,”..—

Skaraborgs län

175

194

273

274 -

275

653

654

655

661

662

663

665

671

672

673

674

675

681

682

683

684

685

1 450

1 150

1 550

1 600

1 150

2 000

1 800

1 250

2 350

2 300

2 250

2 000

1 600

1 500

1 900

2 050

2 150

1 850

1 750

1 700

1 500

1 850

Skörde—

område

Belopp,

kr

Skaraborgs län

(ions)

691

692

693

594

701

702

703

704

711

712

713

714

715

744

1 950

1 450

2 250

1 700

1 650

1 400

1 750

1 600

1 250.

1 050 '

1 300

1 700

1 750

1 300

Värmlands län

722

773

731

732

733

734

741 '

742

744

751

752

754

761

763

764

772

774

781

782

851

852

861

864

Örebro län

123

791

792

793

794

801

802

1 400

1 350

1 200

950

900

1 300

1 000

1 400

1 300

700

1 050

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

850

1 050

1 050

1 350

1 150

950

1 150

1 950

1 650

Skörde- Belopp.

område kr

Örebro län

(forts)

803 1 800

804 1 650

813 1 100

821 1 850

822 1 650 '

823 1 650 .

824 1 500

825 1 650

862 950

865 1 050

Västmanlands län .

51 1 450

63 1 950

85 1 700

811 1 300

812 1 000

873 1 650

832 1 650

833 1 600

834 1 850

835 1 350

841 1 500

842 1 850

843 1 850

844 1 850 i

845 1 800

881 1 000

Kopparbergs län

815 700 '

371 1200 .

872 1050

873 1000

874 1000

875 1000

881 1000

893 750 .

934 700

941 700

942 700

943 750

944 700

951 700

SJVFS 199lzl39

Saknr T 112

Bilaga 2

Skörde- Belopp, Skörde- Belopp.

område kr område kr

Gävleborgs län Västerbottens län

882 900 101 1 700

883 800 1012 850

891 950 1013 900

892 700 1014 700

901 750 1015 700

902 950 1022 750

* 903 750 1023 750

. 904 750 1024 800

905 750 1032 700

911 900 1033 700

912 800 1034 700

913 850 1041 700

923 700 1042 700

. 932 700 1043 700

1044 700

Västernorrlands län 1045 700

1081 700

932 700 1082 700

971 700 1083 800

974 700 1084 850

981 700

982 700 Norrbottens län

983 750

984 700 1051 700

985 700 1053 700

991 700 1054 700

992 700 1055 700

993 850 1061 700

994 750 1062 700

1001 700 1064 700

1002 700 1065 700

1003 700 1071 700

1004 700 1072 700

1005 700 1073 700

1074 700

. Jämtlands län 1075 700

1081 700

933 700

952 700

953 700

961 750

. 962 350

963 850

964 700

971 700

972 700

973 700

975 700

SJV onsel,Jönköping 1991

.,