SJVFS 1993:46

Statens jordbruksverks föreskrifter om arealbidrag

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

1

Statens jordbruksverks föreskrifter

om arealbidrag;

beslutade den 25 maj 1993

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 10 §§ förord-

ningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare, följande.

SJVFS 1993:46

Utkom från trycket

den 25 maj 1993

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om arealbidrag finns i förordningen

(1993:298) om arealbidrag till jordbrukare.

2 § Arealuppgifter som omfattas av denna författning skall anges i antal

hektar med en decimals noggrannhet.

Vem som är berättigad till bidrag m.m.

3 § I 1 och 2 §§ förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare

finns bestämmelser om vem som är berättigad till bidrag.

4 § Arealbidrag lämnas, med undantag för det fall som anges i 6 §, utan

ansökan.

Arealbidrag för skördeåret 1993 betalas ut av Jordbruksverket tidigast

under december månad 1993.

5 § Som villkor för arealbidrag gäller följande.

1. Jordbrukaren skall lämna uppgifter till Lantbruksregistret, Statistiska

centralbyrån (SCB), om åkerarealens och omställningsarealens använd-

ning under år 1993. Uppgifterna skall avse förhållandena den 10 juni

1993, uppgiftsdagen, och skall ha kommit in till Lantbruksregistret,

Statistiska Centralbyrån, 701 89 Örebro senast den 16 juni 1993. För det

fall vårsådden inte är avslutad den 10 juni 1993 skall uppgifter avseende

den dag då vårsådden avslutas, dock senast den 20 juni 1993, ha kommit

in till SCB senast den 23 juni 1993 .

2. Om någon del av åkermarken har övergått från ett jordbruksföretag till

ett annat senast den 10 juni 1993 skall detta meddelas till länsstyrelsen.

SJVFS 1993:46

2

Meddelandet skall lämnas på blankett som Jordbruksverket fastställt och

skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 juli 1993. Uppgifterna

skall godkännas av tidigare brukare med stödareal. Kan inte godkännande

erhållas skall uppgifterna styrkas på annat sätt av den som utökat sin areal.

6 § Skulle gröda enligt 3 § förordningen (1993:298) om arealbidrag till

jordbrukare ha skördats på uppgiftsdagen för Lantbruksregistret, den 10

juni 1993, och därför inte redovisats till registret, skall brukaren ansöka

hos Jordbruksverket om bidrag för odlingen av grödan och därvid styrka

sina uppgifter om odlingen. Ansökan skall ha kommit in till Jordbruks-

verket, Arealstödsenheten, 551 82 Jönköping senast den 1 juli 1993.

Areal som berättigar till bidrag

7 § I 3 § förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare anges

den areal för vilken arealbidrag lämnas.

8 § Arealbidraget grundar sig dels på de uppgifter som brukaren enligt 5

§ 1 skall lämna till SCB, dels på uppgifter ur Jordbruksverkets

arealstödsregister (JAS).

9 § Stödarealens storlek beräknad enligt förordningen (1990:941) om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. är

fastställd av Statens Jordbruksnämnd, länsstyrelsen eller Jordbruksverket

och upptagen i JAS.

Stödarealen kan förändras

1. genom arealförändringar enligt 10 §, eller

2. efter prövning av Jordbruksverket om det vid kontroll eller på annat sätt

konstaterats att den verkliga totala åkerarealen avviker från vad som

framgår av JAS och stödarealen därför bedöms ha fastställts med en areal

som avviker från vad som rätteligen borde ha fastställts, när

fastställd stödareal

och avvikelsen från fastställd

uppgår till:

stödareal är:

högst 50 hektar

större än 1 hektar plus 5 % av

fastställd stödareal som överstiger 10

hektar

50,1 hektar - 150 hektar

större än 3 hektar

mer än 150 hektar

större än 2 %

10 § Sedan åkermark som upptagits i JAS övergått från ett jordbruks-

företag till ett annat, skall ny stödareal fastställas.

SJVFS 1993:46

3

Stödarealen beräknas på följande sätt:

1. För varje företag med stödareal skall en stödkvot fastställas, som är lika

med företagets stödareal dividerad med företagets totala åkerareal.

Stödkvoten beräknas ursprungligen utifrån de arealuppgifter som fast-

ställts för budgetåret 1990/91 eller för budgetår därefter för företag som

erhåller stödareal till följd av arealförändringar. Om förhållandet mellan

stödareal och total åkerareal ändras fastställs en ny stödkvot för företaget.

2. Den åkerareal som övergår till annat jordbruksföretag skall multipli-

ceras med stödkvoten för det företag varifrån marken lämnas. Den pro-

dukt som erhålls utgör den stödareal som övergår från det tidigare till det

nya företaget. Denna areal får dock inte överstiga den stödareal som det

tidigare företaget hade före arealövergången minskad med den areal för

vilken redan beviljats omställnings- eller anläggningsstöd.

11 § Om det vid kontroll konstaterats att bidragsberättigad areal avviker

från bidragsberättigad areal enligt till Jordbruksverket eller SCB lämnade

uppgifter, lämnas bidrag för vid kontroll konstaterad bidragsberättigad

areal.

Bidragsbelopp

12 § I 4 § förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare anges

att arealbidrag lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den enligt 3

§ samma förordning stödberättigade arealen och att bidrag under visst

belopp inte betalas ut. Bidragsbeloppen framgår av bilagan till denna

författning.

13 § För ett jordbruksföretag med åkermark i flera skördeområden

beräknas bidragsbeloppet per hektar på följande sätt. Den åkerareal som

ingår i respektive skördeområde skall divideras med jordbruksföretagets

totala åkerareal. Därigenom erhålls ett vägningstal för respektive

skördeområde. Vägningstalen beräknas utifrån de arealuppgifter som

jordbrukaren lämnat till lantbrukets företagsregister och som avser den

brukade åkerarealen den 10 juni 1993. Vägningstalen multipliceras med

respektive skördeområdes bidragsbelopp per hektar enligt bilagan. De

produkter som erhålls adderas med varandra. Den erhållna summan utgör

företagets bidragsbelopp per hektar.

Beslut m.m.

14 § Länsstyrelsen skall under skördeåret 1993 utföra kontroller avseende

bidrag enligt denna författning.

SJVFS 1993:46

4

15 § Länsstyrelsen prövar frågor om stödarealen vid arealförändringar

enligt 5 § 2.

16 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i 5 § 1 och 2 och 6 §. Om det finns synnerliga skäl

får Jordbruksverket medge undantag från övriga bestämmelser i denna

författning.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 25 maj 1993.

SVANTE ENGLUND

Stefan Hermansson

(Arealstödsenheten)

SJVFS 1993:46

5

Arealbidrag i kronor per hektar för olika skördeområden1

Bilaga

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

Stockholm

111

650

112

600

321

750

322

500

421

650

431

650

Uppsala

311

750

312

650

321

750

322

500

1921

750

1922

700

2121

550

Södermanland

411

700

421

650

422

750

431

650

521

600

Östergötland

511

600

512

600

513

850

514

800

515

750

521

600

821

600

Jönköping

611

450

612

600

621

500

622

500

1322

500

Kronoberg

621

500

622

500

711

600

731

450

831

500

1131

450

1Av Statistiska centralbyråns "Meddelande i samordningsfrågor" 1992:1 jämte supplement

1993:2 framgår var skördeområdena är belägna.

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

SJVFS 1993:46

6

Kalmar

811

700

812

550

813

600

814

450

821

600

831

500

Gotland

911

550

912

650

913

500

Blekinge

731

450

831

500

1011

650

Kristianstad

731

450

1111

700

1112

700

1121

900

1122

700

1123

850

1124

550

1131

450

1221

550

1222

800

1321

700

Malmöhus

1121

900

1122

700

1123

850

1211

950

1212

850

1213

700

1214

900

1215

750

1216

950

1221

550

1222

800

Halland

1124

550

1131

450

1311

700

1321

700

1322

500

1331

700

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

SJVFS 1993:46

7

Göteborg

1331

700

1411

600

1412

650

1421

650

1521

600

1522

550

Älvsborg

1331

700

1421

650

1511

500

1512

700

1521

600

1522

550

1621

700

1622

800

1623

800

1721

450

1722

650

Skaraborg

1611

500

1612

700

1613

600

1614

650

1615

700

1616

750

1617

600

1621

700

1622

800

1623

800

Värmland

1711

600

1712

550

1713

450

1721

450

1722

650

1723

450

1724

450

Örebro

1723

450

1811

600

1812

750

1813

600

1821

700

Västmanland

422

750

431

650

1821

700

1911

750

1912

650

1921

750

1922

700

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

SJVFS 1993:46

8

Kopparberg

1724

450

2011

600

2012

450

2019

450

2122

450

Gävleborg

2111

450

2121

550

2122

450

2221

450

2331

450

Västernorrland

2211

450

2212

450

2221

450

2331

450

Jämtland

2311

500

2312

450

2319

450

2331

450

Västerbotten

2411

450

2412

450

2413

450

2414

450

2415

450

2419

450

2521

450

Norrbotten

2511

450

2512

450

2519

450

2521

450