Upphävd författning

Förordning (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-08-30
Ändring införd
SFS 1990:941 i lydelse enligt SFS 1995:1076
Ikraft
1990-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Stödformer m. m.

1 §  Stöd enligt denna förordning kan lämnas som inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare med mer än två hektar åkermark.

[S2]Omställningsstöd får också lämnas till den som uppför en anläggning för etanolframställning, under förutsättning att

 1. stödberättigad jordbruksmark har kontrakterats i en omfattning som motsvarar anläggningens spannmålsförbrukning,
 2. brukaren av den kontrakterade marken för egen del avstår från omställningsbidrag för denna areal,
 3. brukaren åtar sig att följa de bestämmelser som gäller för omställningsstöd.

[S3]Det sammanlagda omställningsstödet för etanolframställning får motsvara högst omställningsstödet för 100 000 hektar.

[S4]Inkomst- och anläggningsstöd lämnas som bidrag. Omställningsstöd lämnas i form av lån som skrivs av under omställningsperioden. Förordning (1991:1177).

 • RÅ 1995:76:Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.

2 §  Stöd lämnas för tid enligt följande.

Typ av stödStödår
Inkomststödbudgetåren 1990/91--1992/93
Omställningsstödbudgetåren 1991/92--1993/94
Anläggningsstödbudgetåren 1991/92--1994/95

[S2]Utbetalning av inkomststöd sker under vart och ett av stödåren. Omställningsstöd betalas ut när stöd beviljats efter ansökan från brukaren eller den som uppför en anläggning för etanolframställning, om statens jordbruksverk inte bestämmer något annat. För anläggningsstöd fordras också ansökan från brukaren. Anläggningsstöd betalas ut först när den åtgärd för vilken stöd lämnas har vidtagits och godkänts.

[S3]De särskilda villkoren för omställningsstöd gäller för perioden den 1 juli 1991--den 30 juni 1996 (omställningsperioden). Förordning (1991:1177).

2 a §  Stöd enligt denna förordning får också i mån av tillgång på medel lämnas som bidrag

 1. vid export av konservärter,
 2. till jordbruksföretag för odling av vallväxtfrö och bruna bönor,
 3. till valltorksföretag.

[S2]Stöd enligt första stycket 3 lämnas med ett visst belopp per kg levererat grönmjöl som är avsett att användas till foder och som uppfyller de kvalitetskrav som Jordbruksverket föreskriver.

[S3]Stöd enligt första stycket 1 lämnas tills vidare. Stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas för budgetåren 1991/92--1994/95.

[S4]För stöd enligt första stycket gäller inte 3 och 4 §§. Förordning (1994:1091).

2 b §  Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om storleken på de stöd som anges i 2 a § samt om villkoren för dessa stöd. Förordning (1991:1177).

Vem som är berättigad till stöd

3 §  Inkomststöd för budgetåret 1990/91 lämnas till den som enligt lantbrukets företagsregister år 1990 är brukare av marken, om inte jordbruksverket beslutar något annat.

[S2]Inkomststöd för de följande stödåren, omställnings- och anläggningsstöd lämnas till den som meddelat stödmyndigheten att han brukar marken, om inte myndigheten beslutar något annat. I fall som avses i 1 § andra stycket lämnas dock stödet direkt till den som uppför en anläggning för etanolframställning. Om en sådan anläggning inte kommer till stånd, får omställningsstöd lämnas till brukaren om denne i stället vidtar åtgärd enligt 6 § 1, 2 eller 3 såvitt gäller den areal som kontrakterats för etanolframställning.

[S3]Om en markägare återtar upplåten mark och omfattas inte upplåtelsen av jordabalkens bestämmelser om jordbruksarrendatorers besittningsskydd, är markägaren eller en ny brukare av marken stödberättigad endast om återtagandet sker efter överenskommelse med den tidigare brukaren eller omständigheterna annars är sådana att markägaren eller den nye brukaren bör komma i åtnjutande av stöd. Förordning (1991:1177).

Areal som berättigar till stöd

4 §  Stöd lämnas under budgetåren 1990/91--1993/94 för en areal motsvarande den som år 1990

 1. odlades med grödor som omfattas av prisregleringen på jordbrukets område,
 2. odlades med rågvete eller vicker till mognad, konservärter eller frövall,
 3. ingick i det pågående särskilda omställningsprogrammet för att minska spannmålsöverskottet och stimulera till alternativ markanvändning, om arealen inte enligt programmet omfattas av stöd för plantering av skog eller energiskog,
 4. omfattades av stöd enligt förordningen (1989:11) om stöd till alternativ odling och som kunnat anslutas till det program som avses i 3.

[S2]Stödmyndigheten får besluta att 1989 års areal i stället läggs till grund för stödet.

[S3]Inkomststöd lämnas inte för areal för vilken omställnings- eller anläggningsstöd lämnas. Inkomststöd lämnas inte heller för areal som kontrakterats för odling av spannmål för etanolproduktion. Förordning (1994:18).

4 a §  Stöd lämnas under budgetåret 1994/95 för brukarens åkermark. Förordning (1994:18).

Inkomst- och omställningsstödets storlek

5 §  Inkomststödet lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den enligt 4 § stödberättigade arealen. Omställningsstödet lämnas med ett visst belopp för varje hektar mark som ställs om. Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr. betalas inte ut.

[S2]Stöd till etanolanläggning lämnas för en kontrakterad areal som motsvarar anläggningens förbrukning av spannmål. Stödet skall beräknas med utgångspunkt i ett vägt medeltal av normskördarna för höstvete och korn inom respektive skördeområde.

[S3]Närmare föreskrifter om storleken på stöden meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1177).

Särskilda villkor för omställningsstöd

6 §  Omställningsstöd får lämnas för åkermark som genom särskilda åtgärder under omställningsperioden

 1. överförs till annan varaktig användning än livsmedelsproduktion,
 2. varaktigt överförs till odling av livsmedelsgrödor som inte konkurrerar med befintlig produktion,
 3. varaktigt överförs till extensivt betesutnyttjande.
 4. kontrakterats för odling av spannmål för etanolproduktion.

[S2]Omställningsstöd kan lämnas även för åtgärd som vidtas under första halvåret 1991. Som omställning enligt första stycket 3 räknas inte extensiv odling av slåttervall.

[S3]Den åtgärd som brukaren avser att vidta behöver inte anges i ansökan om stöd. Åtgärden skall godkännas av stödmyndigheten.

[S4]Om en åtgärd inte vidtagits vid omställningsperiodens slut skall stödet betalas tillbaka. Om det finns särskilda skäl, kan stödmyndigheten i undantagsfall medge att en åtgärd vidtas efter den 30 juni 1996. Förordning (1991:1177).

6 a §  Stöd enligt 1 § andra stycket skall betalas tillbaka om etanol vid omställningsperiodens slut inte framställs i den omfattning som förutsatts.

[S2]Om brukare av mark som kontrakterats för etanolframställning inte följer bestämmelserna för omställningsstöd skall mottagaren av stödet betala tillbaka detta helt eller delvis. Förordning (1991:1177).

7 §  Arealen sådana grödor som avses i 4 § första stycket 1 och 2 får under omställningsperioden inte överstiga den stödberättigade arealen minskad med den areal för vilken stöd lämnas.

[S2]Från och med odlingssäsongen år 1994 gäller dock inte begränsningen i första stycket. Förordning (1994:18).

 • RÅ 1995:76:Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.

8 §  Stöd lämnas endast om minst 5 procent av den stödberättigade arealen, dock minst 3 hektar, ställs om. Vid plantering av skog måste minsta sammanhängande område som planteras vara 0,5 hektar för att stöd skall lämnas.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får stödmyndigheten för särskilt fall medge undantag från första stycket. Förordning (1994:18).

9 §  Den areal för vilken omställningsstöd lämnas skall hållas bevuxen, om inte stödmyndigheten medger något annat.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om markens skötsel och om hur avkastningen får användas. Förordning (1991:479).

10 §  Vid prövningen av frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

Anläggningsstödets storlek

11 §  Stöd för anläggning av lövskog och energiskog samt ädellövskog med eller utan inblandning av barrträd får lämnas med följande belopp.

ÅtgärdKr./hektar
Anläggning av lövskog och energiskog10 000
Anläggning av ädellövskog utan inblandning av barrträd Anläggning av ädellövskog med inblandning av högst 30 % barrträd14 000 7 000
Tillägg för stängsel4 000

[S2]Stöd för anläggning av våtmark får lämnas med högst 20 000 kr. om arealen är högst 2 hektar och med högst 10 000 kr. per hektar om arealen är större än 2 hektar. Sådant stöd lämnas dock högst med den godkända kostnaden. Förordning (1991:1177).

Särskilda villkor för anläggningsstöd

12 §  Anläggningsstöd får under stödåren i mån av tillgång på medel lämnas för anläggning av våtmark, lövskog och energiskog eller ädellövskog med eller utan inblandning av barrträd.

[S2]Anläggningsstöd kan lämnas även för åtgärd som utförs under första halvåret 1991 eller under tiden den 1 juli 1995--den 30 juni 1996. Förordning (1995:1076).

13 §  Arealen sådana grödor som avses i 4 § första stycket 1 och 2 får under omställningsperioden inte överstiga den stödberättigade arealen minskad med den areal för vilken stöd lämnas.

[S2]Från och med odlingssäsongen år 1994 gäller dock inte begränsningen i första stycket. Förordning (1994:18).

14 §  Vid prövningen av frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

15 §  Stöd lämnas endast om minst 1 hektar av den stödberättigade arealen tas i anspråk för en åtgärd enligt 12 §. Varje enskild anläggning måste omfatta minst 0,5 hektar för att stöd skall lämnas.

16 §  Stöd lämnas endast för plantering eller sådd av sådana trädslag som är lämpliga för ståndorten.

Förfarandet i stödärenden m. m.

17 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av jordbruksverket. Jordbruksverket får bemyndiga länsstyrelsen att pröva frågor om stöd. Förordning (1991:479).

18 §  Som villkor för stöd gäller att brukaren lämnar sådana uppgifter som är av betydelse för stödgivningen till jordbruksverket och länsstyrelsen.

[S2]Etanolproducent som fått omställningsbidrag och brukaren av den kontrakterade marken skall på begäran av jordbruksverket eller länsstyrelsen lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för att kontrollera att villkoren för stödet uppfylls.

[S3]För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1458).

19 §  I fråga om stöd som beviljats enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna om lån och bidrag i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

 • RÅ 1995:76:Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.

20 §  Brukare av jordbruksföretag är återbetalningsskyldig för belopp som har betalats ut felaktigt.

[S2]Om mark för vilken omställningsstöd lämnats övergår till ny brukare, skall stödbeloppet betalas tillbaka om inte stödmyndigheten medger att den nye brukaren får överta ansvaret för omställningen.

[S3]Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned.

 • RÅ 1995:76:Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.

20 a §  Jordbrukare som deltar i det svenska omställningsprogrammet och som före utgången av omställningsperioden vill ha arealersättning enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter skall lämna omställningsprogrammet och betala tillbaka den del av omställningsbidraget som motsvarar den tid som återstår av omställningsperioden.

[S2]Skyldighet att lämna omställningsprogrammet och återbetalningsskyldighet gäller också jordbrukare som vill ha stöd enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, om miljöstödet avser sådan areal som omfattas av omställningsprogrammet. Återbetalningsskyldighet gäller dock inte i fråga om areal inom stödområde 1--4.

[S3]I fråga om återbetalningsskyldighet enligt första och andra stycket skall följande gälla:

OmställningsårAndel av beslutat omställningsstöd som skall återbetalas vid utträde år
19951996
199140 %20 %
199250 %25 %
199367 %33 %

[S4]Om det på grund av markens användning inte lämnas någon arealersättning enligt förordningen om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, kan befrielse från återbetalningsskyldighet medges i fråga om varaktigt omställd mark.

[S5]Jordbrukare som skall lämna omställningsprogrammet år 1996 får under hösten 1995 beså mark för vilken omställningsstöd har lämnats.

[S6]Föreskrifter om utträde ur omställningsprogrammet, om tidpunkten för återbetalning och om befrielse från återbetalningsskyldighet meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1995:1076).

21 §  Beslut om stöd av jordbruksverket som första instans får omprövas av verket. Begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att brukaren har fått del av beslutet om stöd. Förordning (1991:479).

 • RÅ 1995:58:Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag mot bakgrunden av artikel 6 § i Europakonventionen.

22 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:479).

 • NJA 2001 s. 22:Sedan Jordbruksverket beslutat att en jordbrukare skulle återbetala uppburet omställningsstöd, överklagade jordbrukaren trots förbud häremot i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd beslutet till förvaltningsdomstol. Jordbruksverket ansökte om betalningsföreläggande och för nu fullgörelsetalan vid allmän domstol. Hinder mot prövning av Jordbruksverkets fullgörelsetalan har ansetts föreligga så länge ett överklagande, som kan leda till en exekutionstitel, är anhängigt vid förvaltningsdomstol.
 • RÅ 2005:29:När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket och en lantbrukare om återbetalning av utbetalt omställningsstöd saknar allmän förvaltningsdomstol anledning att med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen åsidosätta det överklagandeförbud som gäller enligt tillämplig förordning och att således i sak pröva lantbrukarens överklagande av Jordbruksverkets återbetalningsbeslut.
 • RÅ 1995:58:Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag mot bakgrunden av artikel 6 § i Europakonventionen.

23 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om inkomststödet. Ytterligare föreskrifter om omställnings- och anläggningsstöd får meddelas av jordbruksverket efter samråd med skogsstyrelsen. Förordning (1991:479).

 • RÅ 1995:76:Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

Förordning (1990:975) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare

  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1990-11-15

Förordning (1991:479) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Stöd enligt 2 a § 3 lämnas dock för tid från och med den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 5, 9, 17, 18, 21, 22, 23 §§; nya 2 a, 2 b §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1177) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:146
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18; ny 6 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-20

Förordning (1991:1458) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1993:653) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings-, och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:330, Prop. 1992/93:183, Bet. 1992/93:JoU20
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:18) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:43, Prop. 1993/94:3, Bet. 1993/94:JoU6
  Omfattning
  ändr. 4, 7, 8, 13 §§; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:1091) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:219, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:JoU13
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1719) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

  Omfattning
  ny 20 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:150) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1995.
  Omfattning
  ändr. 20 a §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:1076) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

Omfattning
ändr. 12, 20 a §§
Ikraftträder
1995-09-20

Ändring, SFS 2001:756

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.
Omfattning
upph.