SJVFS 1994:105

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1985:25) med föreskrifter om de lokala frökontrollanstalternas plomberingsområden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens

kungörelse (LSFS 1985:25) med föreskrifter om de

lokala frökontrollanstalternas plomberingsområden;

beslutade den 27 juni 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § utsädesförord-

ningen (1993:1375), att Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1985:25)

med

föreskrifter

om

de

lokala

frökontrollanstalternas

plom-

beringsområden skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:105

Utkom från trycket

den 1 juli 1994

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1994.

SVANTE ENGLUND

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)