Upphävd författning

Utsädesförordning (1993:1375)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
SFS 1993:1375 i lydelse enligt SFS 1998:1122
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Utsädesförordning (1980:438)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Krav för att utsäde skall få släppas ut på marknaden

1 §  Utsäde av arter som anges i bilagan till denna förordning får inte släppas ut på marknaden utan att certifiering har skett. Utsäde av köksväxtarter får dock släppas ut på marknaden utan certifiering, om utsädet uppfyller de krav för kontrollerat standardutsäde som Statens jordbruksverk föreskriver.

[S2]Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land, som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska gemenskapen som tredje land, skall likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om

 1. villkoren i 3 §1 eller 2 är upfyllda, och
 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av gemenskapen.

[S3]Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 6 § andra stycket, får utsäde som avses i första stycket inte släppas ut på marknaden utan att tillstånd lämnats av Statens utsädeskontroll. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls, får tillståndet återkallas. Förordning (1995:954).

 • SJVFS 1995:109: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

2 §  Bestämmelsen i 1 § första stycket gäller inte

 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen,
 2. utsäde i form av orensad vara för certifiering i Sverige,
 3. utsäde som utgör material för förädlingsändamål,
 4. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk,
 5. utsäde för framställning av prydnadsplantor,
 6. utsäde av sorter från tiden före år 1990 av köksväxter som, efter det att sorten har anmälts till Utsädeskontrollen, säljs i små förpackningar inom Sverige för att användas i icke yrkesmässig odling.

[S2]Bestämmelsen i 1 § första stycket gäller inte heller för utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och certifieras i det landet. Jordbruksverket meddelar föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde. Förordning (1998:214).

 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Utsäde som får certifieras

3 §  Certifiering får ske av

 1. utsäde av sorter av de lantbruksväxter som finns upptagna i bilagan till denna förordning och som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter,
 2. utsäde av sorter av de köksväxter som finns upptagna i bilagan till denna förordning och som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. handelsutsäde av sådana arter av foderväxter och oljeväxter som Jordbruksverket föreskriver,
 4. utsäde avsett endast för utförsel eller reproduktion för utförsel.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket föreskriva eller i särskilda fall medge att även annat utsäde än som avses i första stycket får certifieras. Förordning (1995:1238).

 • SJVFS 1994:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter1
 • SJVFS 1994:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1996:103: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

4 §  En växtsort som vid officiell provning visat sig vara självständig, stabil och tillräckligt enhetlig kan godkännas för intagning i den svenska sortlistan. Andra sorter av lantbruksväxter än växter för grönytor skall dessutom vid officiell provning visat sig ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde.

5 §  Statens växtsortnämnd prövar frågor om godkännande av växtsorter och deras benämning för intagning i den svenska sortlistan. Sådant godkännande får återkallas.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om godkännande av växtsorter för intagning i sortlistan. Verket får dessutom meddela föreskrifter om hur en sort skall upprätthållas och om återkallelse av sortgodkännande. Jordbruksverket skall samråda med Växtsortnämnden innan föreskrifterna meddelas.

Villkor för certifiering

6 §  Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetsfordringar och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

[S2]Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd.

 • SJVFS 1995:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1994:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter1
 • SJVFS 1994:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter1
 • SJVFS 1994:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1998:135: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr: U 40:2 (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, Utkom från trycket den 23 december 1998 foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1998:115: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr U 39:4 Utkom från trycket (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1997:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1996:103: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1995:109: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 1994:197: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1994:150: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Vad kvalitetsfordringarna får avse

7 §  De kvalitetsfordringar som avses i 6 § första stycket får gälla

 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,
 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,
 3. utsädets sortrenhet,
 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,
 5. utsädets renhet, och
 6. för utsädespotatis även lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädet.

Certifiering m. m.

8 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering av utsäde och för kontroll av standardutsäde i fråga om

 1. provtagning,
 2. undersökning,
 3. partistorlek,
 4. märkning och
 5. försegling.

 • SJVFS 1995:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1994:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter1
 • SJVFS 1994:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter1
 • SJVFS 1994:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1994:155: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:1) om undersökning av utsäde (utom potatis)
 • SJVFS 1997:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1996:103: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1995:109: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

Vem som får certifiera utsäde m.m.

9 §  Utsäde får certifieras av Utsädeskontrollen eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde.

[S2]Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket.

[S3]Om det finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring.

[S4]Utsädeskontrollen prövar om köksväxtutsäde uppfyller kraven för kontrollerat standardutsäde. Förordning (1995:954).

[S5]Frökontrollanstalts behörighet

10 § har upphävts genom förordning (1995:954).

Egenkontroll av utsäde

11 §  De analyser av renhet, livs- och lagringsduglighet samt sundhet som ingår i kvalitetsundersökning för certifiering av bruksutsäde av stråsäd får på villkor som Jordbruksverket föreskriver efter samråd med Utsädeskontrollen utföras av den som producerar utsäde.

[S2]Resultaten av analyserna skall kontrolleras genom stickprov i den omfattning Jordbruksverket föreskriver efter samråd med Utsädeskontrollen.

Kvalitetsdeklaration av utsäde

12 §  Jordbruksverket meddelar föreskrifter om sådan kvalitetsdeklaration av utsäde som avses i 3 § utsädeslagen (1976:298).

13 §  En kvalitetsdeklaration skall innehålla uppgifter om

 1. förpackarens eller importörens namn och adress,
 2. växtart,
 3. grobarhet, och
 4. renhet.

[S2]Förpackaren eller importören är ansvarig för att uppgifterna lämnas. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av uppgiftsskyldigheten enligt 3 och 4.

Införsel av utsäde

14 §  Utsäde av arter som anges i bilagan till denna förordning får föras in i landet bara om utsädet enligt 1 § andra stycket är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige.

[S2]Köksväxtutsäde som får släppas ut på marknaden som kontrollerat standardutsäde får dock utan certifiering föras in i landet, om utsädet är av en sort som finns intagen i en sådan sortlista som avses i 3 § 2.

[S3]För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (1995:681) om växtskydd m. m.

[S4]Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket. Förordning (1995:954).

 • SJVFS 1994:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter1
 • SJVFS 1994:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter1
 • SJVFS 1994:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1996:103: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Skyldighet att föra journal och att göra anmälan

15 §  Den som yrkesmässigt förpackar eller bedriver handel med utsäde skall föra journal över vissa utsädespartier enligt de närmare föreskrifter som Jordbruksverket meddelar.

[S2]Den som yrkesmässigt förpackar eller bedriver handel med köksväxtutsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Utsädeskontrollen. Förordning (1994:632).

16 §  Den som för in utsäde i landet skall anmäla detta till Utsädeskontrollen i den omfattning och enligt de närmare föreskrifter som Jordbruksverket meddelar.

 • SJVFS 1995:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1994:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter1
 • SJVFS 1994:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter1
 • SJVFS 1994:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 1997:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1996:103: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Tillsyn

17 §  Utsädeskontrollen utövar tillsynen över att föreskrifterna om certifiering och kvalitetsdeklaration följs. Utsädeskontrollen har också de befogenheter som följer av 3 a § utsädeslagen (1976:298).

Överklagande

18 §  Beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen av en sådan juridisk person som avses i 9 § får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1122).

18 a §  Utsädeskontrollen och Växtsortnämnden får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning. Förordning (1998:451).

19 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Utsädeskontrollen och Växtsortnämnden.

 • SJVFS 1995:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1994:155: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:1) om undersökning av utsäde (utom potatis)
 • SJVFS 1997:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Bilaga

Förteckning som avses i 1 §

Artbenämning

Lantbruksväxter

Stråsäd
Havre Korn Råg Rågvete VeteAvena sativa L. Hordeum vulgare L. Secale cereale L. x Triticosecale Wittmack Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
DurumveteTriticum durum Desf.
Spelvete Kanariegräs Majs utom puffmajs (popkorn) och sockermajsTriticum spelta L. Phalaris canariensis L. Zea mays L. med undantag av convar. microsperma Koern. och convar. sacchata Koern.
Foderväxter
1. Gräs
Brunven Rödven Storven Krypven Ängskavle KnylhavreAgrostis canina L. Agrostis capillaris L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex. J.S. et K.B. Presl.
Plattlosta Alaskagräs Hundäxing Rörsvingel Fårsvingel HårdsvingelBromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca ovina L. Festuca ovina L. var. duriuscula Koch
Ängssvingel Rödsvingel Rajsvingel Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs) Engelskt rajgräs Hybridrajgräs Turftimotej Timotej Vitgröe Berggröe Lundgröe Sengröe Ängsgröe Kärrgröe GullhavreFestuca pratensis Hudson Festuca rubra L. x Festulolium Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum bertolonii DC. Phleum pratense L. Poa annua L. Poa compressa L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
2. Baljväxter
Tuppklöver (Sulla)Hedysarum coronarium L.
KäringgigelLotus corniculatus L.
VitlupinLupinus albus L.
BlålupinLupinus angustifolius L.
GullupinLupinus luteus L.
HumlelusernMedicago lupulina L.
BlålusernMedicago sativa L.
LusernMedicago x varia T. Martyn
EsparsettOnobrychis viciifolia Scop.
ÄrtPisum sativum L. (partim)
AlexandrinerklöverTrifolium alexandrinum L.
AlsikeklöverTrifolium hybridum L.
BlodklöverTrifolium incarnatum L.
RödklöverTrifolium pratense L.
VitklöverTrifolium repens L.
Persisk klöverTrifolium resupinatum L.
BockhornsklöverTrigonella foenum-graecum L.
ÅkerbönaVicia faba L.
Ungersk vickerVicia pannonica Crantz
FodervickerVicia sativa L.
LuddvickerVicia villosa Roth
3. Övriga arter
KålrotBrassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
FodermärgkålBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Honungsört OljerättikaPhacelia tanacetifolia Benth. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Betor
FoderbetaBeta vulgaris L. var. crassa Mansf.
SockerbetaBeta vulgaris L. var. altissima Döll
Olje- och spånadsväxter
Sareptasenap Raps Svartsenap RybsBrassica juncea (L.) Czernj. Cosson Brassica napus L. (partim) Brassica nigra (L.) Koch Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Kummin Sojaböna Solros Oljelin, Spånadslin Vallmo VitsenapCarum carvi L. Glycine max (L.) Merr. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Papaver somniferum L. Sinapis alba L.
Potatis
PotatisSolanum tuberosum L.
Köksväxter
Lök Purjolök Körvel Selleri Sparris Mangold Rödbeta KålrabbiAllium cepa L. Allium porrum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. var. vulgaris Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes
GrönkålBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.
BlomkålBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
BroccoliBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch
VitkålBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
SpetskålBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. conica DC.
RödkålBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
SavoykålBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
BrysselkålBrassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
Kinesisk kål Majrova Paprika Endive Cikoria VattenmelonBrassica pekinensis (Lour.) Rupr. Brassica rapa L. var. rapa Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. (partim) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Melon Gurka Jättepumpa Pumpa, squash Morot Fänkål Sallat TomatCucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Foeniculum vulgare Miller Lactuca sativa L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
PersiljaPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill
Rosenböna Böna, brun böna Ärt Rädisa, rättiga Svartrot Äggplanta Spenat Vintersallat Bondböna Förordning (1995:954).Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utsädesförordning (1993:1375)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då utsädesförordningen (1980:438) skall upphöra att gälla. I fråga om bidrag som lämnas av växtförädlingsavgifter som har betalats in före ikraftträdandet gäller dock fortfarande 15--17 §§ den upphävda förordningen. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:632) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375)

  Omfattning
  ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:632

Förordning (1995:954) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375)

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 1, 2, 9, 14, 18 §§, bil.
  Ikraftträder
  1995-07-15

Förordning (1995:1238) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1561) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375)

  Omfattning
  ny 18 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:214) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-05-20

Förordning (1998:451) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375)

Omfattning
ändr. 18 a §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1122) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2000:1330

Omfattning
upph.