SJVFS 1994:150

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av

utsäde av stråsäd;

beslutade den 1 september 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § utsädes-

förordningen

(1993:1375),

att

ikraftträdande-

och

övergångs-

bestämmelserna i och bilaga 1 till verkets föreskrifter (SJVFS 1994:22)

om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd skall ha följande lydelse.

SJVFS 1994:150

Saknr U 39:1

Utkom från trycket

den 2 september 1994

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1994, då Lantbruksstyrel-

sens föreskrifter (LSFS 1987:5) för utsädesodling av lantbruksväxter

(utom potatis) och Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) skall upphöra att gälla.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller

tidigare producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i

Sverige gäller dock Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) i tillämpliga delar.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i

Sverige.

Utsädesodling som hösten 1993 grundats på utsäde statsplomberat i

klass C med högre generationstal än första generationen efter basutsäde

får fram till den 1 november 1994 certifieras i klass C utan generationstal.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra

generationen efter basutsäde, i klass D, E eller U får fram till den 30 juni

1995 ommärkas till klass C utan generationstal, om kravet i 20 § andra

stycket är uppfyllt.

SJVFS 1994:150

Saknr U 39:1

2

--------------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 september 1994.

ALF WALLIN

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

SJVFS 1994:150

Saknr U 39:1

3

Bilaga 1

KVALITETSKRAV FÖR STRÅSÄD UTOM MAJS OCH

KANARIEGRÄS - SVENSKA KRAV

Utsädet skall uppfylla följande krav:

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Högsta tillåtna

inblandning av främmande sort (med undantag för sortblandningar),

konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår av nedan

angiven tabell:

Antalsprocent i respektive klass

Art

A, B

C1

C2

Havre, korn, vete

0,1

0,3

1,0

Rågvete

0,3

1,0

2,0

Övriga arter skall vara sortäkta med hänsyn till art och certifierings-

klass.

SJVFS 1994:150

Saknr U 39:1

4

2. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter, grobarhet samt förekomst av mjöldryga.

Provvikt för undersökt mängd av samtliga arter och klasser skall vara

minst 1 kg. Undantag gäller för flyghavreanalys i havre där den under-

sökta mängden skall vara minst 2 kg.

Renhet

Frön av andra arter

Grobarhet

Mjöldryga

Art

Klass

vikt-%

tolerans

st/kg,

totalt a)

högst av stråsäd,

varav enskild stråsädesart

%

tol.

st/kg

Avena sativa

L.

Havre

A, B

99,9

0,3

8

2 varav 1 korn

91 b)

5

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

" b)

"

6

C2

"

"

14

8 " 5 "

" b)

"

6

Hordeum

vulgare L.

2-radskorn

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 havre

92

4

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6

6-radskorn

A, B

99,9

0,3

8

2 " högst 1 vete el. råg

90

5

2

C1

"

"

10

4 " " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " " 3 "

"

"

6

Secale

cereale L.

Råg

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 vete

90

5

2 c)

C

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6 d)

x Triticosecale

Wittmack

Rågvete

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 "

90

5

2

C1

"

"

20

14

"

"

6

C2

"

"

20

14

"

"

6

Triticum

aestivum L.

emend. Fiori

et Paol.

Vete

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 råg

90

5

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6

Triticum durum

Desf.

Durumvete

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 råg

90

5

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6

Anmärkningar:

a) Varav högst 2 frön av åkerrättika (Raphanus raphanistrum) och/eller klätt (Agrostemma githago)

b) Beträffande naken havre får grobarheten vara lägst 75% i samtliga certifieringsklasser

c) Basutsäde av hybridråg: om hansterilitet används 12 st/kg, och om hansterilitet inte används 6 st/kg

d) Certifikatutsäde av hybridråg: 12 st/kg

SJVFS 1994:150

Saknr U 39:1

5

3. Vattenhalten för samtliga arter får vara högst 16,0%, utom för höstsäd

som provtagits under perioden den 1 mars till och med den 31 juli då

vattenhalten får vara högst 14,0%.

4. Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis, A.

ludoviciana) eller dårrepe (Lolium temulentum) i den undersökta

mängden.

5. Utsädet får inte vara infekterat med sjukdomar som i hög grad för-

sämrar användbarheten. För nedanstående sjukdomar gäller dock vid

laboratorieanalys av kärnprov följande:

— Kornets flygsot (naket sot), högsta tillåtna halt för godkännande utan

betning

Klass

Antalsprocent i respektive klass

A

0,1

B

0,2

C1

0,3

— Stinksot i höstvete

Högst 500 sporer/gram av vanligt stinksot och dvärgstinksot får

förekomma, därav dock högst 100 sporer/gram av dvärgstinksot. Vid

infektion av enbart dvärgstinksot får högst 100 sporer/gram förekomma.

Vid betning med effektivt medel mot dvärgstinksot tillåts dock högst 500

sporer/gram.