SJVFS 1994:155

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:1) om undersökning av utsäde (utom potatis)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens

föreskrifter (LSFS 1990:1) om undersökning av utsäde

(utom potatis);

beslutade den 14 september 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 och 19 §§

utsädesförordningen (1993:1375) samt efter samråd med Statens

utsädeskontroll och Statens växtsortnämnd, att Lantbruksstyrelsens

föreskrifter (LSFS 1990:1) om undersökning av utsäde (utom potatis)

skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:155

Utkom från trycket

den 14 september 1994

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 19 september 1994.

SVANTE ENGLUND

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)