SJVFS 1994:206

Statens jordbruksverks föreskrifter om interventionsuppköp av nötkött

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om interventionsuppköp av nötkött;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 1 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1994:206

Utkom från trycket

den 23 december 1994

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av nötkött

finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den

gemensamma organisationen av marknaden för nötkött,1

2. kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 av den 1 september

1993 om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr

805/68 vad beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för

nötkött,2

3. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av

direktiv 77/435/EEG,3

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

5. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

Anbud

2 § Anbud skall lämnas på blankett E5.45. och ges in till Statens jord-

bruksverk, 551 82 Jönköping.

-------------------------

1EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

2EGT nr L 225, 4.9.1993, s. 4.

3EGT nr L 388, 30.12.1989, s. 18.

SJVFS 1994:206

2

Stämpelmärkning

3 § Stämpelmärkning av slaktkropparna skall ske med färgen E 155

Brown HT.

Förteckning av kvartsparter

4 § Säljaren skall inför leveransen förteckna kvartsparterna på Statens

jordbruksverks blankett E 5.46.

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

2. Stämpelmärkning av slaktkroppar får ske med violett färg med

beteckningen Metylviolett (CI nr 42535) till utgången av år 1995.

SVANTE ENGLUND

Börje Karlsson

(Animalieenheten)